برآورد ضرایب اقتصادی صفات مهم گوسفند سنجابی در سیستم پرورش روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایلام، ایران

2 بخش تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

3 گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

10.22034/AEJ.2021.300578.2615

چکیده

هدف از این پژوهش محاسبه ضرایب اقتصادی صفات مهم گوسفند سنجابی در سیستم پرورش روستایی و تعیین هدف اصلاحی برای این نژاد بود. برای این منظور تعداد 10 گله گوسفند سنجابی در استان کرمانشاه با 2000 راس میش مولد در طی یک چرخه تولیدمثل انتخاب گردید. ضرایب اقتصادی صفات به صورت افزایش در میانگین صفت مورد نظر در صورتی که سایر صفات در حد میانگین جامعه بدون تغییر باقی می­مانند محاسبه گردید. بیش ترین سهم درآمدی (97/32 درصد) و هزینه (78/12 درصد) سیستم تولید مربوط به وزن شش ماهگی بره و تغذیه بود. ضرایب اقتصادی مطلق برای صفات زنده مانی میش، آبستنی، دفعات زایش، تعداد بره در هر زایمان، زنده مانی تا شیرگیری، وزن فروش بره (شش ماهگی)، شیر و پشم تولیدی به ترتیب برابر 125292/61، 144916/75، 97789/35، 111354/87، 130720/94، 221482/27، 8820/58، و 38000/00 ریال به دست آمدند. ضرایب اقتصادی نسبی به وزن پشم بر اساس گرایش حداکثر سود دامنه ­ای از 1/84- تا 5/83 به ترتیب برای صفات وزن میش و وزن شش ماهگی بره داشت. رتبه بندی صفات در دو گرایش درآمد به هزینه و هزینه به درآمد یکسان بوده است. حساسیّت ضرایب اقتصادی صفات به قیمت هر کیلو بره شش ماهه بالا، از طرفی حساسیّت به تغییر قیمت پشم و هزینه تمام شده هر کیلو میش پایین بود. در واقع اهداف اصلاحی برای گوسفند سنجابی بر اساس ضرایب اقتصادی برآورد شده به ترتیب شامل وزن شش ماهگی، آبستنی، زنده مانی تا شیرگیری، زنده مانی میش، تعداد بره در هر زایمان، دفعات زایش، تولید شیر، تولید پشم، وزن قوچ، وزن جایگزین و وزن میش می ­باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimation of Economic Values for Important Traits of Sanjabi Sheep in Rural Rearing System

نویسندگان [English]

 • Javad Ahmadpanah 1
 • Sima Savar Sofla 2
 • Ali Javanrouh Aliabad 2
 • Abbas Safari 3
1 Animal Science Research Department, Ilam Agriculture and Natural Resources and Education Center, Agriculture Research, Education and Extension Organization, Ilam, Iran
2 Animal Breeding and Genetic Department, Animal Science Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization, Karaj, Iran
3 Department of Animal science, Faculty of Agricultural sciences, Guilan University, Rasht, Iran
چکیده [English]

