تاثیر پروبیوتیک باکتوسل بر برخی فاکتورهای رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss))

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نزاد ماهیان سردآبی شهید مطهری، یاسوج

چکیده

باکتوسل نخستین پروبیوتیک مجاز در آبزیان می ‌باشد که در سال 2009 در اتحادیه اروپا به ثبت رسیده است. این پروبیوتیک با ایجاد تغییرات مفید در جمعیت میکروبی روده و تولید اسیدلاکتیک منجر به بهبود رشد، تولید و بازماندگی انواع ماهی و میگو می‌ گردد. بدین جهت تحقیقی جهت مقایسه اثرات سه دز متفاوت پروبیوتیک باکتوسل حاوی باکتری  Pediococcus acidilactici بر شاخص ‌های رشد ماهی قزل آلای‌ رنگین‌ کمان مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق در قالب 4 گروه،گروه اول: دز 1گرم پروبیوتیک باکتوسل در 10 کیلوگرم جیره غذایی ،گروه دوم: دز 2 گرم پروبیوتیک باکتوسل در 10 کیلوگرم جیره غذایی ، گروه سوم: دز 3 گرم پروبیوتیک باکتوسل در 10 کیلوگرم جیره غذایی و گروه شاهد: غذای کنسانتره بدون پروبیوتیک با 3 تکرار در هر تیمار، تغذیه ماهیان با میانگین وزنی 400 گرم به‌ مدت 4 هفته انجام گرفت. در پایان نرخ ضریب تبدیل غذایی (FCR) برای تیمارهای 1 الی 4 به‌ ترتیب (0/84، 0/78، 0/82 و 1/47) به‌ دست آمد که اختلاف معنی ‌داری را با هم نداشتند (0/05<P). هم چنین در بررسی فاکتور نرخ رشد ویژه (SGR) تیمارهای 1 الی 4، ارقام (1/4، 1/5، 1/4 و 0/96) به‌ دست آمد که کم ترین مقدار مربوط به گروه شاهد و با بقیه تیمارها اختلاف معنی ‌داری داشت (0/05>P). در بررسی فاکتور طول کل ((Total Length ماهی‌ های تغذیه شده  در 4 گروه اختلاف معنی‌ داری به ‌دست نیامد (0/05<P). نتایج این آزمایش نشان‌ دهنده این است که افزودن پروبیوتیک  Pediococcus acidilactici جیره به ‌میزان 2گرم پروبیوتیک در 10 کیلوگرم جیره دارای اثرات مثبت بر شاخص‌ های رشد در ماهی قزل‌ آلای رنگین‌ کمان می ‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bactocell probiotic effect on some growth factors in rainbow trout Oncorhynchus mykiss

نویسندگان [English]

  • Esmaeil kazemi
  • Abolhasan Rastian nasab
  • Habaib allah Gandomkar
  • Javad Mahdavi
  • Roghieh Mahmodi
Research Center for Genetics and fish breeding race cellar martyr Motahhari Yasuj
چکیده [English]

   The commercial probiotic(Bactocell, ) in aquaculture were  permitted  and registered in 2009 in Europe. The probiotic with beneficial changes in the intestinal microbial population and lactic acid production leades to improved growth and survival of fish and shrimp production. In this study, the influence of,  Pediococcus acidilactici, supplementation was investigated on growth parameters and  food efficiency  in rainbow trout. All experiments were triplicated and designed in three different administrations of probiotic to the diet in order to study the comparative effects of three different doses Bactocell probiotics on  some rainbow trout growth factors during 4 week in experimental treatments : In the first group, 1 g Probiotic Bactocell was added to 10 kg fish food. In the second group, 2 g probiotic Bactocell was supplemented to 10 kg food. In the third group, 3 g probiotics Bactocell was added to 10 kg ration and in control group, concentrate food with no probiotic-supplemented was used. Initial fish weight was 400 g. Based on results, FCR rate of all treatments, respectively(0.84, 0.78, 0.82 and 1.47) obtained with no significant difference (P>0.05).The specific growth factor (SGR) of probiotic treated groups were 1.4,1.5and 1.4 respectively and significantly different(P<0.05)  from that of  control group(0.96,the lowest amount).Finaly, mean fish total length in all groups wasn,t  significantly different (P> 0.05). The results indicate that dietary probiotic Pediococcus acidilactici to 2 g per 10 kg of diet has positive effects on the growth of rainbow trout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • probiotics
  • Bactocell
  • rainbow trout
  • Diet
  • Pediococcus acidilactici