بررسی و مطالعه ژنتیکی جمعیت های تغذیه کننده لاک پشت دریائی سبز (Chelonia mydas) برای نخستین بار در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

3 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

10.22034/AEJ.2021.272230.2462

چکیده

خانواده لاک‌پشت‌های دریایی به‌عنوان گونه‌های به‌شدت مهاجر و در معرض تهدید جهانی فواصل زیادی را مابین زیستگاه‌های لانه‌سازی و تغذیه‌ای طی می‌کنند. بخش‌های شمالی خلیج‌فارس و دریای عمان دربرگیرنده زیستگاه‌های قابل‌توجه تغذیه‌ای برای جمعیت‌های عمدتاً گونه لاک‌پشت سبز (Chelonia mydas) است. این مطالعه برای اولین بار در کشور و به‌منظور بررسی این جمعیت‌ها و شناسایی زیستگاه‌های تغذیه‌ای این‌گونه انجام گرفت. تعداد 139 لاک‌پشت از زیستگاه‌های مختلف زنده گیری و ضمن بررسی ویژگی‌های ریخت‌شناسی با انجام نمونه‌برداری ساختار ژنتیکی آن‌ها نیز با استفاده از ژن ناحیه کنترلی (D-loop) موردمطالعه قرار گرفت. بر اساس نتایج، اندازه لاک پشت ها حاکی از حضور لاک پشت های عمدتاً جوان در منطقه بود. توالی ژن مورد استفاده به طول 694 جفت باز و تجزیه‌ و تحلیل آن‌ها با استفاده از 70 فرد پس از مرتب‌سازی و اصلاح‌های مورد نیاز انجام شد و تعداد 17 هاپلوتایپ به‌طور مشخص شناسایی شد که 13 مورد آن به‌عنوان هاپلوتایپ جدید ثبت شدند. هر چند درخت‌های رسم شده با استفاده از روش‌های مختلف دو گروه مجزا را نشان می‌داد اما هر دو گروه دارای ترکیبی از هاپلوتایپ های شناسایی‌شده بودند. تنوع هاپلوتایپی و نوکلئوتیدی برای کل داده‌ها به ترتیب 0/8977 و 0/0149 محاسبه گردید که حاکی از میزان تنوع هاپلوتایپی بالا است. این میزان تنوع و نیز تعداد هاپلوتایپ های جدید نشان‌دهنده اهمیت زیستگاهی منطقه خلیج‌فارس و دریای عمان به‌عنوان منطقه تلاقی جمعیت‌های بخش غربی و شرقی این‌ گونه است. عوامل تهدید کننده متعدد به ویژه تغییر و تبدیل زیستگاه‌ها و نیز مرگ‌ و میر ناشی از صید جانبی در فعالیت‌های صیادی آسیب قابل‌ توجهی را به گونه وارد می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Population and genetic study of Green sea turtles (Chelonia mydas) in the northern Persian Gulf and Oman Sea, Iran

نویسندگان [English]

 • Asghar Mobaraki 1
 • Eskandar Rastegar Pouyani 2
 • Haji Gholi Kami 3
 • Nematallah Khorasani 1
1 Department of Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
3 Department of Biology, Faculty of Science, Golestan University, Gorgan, Iran
چکیده [English]

