ارزیابی مقایسه ای سیتولوژی دهانه رحم در روز فحلی در گاوهای آنستروس پس از زایمان که با پرتوکول کوسینک فحل شده با گاوهایی که بطور طبیعی فحل شده اند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.22034/aej.2023.392724.2957

چکیده

آزمایش سیتولوژی دستگاه تناسلی اغلب برای ارزیابی ضایعات احتمالی تولیدمثلی در انسان و حیوانات اهلی استفاده می­ شود. برای تعیین اندومتریت تحت بالینی در گاو از روش سیتولوژیک استفاده شده است. اطلاعاتی در مورد سیتولوژی دهانه رحم در گاو انستروس وجود ندارد. هدف از این مطالعه مقایسه سیتولوژی دهانه رحم  در روز فحلی بین گاوهای طبیعی پس از زایمان و گاوهای انستروسی است که با همگام سازی تخمک ­گذاری فحل شده ­اند، می­ باشد. این مطالعه بر روی گاوهای شیری هلشتاین فریزین در گله­ های نیمه­  صنعتی مجتمع گاوداری­ های جلیزی در شهرستان سوسنگرد در استان خوزستان از اردیبهشت ماه تا دی ماه 1401 صورت پذیرفت. حیوانات مورد مطالعه در شکم­ های زایش 2 الی 4 با جیره یکسان با استاندارد 2001 NRC انتخاب شدند. مخاط گردن رحم حیوانات مورد آزمایش توسط پیپت و سرنگ اخذ گردید و بر روی لام قرار داده شد. سپس توسط متانول فیکس شده و در آزمایشگاه به ­روش گیمسا رنگ ­آمیزی شد. حداقل 100 سلول به­ منظور ارزیابی کمی نسبت سلول­ های اپیتلیال و نوتروفیل­ ها لام ­های رنگ شده با بزرگ­ نمایی ×400 شمارش شد. تفاوت معنی­ داری بین درصد سلول ­های اپیتلیال و درصد نوتروفیل ­های گروه شاهد و درمانی دیده نشد. هم ­چنین در گروه ­های مورد مطالعه، میانگین درصد نوتروفیل­ ها به شکم زایش در گروه شاهد 2 برابر گروه درمانی بود، اما اختلاف معنی­ دار نبود (0/05<P). یافته ­های این تحقیق نشان داد که سیتولوژی مخاط گردن رحم بین گاوهایی که با پروتوکل کوسینک فحل شده با گاوهای طبیعی در روز فحل اختلاف معنی ­داری ندارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of cervical cytology in estrous postpartum anestrous cows has been treated according to CoSynch protocol with normal dairy cows

نویسندگان [English]

