طراحی الگوی راهبردی حکمرانی آب با رویکرد توسعه پایدار در راستای حفاظت از جوامع انسانی و زیستگاه‌های جانوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت دولتی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران، ایران

10.22034/AEJ.2022.324267.2728

چکیده

بحران آب یکی از مسائل مهم پیشروی کشور است که قطعا در آینده ای نزدیکی مشکلات زیادی به وجود خواهد آورد. اگرچه خشکسالی های پی در پی و اتلاف منابع آبی موجود باعث این وضعیت شده است، اما مسائل مربوط به حکمرانی و مدیریت منابع آبی نیز سهم زیادی در این بحران داشته است. مسائل ناشی از بحران آب، جوامع انسانی و زیستگاه‌های جانوری را دچار آسیب‌ها و مشکلات زیادی می‌کند. از این رو، هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی راهبردی حکمرانی آب با رویکرد توسعه پایدار در راستای حفاظت از جوامع انسانی و زیستگاه‌های جانوری است. در این پژوهش، از روش دلفی و تحلیل عاملی تاییدی برای طراحی و اعتبارسنجی الگوی تحقیق استفاده شد. پس از بررسی مبانی نظری و تحقیقات پیشین، راهبردهای حکمرانی منابع آبی مشخص شدند. سپس، براساس راهبردهای شناسایی شده، پرسشنامه دلفی طراحی شد و از 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی در مورد اهمیت راهبردها در حکمرانی آب نظرخواهی به عمل آمد که نهایتا بعد از 3 دور رفت و برگشت بین خبرگان اجماع حاصل شد. به منظور اعتبارسنجی مدل تحقیق نیز از روش تحلیل عاملی تاییدی و نرم‌افزار اسمارت پی.ال.اس استفاده شد. براساس یافته‌های تحقیق، 11 راهبرد اصلی و 45 راهبرد فرعی برای حکمرانی مطلوب منابع آبی شناسایی شدند. راهبردهای اصلی شامل اعتمادسازی و مشارکت، سازماندهی مسئولیت‌ها، قانون‌مداری، اقتصاد آب، مشروعیت‌بخشی، مدیریت منابع آب، مدیریت نوآوری و تنوع، مدیریت مصارف آب، کارآیی، مدیریت و سیاست گذاری کلان و جامعیت و یکپارچگی هستند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نیز نشان داد که ساختار الگوی تحقیق مورد تایید است و از بین راهبردها کارآیی  و مدیریت و سیاست گذاری کلان با مقادیر ضریب تعیین 0/803 و 0/802 دارای بالاترین اولویت هستند. نتایج تحقیق نشان داد که بهره‌گیری از رویکرد راهبردی می تواند زمینه تحقق حکمرانی مطلوب منابع آبی و اهداف توسعه پایدار را فراهم کرده و از جوامع انسانی و اقامتگاه‌های جانوری حفاظت کند. هم چنین، با توجه به ماهیت پیچیده و چندگانه حکمرانی منابع آبی، نیاز است راهبردهایی در سطح کلان تا عملیاتی به کار گرفته شود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a strategic model of water governance with a sustainable development approach in order to protect human communities and animal habitats

نویسندگان [English]

 • Kazem Saadat 1
 • Gholamreza Memarzadeh 2
 • Seyed Mehdi Alvani 1
 • Farajallah Rahnavard 3
1 Department of Public Management, Faculty of Accounting and management, Islamic Qazvin Branch, Azad University, Qazvin, Iran
2 Department of Public Management, Faculty of Economic and management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Public Management, Institute for management and planning studies, Tehran, Iran
چکیده [English]

