فلور قارچی خوراک دام و آلودگی آفلاتوکسین خوراک و شیر در گاوداری‌‌های شیری شهرستان سبزوار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

2 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

3 بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

10.22034/AEJ.2022.311157.2667

چکیده

آفلاتوکسین‌ها یکی از سمی‌ترین متابولیت‌‌های ثانویه تولید شده توسط گونه‌های مختلف قارچی از جمله آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس هستند. این قارچ‌ها مواد غذایی مختلف از جمله غلات، دانه‌‌های روغنی، کنجاله‌ها و علوفه‌ها را آلوده می‌کنند حذف و کاهش آفلاتوکسین‌ها با روش‌های بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی نه تنها در مقیاس وسیع قابل انجام و مقرون به‌صرفه نیستند، بلکه می‌تواند خطراتی از نظر سلامت غذای دام‌ها نیز داشته باشند. بنابراین، به نظر می‌رسد پایش پیوستۀ خوراک دام و تولیدات دامی از نظر آلودگی با قارچ‌های توکسین‌زا و آفلاتوکسین‌ها بهترین روش جلوگیری از راه یافتن این سموم به درون زنجیره غذایی انسان باشد. این پژوهش به منظور اندازه‌گیری میزان آفلاتوکسین در خوراک و شیر و ارتباط آن با فلور قارچی خوراک مصرفی در گاوداری‌‌های شیری انجام گرفت. کنسانتره و سیلاژ ذرت 10 گاوداری (5 واحدگاوداری سنتی و 5 واحدگاوداری صنعتی) از بین دامداریهای اطراف شهرستان سبزوار به تفکیک نمونه‌گیری و به آزمایشگاه منتقل شد و سپس جداسازی، کشت و تشخیص قارچ‌های موجود در نمونه‌‌های خوراک دام انجام شد. نمونه‌های شیر از مخزن شیر دامداری‌های مورد مطالعه گرفته شد و بلافاصله در فلاکس حاوی یخ به آزمایشگاه منتقل و پس از سانتریفوژ و جدا کردن چربی، تا هنگام آنالیز، در فریزر 22- درجه سانتی گراد نگه داری شدآفلاتوکسین موجود در خوراک و شیر به روش HPLC اندازه‌گیری شد. بیش ترین عامل آلودگی خوراک دام، مخمرها، پنیسیلیوم، آسپرژیلوس، تریکودرما، آلترناریا، کلادوسپوریوم و رایزوپوس بودند. نتایج این تحقیق همبستگی منفی معنی‌داری را بین آلودگی به قارچ آسپرژیلوس و جمعیت مخمرها در نمونه‌های سیلاژ ذرت نشان داد. نتایج مطالعه آفلاتوکسین در شیر دامداری‌ها وجود آفلاتوکسین M1 را در 60 درصد نمونه‌ها نشان داد. مقایسه میانگین جمعیت آسپرژیلوس در کنسانتره و غلظت آفلاتوکسین شیر بین دو گروه گاوداری نشان داد که آلودگی نسبی در گاوداری‌های سنتی نسبت به گاوداری‌‌های صنعتی به طور معنیداری کم تر بود. نتایج این تحقیق نشان داد که میزان آلودگی آفلاتوکسین در نمونه‌های خوراک و شیر از حد مجاز پایین‌تر بود. بر اساس نتایج کشت قارچ، به نظر می‌رسد کنسانتره نسبت به سیلاژ بیش تر در معرض آلودگی قارچی و حضور آفلاتوکسین باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Fungi flora of animal feed and aflatoxin contamination of feed and milk in dairy farms of Sabzevar County

نویسندگان [English]

