تاثیر پروبیوتیک باکتوسل بر برخی فاکتورهای رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss))

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نزاد ماهیان سردآبی شهید مطهری، یاسوج

چکیده

باکتوسل نخستین پروبیوتیک مجاز در آبزیان می ‌باشد که در سال 2009 در اتحادیه اروپا به ثبت رسیده است. این پروبیوتیک با ایجاد تغییرات مفید در جمعیت میکروبی روده و تولید اسیدلاکتیک منجر به بهبود رشد، تولید و بازماندگی انواع ماهی و میگو می‌ گردد. بدین جهت تحقیقی جهت مقایسه اثرات سه دز متفاوت پروبیوتیک باکتوسل حاوی باکتری  Pediococcus acidilactici بر شاخص ‌های رشد ماهی قزل آلای‌ رنگین‌ کمان مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق در قالب 4 گروه،گروه اول: دز 1گرم پروبیوتیک باکتوسل در 10 کیلوگرم جیره غذایی ،گروه دوم: دز 2 گرم پروبیوتیک باکتوسل در 10 کیلوگرم جیره غذایی ، گروه سوم: دز 3 گرم پروبیوتیک باکتوسل در 10 کیلوگرم جیره غذایی و گروه شاهد: غذای کنسانتره بدون پروبیوتیک با 3 تکرار در هر تیمار، تغذیه ماهیان با میانگین وزنی 400 گرم به‌ مدت 4 هفته انجام گرفت. در پایان نرخ ضریب تبدیل غذایی (FCR) برای تیمارهای 1 الی 4 به‌ ترتیب (0/84، 0/78، 0/82 و 1/47) به‌ دست آمد که اختلاف معنی ‌داری را با هم نداشتند (0/05<P). هم چنین در بررسی فاکتور نرخ رشد ویژه (SGR) تیمارهای 1 الی 4، ارقام (1/4، 1/5، 1/4 و 0/96) به‌ دست آمد که کم ترین مقدار مربوط به گروه شاهد و با بقیه تیمارها اختلاف معنی ‌داری داشت (0/05>P). در بررسی فاکتور طول کل ((Total Length ماهی‌ های تغذیه شده  در 4 گروه اختلاف معنی‌ داری به ‌دست نیامد (0/05<P). نتایج این آزمایش نشان‌ دهنده این است که افزودن پروبیوتیک  Pediococcus acidilactici جیره به ‌میزان 2گرم پروبیوتیک در 10 کیلوگرم جیره دارای اثرات مثبت بر شاخص‌ های رشد در ماهی قزل‌ آلای رنگین‌ کمان می ‌باشد.

کلیدواژه‌ها