مقایسه کیفیت عضله ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) پرورش یافته در دو سامانه باز و بازگردشی نسبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه دامپزشکی، واحد گناباد، دانشگاه آزاد اسلامی، گناباد، ایران

چکیده

در حال حاضر، بسیاری از مزارع پرورش ماهیان سردابی در کشور، از آب برگشتی جهت تولید ماهی استفاده می نمایند ولی اثرات استفاده از آب برگشتی بر کیفیت گوشت بخوبی مشخص نیست. هدف از این مطالعه، مقایسه کیفیت عضله ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) پرورش یافته در دو سیستم (سامانه) باز و بازگردشی نسبی است. به این منظور، قزل‌آلای جوان با تراکم نگهداری 20 کیلوگرم بر متر مکعب و تراکم بارگذاری 1 لیتر بر دقیقه به ازای هر کیلوگرم ماهی در دو سامانه باز (100% آب تازه ورودی) و بازگردشی نسبی طراحی شده (با کاهش 80% آب تازه ورودی و جایگزینی آن با آب برگشتی همان استخرها) به مدت 45 روز مورد مطالعه قرار گرفت. 4 مرتبه بازگردش آب، به ترتیب، موجب افزایش 6/7 و 6/5 برابری مقادیر آمونیاک کل و فسفر کل آب در مقایسه با تیمار باز گردید. پروتئین خام، چربی خام، pH و درصد رطوبت لاشه بین دو تیمار اختلاف معنی داری را نشان داد. در مقابل، هیچ اختلاف معنی داری در ظرفیت نگهداری آب، افت طی پخت، آنالیز بافت (سختی، به هم پیوستگی، انعطاف پذیری، چسبندگی، فنریت، صمغی بودن و قابلیت جویدن) و نیز شاخص های رنگی L*، a* و b* بین دو تیمار مشاهده نشد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که برگشت آب به میزانی مشابه پروتکل طراحی شده در این مطالعه، تغییرات خیلی محسوسی بر بسیاری از فاکتورهای کیفی مطالعه شده در عضله ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of muscle quality of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) raised in two open and partial water reuse systems

نویسندگان [English]

 • Saeed Zahedi 1
 • Omid Safari 1
 • Hamidreza Ahmadniaye Motlagh 1
 • Mehrdad Sarkheil 1
 • Behzad Mohammadi 2
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources and Environment, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Department of Veterinary Medicine, Gonabad Branch, Islamic Azad University, Gonabad, Iran
چکیده [English]

At present, many cold water fish farms in the country use reused water to produce fish, but the effects of its using on fish muscle quality are not well known. The aim of the present study was to compare the muscle quality of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) raised in two open and partial reuse water systems. For this purpose, young trout with a stocking density of 20 kg/m3 and a loading density of 1 L/min/kg of fish was studied in two an open system (100% make-up water) and a designed partial water reuse system (with a reduction of 80% make-up water and its replacement with the reused water) for 45 days. Four times of water recirculation caused an increase of 6.7 and 6.5 times in the amount of water total ammonia and total phosphorus compared to an open treatment, respectively. Crude protein, crude fat, pH and moisture percentage showed significant differences between two treatments. In contrast, there were no significant differences in water holding capacity, cooking loss, texture analysis (hardness, adhesiveness, resilience, cohesiveness, springiness, gumminess and chewiness) and color indices of L*, a* and b* between two treatments. Consequently, the reuse of water to the same extent as the present designed protocol does not have very obvious changes on many studied muscle quality factors of fish.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Open system
 • Partial water reuse system
 • Muscle quality
 • texture
 • Oncorhynchus mykiss
 1. Stringer, L.C., Mirzabaev, A., Benjaminsen, T.A, Harris, R.M., Jafari, M., Lissner, T.K., Stevens, N. and Tirado von der Pahlen, C., 2021. Climate change impacts on water security in global drylands. One Earth. 4(6): 851-864. https://doi.org/10.1016/j.oneear.2021.05.010.
 2. Li, H., Cui, Z., Cui, H., Bai, Y., Yin, Z. and Qu, K., 2023. A review of influencing factors on a recirculating aquaculture system: Environmental conditions, feeding strategies, and disinfection methods. Journal of the World Aquaculture Society. doi:10.1111/jwas.12976.
