جداسازی و شناسایی فلور باکتریایی دستگاه گوارش مولدین ماهی کپور نقره ای ( Hypophthalmichthys molitrix)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

بخش تحقیقات شیلات و آبزیان، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران

10.22034/AEJ.2022.325468.2739

چکیده

در پرورش ماهی کپور نقره‌ای به دلیل روش تغذیه‌ای پوره خواری آن، بیماری‌های عفونی  ناشی از باکتری‌ها یکی از عوامل مهم تلفات محسوب می گردد که به دنبال تغییر دما، دست‌کاری و پایین بودن کیفیت آب پرورشی ایجاد می گردد. بنابراین ‌هدف‌ از این‌ مطالعه‌ جداسازی‌ و شناسایی‌ فلور باکتریایی دستگاه گوارش ماهی کپور نقره‌ای پرورشی‌‌ منطقه سنگر رشت بود. بنابراین چهار مزرعه‌ تکثیر و پرورش‌ ماهیان گرمابی در منطقه سنگر رشت که‌ از مولدین ماهی کپور نقره­ای (Hypophthalmichthys molitrix) با میانگین وزن (0/99±5/76) برخوردار بودند به عنوان‌ محل­ های نمونه­‌برداری در نظر گرفته‌ شد. به منظور جداسازی و شناسایی فلور باکتریایی دستگاه گوارش ماهی­ های مولد به ­ظاهر سالم به تعداد 30 عدد به نسبت مساوی نر و ماده انتخاب و نمونه­‌های تهیه‌شده به صورت‌ انفرادی‌ جهت‌ کشت‌ میکروبی‌ استفاده شدند. پس از کالبدشکافی، دستگاه گوارش ماهی خارج و از محتویات روده کشت میکروبی مقدماتی و تفریقی انجام گرفت. نمونه­‌های رشد یافته‌ پس‌ از کشت‌ مجدد خالص­‌سازی‌ شده‌ و بر اساس‌ جدول‌ آزمایشات‌ شیمیایی‌ اقدام‌ به بررسی‌ و مطالعه‌ خواص ‌آن ­ها نموده‌ و تا حد گونه شناسایی‌ گردیدند. در بررسی متغیرهای فیزیکو شیمیایی آب مزارع نمونه ­برداری شده و شمارش باکتریایی آب محل های نمونه برداری مولدین اختلاف معنی ­داری مشاهده نگردید (p>0/05). بعد از جداسازی و تعیین صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی، نمونه باکتری‌های جداسازی شده 8 جنس از دستگاه گوارش ماهی­ های مولد و بالغ شناسایی گردید که فراوان ­ترین آن‌ها باسیلوس، آئروموناس  و سودوموناس (Bacillus، Aeromonas و Pseuodomonas) بودند، اگرچه نمونه ­های گرم مثبت فرصت طلب و عمومی  نیز مانند میکروکوکوس (Micrococcus sp)و استافیلوکوکوس (Staphylococcus sp) مشاهده شد. بر اساس نتایج  این تحقیق، اختلاف تراکم  باکتری­ های گرم منفی و گرم مثبت جدا­سازی شده از نمونه ­ها معنی دار نبود (p>0/05).  اگرچه تعداد زیادی از باکتری­ های جدا­سازی شده در این تحقیق بیماری‌زا شناخته شده‌اند، اما پاتوژن اولیه نبوده و در درون و سطح بدن آبزیان و در آب دریا، مصب ­ها و محیط­ های آب شیرین به ­عنوان قسمتی از میکرو فلورای طبیعی بدن آبزیان محسوب می ­شوند. البته  در شرایط بروز استرس و تحلیل سیستم ایمنی بدن آبزیان می توانند بیماری­ زایی نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Isolation and Identification of Silver Carp (Hypophthalmichthys molitrix) brood stock digestive tracts bacterial flora

نویسندگان [English]

 • Mehran Avakh Keysami
 • Afshar Zoughi shalmani
 • Asgar Zahmatkesh
 • Ali Karimi
Aquatics and Fisheries Research Department, Gilan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Rasht, Iran
چکیده [English]

