بررسی پراکنش سنجاب ایرانی (Sciurus anomalus) به‌عنوان یک‌گونه مهاجم در استان‌های البرز و قزوین با استفاده از مدل حداکثر آنتروپی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

10.22034/AEJ.2021.301878.2639

چکیده

سنجاب ایرانی اخیراً در دامنه‌های جنوبی کوه‌های البرز ایران، به‌خصوص استان‌های قزوین و البرز به‌وفور دیده می‌شود. هجوم سنجاب‌های ایرانی سبب خسارت اقتصادی و اکولوژیک به منطقه گردیده و به یک نگرانی مهم برای عموم تبدیل‌شده است. تحقیق حاضر باهدف مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه سنجاب‌های ایرانی به‌عنوان یک‌گونه مهاجم در استان‌های البرز و قزوین و شناسایی مناطق مطلوب این‌ گونه در منطقه که هنوز سنجاب‌ها به آنجا ورود نکرده انجام‌شده است. در این مطالعه به‌منظور مدل‌سازی روند پراکنش سنجاب‌های منطقه از نرم‌افزار Maxent که از مدل حداکثر آنتروپی برای مدل‌سازی بهره می‌برد استفاده گردید. متغیرهای وابسته شامل نقاط حضور گونه سنجاب ایرانی مهاجم در منطقه است و متغیر مستقل شامل 14 متغیر محیطی متشکل از متغیرهای زیستگاهی و اقلیمی تأثیرگذار بر مطلوبیت زیستگاه گونه سنجاب ایرانی است. نتایج مدل نشان می‌دهد که متغیر کاربری اراضی (طبقات باغات منطقه، مناطق شهری و کشاورزی)، متغیر اقلیمی دامنه میانگین دمای روزانه (Bio 2) و متغیر پوشش گیاهی (طبقات کشاورزی و باغات آبی و پوشش تاج درختان) مهم‌ترین متغیرهای مؤثر بر مطلوبیت زیستگاهی گونه سنجاب ایرانی در منطقه شناسایی شدند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد باغات منطقه، مناطق شهری، کشاورزی و مناطق حساس اکولوژیکی مانند مناطق حفاظت‌شده (البرز مرکزی، باشگل، الموت) و منطقه شکار ممنوع طالقان که تاکنون سنجاب مهاجم آن جا حمله نکرده جزو زیستگاه مطلوب این‌ گونه مهاجم قرار دارد و در معرض هجوم آینده این‌گونه است. لذا نیاز به اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از خسارت جبران‌ناپذیر اقتصادی و اکولوژیکی به گونه‌های بومی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Distribution of Persian Squirrel (Sciurus anomalus) as an invasive species in Alborz and Qazvin provinces using maximum entropy model

نویسندگان [English]

 • Reza Ghasem Pour 1
 • Jalil Imani Harsini 1
 • Mohammad Kaboli 2
 • Amir Alambaigi 3
1 Department of Environment, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Environment, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Economics and Agricultural Development, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

Persian squirrel recently in the southern slopes of the Alborz Mountains of Iran, Especially the provinces of Qazvin and Alborz are seen abundantly; the influx of Persian squirrels has caused economic and ecological damage to the region and has become a major public concern. The present study was conducted to model the future distribution of squirrels in the region and to protect desirable areas where invading squirrels have not yet entered. In this study, in order to model the distribution of squirrel infestation in the region, MaxEnt software was used, which uses the maximum entropy model for modeling. Dependent variables included the presence points of the invading Persian squirrel species in the region and the independent variable includes 14 environmental variables consisting of habitat and climatic variables affecting the habitat suitability of Persian squirrel species. The results of the model show that the variables; land use (Regional garden floors, urban and agricultural areas), mean diurnal range (Bio 2) and vegetation (irrigated farming floors and orchards and tree canopy) are the most important variables affecting the habitat suitability of squirrel species. The model output results showed, Regional gardens, urban areas, agriculture and ecologically sensitive areas such as conservation areas (Central Alborz, Bashgol, Alamut, and Taleghan no-hunting area that the invading squirrel has not attacked it is a habitat suitability for this invasive species and has been exposed to the future invasion of this species. Therefore, there is a need for preventive measures to prevent irreparable economic and ecological damage to native species.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Invasive species
 • Persian squirrel
 • Habitat suitability modelling
 • Biodiversity management and conservation
 1. Pyšek, P. and Richardson, D.M., 2010. Invasive Species, Environmental Change and Management, and Health. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-environ-033009-095548, 35, 25–55. https://doi.org/10.1146/annurev-environ-033009-095548.
