بررسی تنوع گونه ای پرندگان تالاب بیشه دالان بروجرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

خدمات شهری و محیط زیست، شهرداری پلدختر، پلدختر، ایران

10.22034/aej.2022.330557.2760

چکیده

حفاظت از تالاب ­­ها و حیات موجود در آن ­ها مستلزم شناخت تنوع زیستی این اکوسیستم ­ها  است. پرندگان آبزی و کنار آبزی که وابستگی اکولوژیکی به تالاب­ ها دارند به­ عنوان شاخص ­های زیست محیطی به ­کار برده می­ شوند. تالاب بیشه ­دالان به مساحت 913/5 هکتار که در جنوب شهرستان بروجرد و حاشیه دشت سیلاخور قرار دارد، یکی از بزرگ ­ترین تالاب­ های استان لرستان است. در این پژوهش جهت بررسی تنوع گونه­ ای پرندگان بیشه­ دالان  (1399- 1396) از شاخص­ های تنوع گونه ­ای (شانون- وینر و عکس سیمپسون)، یکنواختی گونه ­ای (شاخص ­های اسمیت- ویلسون و غالبیت سیمپسون) استفاده گردید. در تالاب بیشه ­دالان  9 راسته از 22 راسته، 13 تیره از 78 تیره و 48 گونه از ۵۴۵ گونه شناسایی شده در ایران، سرشماری و ثبت گردیده  که به­ ترتیب 40/09 درصد از راسته، 16/66 درصد از خانواده و حدود 8 درصد از گونه های پرندگان ایران در تالاب بیشه ­دالان زیست نموده ­اند. نتایج بررسی تنوع گونه ­ای پرندگان تالاب بیشه ­دالان نشان داد که  67/90 درصد فراوانی پرندگان از سه گونه اردک سر سبز (Anas platyrhynchos)، چنگر معمولی (Fulica atra) و خروس کولی (Vanellus vanellus) و حدود 41/66 درصد پرندگان در وضعیت مورد حفاظت و در معرض انقراض می­ باشند. از نظر تنوع گونه ­ای و یکنواختی گونه ­ای سال 1398 بیش ترین میزان شاخص ­ها را داشته است. به ­طور­کلی روند شاخص­  های هتروژنی و یکنواختی در تالاب بیشه­ دالان سینوسی می ­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Species Diversity of Birds in Bisheh Dalan Boroujerd Wetland

نویسنده [English]

 • Mehdi Mehdinasab
Urban services and environmental, Poldakhtar municipality, Poldakhtar, Iran
چکیده [English]