 • Fariba Farivar 1
 • Mahmoud Dastourani 1
 • Fakhtak Taliei 2
 • Fateme Bahri Binabaj 3
1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Iran
2 Department of Plant Medicine, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Iran
3 Department of Animal science research, Khorasan Razavi agriculture and natural resources research and education center, Agricultural Research, Education and Promotion Organization, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Afalatoxins are among the most poisoning secondary metabolites produced by different fungi species such as Aspergillus flavus and Aspergillus paraziticus. These fungi contaminate different animal feed materials including oil seeds, oil seed meals and forages.  Elimination and reduction of aflatoxines in feed using biological, chemical and physical methods of aflatroxin detoxification in large scales are not only non practical and cost efficient, but also are dangerous for animal health. Therefore, it seems continuously monitoring of animal feed and products is the best method for avoiding of human food chain contamination with these toxins. This research was conducted to investigate the feed and milk aflatoxin contamination and their relationship with feed fungi flora in some dairy cow farms. Concentrate and corn silage were sampled from 5 traditional and 5 industrial dairy farm among dairy farms located around the Sabzevar county, cultivation and identification of feed fungi were done. Milk samples were taken from cooling tank of each farm and transferred to lab in an ice containing flask and were centrifuged to remove fat and then stored in -22°C until analysis. Milk and feed aflatoxin were measured using HPLC method. The most comon feed pollutants were Aspergilus, Penicillium, Trichoderma, Alternaria, Cladosporium and Rhizopus species. The results of HPLC and fungal culture showed a low level of aflatoxin contamination. The results of this research showed a significant negative correlation between Aspergilus contamination and yeast population in silage samples. Aflatoxin M1 contamination was observed in 60 percent of milk samples, however aflatoxin amount was lower than permissive levels in all cases. Mean Aspergilus population in concentrate and aflatoxin concentration of milk Comparison among two farm systems, showed that relative contamination in industrial farms was significantly higher than traditional farms. Results of this research showed that aflatoxin contamination of feed and milk was lower than permissive levels. Based on fungi culture results, it seems that concentrate is more susceptible to fungi and aflatoxin contamination than silage.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Animal feed
 • Aspergillus
 • Aflatoxin B1
 • Milk
 • Aflatoxin M1
 1. Becker-Algeri, T.A., Castagnaro, D., de Bortoli, K., de Souza, C., Drunkler, D.A. and Badiale-Furlong, E., 2016. Mycotoxins in bovine milk and dairy products: A review. J Food Sci. 81: R544-R552.
 2. Kumar, P., Mahato, D.K., Kamle, M., Mohanta, T.K. and Kang, S.G., Aflatoxins: a global concern for food safety, human health and their management. Front Microbiol. 7: 1-10.
 3. Perrone, G. and Gallo, A., Aspergillus species and their associated mycotoxins. J Methods Mol Biol. 1542: 33-49.
 4. Nemati, Z., Besharati, M. and Karimi, A., 2020. Investigation of aflatoxin B1 and essential oil of cashew nut shell and castor addition on in vitro ruminal fermentation of animal diets. Journal of Animal Environment. 12(1): 65-72. (In Persian)