 • Behrooz Mihandoost
 • meisam makki
 • Saad Gooraninejad
Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Cytological examination of the reproductive tract is often used to evaluate possible reproductive lesions in humans and domestic animals.Cytological method has been used to determination of the subclinical endometritis in the cattle.There was no information about cytological cervical cervix in anestrous cow. The aim of this study was to compare cervical cytology between normal postpartum and anestrus cow that treat by ovulation synchronization in heat day.This prospective cohort study was performed on 50 estrous Holstein cows with various days in milk (DIM) and parity (2-4), in a moderate commercial dairy herd in susangerd, of Ahvaz province, southern Iran, from April to December 2022.Cervical mucus was aspirated with a pipette.Giemsa stain Cytological assessment determined the percent neutrophils (percentage PMN) by counting a minimum of 100 cells at 400× magnification,in order to provide a quantitative assessment of ratio %PMN to %epithelial cell.No significant differences were observed in ratio % PMN with %epithelial cell in smears of cows between anestrus cow that treatment by CoSynch and control in heat day.As well as, in our study the mean neutrophil percentage according to the parity of cows between the two groups done. Although the neutrophil percentage was higher in parity 2 in the CoSynch group, this difference was not significant (p≥ 0.05).Our findingsindicate that anestrus dairy cow treated with synchronization of ovulation protocols in estrus day no difference of % PMN with %epithelial cell ratio in cytological smears.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cytological examination
 • Cervical discharge
 • CoSynch protocol
 • Dairy cow
 • Heat day
 1. Glenthoj, A. and Bostofte, E.F.R., Brush cytology from the uterine endocervix. Acta Obstet Gynecol Scand. 65: 689-891.
 2. Digby, N.J., 1987. The technique and clinical application of endometrial cytology in mares. Equine Vet J. 10: 176-180.
 3. Hammon, D.S., Holyoak, R. and Jenson, J.H.R.B., 2001. Effects of endometritis at the beginning of the breeding period on reproductive performance in dairy cows. Proc 34th Annu Conf Am Assoc Bov Pract, Vancouver. 142-143.
 4. Studer, E.D.A.M., 1978. Postpartum evaluation of bovine reproductive potential: Comparison of findings from genital tract examination per rectum, uterine culture and endometrial biopsy. J Am Vet Med Assoc. 172: 489-894.
 5. Bourke, M., Mills, J.N. and AL, B., 1997. Collection of endometrial cells in the mare. Aust Vet J. 75(7): 8-55.
 6. Ahmadi, M.R., Tafti, A.K., Nazifi, S. and Ghaisari, H.R., 2005. The comparative evaluation of uterine and cervical mucosa cytology with endometrial histopathology in cows. Comp Clin Pathol. 14: 90-94.
 7. Kasimanickam, R., Dueld, T.F., Foster, R.A., Gartley, C.J., Leslie, K.E. and Walton, J.S., 2004. Endometrial cytology & ultrasonography for the detection of subclinical endometritis in postpartum dairy cows. Theriogenology. 62: 9-23.
 8. Ahmadi, M.R., Nazifi, S. and Ahmadi, S., 2001. Relationship of differential leukocyte count in uterine cervical mucus and blood with reproductive function of postpartum cows. Iran J Vet Res. 2: 107-117.
 9. Ahmadi, M.R., Nazifi, S. and Ghaisari, H.R., 2006. Comparison of hormonal changes of estrus cycle with cytology of cervical mucosa and hematological parameters in dairy heifers. Comp. Clin Pathol. 15: 94-97.
 10. Makki, M., Gooraninejad, S. and Seyed Sadr, M.N.N., 2021. Consideration the relationship between sub fertility & its predisposing. factors in the referral cows of Veterinary Hospital of Shahid Chamran University of Journal of Animal Environment. 13: 55-58. (In Persian)
 11. Wiltbank, M.C. and Pursley, J.R., 2014. The cow as an induced ovulator: Timed AI after synchronization of ovulation. Theriogenology. 81: 170-185.
 12. Pursley, J.R., Kosorok, M.R. and Wiltbank, M.C., 1997. Reproductive management of lactating dairy cows using synchronization of ovulation. J Dairy Sci. 80: 301-306.
 13. Pursley, J.R., Wiltbank, M.C., Stevenson, J.S., Ottobre, J.S., Garverick, H.A. and Anderson, L.L., 1997. Pregnancy rates per artificial insemination for cows and heifers inseminated at a synchronized ovulation or synchronized estrus. J Dairy Sci. 80: 295-300.
 14. Kamali, S., Makki, M., Ahmadi, M., Pourmehdi, M., 2019. Consideration the relationship between the decrease in body score after parturation,season, parity on incidence of clinical mastitis in dairy cows. Journal of Animal Environment. 12: 31-36. (In Persian)
 15. Jain, N.C., 1986. Schalm's veterinary haematology. Philadelphia: Lea and Febiger.
 16. Butler, W.R., 1998. Effect of protein nutrition on ovarian and uterine physiology in dairy cattle. J Dairy Sci. 81(9): 2533-2539.
 17. Lucy, M.C., Jiang, H. and Kobayashi, Y., 2001. Changes in the Somatotrophic Axis Associated with the Initiation of Lactation. J Dairy Sci. 84: 113-118.