دوره و شماره: دوره 14، شماره 3، آبان 1401 
بررسی اثرات میکرو و نانو پلاستیک ها بر آسیب های بافتی در موجودات آبزی

صفحه 305-316

10.22034/AEJ.2021.310631.2665

امین غلامحسینی؛ امیر زیدی؛ مهدی بنایی؛ مرتضی استواری؛ سارا باقری