بررسی تفاوت توزیع آماری اثرات مارکرهای چندشکلی تک نوکلئوتیدی، بر اریبی ناشی از پیش انتخاب حیوانات، برای ژنوتیپ شدن در انتخاب ژنومیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

10.22034/AEJ.2021.315863.2695

چکیده

اریبی ناشی از انتخاب یک مسئله جدی در برآورد ارزش های اصلاحی است. با توجه به این که در انتخاب ژنومیک یک مرحله انتخاب برای ژنوتیپ کردن گوساله های جوان به مراحل قبلی اضافه می شود لذا میزان اریبی برآورد ارزش های اصلاحی می تواند در انتخاب ژنومیک بیش تر از زمانی باشد که انتخاب براساس آزمون نتاج می باشد. این پژوهش، مقایسه روند اریبی برآورد ارزش های اصلاحی پیش انتخاب حیوانات به روش انتخاب ژنومیک با دو توزیع نرمال و گاما برای اثرات SNPها در طی نسل های متوالی است و میزان، شدت و روند اثر پیش انتخاب برای ژنوتایپ کردن گوساله های نر و ماده بر اریبی برآورد ارزش های اصلاحی پدران که رگرسیون ارزش های اصلاحی واقعی برروی ارزش های اصلاحی برآورد شده آن ها به عنوان معیار اریبی در نظر گرفته شده است. شبیه سازی جمعیت اولیه و تاریخی در قالب دو سناریوی انتخاب در سه صفت متفاوت با h2 متفاوت در 10 نسل متوالی توسط دو سناریوی شدت انتخاب 10 درصد و 50 درصد و تعداد سه گونه QTL بر صحت برآورد ارزش های اصلاحی ژنومی با نرم افزار QMSim شبیه سازی شد و در محاسبه کدها از R استفاده شد. رگرسیون ارزش های اصلاحی واقعی بر روی بر ارزش های اصلاحی برآورد شده در نسل اول که ژنوتایپینگ آن ها به طور تصادفی بود، در حدود عدد یک و نااریب بود؛ ولی با اعمال انتخاب بر اساس ارزش های اصلاحی برتر از نسل دوم به بعد، باعث ایجاد اریبی گردید. با افزایش تعداد نسل های انتخاب متوالی، میزان اریبی نیز افزایش می یابد اما نرخ تغییر در این اریبی بعد از نسل دوم به طور چشمگیری کاهش یافت و تقریبا در نسل چهارم ثابت ماند که می تواند به دلیل کاهش واریانس ژنتیکی و فنوتیپی در نتیجه انتخاب مداوم باشد که از آن به عنوان اثر بولمر یاد می شود. نتایج نشان دادند که در هر دو توزیع آماری بررسی شده میزان و شدت اریبی و روند آن تقریبا یکسان بوده و تفاوت در توزیع آماری اثرات باعث تفاوت در میزان و روند اریبی نخواهد شد. هم چنین با توجه به تثبیت میزان اریبی در نسل های ۴ به بعد می توان با استفاده از یک تصحیح کننده مقیاس نسبت به تصحیح میزان اریبی از نسل های 4  به بعد  اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the statistical distribution of the effects of single nucleotide polymorphic markers on the bias caused by pre-selection of animals for genotyping in genomic selection

نویسندگان [English]

 • Jabar Jamali 1
 • Alireza Ehsani 2
 • Seyyed Hasan Hafezian 3
 • Mohsen Gholizadeh 3
1 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ilam university, Ilam, Iran
2 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Department of Animal Science, Faculty of Animal and Aquatic Science, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
چکیده [English]

