مقایسه مدل مطلوبیت زیستگاه گوسفند وحشی(Ovis orientalis) با استفاده از روشENFA و MAXENT در استان مرکزی

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسنده

دانشگاه اراک: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، گروه محیط زیست، کد پستی 8349- 8- 38156

چکیده

     استان مرکزی با دارا بودن کوه ‌های مرتفع زیستگاه مطلوب گوسفند وحشی است، به‌ طوری‌ که جمعیت ‌های قابل توجهی از گوسفند وحشی در زیستگاه ‌های استان مرکزی مشاهده می‌ گردد. MAXENT براساس حداکثر آنتروپی یا نزدیک به واقعیت و ENFA براساس توزیع نرمال می‌ باشد. با استفاده از روش‌ های تحلیل عامل آشیان بوم‌شناختی، حداکثر آنتروپی نقشه و مدل مطلوبیت زیستگاه گوسفند وحشی تهیه و با یکدیگر مقایسه گردید. نتایج مطالعه نشان می‌دهد در روش ENFA  مساحت 118801 هکتار معادل 8 درصد و 4 فاکتور بوم‌شناختی نمایان‌‌گر 93% از اطلاعات است. مقادیر 1/603  ویژگی حاشیه ‌ای کل  و 0/229 تحمل پذیری نشان ‌دهنده تمایل گوسفند وحشی به مناطقی است که ارتفاع و شیب آن‌ ها بیش ‌تر از ارتفاع میانگین زیستگاه و تحمل پذیری کمی دارد. در روش Maxent مساحت 169878 هکتار معادل 11 درصد از نیمه جنوبی استان مرکزی دارای زیستگاه مطلوب برای گوسفند وحشی می ‌باشد، در بین متغییرهای توسعه بیش ‌ترین اثرگذاری بر روی زیستگاه گوسفند وحشی مربوط به متغییر فاصله از شهرها (20 کیلومتر) و کم ‌ترین مربوط به جاده‌ های مال‌ رو می‌باشد و از متغییرهای بوم‌ شناسی بیش ‌ترین تاثیرگذاری مربوط به شیب  (20 درصد) و کم ‌ترین مربوط به ارتفاع می‌ باشد. با مقایسه ROC مدل‌ ها مشخص گردید اعتبار مدل مطلوبیت زیستگاه با روش( Maxent  (0/978 و با روش (ENFA (0/651 می‌ باشد،که نشان‌گر عملکرد بهتر روش Maxent نسبت به روش ENFAمی ‌باشد. بر این اساس پیشنهاد می‌ شود در مدل‌ سازی مطلوبیت زیستگاه حیات وحش از روش Maxent استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Habitat Suitability Model for the Wild sheep (Ovis orientalis) using ENFA and MAXENT methods in Markazi province, Iran

نویسنده [English]

  • Amir Ansari
Department of Environment, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Arak University ,Markazi,Iran.
چکیده [English]

Markazi province with its elevated mountains is a suitable habitat for the wild sheep (Ovis orientalis) such that Significant populations of wild sheep can be seen in the central province of habitats. The MAXENT method is based on the maximum or close to reality entropy while the ENFA method is built on the normal distribution. The map and Habitat Suitability Model for the wild sheep were developed and compared using the factor analysis of ecological niche and maximum entropy. Based on the results of the ENFA and MAXENT methods, 118801 ha (8%) ,four ecological factors explain 93% of species habitat selection information. Marginality value of 1.603 and tolerance value of 0.299 indicate that wild goat preferred habitat with elevations and slopes higher than habitat's mean and had low tolerance to habitat variations and 169878 ha (11%) of the southern half of Markazi province, Iran, are suitable habitats for the wild sheep, respectively. Among the development variables, the highest impact on the wild sheep ecology is assigned to distance to cities variable (20 km) while the lowest impact is related to distance from unpaved road variable. And among the ecologic variables, the highest impact is determined for slop variable (20%) and the lowest impact is related to height variable.The comparison of the models’ ROC indicates that the validity of the Habitat Suitability Model is 0.978 and 0.951 respectively using the MAXENT and ENFA methods indicating the better performance of the MAXENT model than the ENFA model. Hence, the use of MAXENT method in the modeling of wildlife habitat suitability is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecological niche factor analysis (ENFA)
  • Maximum entropy(MAXENT)
  • Wild sheep (Ovis orientalis)