اثرات ضد سرطانی عصاره مرجان گونه Sinularia compressa روی رده سلولی آدنوکارسینومای (AGS) معده انسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات بیماری‌های پوست و سالک، گروه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

10.22034/aej.2022.338193.2789

چکیده

در دهه‌های اخیر، مطالعات گسترده‌ای در مورد تأثیر عصاره‌های آبزیان دریایی در درمان بیماری‌ها از جمله سرطان انجام شده است. با توجه به نتایج آزمایشات مختلف در کشورهای آسیای جنوب شرقی مانند تایلند و ژاپن، در مورد تأثیر عصاره بر درمان بیماری های مختلف، این مطالعه تلاشی برای بررسی تأثیر عصاره مرجان گونه Sinularia compressa بر سلول های آدنوکارسینومای معده انسان است (AGS) که تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است. غلظت‌های مختلف عصاره مرجان 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40، 45، 50 میکروگرم بر میلی‌لیتر استحصال گردید. سپس رده سلولی AGS در شرایط استریل به آزمایشگاه منتقل شد. این رده سلولی در محیط کشت "DMEM f12" کشت داده شد. در ادامه سلول های کشت داده شده به صفحه 96 چاهک منتقل شدند. سلول ها در سه زمان مختلف 18، 24، 48 ساعت انکوبه شدند. در ادامه با استفاده از دو آزمونMTT و فلوسایتومتر، اثر بخشی عصاره بر روی سلول های رده AGS اندازه گیری شد. بر اساس نتایج مشخص گردید که در غلظت های بالاتر از 15 میکروگرم بر میلی گرم، سلول ها از سطح صفحه جدا شده و در محیط معلق شدند. با توجه به نتایج حاصل از روش MTT در غلظت 10 میکروگرم بر میلی لیتر، بیش از 84 درصد سلول ها از بین رفتند. بر اساس یافته ها عامل زمان بر نتایج تأثیر معنی داری نشان نداد. فاکتور LC50مرگ سلولی 50 درصد را در غلظت 7/5 میکروگرم بر میلی لیتر عصاره مرجان سینولاریا نشان داد. با توجه به تاثیر زیاد این عصاره بر مرگ سلول های سرطانی، کم ترین غلظت در فلوسیتومتری مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج این آزمایش نشان داد که مرگ سلولی 43 درصد از سلول ها در غلظت 5 میکروگرم بر میلی لیتر عصاره مرجان اتفاق افتاد که با نتایج آزمون MTT در این غلظت هم خوانی داشت. هم چنین تغییرات شکل سلولی نیز مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مشاهدات مورفولوژیکی، سلول های تحت تاثیر قرار گرفته، کوچک تر شده و شکل اپیتلیال خود را از دست دادند. عصاره مرجان S. compressa تأثیر زیادی بر مرگ و میر سلول‌های AGS نشان داد. این یافته ها موید آن است که ظرفیت های استفاده از ترکیبات زیست فعال استخراج شده از آبزیان دریایی برای کنترل بیماری های سرطانی بسیار قابل توجه است و می تواند به عنوان جایگزین درمان های شیمیایی و پر عوارض در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Anticancer effects of coral extract of Sinularia compressa on human gastric adenocarcinoma cell line (AGS)

نویسندگان [English]

 • Azam Zohrevand 1
 • Mahnaz Sadat Sadeghi 1
 • Mozhgan Emtyazjoo 1
 • Hossein Hejazi 2
1 Department of Marine Sciences and Technology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center, Department of Parasitology and Mycology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

 In recent decades, extensive studies have been conducted on the effectiveness of marine aquatic extracts in the treatment of diseases including cancer. Based on the results of various experiments in Southeast Asian countries such as Thailand and Japan on the effect of the extract on the treatment of various diseases, this study is an attempt to investigate the effect of coral extract of Sinularia compressa on human gastric adenocarcinoma (AGS) cells. Different concentrations of coral extract 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 μg/ml were extracted. The AGS cell line was then transferred to the laboratory under sterile conditions. This cell line was cultured in "DMEM f12" medium. The cultured cells were then transferred to plate 96 of the well. The cells were incubated at three different times 18, 24, 48 hours. Then, using MTT and flow cytometers, the effectiveness of the extract on AGS cells was measured. Based on the results, it was found that at concentrations above 15 μg/mg, the cells were isolated from the surface of the plate and suspended in the medium. According to the results of the MTT method at a concentration of 10 μg/ml, more than 84% of the cells were destroyed. Based on the findings, the time factor did not show a significant effect on the results. Factor LC50 showed 50% cell death at a concentration of 7.5 μg/ml Sinolaria coral extract. Due to the high effect of this extract on cancer cell death, the lowest concentration was tested in flow cytometry. The results of this experiment showed that cell death of 43% of cells occurred at a concentration of 5 μg/ml of coral extract, which was consistent with the results of MTT test at this concentration. Cell shape changes were also examined. Based on morphological observations, the affected cells became smaller and lost their epithelial shape. S. compressa coral extract showed a great effect on AGS cell mortality. These findings confirm that the potential of using bioactive compounds extracted from marine aquatic animals to control cancer is very significant and can be considered as an alternative to chemical treatments and high side effects.