Bacterial infectious diseases are one of the important causes of losses in silver carp aquaculture, due to its detritivorous method, that occur due to temperature changes, manipulation and low quality of farmed water. Four fish breeding farms in Sangar area of ​​Rasht, which had silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) brood stocks (5.76± 0.99 Kg}, were considered as sampling sites. In order to isolate and identify the bacterial flora of the gastrointestinal tract of silver carp brood stocks fish with apparently healthy appearance, 30 in equal proportions of male and female were selected and samples were prepared individually for culture. The bacterial flora went to culture. After autopsy, the gastrointestinal tract of the fish was removed and preliminary and differential microbial culture was performed from the intestinal contents. The grown samples were purified after replanting and based on the table of chemical tests; their properties were studied and identified as species. There were observed No significant differences in the study of physicochemical variables of sampled farm water and bacterial count of water in sampling sites (p>0.05). After isolation and determination of morphological and biochemical traits, samples of isolated bacteria of 8 genera from the gastrointestinal tract of silver carp brood stocks were identified, the most common of which were Bacillus, Aeromonas and Pseudomonas, although samples opportunistic and general gram-positives such as Micrococcus sp. And Staphylococcus sp. were also observed. Based on the results of this study, there were no significant differences in bacteria count between gram-negative and gram-positive bacteria isolated from the samples (p>0.05). Although many of the bacteria isolated in this study are known to be pathogenic, they are not primary pathogens and are found in and around aquatic bodies and in seawater, estuaries and environments. Fresh water is considered as a part of the natural microflora of the aquatic body and may become pathogenic in conditions of stress and degradation of the aquatic immune system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Digestive tracts
 • Bacterial flora
 • Silver carp
 • Brood stocks
 • Bacteria isolation
 1. Cahill, M.M., 1990. Bacterial flora of fishes: a review. Microbial ecology. 19: 21-41.
 2. Behera, B.K., Bera, A.K., Paria, P., Das, A. and Parida, P.K., 2018. Identification and pathogenicity of Plesiomonas shigelloides in Silver Carp. Aquaculture. Elsevier. 493(1): 314-318.
 3. Cecilia, B., Daniela, R. and Mioara, C., 2018. Research on bacterial disease in silver carp (Hypophthalmichthys molitrix), farmed in pond. International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM; Sofia. 18(6.2). DOI:10.5593/sgem2018/6.2/S25.067.
 4. Wu, S., Wang, G., Angert, E.R., Wang, W., Li, W. and Zou, H., 2012. Composition, diversity and origin of the bacterial community in grass carp intestine. journals. Actions. PLoS One. 7(2): e30440. DOI: 10.1371/journal.pone.0030440.
 5. Anderson, I.G., Shmsudin, M.N. and Nash, G., 1989. A preliminary study on the aerobic heterophic bacterial flora in giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii, hatcheries in Malaysia. Aquaculture. 81: 213-223.
 6. Ye, L., Amberg, J., Chapman, D., Gaikowski, M. and Liu, W.T., 2014. Fish gut microbiota analysis differentiates physiology and behavior of invasive Asian carp and indigenous American fish. The ISME Journal. 8: 541-551.
 7. Tung Pang, S., Ransangan, J. and Hatai, K., Isolation, Identification and Preliminary Characterization of Candidate Probiotic Bacteria from the Intestine of Domesticated Goldfish (Carassius auratus). Journal of fisheries and environment. 44(2).
 8. Yasemi, M., Esmaeili, A.H., Feizei, Z., Ghaemmaghami, S. and Alinejad, S., Identifying Bacterial flora of rainbow trout brood stocks (Oncorhynchus mykiss) and its assumed importance from probiotical view. Journal of Animal Environment. 4(2): 45-50. (In Persian)
 9. Robertson, P.A.W., Dowd, C.O., Burrells, C., Williams, P. and Austin, B., 2000. Use of Carnobacterium sp. as a probiotic for Atlantic salmon (Salmo salar) and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum). Aquaculture. 185: 235-243.
 10. Phatarpekar, P.V., Kenkre, V.D., Sreepada, R.A., Desai, U. and Achuthankutty, C.T., 2002. Bacterial flora associated with larval rearing of the giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii. Aquaculture. 203: 279-291.
 11. Colorni, A., 1985. A study on the bacterial flora of giant prawn, Macrobrachium rosenbergii, larvae fed with Artemia salina Aquaculture. 49: 1-10.
 12. Miyamoto, G., Brock, J., Nakamura, R., Nakagawal, l., Shimojo, R., Sato, V. and Akito, G., 1983. A Preliminary microbiological and water quality survey of two Hawaiian prawn (Macrobrachium rosenbergii) hatcheries. In: Rogers, G.L., Day R. and Lim, A., (Editors), Proc. First Int. Conf. Warm Water Aquaculture-Crustacea. Brigtham Young University Hawaii Campus, Laie, Hi. 429-458.
 13. Soltani, M., 1997. Bacterial diseases of fish. Published by the Veterinary Medicine Organization in cooperation with the Academic Jihad Publishing Institute of Tehran University. 454 p. (In Persian)
