تأثیر سطوح مختلف اسانس هیدروالکلی گیاه داروئی شاه ‌اسپرم (Tanacetum balsamita) بر عملکرد، ایمنی سلولی و همورال جوجه های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

10.22034/AEJ.2021.286067.2530

چکیده

اسانس‌ گیاهان داروئی به واسطه دارا بودن فعالیت ضدمیکروبی و آنتی‌اکسیدانی به منظور ایجاد شرایط مناسب روده و بهبود هضم خوراک به عنوان جایگزین آنتی‌بیوتیک‌ها به جیره طیور اضافه می‌شوند. بدین منظور، در آزمایش حاضر تأثیر غلظت‌های مختلف اسانس هیدروالکلی گیاه داروئی شاه اسپرم در مقایسه با ویتامین­ های E و C و آنتی‌بیوتیک بر عملکرد، ایمنی سلولی و همورال جوجه­ های گوشتی سویه راس-308 مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 300 قطعه جوجه گوشتی (مخلوط مساوی جنس نر و ماده) در قالب طرح کاملاً تصادفی به 6 تیمار، 5 تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار اختصاص داده شدند. جیره‌های آزمایشی عبارت بودند از: 1) جیره پایه (شاهد)، 2 و 3) به ترتیب جیره پایه + 200 و 400 میلی‌گرم در کیلوگرم اسانس هیدروالکلی گیاه داروئی شاه اسپرم، 4) جیره پایه + 200 میلی‌گرم در کیلوگرم ویتامین E، 5) جیره پایه + 200 میلی‌گرم در کیلوگرم ویتامین C و 6) جیره پایه + 200 میلی‌گرم در کیلوگرم آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین. افزودنی‌ها از 1 تا 42 روزگی به جیره جوجه‌ها اضافه شدند. جیره­ های آزمایشی بر عملکرد کل دوره (مقادیر خوراک مصرفی، افزایش وزن، ضریب تبدیل خوراک و شاخص بازدهی تولید اروپائی)، عیار آنتی­ بادی علیه ویروس نیوکاسل و آنفولانزا، ایمنوگلوبولین اولیه و ثانویه علیه آنتی‌ژن گلبول قرمز خون گوسفندی تأثیر نداشتند (0/05<P). تیمارهای آزمایشی بر شاخص ضخامت پرده پا در پاسخ به فیتوهماگلوتینین در 4 و 24 ساعت پس از تزریق تأثیر نداشتند اما در مقایسه با گروه شاهد، شاخص ضخامت پای جوجه‌های دریافت کننده جیره­ دارای 200 و 400 میلی ­گرم اسانس شاه اسپرم در 48 ساعت پس از تزریق بالاتر بود ولی بین گروه شاهد با گروه دریافت کننده آنتی‌بیوتیک و ویتامین‌های E و C تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد و در مقایسه با گروه شاهد، جوجه‌های دریافت کننده جیره­ دارای 200 میلی­ گرم اسانس و ویتامین‌های E و C، درصد لنفوسیت بالاتر و درصد هتروفیل و نسبت هتروفیل به لنفوسیت پائین‌تری بودند. اگرچه ویتامین‌های E و C و اسانس شاه اسپرم بر ایمنی سلولی تأثیرگذار بودند، اما یافته‌های این تحقیق نشان داد که به دلیل عدم تأثیر بر عملکرد طیور، افزودن آن‌ها در شرایط این آزمایش به جیره طیور به لحاظ اقتصادی قابل توصیه نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Levels Tanacetum balsamita Hydroalcoholic Essential Oil on Broiler Chickens Performance and humoral and cell mediated immunity

نویسندگان [English]