 2. Barron, M.C., Liebhold, A.M., Kean, J.M., Richardson, B. and Brockerhoff, E.G., 2020. Habitat fragmentation and eradication of invading insect herbivores. Journal of Applied Ecology. 57(3): 590-598. https://doi.org/10.1111/1365-2664.13554.
 3. Sandilyan, S. and van’t Klooster, C.I.E.A., 2016. The other sides of invasive alien plants of India-With special reference to medicinal values. Journal for Nature Conservation. 31: 16-21. https://doi.org/10.1016/J.JNC.2016.02.005.
 4. Simberloff, D., 2012. Sustainability of Biodiversity Under Global Changes, with Particular Reference to Biological Invasions. Sustainability Science: The Emerging Paradigm and the Urban Environment. 9781461431886. 139-157. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-3188-6-7.
 5. Barbar, F. and Lambertucci, S.A., 2018. The roles of leporid species that have been translocated: a review of their ecosystem effects as native and exotic species. Mammal Review. 48(4): 245-260. https://doi.org/10.1111/MAM.12126.
 6. Marchante, H., Palhas, J., Núñez, F.A.L. and Marchante, E., 2021. Invasive Species Impacts and Management. 560-571. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95981-8-85.
 7. Young, H.S., Parker, I.M., Gilbert, G.S., Sofia Guerra, A. and Nunn, C.L., 2017. Introduced Species, Disease Ecology, and Biodiversity–Disease Relationships. Trends in Ecology & Evolution. 32(1): 41-54. https://doi.org/10.1016/J.TREE.2016.09.008.
 8. Lockwood, J.L., Cassey, P. and Blackburn, T.M., 2009. The more you introduce the more you get: The role of colonization pressure and propagule pressure in invasion ecology. Diversity and Distributions. 15(5): 904-910. https://doi.org/10.1111/j.1472-4642.2009.00594.x.
 9. McNeely, J.A., 2001. The Great Reshuffling: Human Dimensions of Invasive Alien Species. The Great Reshuffling: Human Dimensions of Invasive Alien Species. 5-20.
 10. Sharp, R.L., Larson, L.R. and Green, G.T., 2011. Factors influencing public preferences for invasive alien species management. Biological Conservation. 144(8): 2097-2104. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2011.04.032.
 11. Zavaleta, E., Mooney, H.A., Hobbs, R.J. and Zavaleta, E.S., 2001. Viewing invasive species removal in a whole-ecosystem context. In TRENDS in Ecology & Evolution. 16(8). http://tree.trends.com0169.
 12. Brown, P.M.J., Roy, H.E., Rothery, P., Roy, D.B., Ware, R. L. and Majerus, M.E.N., 2008. Harmonia axyridis in Great Britain: Analysis of the spread and distribution of a non-native coccinellid. In From Biological Control to Invasion: the Ladybird Harmonia Axyridis as a Model Species. 55-67. Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-6939-0-5.
 13. Genovesi, P., 2005. Eradications of invasive alien species in Europe: A review. In Biological Invasions. 7(1): 127-133. Springer. https://doi.org/10.1007/s10530-004-9642-9.
 14. Simberloff, D., 2003. How much information on population biology is needed to manage introduced species? In Conservation Biology. 17(1): 83-92. John Wiley & Sons, Ltd. https://doi.org/10.1046/j.1523-1739.2003.02028.x.
 15. Farashi, A., Kaboli, M. and Karami, M., 2011. A preliminary survey on raccoon (Procyon lotor (Linnaeus, 1758)) status as new invasive species in Iran (Case study: Lavandevil wildlife refuge). Taxonomy and Biosystematics. 3(7): 71-85. (In Persian)
 16. Goldstein, E A., Butler, F. and Lawton, C., 2016. Modeling future range expansion and management strategies for an invasive squirrel species. Biological Invasions. 18(5): 1431-1450.
