بررسی انگل های کرمی در مروارید ماهی معمولی( Alburnus hohenackeri) ، سیم نما bjoerkna) Blicca) و تیزکولی (Hemiculter leucisculus) حوضه شرقی تالاب انزلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرانزلی، ایران

چکیده

در این مطالعه، انگل های کرمی در مروارید ماهی معمولی ( Alburnus hohenackeri) ، سیم نما Blicca bjoerkna) و تیز کولی (Hemiculter leucisculus)  تالاب انزلی بررسی شدند. نمونه برداری بصورت فصلی (بهار تا زمستان 1398) و با استفاده از پره ساحلی (Beach net) و تور مخروطی (Fyke net) ریز چشمه (12-8 میلی متری) از 3 ایستگاه شیجان، پیربازار و پسیخان واقع در حوضه شرقی تالاب انزلی انجام گرفت. پس از انتقال نمونه ماهیان به آزمایشگاه، عملیات زیست سنجی، تشخیص جنس و تعیین سن انجام و از نظر آلودگی انگلی بررسی شدند. برای شناسایی گونه ای انگل های مشاهده شده از کلیدهای تشخیصی معتبر استفاده گردید. بیش ترین میانگین وزن و طول به تیزکولی (7/37189±7/39 گرم و 3/109437± 9/27 سانتی متر) و کم ترین به مروارید ماهی معمولی (2/901398 ± 5/86 گرم و 1/092695± 8/05 سانتی متر) تعلق داشت. در مجموع، 6 گونه انگل کرمی:Gyrodactylus sp.،Dactylogyrus sphyrna ،Dactylogyrus sp.، Diplostomum spathaceum،Rhabdochona denudata و Ligula intestinalis در ماهیان مورد مطالعه شناسایی و جداسازی شدند. ماهی سیم نما (B. bjoerkna) به 4 گونه و دیگر ماهیان هر کدام به 3 گونه از انگل های مشاهده شده، آلوده بودند. بر اساس آزمون مربع کای (χ2) بین آلودگی های مختلف و جنس، سن، وزن و طول ماهیان میزبان، هم چنین بین آلودگی با فصول و ایستگاه های مختلف نمونه برداری، اختلاف معنی دار آماری وجود نداشت (0/05<p). مشابه تحقیقات اخیر، با وجود تنوع در انگل های شناسایی شده، میانگین شدت و فراوانی اغلب انگل ها در ماهیان مورد مطالعه در تالاب انزلی بسیار کم و قابل اغماض بود. در بین انگل های شناسایی شده، انگل چشمی D. spathaceum شایع ترین آلودگی و ترماتودهای مونوژن (Monogenea) با 2 جنس و 3 گونه دارای بیش ترین فراوانی گونه ای بوده اند. ماهی سیم نما (B. bjoerkna)، آلوده ترین ماهی در مقایسه با سایر گونه های مورد مطالعه در تالاب انزلی بود. با توجه به پیشینه تحقیق، گزارشی از آلودگی سیم نما (B. bjoerkna) به Gyrodactylus sp و R. denudata و مروارید ماهی معمولی (A. hohenackeri) به L. intestinalis و R. denudata تا پیش از این مطالعه در تالاب انزلی ثبت نشد. در صورت ورود ماهیان تالاب انزلی به استخرهای پرورش ماهی حاشیه آن، احتمال انتقال انگل ها به ماهیان پرورشی و تاثیر منفی بر راندمان تولید وجود دارد. نصب فیلترهای مناسب در ورودی آب استخرها به عنوان روشی پیشگیرانه باید مورد توجه جدی پرورش دهندگان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of helminthic parasites in North Caucasian bleak (Alburnus hohenackeri), Transcaucasian white bream (Blicca bjoerkna) and Sharpbelly (Hemiculter leucisculus) in the eastern basin of Anzali wetland

نویسندگان [English]

 • Seyed Fakhraddin Mirhasheminasab
 • Javad Daghigh Roohi
 • Mohaddes Ghasemi
 • Monireh Faeed
Inland Waters Aquaculture Research Center, Iranian Fisheries Sciences Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Bandar Anzali, Iran
چکیده [English]