As the only remnants of diverse and wide spread marine turtles from ancient time, modern marine turtles play important ecological, economical and cultural roles in our oceans and related human communities. Green sea turtle, Chelonia mydas, referred as the most valuable reptile of the world, and have its popularity and famousness owing the name of the order Chelonian and one of the remaining sea turtle families, Cheloniidae. Totally 139 turtles in different life stages, from different sites and using the mentioned methods, captures and the collected data analyzed. Of all samples, the smallest and largest ones had a juvenile 26 cm and a male mature 96 cm length, respectively, the minimum and maximum weight also were 2.3 and 97 kg respectively. Considering the quality, totally 70 sequences with 694 bps were included in the final genetic analyses. Based on the phylogenetic trees, two main clades with 37 and 33 individuals were detected. In both clades, individuals from all sampling sites were present, indicating geographic distinction, convincing to suppose the all individuals as a one group. Total FST for two clades calculated 0.77 (p>0.05) which indicates high level of differentiation. As a whole population or as one group, 17 haplotypes were recognized with haplotype diversity (h) of 0.8977 and nucleotide diversity (π) of 0.0149. 13 haplotypes recorded as the new detected ones. Of all the 17 haplotypes, only four haplotypes have already been reported, sharing with six haplotypes including: two from Australia (KJ502589.1 and KJ502588.1), two haplotypes from Saudi Arabia (KP027611.1, KP027608.1), and one from Indonesia (KM357652.1) and one from south East Asia (KX057743.1). Haplotypes of 1 and 9 with 14 individuals had the highest frequency. Haplotype network was drawn to represent the relationship between the all haplotypes of data set which the results and contribution of each locality in the groups. The network shows that the haplotypes form two main groups have 16 mutation steps which indicate their genetic distance and divergence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Conservation
 • Marine turtles
 • Haplotype
 • Persian Gulf
 1. Spotila, J.R., 2004. Sea Turtles: A Complete Guide to Their Biology, Behavior and Conservation. The Johns Hopkins University Press and Oakwood Arts, Baltimore, Maryland. 57-69.
 2. Mobaraki, A., 1999. Sea turtles. Journal of Environment. Environmental Protection Organization. (In Persian)
 3. Eckert, K.L., Bjorndal, K.A., Abreu-Grobois, F.A. and Donnelly, M., 1990. Research and management Techniques for the conservation of sea turtles. IUCN/ SSC Marine Turtle Specialist Group publication. 4.
 4. Aghanajafi, Sh. and Hosseinii, A., 2018. Modeling nest- site habitat of Green Turtle (Chelonia mydas) with use of AHP and GIS in Chabahar coastline, south of Iran. Journal of Animal Environment. 10(4): 211-218. (In Persian)
 5. Malekian, M., 2012. Molecular Ecology, University of Mashhad University. 304 p. (In Persian)
 6. Jensen, M.P, FitzSimmons, N.N. and Dutton, P., 2013. Molecular Genetics of Sea Turtles. In: Wyneken, J., Lohmann, J.K. and Musick, A.J., (Eds). Biology of Sea Turtles. CRC Press. 3.
 7. Tabib, M., Tahmasebi, S., Vazerizadeh, A., Mohammadi, M., Hadi Ramaki, A., 2011. Biometrical of Hawksbill turtle (Eretmochelys imbricata) in the Kish Island, the Persian Gulf. Journal of Animal Environment. 3(3): 19-26. (In Persian)
 8. Kapli, P., Botoni, D., Ilgaz, C., Kumlutas, Y., Avcı, A., Rastegar-Pouyani, N. and Poulakakis, N., 2013. Molecular phylogeny and historical biogeography of the Anatolian lizard Apathya (Squamata, Lacertidae). Mol. Phylogenetic Evol. 66: 992-1001.
 9. Abreu-Grobois, F.A., Horrocks, J.A., Formia, A., Dutton, P., LeRoux, R. and Vélez-ZuazoMeylan, P., 2006. New mtDNA d-loop primers which work for a variety of marine turtle species may increase the resolution capacity of mixed stock analyses. In: Panagopoulou, F.M., Rees, A.F. and Williams, K., (Eds.), Proceedings of the twenty-sixth annual symposium on marine turtle biology and conservation. International Marine Turtle Society, Crete, Greece. 179 p.
 10. Tamura, K.,  Peterson, D., Peterson, N., Stecher, G., Nei, M. and  Kumar, S., 2011. Molecular Evolutionary Genetics Analysis Using Maximum Likelihood. Evolutionary Distance and Maximum Parsimony Methods. Mol Biol  Evol. 28(10): 2731-2739.
 11. Librado, P. and Rozas, J., 2009. DNA SP v5: a software for comprehensive analysis of DNA polymorphism data. Bioinformatics. 25(11): 1451-1452.
 12. Ronquist, F., Teslenko, M., van der Mark, P., Ayres, D.L., Darling, A., Hohna, S., Larget, B., Liu, L., Suchard, M.A. and Huelsenbeck, J.P., 2012. MrBayes 3.2: efficient bayesian phylogenetic inference and model choice across a large model space. Journal of Systematic Biology. 61: 539-542.
 13. Tajima, F., 1989. Statistical method for testing the neutral mutation hypothesis by DNA polymorphism. Genetics. 123(3): 585-595.
 14. Rozas, J. and Rozas, R., 1997. DnaSp version 6.3: a novel softwear package for extensive molecular population genetic analysis. Computer Application Bioscience. 13: 964-996.