 17. Jihong, T., Jinhua, L., Hui, L., Fuping, L. and Baoqian, L., 2018. Potential distribution of an invasive pest, Euplatypus parallelus, in China as predicted by Maxent. Pest Management Science. 1-28.
 18. Ørsted, I.V. and Ørsted, M., 2018. Species distribution models of the Spotted Wing Drosophila (Drosophila suzukii, Diptera: Drosophilidae) in its native and invasive range reveal an ecological niche shift. Journal of Applied Ecology.
 19. Franklin, J., 2010. Mapping species distributions: spatial inference and prediction. Cambridge University Press.
 20. Phillips, S., Anderson, R. and Schapire, R.E., 2006. Maximum entropy modeling of species geographical distributions. Ecological Modeling. 190: 231-259.
 21. Elith, J., Phillips, S.J., Hastie, T., Dudík, M., Chee, Y.E. and Yates, C.J., 2011. A statistical explanation of MaxEnt for ecologists. Diversity and Distributions. 17(1): 43-57. https://doi.org/10.1111/j.1472-4642.2010.00725.x.
 22. IUCN (The IUCN Red List of Threatened Species). 2018. International Union for Conservation of Nature - IUCN. https://www.iucnredlist.org/species/20000/115154256.
 23. Flaherty, M., 2016. Developing optimal strategies for limiting the spread of grey squirrels (Sciurus carolinensis) and conservation of reds (Sciurus vulgaris) in Ireland.
 24. Wright, L.J., Newson, S.E. and Noble, D.G., 2014. The Value of a Random Sampling Design for Annual Monitoring of National Populations of Larger British Terrestrial Mammals. European Journal of Wildlife Research. 60(2): 213-221.
 25. Karmi, M., Ghadirian, T. and Faizollahi, K., 2015. Mammal Atlas of Iran. First edition, publications of the Environmental Protection Organization. 240 p. (In Persian)
 26. Ziaei, H., 2007. Field Guide to Iranian Mammals. Wildlife Acquaintance Center Publications. 191 p. (In Persian)
 27. Etemad, I., 1978. Mammals of Iran. Publications of the National Association for Protection of Natural Resources and Human Environment. 288 p. (In Persian)
 28. Sung, S., Kwon, Y.S., Lee, D.K. and Cho, Y., 2018. Predicting the Potential Distribution of an Invasive Species, Solenopsis invicta Buren (Hymenoptera: Formicidae), under Climate Change using Species Distribution Models. In Entomological Research. 48(6): 505-513. https://doi.org/10.1111/1748-5967.12325.
 29. https://www.worldclim.org.
 30. Farashi, A., Kaboli, M. and Karami, M., 2013. Predicting range expansion of invasive raccoons in northern Iran using ENFA model at two different scales. Ecological Informatics. 15: 96-102. https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2013.01.001.
 31. Ebrahimi, A., Ahmadzadeh, F. and Naeimi, B., 2016. Determining the species distribution pattern of the European hedgehog (Erinaceus concolor) using species distribution models. The fourth international conference on agriculture, natural resources and sustainable environment. 1-5.
 32. Ghadirian, O., Hemami, M.R. and Soffianian, A., 2018. The studying of qualitative and quantitative changes of Persian squirrel’s habitat in Lorestan Province’s forests by 2050 based on CCSM4 climatic model. Journal of Animal Environment. 10(4): 129-136. (In Persian)
 33. Ghadirian, O., Hemami, M.R., Soffianian, A., Malekian, M., Poormanafi, S. and Amiri, M., 2019. The prediction of Persian Squirrel Distribution Using a Combined Modeling Approach in the Forest Landscapes of Luristan Province. rchive of SID Iran. J. Appl. Ecol. 8(1): 47-58. (In Persian)
 34. Mori, E., Menchetti, M., Zozzoli, R. and Milanesi, P., 2018. The importance of taxonomy in species distribution models at a global scale: the case of an overlooked alien squirrel facing taxonomic revision. Journal of Zoology. 0952-8369: 1-10.