The aim of current study was to estimate the economic values for important traits of Sanjabi sheep in rural rearing system and to determine the breeding goal. For this purpose, 10 herds of Sanjabi sheep in Kermanshah province with 2000 productive ewes during annual cycle of production were selected. The economic value of the traits was calculated as an increase in the mean of the desired trait while all other traits were held at their mean value. The highest contribution of revenue (97.32%) and cost (78.12%) of the production system was related to six month old lambs and feeding. Absolute economic values for ewes’ survival, pregnancy, lambing frequency, litter size, survival to weaning, 6-month live weight, milk and wool production were 125292.61, 144916.75, 97789.35, 111354.87, 130720.94, 221482.27, 8820.58, and 38.00000 Rials were obtained, respectively. Related economic values to wool weight based on the maximum profit tendency ranged from -1.84 to 5.83 for ewe and 6-month live weight, respectively. Trait ranking for two trends of revenue to cost and cost to revenue has been the same. Economic values of traits were sensitive to 6-month live weight price but not to changes in wool prices and cost price per kg of ewes. In fact, breeding goals for Sanjabi sheep including 6-month live weight, pregnancy, survival to weaning, ewe survival, litter size, lambing frequency, milk production, wool production, ram weight, replacement weight and ewe weight, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sanjabi sheep
 • Production system
 • Economic values
 • Sensitivity test
 1. Vatankhah, M. and  Zakizadeh, S., 2020. A review on crossbreeding in Iranian sheep. Animal Science Journal. 33(127): 165-176. (In Persian)
 2. Eftekhari, M., Zali, A., Saedi, S., Ganjkhanlou, M. and Safaei, A., 2021. Comparison of feedlot performance and carcass characteristics of pure and crossbred of Lori-bakhtiari and Romanov lambs. Journal of Animal Environment. 13(2): 95-100. (In Persian)
 3. Seyed Sharifi, R., Badbarin, S., Hedayat Aborigh, N., Seyed Davati, J. and Saver Sofla, S., 2020. Investigation of Genetic Structure of Sanjabi Sheep Using Microsatellite Markers. Journal of Animal Physiology and Development. 13(4): 61-70. (In Persian)
 4. Vatankhah, M., Moradi Shahrbabak, M., Nejati Javaremi, A., Miraei Ashtiani, S.R. and Vaeze Torshizi, R., 2004. A review of sheep breeding in Iran. The first Congress of Animal and Aquatic Sciences of the country, University of Tehran. (In Persian)
 5. Paktint, N., Hashemi, A. and Khameis Abadi, H., 2020. Association of the Polymorphism Kiss1 Gene Exon 1 with Twin Traits in Sanjabi, Ghezel Breed Sheep by PCR–SSCP Technique. Research on Animal Production. 11(30): 126-133. (In Persian)
 6. Bytyqi, H., Fuerst-Waltl, B., Mehmeti, H. and Baumung, R., 2015. Economic Values for Production Traits for Different Sheep Breeds in Kosovo. Italian Journal of Animal Science. 14: 3808.
 7. Khojasteki, M., Abbasi, M.A., Vatankhah, M., Saver Sofla, S., Souri, N.M., Sayadanjad, M.B. and Ordukhani, M.R., 2012. Determining goals and improvement program for live sheep. Research Project. Animal Science Research Institute of the country. Design code R-752. (In Persian)
 8. Savar Sofla, S., Abbasi, M.A. and Kavian, A., 2016. Determination of Breeding Objective and Economic Values for Dalagh Sheep in Extensive Rearing System. Research on Animal Production. 7(13): 142-136. (In Persian)
 9. Seyedsharifi, R., Nourafkan, F., Phouladi, M. and Seifdavati, J., 2018. Determination of Breeding Objectives of Moghani sheep in Nomadic System. Iranian Journal of Animal Science Research. 10(1): 81-95. (In Persian)
 10. Seyedsharifi, R.,  Taher soula, H., Hedayat Evrigh, N., Seifdavati, J., Abdi benamar, H. and Boustan, A., 2018. Economic analysis of the Moghani sheep during the annual production cycle in two different cultivating systems. Journal of Animal Environment. 10(4): 99-106. (In Persian)
 11. NRC. 2007. Nutrient requirements of small ruminants: Sheep, goats, cervids, and new world camelids. National Academy Press. 384 p.
 12. Pahlevan afshar, K., Abbasi, M.A., Amim afshar, M., Vatankhah, M. and Sadeghipanah, H., 2014. Estimation of economic values for important traits of Zandi breed based on rural sheep production system by the bio-economic model. Journal of Ruminant Research. 1(4): 157-176. (In Persian)
 13. Mousazadeh, L., Shadparvar, A.A. and Eskandarinasab, M.P., 2012. Estimation of economic values for production and reproduction traits of Afshari sheep in rurul system. Journal of Animal Science Research. 22(2): 35-44. (In Persian)
 14. Kosgey, I.S., Van Arendonk, J.A.M. and Baker, R.L., 2003. Economic values for traits of meat sheep in medium to high production potential areas of the tropics. Small Ruminant Research. 50: 187-202.
 15. Savar Sofla, S., Abbasi, M.A., Nejati Javaremi, A., Vaeze Torshizi, R. and Chamani, M., 2012. Estimation of Economic Values for Some Production and Reproduction Traits in Moghani Sheep. Journal of Animal Science and Research. 91(1): 31-44. (In Persian)
 16. Abbasi, M.A. and Savar Sofla, S., 2015. Designing of optimum selection index for Afshari sheep breeding under rural production system. Journal of Animal Production. 17(1): 1-8. (In Persian)
 17. Vatankhah, M., Moradi Shahrbabak, M., Nejati Javaremi, A., Miraei Ashtiani, S.R. and Vaeze Torshizi, R., 2012. Determining improvement goals and economic coefficients in Lori Bakhtiari breed sheep under the rural system. Animal Science Journal. 82: 1-17. (In Persian)
 18. Almahdi, H., Tess, M.W., EL-Tawil, E., Shehata, E. and Mansour, H., 2000. Evaluation of Egyptian sheep production systems: II. Breeding objectives for purebred and composite breeds. Journal of Animal Science. 78: 288-295.
 19. Morais, O.R. and Madalena, F.E., 2006. Economic value for reproduction traits in Santa Inês sheep. Proc. 8th World Congr. Appl. Livest. Prod., Belo Horizonte, MG, Brazil.
 20. Lôbo, R.N.B., Pereira, I.D.C., Facó, O. and McManus, C., 2011. Economic values for production traits of Morada Nova Meat sheep in a pasture based production system in semi-arid Brazil. Small Rumin. Res. 96: 93-100.
 21. Tolone, M., Riggio,V., Maizon, D.O. and Portolano, B., 2011. Economic values for production and functional traits in Valle del Belice dairy sheep using profit functions. Small Rumin. Res. 97: 41-47.
 22. Zarrinkamar, B., Hassani, S., Zerehdaran, S., Abdolahy, H. and Samiei, R., 2017. Determination of Economic Values for Some Important Traits in Zel Sheep of Golestan. Research on Animal Production. 8(15): 177-184. (In Persian)