کلیدواژه‌ها [English]

 • AGS cell line
 • S. compressa coral
 • Bioactive compounds
 • Marine aquatics
 • Gastric cancer
 1. Ahmed A.F., Su, J.H., Shiue, R.T., 2004. New caryophyllene-derived terpenoids from the soft coral Sinularia nanolobata. Journal of Natural Products. 67(4): 592-597.
 2. Ahmed, A.F., Hsieh, Y.T., Wen, Z.H., Wu, Y.C. and Sheu, J.H. 2006. polyoxygenated sterols from Formosan soft coral sinularia gibberosa. journal of natural product. 69(9): 1275-1279.
 3. Anjaneyulu, A.S.R., Gowri, P.M. and Krishna Murthy, M.V.R., 1999. New sesquiterpenoids from the soft coral Sinularia intacta of the Indian Ocean. Journal of Natural Products. 62(12): 1600-1604.
 4. Chaoa, Ch., Hsieha, Ch.H., Chena, Sh.P., Lub, Ch.K., Daid, Ch.F., Wue, Y.Ch. and Sheu, J.H., 2006. Novel cyclic sesquiterpene peroxides from the Formosan soft coral Sinularia sp. Tetrahedron Letters. 47(13): 2175-2178.
 5. Loghmani, M. and Sadeghi, P., 2012. Identifying and studying the health status of coral pavements in Chabahar Bay (Oman Sea). Journal of Animal Environment. 4(1): 58-68. (In Persian)
 6. Loghmani, M. and Sadeghi, P., 2015. Study of distribution and diversity of hard corals in Chabahar Bay, Oman Sea. Journal of Animal Environment. 7(4): 105-116. (In Persian)
 7. Roostaeian, A., Safaeian, Sh., Ashraf Sadat, N., Naked, sh. And Asmar, M., 2002. Investigation of Sinularia erecta soft coral from the Persian Gulf and taxonomic study of a strain of streptomycetes producing cytotoxic compounds isolated from it. Iranian Journal of Marine Science. 1(2): 51-59.
 8. Mehdi Nia, A., Rezaei, H. and Shejooni, N., 2014. Investigation of some chemical compounds extracted from soft coral samples in Chabahar Bay. Oceanographic Research Institute. Journal of the Persian Gulf. 5(15): 51-58.
 9. Rashid, M.A., Gustafson, K.R. and Boyd, M.R., 2000. HIV inhibitory cembrane derivatives from a Philippines collectionof the soft coral Lobophytum Journal of Natural Products. 63(4): 531-533.
 10. Sato, A. and Fenical, W., 1985. Norcembrene diterpenoids from pacific soft-corals of the genus sinularia (Alcyonacea; Octocorallia). 41(19): 4303-4308.
 11. Schwartsman, N., Brondanida, G.R. and Jimeno, J., 2002. Marine organisms as a source of new anticancer agents. Lancet Oncol. 2(4): 221-224.
 12. Wang, G.H., Cheu, T.H., Sheu, J.H. and Liang, C.H., 2009. Cytotoxic Effect of the Genues Sinularia Extracts on human scc25 and HaCaT cells. Journal of Toxicology. 634868: 85-86.
 13. Chenga, S.Y., Chuanga, C.T., Wena, Z.H., Wangb, S.K., Chioua, S.F., Hsua, C.H., Daic, C.F. and Duh, Ch.Y., 2010. Bioactive norditerpenoids from the soft coral Sinularia gyrosa. Journal of Bioorganic and Medicinal Chemistry. Bioorganic & Medicinal Chemistry. 18(10): 3379-3386.
 14. Coll, J., Bowden, B.F. and Tapiolas, D.M, 1985. Studies of australian soft corals the terpenoid chemistry of soft corals and its implications. Tetrahedron. 41: 1085-1092.
 15. Duh, C.Y., Wang, S.K., Chu, M.J. and Sheu, J.H., 1998. Cytotoxic sterols from the soft coral Nephtheaerecta. Journal of Natural Products. 61(8): 1022-1024.
 16. Zohari, M., 1999. Effect of ecological diffrences onnatural product of soft coral. MSc thesis, College of Marine Science and Technology, Islamic Azad University North Tehran Branch. 6-46. (In Persian)