 35. Aghtari, H., 2014. Modeling the habitat desirability of the Iranian squirrel using the method of factor analysis of the ecological nest in Dana protected area. Master's thesis. Faculty of Agriculture and Natural Resources. Payam Noor university of Tehran. 75 p. (In Persian)
 36. Ansari, A. and Hadavand, M., 2018. The Study of Regeneration Feasibility of the Persian Squirrel (Sciurus anomalus) in the Forest Reserved Area of Shazand Using MaxEnt. Experimental Animal Biology. 6(4): 95-104. (In Persian)
 37. Khalili, F., Malekian, M., Rojae, N. and Hemami, M.R., 2017. Habitat Evaluation of Persian Squirrel (Sqiurus anumalus) in Servak Forested Area in Kohgiluyeh & Boyer Ahmad Province . Iranian Journal of Applied Ecology. 5(18): 15-25. (In Persian)
 38. Moradi, S., Mahmoudi, S. and Sheykhi Ilanloo, S., 2016. Suitable Forest Habitats for Protection of Iranian Squirrel (Sciurus anomalus pallescens) in West Kermanshah Province. Journal of Animal Environment. 8(2): 33-40. (In Persian)
 39. Giovanelli, J., Siqueira, M.de., Haddad, C. and Alexandrino, J., 2010. Modeling a spatially restricted distribution in the Neotropics: How the size of calibration area affects the performance of five presence-only methods. Ecological Modelling. 221: 215-224. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304380009006620.
 40. Williamson, M., 2006. Explaining and predicting the success of invading species at different stages of invasion. Biological Invasions. 8(7): 1561-1568. https://doi.org/10.1007/s10530-005-5849-7.
 41. Sinclair, A.R.E., Fryxell, J. and Caughley, G., 2006. Wildlife Ecology, Conservation and Management. Second Edition, Blackwell Publishing Ltd., Australia. 469 p. https://doi.org/10.1080/14888386.2015.1009945.
 42. Corbert, G. and Harris, S., 1991. The Handbooko f British Mammals,3 rde dn. Blackwell,O Xford. 1-19.
 43. Gumell, J., 1987. The Natuml History qfsquirrels. Christopher Helm, London.
 44. Jessica, H., James, B., Britta, B. and Jeffry, D., 2008. Five Potential Consequences of Climate Change for Invasive Species. Conservation Biology. 22(3): 1-10. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2008.00951.x.
 45. Susan, M. and Geoffrey, H., 2010. Climate change and invasive species: double jeopardy. Integrative Zoology. 5(2): 1-10. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1749-4877.2010.00193.x.
 46. Summers, R. and Proctor, R., 1999. Tree and cone selection by Crossbills Loxia sp. and Red Squirrels Sciurus vulgaris at Abernethy Forest, Strathspey. Forest Ecology and Management. 118: 173-182.
 47. Genovesi, P. and Shine, C., 2004. European Strategy on Invasive Alien Species: Convention on the Conservation of European Wildlife and Habitats (Bern Convention) (No. 18e137). In Council of Europe, Strasbourg. https://books.google.com/books?hl=fa&lr=&id=mJGnRlJQIQkC&oi=fnd&pg=PA7&dq=Genovesi,+P.,+Shine,+C.,+2004.+European+Strategy+on+Invasive+Alien+Species:+Convention+on+the+Conservation+of+European+Wildlife+and+Habitats+(Bern+Convention)+(No.+18e137).+Council.
 48. Wald, D.M., Nelson, K.A., Gawel, A.M. and Rogers, H.S., 2019. The role of trust in public attitudes toward invasive species management on Guam: A case study. Journal of Environmental Management. 229: 133-144. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.06.047.
 49. Bertolino, S. and Genovesi, P., 2003. Spread and attempted eradication of the grey squirrel (Sciurus carolinensis) in Italy, and consequences for the red squirrel (Sciurus vulgaris) in Eurasia. Biological Conservation. 109(3): 351-358. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0006-3207(02)00161-1.
 50. Reaser, J.K., 2001. Invasive alien species prevention and control: the art and science of managing people. In: McNeely, J.A. (Ed.), The Great Reshuffling: Human Dimensions of Invasive Alien Species. In IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.