 5. Nemati, Z. and Besharati, M., 2020. Study of the effect of Lactobacillus buchneri supplementation to dairy diet contaminated with Aflatoxin B1 on in vitro gas production parameters. Journal of Animal Environment. 12(2): 37-44. (In Persian)
 6. Jiang, Y., Ogunade, I.M., Vyas, D. and Adesogan, A.T., Aflatoxin in dairy cows: toxicity, occurrence in feedstuffs and milk and dietary mitigation strategies. J Toxins. 13: 283-303.
 7. Atherstone, C., Grace, D., Lindahl, J.F., Kang’ete, E.K. and Nelson, F., 2016. Assessing the impact of aflatoxin consumption on animal health and productivity. Afr J Food Agric Nutr Deve. 16: 10949-10966.
 8. Variane, A.C.F., Dos-Santos, F.C., de-Castro, F.F., Barbosa-Tessmann, I.P., Dos-Santos, G.T. and dos Santos Pozza, M.S., The occurrence of aflatoxigenic Aspergillus spp. in dairy cattle feed in southern Brazil. Braz J Micribiol. 49: 919-928.
 9. Gao, Y.N., Wang, J.Q., Li, S.L., Zhang, Z.D. and Zheng, N., 2016. Aflatoxin M1 cytotoxicity against human intestinal Caco-2 cells is enhanced in the presence of other mycotoxins. J Food Chem Toxicol. 96: 79-89.
 10. Gong, Y.Y., Watson, S. and Routledge, M.N., Aflatoxin exposure and associated human health effects, a Review of Epidemiological Studies. J Food Saf. 4: 14-27.
 11. Mirabi, S., Zahedi far, M., Zand, K. and Tymornezhad, N., 2012. Evaluation of managerial and aflxtocin from commercocial egg laying farm as animal diet. Journal of Animal Environment. 4(1): 115-122. (In Persian)
 12. Davari, E., Mohsenzadeh, M., Mohammadi, G. and Rezaeian-Doloei, R., 2015. Characterization of aflatoxigenic Aspergillus flavus and parasiticus strain isolates from animal feedstuffs in northeastern Iran. Iran J Vet Res. 16: 150-155.
 13. Asghari, N., Sadeghi, M., Mohammadi, G. and Mohsenzadeh, M., 2018. Investigating the fungal contamination of animal feed components and mixtures in some dairy farms around Mashhad. 6th National Conference on Animal Health Management, Shiraz University, Faculty of Veterinary Medicine, Shiraz, Iran. (In Persian)
 14. Marvi, A., Tabibi, M., Yazdansetad, S., Naderi, M.A., Khaledi, M., Pourshahbazi, Gh.R. Mahmoodi Kouhi, A., 2018. Contamination study of livestock and poultry feedstuff with aflatoxin producing Aspergillus Veterinary Researches & Biological Products. 120: 38-43. (In Persian)
 15. Senerwa, D.M., Sirma, A.J., Mtimet, N., Kang’ethe, E.K., Grace, D. and Lindahl, J.F., Prevalence of aflatoxin in feeds and cow milk from five counties in Kenya. Afr J Food Agric Nutr Dev. 16: 11004-11021.
 16. Ullah, H.A., Durrani, A.Z., Ijaz, M. and Javeed, A., 2016. Aflatoxin B1 contamination status of concentrate feeds of dairy goats in Lahore, Pakistan. Sarhad J Agri. 32(2): 57-61.
 17. Dunham, N.R., Peper, S.T., Downing, C.D. and Kendall, R.J., Aflatoxin contamination in corn sold for wildlife feed in texas. J Ecotoxicol. 26: 516-520.
 18. Kang’ethe, E.K., Sirma, A.J., Murithi, G., Mburugu-Mosoti, C.K., Ouko, E.O., Korhonen,J. and Ramo, S., 2018. Occurrence of mycotoxins in food, feed, and milk in two counties from different groecological zones and with historical outbreak of aflatoxins and fumonisins poisonings in Kenya, J Food Qual Safety. 1(3): 161-169.
 19. Nishimwe, K., Bowers, C., Ayabagabo, J.D., Habimana, R., Mutiga, S. and Mailer, D., Assessment of aflatoxin and fumonisin contamination and associated risk factors in feed and feed ingredients in Rwanda. J Toxins. 11: 270-285.
 20. Gummadidala, P.M., Chen, Y.P., Beauchesne, K.R., Miller, K.P., Mitra, C. and Banaszek, N., Aflatoxin-exposure of vibrio gazogenes as a novel system for the generation of aflatoxin synthesis inhibitors. Front Microbiol. 7: 1-9.