 3. Lindholm-Lehto, P.C., 2022. Developing a robust and sensitive analytical method to detect off-flavor compounds in fish. Environmental Science and Pollution Research. 29(37): 55866-55876. https://doi.org/10.1007/s11356-022. 19738-2.
 4. Ellis, T., North, B., Scott, A.P., Bromage, N.R., Porter, M. and Gadd, D., 2002. The relationships between stocking density and welfare in farmed rainbow trout. Journal of Fish Biology. 61(3): 493-531. https://doi.org/10.1111/j.1095. 8649.2002.tb00893x.
 5. Summerfelt, S.T., Davidson, J.W., Waldrop, T.B., Tsukuda, S.M. and Bebak-Williams, J., 2004. A partial-reuse system for Coldwater aquaculture. Aquacultural Engineering. 31: 157-181. DOI: 10.1016/j.aquaeng.2004. 03.005.
 6. Summerfelt, S.T., Wilton, G., Roberts, D., Rimmer, T. and Fonkalsrud, K., 2004. Developments in recirculating systems for Arctic char culture in North America. Aquacultural Engineering. 30: 31-71. https://doi.org/10. 1016/ j. aquaeng.2003.09.001
 7. d’Orbcastel, E.R., Blancheton, J.P. and Belaud, A., 2009. Water quality and rainbow trout performance in a Danish Model Farm recirculating system: Comparison with a flow through system. Aquacultural Engineering. 40: 135-143. https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2009.02.002.
 8. d’Orbcastel, E.R., Person-Le Ruyet, J., Le Bayon N. and Blancheton J.P., 2009. Comparative growth and welfare in rainbow trout reared in recirculating and flow through rearing systems. Aquacultural Engineering. 40(2): 79-86. https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2008.11.005.
 9. North, B.P., Turnbull, J.F., Ellis, T., Porter, M.J., Migaud, H., Bron, J. and Bromage, N.R., 2006. The impact of stocking density on the welfare of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture. 255(1): 466-479. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2006.01.004.
 10. Videler, J.J., 2011. An opinion paper: emphasis on white muscle development and growth to improve farmed fish flesh quality. Fish physiology and biochemistry. 37(2): 337-343. https://doi.org/10.1007/s10695-011-9501-4.
 11. Sun, W.T., He, M., Xu, X.Y., Li, X.Q., Pan, W.Q. and Leng, X.J., 2019. Comparison study of three compounds in Eucommia ulmoides on growth, flesh quality of grass carp (Ctenopharyngodon idella). Aquaculture Nutrition. 25(4): 906-916. https://doi.org/10.1111/anu.12909.
 12. Tie, H.M., Wu, P., Jiang, W.D., Liu, Y., Kuang, S.Y., Zeng, Y.Y., Jiang, J., Tang, L., Zhou, X.Q. and Feng, L., 2019. Dietary nucleotides supplementation affects the physicochemical properties, amino acid and fatty acid constituents, apoptosis and antioxidant mechanisms in grass carp (Ctenopharyngodon idellus) muscle. Aquaculture. 502: 312-325. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2018.12.045.
 13. Yuan, J., Ni, M., Liu, M., Wang, H., Zhang, C., Mi, G. and Gu, Z., 2019. Analysis of the growth performances, muscle quality, blood biochemistry and antioxidant status of Micropterus salmoides farmed in in-pond raceway systems versus usual-pond systems. Aquaculture. 511: 734241. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2019.734241.
 14. Hu, B., Zhou, J., Qiu, H., Lai, X., Li, J., Wu, D., Sheng, J. and Hong, Y., 2021. Comparison of nutritional quality and volatile flavor compounds among bighead carp from three aquaculture systems. Saudi Journal of Biological Sciences 28(8): 4291-4299. https://doi.org/10.1016/j.sjbs. 2021.03.079.
 15. Quiñones, J., Díaz, R., Dantagnan, P., Hernández, A., Valdes, M., Lorenzo, J.M., Cancino, D., Sepúlveda, N. and Farías, J.G., 2021. Dietary inclusion of Durvillaea antarctica meal and rapeseed (Brassica napus) oil on growth, feed utilization and fillet quality of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture. 530: 735882. https://doi.org/10. 1016/j.aquaculture.2020.735882.