 14. Khan, A., Mandal, S., Samanta, D. and Chatterjee, S., 2011. Phytase-producing Rhodococcus (MTCC 9508) from fish gut: a preliminary study. Proceedings of the Zoological Society. 64(1): 29-34.
 15. Berg, F., 1995. Bacteria associated with early life stages of halibut, Hippoglossu, inhibit growth of a pathogenic Vibrio Sp. Journal of fish Diseases. 18: 31-40.
 16. Alsina, M. and Blanch, M., 1994. A set of keys biochemical identification of environmental Vibrio Journal of Applied Bacteriology. 76: 79-85.
 17. Kolb, S.A., O'Loughlin, E.J. and Gsell, T.C., 2019. Characterization of phthalate-degrading bacteria from Asian carp microbiomes and riverine sediments. International Biodeterioration and  143: 104727.
 18. Keysami, M.A., Saad, C.R., Daud, H.M., Sijam, K. and Alimon, A.R., 2005. Comparison probiotic ability of three putative bacteria in juvenile Macrobrachium rosenbergii based on in vitro bacteria growth characteristics. Malaysian journal of Animal Science. 11(1): 61-71.
 19. Sokal, R.R. and Rohlf, F.J., 1995. The Principles and Practice of Statistics in Biological Research. Freeman, New York.
 20. Ray, A.K., Ghosh, K. and Ringø, E., 2012. Enzyme‐producing bacteria isolated from fish gut: a review. Aquaculture Nutrition, Wiley Online Library.
 21. Khan, A. and Ghosh, K., 2012. Characterization and identification of gut-associated phytase-producing bacteria in some freshwater fish cultured in ponds. Acta Ichthyologica et Piscatoria. 42(1): 37-45.
 22. Banerjee, S., Mukherjee, A. and Dutta, D., 2016. Non-Starch Polysaccharide Degrading Gut Bacteria in Indian Major Carps and Exotic Carps. Jordan Journal of Biological Sciences (JJBS). 9(1): 69-78
 23. Hosseinzadeh, and Tukmechi, A., 2016. Isolation and identification of enterotoxin producing Aeromonas hydrophila from common carp (Cyprinus carpio). Journal of Animal Environment. 7(4): 173-178. (In Persian)
 24. Li, X., Yu, Y., Feng, W., Yan, Q. and Gong, Y., 2012. Host species as a strong determinant of the intestinal microbiota of fish larvae. The Journal of Microbiology. 50(1): 29-37.
 25. Razavilar, V., Khani, M.R. and Motallebi, A.A., 2013. Bacteriological study of cultured silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) in Gilan province, Iran. Iranian Journal of Fisheries Sciences. 12(3): 689- 701.
 26. Al-Harbi, A.H. and Uddin, M.N., 2008. Aerobic Bacterial Flora of Common Carp (Cyprinus carpio) Cultured in Earthen Ponds in Saudi Arabia. Journal of Applied Aquaculture. Taylor & Francis. 20(2): 108-119.
 27. Hagi, T., Tanaka, D., Iwamura, Y. and Hoshino, T., 2004. Diversity and seasonal changes in lactic acid bacteria in the intestinal tract of cultured freshwater fish. Aquaculture. 234(1-4): 335-346.
 28. Sahul Hameed, A., 1993. A study of the aerobic heterophic bacterial flora of hatchery-reared eggs, larvae and post – larvae of Penaeus indicus. Aquaculture. 117: 195-204.
 29. Singh, B.I., 1997. Studies on the bacteria associated with Penaeus indicus in a cultre system. PHD Thesis, Cochin University of Science and Technology, Cochin, india. 230 p.
 30. Basti, A.A., Zahrae Salehi, T. and Bokaie, S., 2004. Some bacterial pathogens in the intestine of cultivated silver carp and common carp. Developments in Food Science. 42: 447-451.
 31. Mandal, S. and Ghosh, K., 2013. Isolation of tannase‐producing microbiota from the gastrointestinal tracts of some freshwater fish. Journal of Applied Ichthyology, Vol. 29, pp:145-153
 32. Yasuda, K. and Kitao, T., 1980. Bacterial flora in the digestive tract of prawn Penaeus japonicas Aquaculture. 19: 229-234.
 33. Hanol Bektas Z., Ucar F.B. and Giray B., 2020. Identification and probiotic properties of lactic acid bacterial isolated from freshwater fish. Iranian Journal of Fisheries Sciences. 19(4): 1795-1807. DOI: 10.22092/ijfs.2018.118938.
 34. Talukdar, S., Ringø, E. and Ghosh, K., 2016. Extracellular tannase-producing bacteria detected in the digestive tracts of freshwater fishes (Actinopterygii: Cyprinidae and Cichlidae). Acta Ichthyologica Et Piscatoria. 46(3): 201-210. DOI:3750/AIP2016.46.3.04.
 35. Mohammadpour, A., 2016. Isolation and identification of bacterial flora of water and sediment of silver carp breeding pond (Hypophthalmichthys molitrix) and its screening as probiotic. Master's thesis, Mirzakochek Khan Gilan Higher Education Center for Fisheries Sciences and Industries. 142 p. (In Persian)
 36. Punom, N.J., 2017. 16S rRNA sequence based identification of pathogenic gut microbiota of Rohu, (Labeo rohita, Hamilton-Buchanan 1822) and Silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) repository.library.du.ac.bd
 37. Pękala Safińska, A., 2018. Contemporary threats of bacterial infections in freshwater fish. Journal of veterinary research. 62(3): 261-267.
 38. Bairagi, A., Ghosh, K.S., Sen, S.K. and Ray, AK., 2002. Enzyme producing bacterial flora isolated from fish digestive tracts. Aquaculture International. 10: 109-121.
 39. Luo, C., Yi, C., Ni, L. and Guo, L., 2017. Characterization of dominant and cellulolytic bacterial communities along the gut of silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) during cyanobacterial blooms. Chinese Journal of Oceanology and Limnology. 35: 624-633.
 40. Lightner, D.V. and Lewis, D.H., 1975. A septicemic bacterial disease syndrome of penaeid shrimp. Marine Fisheries Review. 37: 25-28.