Protecting wetlands and the life in them requires recognizing the biodiversity of these ecosystems. waterfowl and shorebirds that are ecologically dependent on wetlands are used as environmental in dicators. Bishe Dalan wetland with an area of ​​913.5 hectares is one of the largest wetlands in Lorestan province, which is located in the south of Boroujerd city and on the edge of Silakhor plain. In this study, species diversity indices (Shannon-Wiener and Simpson photos), species uniformity (Smith-Wilson indices and Simpson dominance) were used to study the species diversity of Bisheh Dalan (2017-2020). In Bisheh Dalan wetland, 9 Orders out of 22 Orders, 13 Families out of 78 Families and 48 Species out of 545 Species Identified in Iran, Census and registration, which are 40.09 percent of the order, 16.66 percent of the family and about 8 percent of Iranian bird species have lived in Bishe Dalan wetland. the results of bird species diversity study in Bishe Dalan wetland showed that 67.90 percent of the bird abundance of three species of green duck (Anas platyrhynchos), Common fox (Fulica atra) and Gypsy rooster (Vanellus vanellus) and about 41.66 percent of birds in the situation is protected and endangered. In terms of species diversity and species uniformity, 2019 had the highest rate of indicators. in general, the trend of heterogeneity and uniformity indices in the forest wetland is a sinusoidal corridor.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Biodiversity
 • Birds
 • Bishe Dalan wetland
 • Boroujerd township
 1. Hu, S., Niu, Z., Chen, Y., Li, L. and Zhang, H., 2017. Global wetlands: Potential Distribution wetland loss and status. Science of the Total Environment. 1586: 319-327.
 2. Wang, X., Kuang, F., Tan, K. and Ma, Z., 2018. Population trends, threats, and conservation recommendation for waterbrids in china. Avain Research. 9(1): 9-14.
 3. Green, A.J. and Ekmberg, J., 2014. Ecosystem Services provided by waterbrids. Biological Reviews. 89: 105-122.
 4. Akosim, C., Isa, A.A. and Waga, B.T.K., 2008. Species Population and Diversity of water brids in wetland Areas of yankari National Park. Bauchi, State Nigeria. Environmental Research Journal. 2(1): 28-32.
 5. Ashoori, A., Varasteh Moradi, H. and Hosseini Tayefeh, F., 2021. The Species Diversity of the Birds of Anzali International Wetland. Journal Experimental Animal Biology. 10(2): 39-54. (In Persian)
 6. Ashoori, A., Yousefi, M. and Hosseini Tayefeh, F., 2020. Changes in the diversity and abundance of wintering waterbirds within protected areas in Anzali International Wetland complex. Journal Experimental Animal Biology. 9(1): 29-40. (In Persian)
 7. Behrouzi Rad, B., 2019. Identification and Determination of Species, Population, Diversity and Density of Waterbirds in Rofaie Wetland. Environment and Interdisciplinary Development. 4(65): 1-10. (In Persian)
 8. Mehdinasab, M., 2020. Assessment of water quality and the status of the tropic of the bay Bayshah Dolan wetland Boroujerd for Aquatics habitance. Journal of Animal Environment. 12(1): 385-392. (In Persian)
 9. Behrouzi Rad, B. and Hasan Zadeh Kiabi, B., 2008. Identification and Seasonal Comparison of Diversity and Abundance of Waterbirds of Kolahi and Tiab Wetlands at Tangeh Hormoz. Environmental Sciences. 5(3): 113-126. (In Persian)
 10. Nick, R., 2003. Planting wetlands and dam, a practical guide to wetland design construction and propagation.  4th Edition, Published by Landlinks Press, Collinwood, Australia. 22 p.
 11. Krebs, C.J., 1999. Ecological Methodology, Second Edition, Addison- Welsey Longman Educational Publishers, Inc New York. 620 p.
 12. Seaby, R. and Henderson, P., 2006. Species Diversity and Richness (Vresion 4). Pisces Conservation Ltd., Lymington, England.
 13. Behrouzi Rad, B., 2017. Investigation of Effect of Drying of Lake Urumia on Waterbirds Community structure and Species Diversity of Kaniborazan Wetland in 1995, 2005 and 2015. Environmental Researches. 7(14): 59-70. (In Persian)
 14. Asgari R, Sarhangzadeh J, Mosleh Arani A., 2022. The study of species diversity of waterfowl and waders in Gandomman wetland. Wetland Ecobiology. 13(1): 5-18. (In Persian)
 15. Tabiei, O., Jafarinejad Bastami, M. and Joulaei, L., 2014. The Study of Species Diversity of Migratory Wintering Waterfowl and Waders in Maharlu Wetland in Fars Province. Journal of Animal Biology. 6(4): 37-49. (In Persian)
 16. Watkinson, A.R. and Sutherland, W.J., 1995. Source Sinks and pseudo- sinks. Journal of animal ecology. 64: 126-130.
 17. Kargar, F., Zarkami, R., Torkaman, J. and Farmandeh Bahri, A.R., 2017. The study of biodiversity of overwintering birds in different parts of Boujagh National Park (Guilan province). Journal of animal Research. 30(3): 353-364. (In Persian)
 18. Mehdinasab, M., 2019. The Survey of Biodiversity Birds Waterfowl and Waders Wintering Wetlands Poldokhtar. Journal of Animal Environment. 11(2): 105-114. (In Persian)
 19. Karimi, S., Varasteh Moradi, H. and Ghadimi, M., 2012. Study on differences in biodiversity indices of bird community at different vegetation types in Shast-Kalate forest, Gorgan. Journal of Conservation and Utilization of Natural Resources. 1(1): 1-18. (In Persian)
 20. Barnes, B.V., Pregitzer, K.S. and Spies, T.A., 1998. Ecological forest site, j. forest. 80: 493-498.