 • Ali Tork 1
 • Ali Khatibjoo 1
 • Mohammad Akbari Gharaei 1
 • Kamran Taherpour 1
 • Mahdi Soltani 2
1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran
2 Department of Animal Science Research, Khorasan Razavi Agriculture and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Promotion Organization, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Medicinal plant essential oil has antimicrobial and antioxidant properties and improve small intestine microbial population and feed digestibility and for this purpose its inclusion to broiler chickens’ diet as antibiotic replacement. Present study was conducted in order to compare the effect of different levels of Tanacetum balsamita hydroalcoholic essential oil with vitamin E and C on Ross-308 broiler chickens’ performance and immunity. Three hundred broiler chickens (equal number of male and female) were used in a completely randomized design in 6 treatments and 5 replicates with 10 birds in each. The dietary treatment consisted of: 1) basal diet as control group, 2 and 3) basal diet supplemented with 200 and 400 mg/kg Tanacetum balsamita hydroalcoholic essential oil, respectively, 4) basal diet supplemented with 200 mg/kg Vitamin E, 5) basal diet supplemented with 200 mg/kg vitamin C and 6) basal diet supplemented with 200 mg/kg virginiamycin antibiotic. The results showed that the amount of feed intake, body weight gain, feed conversion ratio and European production efficiency factor, IgG, IgM and total antibody titter against SRBC, New-castle disease and avian influenza virus’s antibody titer were not affected by dietary treatments (P>0.05). Treatments had no effect on toe web swelling index after 4 and 24h post injection period but broiler chickens fed diets containing 200 and 400 mg/kg Tanacetum balsamita essential oil had higher swelling index at 48h after injection whereas there were no significant differences between vitamin E and antibiotic groups (P<0.05) and chickens fed diets supplemented with 200 mg/kg essential oil and vitamin E and C had higher lymphocyte percentage and lower heterophil percentage and heterophil to lymphocyte ratio compared to control group (P<0.05). In conclusion, although Tanacetum balsamita essential oil improved cell mediated immunity of broiler chickens but the results revealed that due to its non-significant effect on broiler chicken’s performance and immunity, its addition to broiler chickens’ diet is not economically advisable.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Broiler
 • Hydroalcoholic essence
 • Immunity
 • Performance
 1. Nobakht, A., Mansoub, N.H. and Nezhady, M.A.M., 2012. Effects of Melissa officinalis, Tanacetum balsamita and Ziziphora clinopodioides on performance, blood biochemical and immunity parameters of laying hens. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances. 7: 74-79.
 2. Talazadeh, F., Miahi, M. and Hooshmandi, K., 2017. Considering the changes of special antibody titer of New-Castle disease of broiler chickens fed Bioherbal (Garlic and thyme extract). Journal of Animal Environment. 10(1): 103-106. (In Persian)
 3. Khatibjoo, A., Heydarzadeh, Z., Jaefai, H. and Aalaei, M., 2017. Effect of garlic powder and flavomycin on performance of broiler chickens fed diets containing different levels of dietary crude fat. Journal of Animal Science Researches. 27(2): 15-26.
 4. Nobakht, A., Feazi, B. and Safamher, A.R., The effect of different levels of tanacetum balsamita medicinal plant powder and extract on performance, carcass traits and blood parameters of broiler chicks. Iranian Journal of Applied Animal Science. 5(3): 665-671.
 5. Nobakht, A. and Mogaddam, M., 2013. The effects of different levels of costmary (Tanacetum Balsamita) medicinal plant on performance, egg traits and blood biochemical parameters of laying hens. Iranian Journal of Applied Animal Science. 3(2): 307-312.
 6. Jang, I.S., Ko, Y.H., Kang, S.Y. and Lee, C.Y., 2006. Effect of commercial essential oil on growth performance, digestive enzyme activity and intestinal microflora population in broiler chickens. Animal Feed Science and Technology. 134: 304-315.
 7. Hosseini-Mansoub, N., 2011. Comparative influence of using different level of Tanacetum balsamita with probiotic on performance and serum composition of broiler chickens. Advances in Environmental Biology. 5(9): 2708-2711.
 8. Vakili, R. and Daliri, R., 2010. Effect of vitamin E on broiler chicken performance and immunity. Journal of veterinary research. 65(3): 239-244.
 9. Ajakaiye, J.J., Perez-Bello, A. and Mollineda-Trujillo, A., 2010. Impact of vitamins C and E dietary supplementation on leukocyte profile of layer hens exposed to high ambient temperature and humidity. Acta Veterinaria Brno. 79(3): 377-383.
 10. Mathivanan, R. and Kalaiarasi, K., 2007. Panchagavya and Andrographis panculata as alternatives to antibiotic growth promoters on hematological, serum biochemical parameters and immune status of broilers. Poultry Science. 44: 198-204.