 16. De Francesco, M., Parisi, G., Pérez‐Sanchez, J., Gomez‐Réqueni, P., Médale, F., Kaushik, S.J., Mecatti, M. and Poli, B.M., 2007. Effect of high‐level fish meal replacement by plant proteins in gilthead sea bream (Sparus aurata) on growth and body/fillet quality traits. Aquaculture Nutrition. 13(5): 361-372. https://doi.org/10.1111/j.1365-2095.2007.00485.x.
 17. Sánchez-Lozano, N.B., Martínez-Llorens, S., Tomás-Vidal, A. and Cerdá, M.J. 2009. Effect of high-level fish meal replacement by pea and rice concentrate protein on growth, nutrient utilization and fillet quality in gilthead seabream (Sparus aurata, L.). Aquaculture. 298(1-2): 83-89. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2009.09.028.
 18. Cai, W.C., Jiang, G.Z., Li, X.F., Sun, C.X., Mi, H.F., Liu, S.Q. and Liu, W.B., 2018. Effects of complete fish meal replacement by rice protein concentrate with or without lysine supplement on growth performance, muscle development and flesh quality of blunt snout bream (Megalobrama amblycephala). Aquaculture Nutrition. 24(1): 481-491. https://doi.org/10.1111/anu.12581.
 19. Zhao, H., Xia, J., Zhang, X., He, X., Li, L., Tang, R., Chi, W. and Li, D., 2018. Diet affects muscle quality and growth traits of grass carp (Ctenopharyngodon idellus): a comparison between grass and artificial feed. Frontiers in Physiology. 9: 283. https://doi.org/10.3389/fphys.2018. 00283.
 20. Rosas, V.T., Monserrat, J.M., Bessonart, M., Magnone, L., Romano, L.A. and Tesser, M.B., 2019. Fish oil and meal replacement in mullet (Mugil liza) diet with Spirulina (Arthrospira platensis) and linseed oil. Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & Pharmacology. 218: 46-54. https://doi.org/10.1016/j.cbpc. 2018.12.009.
 21. Erikson, U., Sigholt, T., Rustad, T., Einarsdottir, I.E. and Jørgensen, L., 1999. Contribution of bleeding to total handling stress during slaughter of Atlantic Salmon. Aquaculture International. 7: 101-115. https://doi.org/10. 1023/A:1009236628690.
 22. Auffret, M., Yergeau, É., Pilote, A., Proulx, É., Proulx, D., Greer, C.W., Vandenberg, G. and Villemur, R., 2013. Impact of water quality on the bacterial populations and off-flavours in recirculating aquaculture systems. FEMS microbiology ecology. 84(2): 235-247. https://doi.org/10. 1111/1574-6941.12053.
 23. Rasmussen, R.S., 2001. Quality of farmed salmonids with emphasis on proximate composition, yield and sensory characteristics. Aquaculture Research. 32(10): 767-786. https://doi.org/10.1046/j.1365-2109.2001.00617.x.
 24. Davidson, J.W., Kenney, P.B., Manor, M., Good, C.M., Weber, G.M., Aussanasuwannakul, A., Turk, P.J., Welsh, C. and Summerfelt, S.T., 2014. Growth performance, fillet quality, and reproductive maturity of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) cultured to 5 kilograms within freshwater recirculating systems. Journal of aquaculture research and development. 5(4): 1-9. https://doi.org/10.4172/2155-9546.1000238.
 25. Hassanpour, B., Ismail, M.M., Mohamed, Z. and Kamarulzaman, N.H., 2011. Factors affecting technical change of productivity growth in rainbow trout aquaculture in Iran. African Journal of Agricultural Research. 6(10): 2260-2272. DOI: 10.5897/AJAR10.467.
 26. Zahedi, S., Akbarzadeh, A., Mehrzad, J., Noori, A. and Harsij, M., 2019. Comparison of growth parameters, cortisol and muscle gene expression of rainbow trout reared in an open and water reuse system. Journal of Applied Ichthyological Research. 7(3): 109-124 (In Persian). http://jair.gonbad.ac.ir/article-1-570-en.html.