The water crisis is one of the most important issues for the ‎progress of our country, which will certainly cause many problems in the near ‎future. Although successive droughts and the loss of available water resources have caused this situation, issues related to governance and management of water resources have also contributed greatly to this crisis. Issues caused by the water crisis are causing great damage and problems ‎to human communities and animal habitats. Therefore, the purpose of this ‎study is to design a strategic model of water governance with a sustainable ‎development approach in order to protect human communities and animal ‎habitats. ‎In this study, Delphi method and confirmatory ‎factor analysis were used to design and validate the research model. After ‎reviewing the theoretical foundations and previous research, water resources ‎governance strategies were identified. Then, based on the identified strategies, ‎the Delphi questionnaire was designed and 15 academic and executive experts ‎were polled about the importance of strategies in water governance, which ‎finally reached a consensus among experts after 3 round trips. In order to ‎validate the research model, confirmatory factor analysis method and Smart ‎PLS software were used. ‎Based on the research findings, 11 main strategies and 45 sub-‎strategies for optimal governance of water resources were identified. Key ‎strategies include trust-building and partnership, accountability, legality, water ‎economics, legitimacy, water resources management, innovation and diversity ‎management, water management, efficiency, macro management and policy-‎making, and comprehensiveness and integration. The results of confirmatory ‎factor analysis also showed that the structure of the research model is approved ‎and among the strategies, efficiency, management and macro-policy with ‎coefficient values of 0.803 and 0.802 have the highest priority. The results showed that the use of strategic approach can ‎provide the basis for good governance of water resources and sustainable ‎development goals and protect human communities and animal habitats. Also, ‎due to the complex and multiple nature of water resources governance, macro-‎operational strategies need to be applied.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Water Governance
 • Strategic Model
 • Sustainable Development
 • ‎Human Communities
 • Animal Habitats
 1. Gain, A.K., Giupponi, C. and Wada, Y., 2016. Measuring global water security towards sustainable development goals. Environmental Research Letters. 11: 1-13.
 2. Wiek, A. and Larson, K., 2012.Water, people, and sustainability- a systems framework for analyzing and assessing water governance regimes. J. Water. Resource Management. 26: 3153-3171.
 3. Nourozi Fard, P., Nourozi Fard, M. and Mortazavi, S., 2014. Examining the challenges and threats caused by the water crisis on plant and animal diversity. The first conference on demand management and water consumption efficiency, Hamadan, Iran. (In Persian)
 4. Valyani, A., Feghhi Farahmand, N. and Iranzadeh, S., 2020. Providing a Hybrid Model for Environmental Risk Assessment in Mazandaran Province Using DEMATEL and Taguchi Loss Function. Journal of Animal Environment. 12(1): 41-48. (In Persian)
 5. Zamani, N. and Tarahi, R., 2018. The impacts of environmental education on reducing human-wildlife conflict: A Case study Khaeez protected area. Journal of Animal Environment. 9(4): 29-40. (In Persian)
 6.  FAO. 2008. Climate Change and Food Security: A Framework Document, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, available at: www.fao.org/forestry/15538.
 7. Mohammad Jani, I. and Yazdanian, N., 2015. The Analysis of Water Crisis Conjecture in Iran and The Exigent Measures for Its Management. Ravand (Journal of Central Bank of the Islamic Republic of Iran). 21(65-66): 117-144. (In Persian)
 8. De Silva, K., Yapa, P.W.S. and Vesty, G., 2020. The impact of accountability mechanisms on public sector environmental sustainability performance: a case study of Sri Lanka.  Australasian Accounting, Business and Financing journal. 3: 38-55.
 9.  OECD. 2020. The Territorial Impact of COVID-19: Managing the Crisis across Levels of Government. Tackling Coronavirus (Covid-19): Contributing to a Global Effort.
 10. Homsy, G.C. and Warner, M.E., 2020. Does Public Ownership of Utilities Matter for Local Government Water Policies? Utilities Policy. 64: 1010-1057.
 11. Schwartz, K., Tutusaus, L.M., Rusca, M. and Ahlers, R., 2015. (In)formality: the meshwork of water service provisioning. Wiley Interdiscip Rev Water. 2: 31-36.
 12. Gupta, J., Pahl-Wostl, C. and Zondervan, R., 2013. Glocal’ water governance: a multi-level challenge in the Current Opinion in Environmental Sustainability. 30: 573-580.
 13. Pahl-Wostl, C.A., 2009. Conceptual framework for analysing adaptive capacity and multi-level learning processes in resource governance regimes. Glob. Environment Change. 19: 354-365.
 14. Jiménez, A., Saikia, P., Ricard, G., Avello, P., Leten, J., Lymer, B.L., Schneider, K. and Ward, R., 2020. Unpacking Water Governance: A Framework for Practitioners. Water. 12: 1-21.
 15.  OECD. 2015. OECD Principles on Water Governance Welcomed by Ministers at the OECD Ministerial Council Meeting on 4 June 2015; Directorate for Public Governance and Territorial Development, Organization for Economic Cooperation and Development: Paris, France.