 21. Mamo, F.T., Selvaraj, G.N., Wang, Y. and Liu, Y., Recent Developments in the screening of atoxigenic Aspergillus flavus towards aflatoxin biocontrol. J Appl Environ Microbiol. 5: 20-30.
 22. Yazdanparast, A., 2007. Medical mycology. Vol. 1, first edition, Jihad Academic Press, Tehran, Iran. 76-159. (In Persian)
 23. Zeini, F., Mehbod, S.A. and Emami, M., 2014. Comprehensive medical mycology. Fifth edition, Tehran University Press, Tehran, Iran. 330-340, 530-535. (In Persian)
 24. Kermanshahi, R.K. and Tavakoli, A., 2019. Dyes and their application in microbiology and laboratory sciences. First edition, Jihad Academic Press, Isfahan, Iran. 122-127. (In Persian)
 25. International standard ISO 16050. 2003. Foodstufs-Determination of aflatoxin B1 and the total content of aflatoxins B1, B2, G1 and G2 in cereals, nuts and derived products- High-performance liquid chromatographyic method. 15 p.
 26. International standard ISO 14674. 2005. Milk and milk powder- Determination of aflatoxin M1 content- Clean-up by immunoaffinity chromatography and determination by thin-layer chromatography. 13 p.
 27. Khosravi, A.; Shokri, H., Yahya Rayat, R. and Soltani, M., 2004. Isolation of toxin-producing and non-toxin-producing fungal agents from animal diets sent to the mycology center of the Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Journal of Veterinary Research. 59(3): 226-221. (In Persian)
 28. Khosravi, A.R., Dakhili, M. and Shokri, H., 2008. A mycological survey on feed ingredients and mixed animal feeds in Ghom province, Iran. Pak J Nutr. 7: 31-34.
 29. Ghaneian, M.T., Jafari, A., Jamshidi, S., Ehrampoush, M.H., Momeni, H., Jamshidii, O. and Ghove, M.A., 2015. Survey the frequency and type of Fungal Contaminants in Animal Feed of Yazd Dairy Cattles. Iranian Journal of Animal Science Research. 7(4): 422-427. (In Persian)
 30. Torabi, S., Yahyaraeyat, R., Shokri, H. and Khosravi, A.R., 2018. Contamination of corn silage and concentrate samples to fungi and aflatoxin B1 in some cattle farms in some cities of Yazd province. Journal of Veterinary Research. 73(1): 55-61. (In Persian)
 31. Sarafi, O., Faezi Ghasemi, M. and Chaiechi Nosrati, A., 2016. Isolation and characterization of toxicogenic fungi strains from wheat and corn used in Kerman city. Journal of Microbial World. 8(4): 330-336. (In Persian)
 32. Khosravi, A. and Modir Sanei, M., 1999. Comparison of some methods used to reduce the effects of aflatoxin on the production indices of broiler chickens. Journal of Veterinary Research. 54(2): 66-59. (In Persian)
 33. Saremi, H., Okhovvat, S.M. and Saremi, H., 2007. Control managements of Aspergillus flavus a main aflatoxin producers and soil borne fungi on pistachio in Kerman, J. Iran Food Sci Technol Rese. 3(2): 21-27.
 34. Halt, M., Aspergillus flavus and aflatoxin B 1 in flour production. Eur J epidemiol. 10(5): 555-558.
 35. Pournormohammadi, Sh., Ansari, M., Nezafati Olfati, L., Kazemipour, M. and Hasibi, M., 2009. Determination of aflatoxin M1 in pasteurized milk consumed in Kerman Province. Journal of Kerman University of Medical Sciences. 16(3): 271-280. (In Persian)
 36. Mozafari, S., Mohsenzadeh, M. and Mehrzad, J., 2017. Seasonally feed-related aflatoxins B1 and M1 spread in semiarid industrial dairy herd and its deteriorating impacts on food and immunity. J Food Qual. ID: 4067989, 7 p.
 37. Rahimi, E., Kargar, A.R. and Zamani, F., 2008. Assessment of aflatoxin B1 levels in animal feed of dairy farms in Chaharmahal & Bakhtiari. Pajouhsh & Sazandegi. 79: 66-71. (In Persian)