 27.  AOAC. 1990. Association of Official Analytical Chemists, 15th (end), procedure. 984. 25.
 28.  AOAC. 2005. Official Methods of Analysis. 18th ed. Gaithersburg, MD: Association of Official Analytical Chemists.
 29. Park J.W., 2005. Surimi and Surimi Seafood (Second Edition). CRC Press, Taylor & Francis Group (961 pages)
 30. Hong, H., Luo, Y., Zhou, Z., Bao, Y., Lu, H. and Shen, H., 2013. Effects of different freezing treatments on the biogenic amine and quality changes of bighead carp (Aristichthys nobilis) heads during ice storage. Food Chemistry. 138(2-3): 1476-1482. https://doi.org/10.1016/j. foodchem.2012.11.031.
 31. Bourne, M.C., 1978. Texture profile analysis. Food Technology. 32(7): 62-66.
 32. Li, D., Zhao, H., Muhammad, A.I., Song, L., Guo, M. and Liu, D., 2020. The comparison of ultrasound-assisted thawing, air thawing and water immersion thawing on the quality of slow/fast freezing bighead carp (Aristichthys nobilis) fillets. Food Chemistry. 320: 126614. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.126614.
 33. Iaconisi, V., Bonelli, A., Pupino, R., Gai, F. and Parisi, G., 2018. Mealworm as dietary protein source for rainbow trout: Body and fillet quality traits. Aquaculture. 484: 197-204. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture. 2017.11.034.
 34. Fauconneau, B., Alami-Durante, H., Laroche, M., Marcel, J. and Vallot, D., 1995. Growth and meat quality relations in carp. Aquaculture. 129(1-4): 265-297. https://doi.org/10.1016/0044-8486(94)00309-C.
 35. Twibell, R.G., Strailey, K. and Hawke, K.A., 2018. Effects of a partial reuse aquaculture system (PRAS) on proximate composition and smoltification of brood year 2017 steelhead (Oncorhynchus mykiss) reared at Hagerman National Fish Hatchery. Biology.
 36. Jobling, M., Baardvik, B.M., Christiansen, J.S. and Jørgensen, E.H., 1993. The effects of prolonged exercise training on growth performance and production parameters in fish. Aquaculture International. 1: 95-111. https://doi.org/10.1007/BF00692614.
 37. Simpkins, D.G., Hubert, W.A., Del Rio, C.M. and Rule, D.C., 2003. Physiological responses of juvenile rainbow trout to fasting and swimming activity: effects on body composition and condition indices. Transactions of the American Fisheries Society. 132(3): 576-589. https://doi.org/10.1577/1548-8659(2003)132<0576:PROJR T> 2.0.CO;2.
 38. Lauff, R.F. and Wood, C.H., 1996. Respiratory gas exchange, nitrogenous waste excretion, and fuel usage during aerobic swimming in juvenile rainbow trout. Journal of Comparative Physiology B: Biochemical, Systemic, and Environmental Physiology. 166(8): 501-509. https://doi.org/10.1007/BF02338293.
 39. Periago, M.J., Ayala, M.D., López-Albors, O., Abdel, I., Martínez, C., García-Alcázar, A., Ros, G. and Gil, F., 2005. Muscle cellularity and flesh quality of wild and farmed sea bass, Dicentrarchus labrax Aquaculture. 249(1-4): 175-188. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture. 2005.02.047.
 40. Rodríguez‐Barreto, D., Jerez, S., Cejas, J.R., Martin, M.V., Acosta, N.G., Bolaños, A. and Lorenzo, A., 2017. Effect of different rearing conditions on body lipid composition of greater amberjack broodstock (S eriola dumerili). Aquaculture 48(2): 505-520. https://doi.org/10.1111/are.12898.
 41. Harimana, Y., Tang, X., Xu, P., Xu, G., Karangwa, E., Zhang, K., Sun, Y., Li, Y., Ma, S., Uriho, A. and Tuyishimire, M.A., 2019. Effect of long-term moderate exercise on muscle cellularity and texture, antioxidant activities, tissue composition, freshness indicators and flavor characteristics in largemouth bass (Micropterus salmoides). Aquaculture. 510: 100-108. https://doi.org/10. 1016/j.aquaculture.2019.05.051.