 16. Aazami, M. and Pouya, M., 2019. Knowledge Mapping of Water Governance: Introduction of a New Approach for Managing Agricultural Research.  Journal of Agricultural Education Administration Research. 11(50): 106-126. (In Persian)
 17. Lordkipanidze, M., Bressers, H. and Lulofs, K., 2020. Comparative Assessment ofWater Governance in Protected Areas. Water. 12: 1-21.
 18. Salari, F., Ghorbani, M. and Malekian, A., 2015. Social Monitoring in Local Stakeholders Network to Water Resources Local Governance (Case Study: Razin Watershed, Kermanshah City). Journal of Range and Watershed Management. 68(2): 287-305. (In Persian)
 19. Moss, T., 2007. Solving Problems of ‘Fit’ at the Expense of Problems of ‘Interplay’? The Spatial Reorganization of Water Management. following the EU Water Framework Directive, in Mollinga, P.P., Dixit, A. and Athukorala, K., (eds.), Integrated Water Resources Management: Global Theory, Emerging Practice and Local Needs, Sage Publications, New Delhi/Thousand Oaks/London.
 20. Rogers, P. and Hall, A.W., 2003. Effective Water Governance, Global Water Partnership. Vol. 7, Stockholm, Sweden.
 21. Araral, E. and Wang. Y., 2013. Water Governance 2.0: A Review and Second Generation Research Agenda. Water Resources Management. 11: 3945-3957.
 22. Askary, F., 2016. Water Governance: A Review of Concepts, Challenges, Tools and Institutional Measures. Water Management in Agriculture. 3(1): 25-34. (In Persian)
 23. Moench, M., 2003. The Fluid Mosaic, Water Governance in the Context of Variability, Uncertainty and Change, Nepal Water Conservation Foundation, Kathmandu, and the Institute for Social and Environmental Transition, Boulder, Colorado.
 24. Cooper, N.J., 2016. Covenants, Constitution & Commons: International, constitutional and community responses to achieve access to sufficient water for everyone, Doctoral dissertation, University of Sheffield.
 25. Gondo, R., Kolawole, O.D., Mbaiwa, J.D. and Motsholapheko, M.R., 2020. Demographic and socio-economic factors influencing water governance in the Okavango Delta, Botswana. Scientific African. 10: 1-16.
 26. Zwarteveen, M., 2015. Regulating Water, Ordering Society: Practices and Politics of Water Governance (Inaugural Lecture). Delft: University of Amsterdam and UNESCO-IHE. 35 p.
 27. UN-Water. 2006. Water: A Shared Responsibility the United Nations World Water Development Report. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). https://doi.org/10.7748/nm.21.4.12.s12.
 28. Allan, T., 2001. The Middle East Water Question: Hydropolitics and the global economy, London and New York.
 29. Iran Water Management Think Tank. 2014. Preliminary assessment of the country's water governance, Kerman Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture, second edition. (In Persian)
 30. Rijswick, M.V., Edelenbos, J., Hellegers, P., Kok, M. and Kuks, S., 2014. Ten building blocks for sustainable water governance: an integrated method to assess the governance of water, Water International. 196: 725-742.
 31. Pedregal, B., Cabello, V., Hernández Mora, N., Limones, N. and Del Moral, L., 2015. Information and knowledge for water governance in the networked society, Water Alternatives. 30: 1-19.
 32. Shahvi, S., Mellander, P.E., Jordan, P. and Fenton, O., 2021. A Fuzzy Cognitive Map method for integrated and participatory water governance and indicators affecting drinking water supplies. Science of the Total Environment. 750: 142-193.
 33.  ABARES. 2016. Australian water markets report 2014-2015. Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences, Canberra.
 34. Uhlendah, T., Salian, P., Casarotto', C. and Doetsch', J., 2011. Good water governance and IWRM in Zambia: challenges and chances, Water Policy. 13: 845-862.
 35. Di Vaio, A., Trujillo, L., D’Amore, G. and Palladino, R., 2021. Water governance models for meeting sustainable development Goals:A structured literature review. Utilities Policy. 72: 1-23.
 36. Ardakanian, R. and Zarghami, M. 2003. Hekmarani in integrated management of water resources, First National Congress of Civil Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran. (In Persian)
 37. Islamic Council Research Center. 2013. Comparative and pathological investigation of the governance structure of water management in Iran and providing the optimal structure, infrastructure studies. serial number 12650, subject code 250. (In Persian)
 38. Zargarpour, R. and Nourzad, A., 2010. A Conceptual Model of Integrated Water Resources Management for National Water Security. Iran-Water Resources Research. 5(3): 1-13. (In Persian)
 39. Palouj, M. and Baniasadi, M., 2018. Design of Appropriate Institutional Arrangements Pattern for Integrated Management of Water Resources. Journal of Agricultural Economics and Development. 26(103): 239-272. (In Persian)
 40. Dahimavi, A., Akhond Ali, A.M., Shirvanian, A. and Boroomand Nasab, S., 2019. Extraction and Weighing of Indicators Representing the Principles of Agricultural Water Governance in Irrigation and Drainage Networks of Khuzestan. Iran-Water Resources Research. 14(4): 235-245. (In Persian)
 41. Badesar, S.N., Sadegh Ahmadi, S.M. and Mobranjnhad, A.S., 2020. Assessment of Good Governance Indicators in the Water Sector. Journal of Environment Science and Technology. 22(2): 275-286. (In Persian)
 42. Arabpour, A., 2021. Providing a model of water governance based on social marketing in order to change water consumption behavior. Majlis and Strategy (Journal of Islamic Council Research Center), 28(106): 99-128. (In Persian)