 15. Joseph, J., Nishizawa, H., Wahidah, M., Arshaad, M.W., Syed, S.K., Saifullah, A. and Katoh, M., 2016. Genetic stock compositions and natal origin of green turtle (Chelonia mydas) foraging at Brunei Bay. Global Ecology and Conservation. 6(16): 16.
 16. Jensen, M.P. and FitzSimmons, N.N., 2014. Stock composition of green turtle (Chelonia mydas) feeding grounds of the Great Barrier Reef: implications of variation across latitude and size classes. Unpublished.
 17. Jensen, M.P., Miller, J. and FitzSimmons, N.N., 2014. Genetic structure of green sea turtles, Chelonia mydas, in Saudi Arabia. Unpublished.
 18. Mahardika, G.N.K., Dewi, I.A.C., Nursanty, K.D., Kote, Y., Cahyani, N.K.D., Kendran, A.S. and Velez-Zuazo, X., 2014. Mapping of the Genetic Stocks of Green and Hawksbill Turtle in Indonesia. Unpublished.
 19. Dethmers, K., Jensen, P.M., Fitzsimmons, N.N., Broderick, D., Limpus, C.C. and Moritz, C., 2010. Migration of green turtles (Chelonia mydas) from Asutralasian feeding grounds inferred from genetic analysis. Marine and freshwater Research. 61: 1376-1387.
 20. Mostafavi, H., Kiabi, B., Liaghati, H., Abdoli, A., Mehrabian, A., Khoshab, K., Najmizadeh, S., Ahmadzadeh, F. and Samimi, K., 2010. Kharko Wildlife Sanctuary Management Plan. Environmental Protection Organization. Shahid Beheshti University. 163 p
 21. A., 2004. Green sea turtle nesting on the Gulf of Oman Coastline of the I.R. Iran. No 104, Marine turtle newsletter.
 22. Mobaraki, A., Ghasemi, M. and Kami, H.G., 2019. First record of green sea turtle nesting at Sheedvar Island, Persian Gulf, Iran. Indian Ocean Turtle Newsl. 30: 5-7.
 23. Miller, D.J., 1989. Marine turtles, an assessment of the conservation status of Marine turtles in Saudi Arabia. MEPA, Report. 9: 209.
 24. Al-Mohanna, S.A., Al-Zaidan, S.Y. and Preeta, G.P., 2013. Green turtles (Chelonia mydas) of the north-western Arabian Gulf, Kuwait; the need for conservation. Aqutic conservation: Marine and Fresh water. Wiley online.
 25. Reece, S.J., Alansari, A., Kalkvik, H.M., Alkindi. A., Mahmoud. I., Al Kiyumi, A.Y., Elshafie, A.E., Jensen. P.M. and Parkinson, C.L., 2016. A survey of the genetic diversity of the Loggerhead and Green Sea Turtles of the Sultanate of Oman. Bulletin of the Florida Museum of Natural History. 54(6): 104-117.
 26. Jensen, P.M., Bell, I., Limpus, J.C., Hamann, M., Ambar, , Whap, T. and FitzSimmons, N.N., 2016. Spatial and temporal genetic variation among size classes of green turtles (Chelonia mydas) provides information on oceanic dispersal and population dynamics.  Marine Ecology Progress Series. 543: 241-256
 27. Nishizawa1, H., Narazaki, T., Fukuoka, T., Sato, K., Hamabata, T., Kinoshita, M. and Arai1, N., 2014. Juvenile green turtles on the northern edge of their range: mtDNA evidence of long-distance westward dispersals in the northern Pacific Ocean. Endangered Species Research. 24: 171-179.
 28. Joseph, J. and Nishizawa, H., 2016. Mitochondrial DNA of green turtles in Southeast Asia. Unpublished.
 29. Bourjea, J., Lapègue, S., Gagnevin, L., Broderick, D., Mortimer, J.A., Ciccione, S., Roos, D., Taquet, C. and Grizel, H., 2007. Phylogeography of the green turtle, Chelonia mydas, in the Southwest Indian Ocean. Molecular Ecology. 16(1): 26.
 30. Encalada, S.E., Lahanas, P.N., Bjorndal, K.A., Bolten, A.B., Miamoto, M.M. and Bowen, B.W., 1996. Phylogeography and population structure of the Atlantic and Mediterranean green turtle Chelonia mydas: a mitochondrial DNA control region sequence assessment. Molecular Ecology. 5: 473-483.
 31. Bowen, B.W. and Karl, A.S., 2007. population genetics and phylogeography of sea turtles. Molecular Ecology. 16: 4886-4907.
 32. Spadling, D., Fox, E.M.H., Allen, R.G., Davodson, N., Ferdana, A.Z., Finlayson, M. and Robertson, J., 2007. Marine Eco regions of the world, A Bioregionalization of Coastal and Shelf Areas. Bioscience. 57(7): 573-583.
 33. Sheppard, C., Al-Husiani, M., Al-Jamali, F., Al-Yamani, F., Baldwin, R., Bishop, J. and Zainal, K., 2010. The Gulf: a young sea in decline. Mar Pollut Bull. 60: 13-38.
 34. Wabnitz, C.C.C., Lam, V.W.Y., Reygondeau, G.,
  Al-Abdulrazzak, D., Khalfallah, M., Daniel, P.D. and Zeller, D., 2018.
  Climate change impacts on marine biodiversity, fisheries and society in the Arabian Gulf. PLoS ONE. 13(5): e0194537. https://doi.org/ 10.1371/journal. pone.0194537.
 35. Patel, H.S., Morreale, J.S., Vincent, S., Saba, S.V., Panagopoulos, A., Margaritoulis, D. and Spotila, R.J., 2016. Climate Impacts on Sea Turtle Breeding Phenology in Greece and Associated Foraging Habitats in the Wider Mediterranean Region. PLoS ONE. 11(6).
 36. Witt, J.M., Hawkes, A.L., Godfrey, H.M., Godley, J.B. and Broderick, C.A., 2010. predicting the impacts of climate change on a globally distributed species: the case of the loggerhead turtle. The Journal of Experimental Biology. 213: 901-911.
 37. Mobaraki, A., 2006. Sea Turtle Study and situation in Iran. Marine Conservation Forum. WWF, EWS, Abu Dhabi, UAE.