 42. Ortiz, J., Vivanco, J.P., Quitral, V., Larraín, M.A., Concha, G. and Aubourg, S.P., 2012. Changes in freshness during frozen storage of farmed Coho salmon: effect of replacement of synthetic antioxidants by natural ones in fish feeds. North American Journal of Aquaculture. 74(2): 224-229. https://doi.org/10.1080/15222055. 2012. 675994.
 43. Cheng, J.H., Sun, D.W., Zeng X.A. and Liu, D., 2015. Recent advances in methods and techniques for freshness quality determination and evaluation of fish and fish fillets: A review. Critical reviews in food science and nutrition. 55(7): 1012-1225. https://doi.org/10.1080/10408398.2013. 769934.
 44. Rincón, L., Castro, P.L., Álvarez, B., Hernández, M.D., Álvarez, A., Claret, A., Guerrero L. and Gines, R., 2016. Differences in proximal and fatty acid profiles, sensory characteristics, texture, colour and muscle cellularity between wild and farmed blackspot seabream (Pagellus bogaraveo). Aquaculture. 451: 195-204. https://doi.org/10. 1016/j.aquaculture.2015.09.016.
 45. Gan, L., Jiang, W.D., Wu, P., Liu, Y., Jiang, J., Li, S.H., Tang, L., Kuang, S.Y., Feng, L. and Zhou, X.Q., 2014. Flesh quality loss in response to dietary isoleucine deficiency and excess in fish: a link to impaired Nrf2 dependent antioxidant defense in muscle. PLoS One. 9(12): 115129. https://doi.org/10.1371/journal.pone.00115129.
 46. Poli, B.M., Parisi, G., Scappini, F., Zampacavallo, G., 2005. Fish welfare and quality as affected by pre-slaughter and slaughter management. Aquaculture International. 13: 29-49. https://doi.org/10.1007/s10499-004-9035-1.
 47. El Rammouz, R., Abboud, J., Abboud, M., El Mur, A., Yammine, S., Jammal, B. 2013. pH, rigor mortis and physical properties of fillet in fresh water fish: the case of rainbow trout (Oncorynchus mykiss). The Journal of Applied Sciences Research. 9: 5746-5755.
 48. Dong, X.P., Wu, Q., Li, D.Y., Wang, T., Pan, J.F., Zheng, J.J., Fu, X.X., Qi, L.B. and Chen, G.B., 2017. Physicochemical, micro-structural, and textural properties of different parts from farmed common carp (Cyprinus carpio). International Journal of Food Properties. 20(4): 946-955. https://doi.org/10.1080/10942912.2016.1190375.
 49. Brinker, A. and Reiter, R., 2011. Fish meal replacement by plant protein substitution and guar gum addition in trout feed, Part I: Effects on feed utilization and fish quality. Aquaculture. 310(3-4): 350-360. https://doi.org/10.1016 /j. aquaculture.2010.09.041.
 50. Wang, B., Liu, Y., Feng, L., Jiang, W.D., Kuang, S.Y., Jiang, J., Li, S.H., Tang, L. and Zhou, X.Q., 2015. Effects of dietary arginine supplementation on growth performance, flesh quality, muscle antioxidant capacity and antioxidant-related signalling molecule expression in young grass carp (Ctenopharyngodon idella). Food chemistry. 167: 91-99. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2014.06.091.
 51. Picard, B., Lefèvre, F. and Lebret, B., 2012. Meat and fish flesh quality improvement with proteomic applications. Animal Frontiers. 2(4):18-25. 10.2527/af.2012-0058
 52. Nielsen, D., Hyldig, G., Nielsen, J. and Nielsen, H.H., 2005. Liquid holding capacity and instrumental and sensory texture properties of herring (Clupea harengus) related to biological and chemical parameters. Journal of texture studies. 36(2): 119-138. https://doi.org/10.1111/j.1745-460 3.2005.00006.x
 53. Yeşilayer, N., 2020. Comparison of Flesh Colour Assessment Methods for Wild Brown Trout (Salmo trutta macrostigma), Farmed Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) and Farmed Atlantic Salmon (Salmo salar). Pakistan Journal of Zoology. 52(3).
 54. Schafberg, M., Loest, K., Müller-Belecke, A. and Rohn, S., 2020. Impact of processing on the antioxidant activity of a microorganism-enriched fish feed and subsequent quality effects on fillets of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture. 518: 734633. https://doi.org/10.1016/j. aquaculture.2019.734633