 11. Alempour, M., Rahimi, S.H. and Karimi Torshizi, M.A., 2013. Comparison of the effect of five herbal extracts and virginiamycin on serum lipids and heterophil/lymphocyte ratio in broilers. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants. 29(1): 1-10.
 12. Puthpongsiriporn, U., Scheideler, S.E., Sell, J.L. and Beck, M.M., 2001. Effects of vitamin E and C supplementation on performance, in vitro lymphocyte proliferation, and antioxidant status of laying hens during heat stress. Poultry science. 80(8): 1190-1200.
 13. Amakye-Anim, J., Lin, T.L., Hester, P.Y., Thiagarajan, D., Watkins, B.A. and Wu, C.C., 2000. Ascorbic acid supplementation improved antibody response to infectious bursal disease vaccination in chickens. Poultry Science. 79(5): 680-688.
 14. Monfared, A., Davarani, S.S.H., Rustaiyan, A. and Masoudi, S., 2002. Composition of the essential oil of Tanacetum balsamita ssp. balsamitoides (Schultz Bip.) Grierson from Iran. Journal of Essential Oil Research. 14(1): 1-2.
 15. Başer, K.H.C., Demirci, B., Tabanca, N., Özek, T. and Gören, N., 2001. Composition of the essential oils of Tanacetum armenum (DC.) Schultz Bip., T. balsamita, T. chiliophyllum (Fisch. & Mey.) Schultz Bip. var. chiliophyllum and T. haradjani Grierson and the enantiomeric distribution of camphor and carvone. Flavour and Fragrance Journal. 16(3): 195-200.
 16. Cheema, M.A., Qureshi, M.A. and Havenstein, G.B., 2003. A comparison of the immune response of a 2001 commercial broiler with a 1957 randombred broiler strain when fed representative 1957 and 2001 broiler diets. Poultry Science. 82(10): 1519-1529.
 17. Wang, Y., Field, C. and Sim, J., 2000. Dietary polyunsaturated fatty acids alter lymphocyte subset proportion and proliferation, serum immunoglobulin G concentration, and immune tissue development in chicks. Poultry Science. 79(12): 1741-1748.
 18. SAS Institute. 2004. SAS Procedures Guide, Version.4.
 19. Taheri, H.R., Moravej, H., Malakzadegan, A., Tabandeh, F., Zaghari, M., Shivazad, M. and Adibmoradi, M., 2010. Efficacy of Pediococcus acidlactici-based probiotic on intestinal Coliforms and villus height, serum cholesterol level and performance of broiler chickens. African Journal of Biotechnology. 9: 7564-7567.
 20. Moslemi-Ahangari, S.M. and Hejazi, S.S., 2017. The effect of Thymus vulgaris and Melissa officinalis on histomorphology of Burse of Fabricius and New-Castle disease antibody titer of broiler chickens. Journal of Animal Environment. (8)2: 77-82. (In Persian)
 21. Mosaddegh, R., M. Salari, M. Sari, T. Mohammad-Abadi and M. Taghizadeh. 2013. Comparison of addition of Salvia mirzayanii essential oil with Virginiamycine on broiler chicken’s performance, blood metabolites and some immune parameters. Iranian Journal of Animal Science Research, 5 (1): 20-28 (in Persian).
 22. Toghyani, M., Tohidi, M., Gheisari, A.A. and Tabeidian, S.A., 2010. Performance, immunity, serum biochemical and hematological parameters in broiler chicks fed dietary thyme as alternative for an antibiotic growth promoter. African Journal of Biotechnology. 9(40): 6819-6825.
 23. Belay, T. and Teeter, R.G., 1994. Virginiamycin effects on performance and saleable carcass of broilers. The Journal of Applied Poultry Research. 3: 111-116.
 24. Gholamrezaiesani, S.L., Mohammadi, M., Jalali, S.J., Abolghasemi, S.A. and Roostaei, A.M., 2013. Effect of Artemisia annua leaf powder and ethanolic extract on broiler chicken performance, cell mediated, and humoral immunity. Iranian Journal of Veterinary Research, 14(1): 15-20 (in Persian)
 25. Hosseinian-Bilandi, S.H., Hosseini, S.M., Mojtahedi, M., and Bashtani, M., 2018. Effect of Thyme and Ziziphora essence on performance, microbial population and immune response of broiler chickens. Animal Production Research. 7(3): 53-65.
 26. Cook, N.C. and Samman, S., 1996. Flavonoids-chemistry, metabolism, cardioprotective effects, and dietary sources. Nutritional Biochemistry. 7: 66-76.
 27. Diaz, S.S., D'Souza, D., Biswas, D. and Hanning, I., 2015. Botanical alternatives to antibiotics for use in organic poultry production. Poultry Science. 94(6): 1419-1430.
 28. Xin-Jian L., Hyeok-Min, Y. and In-Ho, K., 2018. Effects of dietary supplementation of natural and fermented herbs on growth performance, nutrient digestibility, blood parameters, meat quality and fatty acid composition in growing-finishing pigs. Italian Journal of Animal Science. 17(4): 984-993.
 29. Craig, W.J., 1999. Health-promoting properties of common herbs. American Journal of Clinical Nutrition. 70: 491-499.
 30. Haghighi, H.R., Gong, J., Gyles, C.L., Hayes, M.A., Sanei, B., Parvizi, P., Gisavi, H., Chambers, J.R. and Sharif, S., 2005. Modulation of antibody mediated immune response by probiotic in chickens. Clinical and diagnostic laboratory performance and nutrient availability in broiler. Journal of Animal Science and Technology. 36: 630-638.