The bias in the selection of superior animals and accurate prediction of hereditary values of animal offspring selected in future generations is one of the important topics of breeding; therefore, the study of oblique trends in successive generations can be effective in the method of unbiased selective animals in the future. The statistical distribution of the effects of single nucleotide markers can be different in different traits and occupy a range from the normal distribution to the gamma distribution; therefore, the study of the amount of bias caused by pre-selection for different traits can be different according to their genetic structure. The purpose of this study was to investigate the effect of statistical distribution of the effects of SNPs on the biased process of estimating breeding values resulting from pre-selection of animals by genomic selection method. The statistical distributions studied included two distributions of normal and gamma, the biased trend of each of which was studied during consecutive generations. The bias criterion includes the regression of actual correction values on the estimated correction values. Initial Simulation and historical population in the form of two selection scenarios in three different traits with different heritability in 10 consecutive generations by two selection scenarios of 10% and 50% and the number of three QTL species were simulated accurately to estimate genomic breeding values using QMSim software. The need for calculations was analyzed using R software. The regression of TBVs on their GEBVs in the first generation whose genotyping was random was about one and unbiased; But by making choices based on superior breeding values from the second generation onwards it created a bias. As the number of consecutive selection generations increases so does the amount of bias but the rate of change in this bias decreased dramatically after the second generation and remained almost constant in the fourth generation which could be due to a reduction in genetic and phenotypic variance as a result of continuous selection known as the Bolmer effect. The results showed that in both statistical distributions, the amount and intensity of bias and its trend are almost the same and the difference in the statistical distribution of effects will not cause a difference in the amount and trend of bias. Moreover, due to the stabilization of the amount of bias in the 4th generation onwards, it is possible to correct the amount of bias from the 4th generation onwards by using a scale corrector.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Genomic selection
 • Bias
 • Gamma and normal distribution
 • Genomic breeding values
 1. Villumsen, T.M. and Janss, L., 2009. Baysian genomic selection: the effect of haplotype length and priors. BMC Proc 3. Suppliment. 1: 11-38.
 2. Meuwissen, T.H.E., Hayes, B.J. and Goddard M.E., 2001. Prediction of Total Genetic Value Using Genome-Wide Dense Marker Maps. Genetics. 157(4): 1819-1829.
 3. Gowane, G.R., Lee, S.H., Clark, S., Moghaddar, N., AlMamun, H.A. and Van der Werf, J.H.J., 2019. Effect of selection and selective genotyping for creation of reference on bias and accuracy of genomic prediction. Journal of Animal Breeding and Genetics. 136: 390-407.
 4. VanRaden, P., 2009.  Invited review: Reliability of genomic predictions for North American Holstein bulls. Journal of dairy science. 92(1): 16-24.
 5. Rahbar, R., 2020. Effect of age at first calving (AFC) on yield, variance components and genetic trend of productive traits of Holstein cows in Isfahan province. Journal of Animal Environmental. 11(4): 53-60. (In Persian)
 6. Robinson, G.K., 1991.That BLUP is a good thing: the estimation of random effects. Statistical science. 6(1): 15-32.
 7. Patry, C. and Ducrocq, V., 2011. Evidence of biases in genetic evaluations due to genomic preselection in dairy cattle. Journal of dairy science. 94(2): 1011-1020.
 8. VanRaden, P.M., 2008. Efficient Methods to Compute Genomic Predictions. J. Dairy Sci. 91: 4414-4423.
 9. Vitezica, Z., 2011. Bias in genomic predictions for populations under selection. Genetics Research. 93(5): 357-366.
 10. Ehsani, A., Janss, L. and Christensen, O., 2011. Effects of selective genotyping on genomic prediction. In World Congress on Genetic Applied to Livestock Production Abstract.
 11. Sargolzaei, M. and Schenkel, F.S., 2009. QMSim: a large-scale genome simulator for livestock. Bioinformatics. 25(5): 680-681.
 12. Henderson, C.R., 1975. Best Linear Unbiased Estimation and Prediction under a Selection Model. Biometrics. 31(2): 423-447.
 13. Reverter, A., 1994. Technical note: detection of bias in genetic predictions2. Journal of Animal Science. 72(1): 34-37.
 14. Falconer, D.S., 1996. Introduction to Quantitative Genetics. Prentice Hall, Harlow, England.
 15. Zargarian, B., Amin Afshar, M., Saatchi, M. and Noushtari, A., 2010. Effect of increasing the density of the markers on the accuracy of predicted breeding values genomic. Journal of Animal Environmental. 2(1): 37-44. (In Persian)
 16. Hsu, W.L., Garrick, D.J. and Fernando, R.L., 2017. The accuracy and bias of single-step genomic prediction for populations under selection. G3: Genes, Genomes. Genetics. 7: 2685-2694.
 17. Zhao, Y., Gowda, M., Longin, F.H., Würschum, T., Ranc, N. and Reif, J.C., 2012. Impact of selective genotyping in the training population on accuracy and bias of genomic selection. Theoretical and Applied Genetics. 125(4): 707-713. https://doi.org/10.1007/s00122-012-1862-2.
 18. Bijma, P., 2012. Accuracies of estimated breeding values from ordinary genetic evaluations do not reflect the correlation between true and estimated breeding values in selected populations. Journal of Animal Breeding and Genetics. 129(5): 345-358.
 19. Cesarani, A., Pocrnic, I., Macciotta, N.P.P., Fragomeni, B.O., Misztal, I. and Lourenco, D.A.L., 2019. Bias in heritability estimates from genomic restricted maximum likelihood methods under different genotyping strategies. Journal of Animal Breeding and Genetics. 136: 40-50.
 20. Bulmer, M.G., 1976. The effect of selection on genetic variability. Genetic Research. 28: 101-117.
 21. Van Grevenhof, E.M., Van Arendonk, J.A. and Bijma, P., 2012. Response to genomic selection: The Bulmer effect and the potential of genomic selection when the number of phenotypic records is limiting. Genetics Selection Evolution. 44(1): 26.