In this study, helmintic parasites in Alburnus hohenackeri, Blicca bjoerkna and Hemiculter leucisculus of Anzali wetland were examined. Seasonal sampling (spring to winter 2019), was performed using beach net and Fyke net of micro-springs (8-12 mm) from 3 stations of Shijan, Pirbazar and Pasikhan located in the eastern basin of Anzali wetland. After transferring the fish samples to the laboratory, biometry, sex identification and age determination were performed and examined for parasitic infection. Valid diagnostic keys were used to identify the observed parasites. ،he Highest mean weight and length belonged to H. leucisculus (7.39 ± 7.37189 g and 9.27 ± 3.109437 cm) and the lowest belonged to A. hohenackeri (5.86 ± 2.901398 g and 8.05 ± 1.092695 cm). As a result of this study, 6 species of parasities include: Gyrodactylus sp., Dactylogyrus sphyrna, Dactylogyrus sp., Diplostomum spathaceum, Rhabdochona denudata and Ligula intestinalis were identify and isolated. B. bjoerkna were infected with 4 species and other fish were infected with 3 species of observed parasites. Contamination of B. bjoerkna to Gyrodactylus sp., A. hohenackeri to L. intestinalis and also Contamination of this species and B. bjoerkna to R. denudata is reported for the first time from Anzali Wetland. Accorrding to the chi-square test between various infections and parameters of sex, age, weight, length, seasons and the various stations, there was no statistically significant difference (p>0.05). Similar to recent research, despite the diversity of identified parasites, the average intensity and frequency of most parasites in the studied fish in Anzali wetland was very low and negligible. Among the identified parasites, D. spathaceum eye parasite was the most common infection and Monogenes with 2 genera and 3 species had the highest species abundance. B. bjoerkna was the most infected fish in Anzali wetland compared to other species studied. According to the research background, a report of contamination of B. bjoerkna with Gyrodactylus sp. And R. denudata as well as contamination of A. hohenackeri with L. intestinalis and R. denudata were not recorded in Anzali wetland before this study. If the fish of Anzali wetland enter the fish ponds around it, there is a possibility of transferring parasites to farmed fish and a negative impact on production efficiency. Installation of suitable filters in the ponds water inlet as a preventive method should be seriously considered by fish breeders.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Anzali Wetland
 • Helmintic parasites
 • A.hohenackeri
 • B. bjoerkna
 • H. leucisculus
 1. 1.              Pourgholami, A., Ghane, A., Zahmatkesh, Y. and Mirzajani, A., 2021. Population estimation of Oriental River Prawn Macrobrachium nipponense (De Haan, 1849) in Anzali Wetland. Journal of Animal Environment. 13(2): 365-372. (In Persian) 

  2.              Daghigh Roohi, J., 2016. Investigating the severity and prevalence of parasitic infections in Anzali lagoon fish. Final report of the project. Iranian Fisheries Science Research Institute. 44 p. (In Persian) 

  3.              Esmaeili, H.R., Teimori, A., Owfi, F., Abbasi, K. and Coad, B.W., 2014. Alien and invasive freshwater fish species in Iran: Diversity, environmental impacts and management. Iran. J. Ichthyol. 1(2): 61-72.

  1. Barber, I., Hoare, D. and Krause, J., 2000. Effects of parasites on fish behaviour: a review and evolutionary perspective. Rev Fish Biol Fisheries. 10: 131-165. ttps://doi.org/10.1016/S1546-5098(05) 24004-9
  2. Pazooki, J., Jaafari, N. and Masoomian, M., 2006. Name list of Iranian fish parasites; Publications of the Ministry of Agricultural Jihad, Iranian Fisheries Science Research Institute. 202 p. (In Persian) 
  3. Sattari, M., Faramarzi, N. and Roustaei, M., 1996. Investigating the type and extent of parasitic infections in Anzali lagoon fish. Gilan University. Faculty of Agriculture and Natural Resources of Someh Sara. 52 p. (In Persian) 
  4. Sattari, M., Roustaei, M. and Shafiei, Sh., 2001. Investigation of the prevalence of infection with the nematode Raphidascaris in some fishes of Anzali lagoon. Journal Pajouhesh and Sazandgi. 14(3): 79-83. (In Persian) 
  5. Tajbakhsh, F., Pazooki, J., Masoumian, M. and Daghigh Rouhi, J., 2010. The first record of Philometra rischta (Nematoda: Philometridae) in Blicca bjoerkna of Anzali Wetland, Iran. Iranian Journal of Fisheries Sciences. 9(3): 485-488.
  6. Pazooki, j., Tajbakhsh, F. and Masoumian, M., 2011. Parasitic Infection of an Endemic Fish (Blicca bjoerkna) and an Exotic Fish (Hemiculter beucisculus) in Anzali Lagoon, Caspian Sea, Iran. Iranian J Parasitol. 6(3): 66-73.
  7. Azizi, H.R., Tahmasebi Kohiani, A., Nematolahi, A., Adel, M., Borjian, A. and Jafari Ranani, M., 2013. An investigation on relative frequency of monogenean infestation in Anzali lagoon fishes (Hemiculter leucisculus and Abramis bramaorientalis) as an indicator for contamination of Pyrbazar River. Veterinary Research and Biological Products. 25(4): 6-12.(In Persian) 
  8. Jamalzad Fallah, F.,Khara, H., Daghigh Roohi, J. and Sayyad Borani, M., 2012. Parasite infection of pike (Esox lucius Linnaeus, 1785) in the Anzali Wetland-Iran. New Technologies In Aquaculture Development (Journal of Fisheries). 6(1): 149-164. (In Persian) 
  9. Daghigh Roohi, J., Sattari, M. and Mirhashemi Nasab, S.F., 2015. Occurrence and intensity of parasites in Common Carp, Cyprinus carpio, from Anzali Wetland, southwest of the Caspian Sea, Iran. Journal of Persian Gulf (Marine Science). 6(21): 32-25.
  10. Mirhashemi Nasab, S.F., Firouzbakhsh, F., Sattari, M. and Ghasemi, M., 2019. Prevalence and intensity of parasites in pike (Esox lucius) from Anzali Wetland and evaluation of their impacts on biometric characticties in host fish. Iranian Scientific Fisheries Journal. 28(1): 69-78. (In Persian) 
  11. Biswas, S.P., 1993. Manual methods in fish biology. Translated by Valipour, A. and Abdul Maleki, Sh., 1999. Publications of Gilan Province Inland Waters Aquaculture Research Center. 372 p. (In Persian) 
  12. Stoskopf, M.K., 1993. Fish Medicine. Saunders, W.B., Philadelphia, U.S. 220: 52-63.
  13. Bychovskaya- Pavlovskaya, I.E., Gussev, A.V., Dubinina, M.N., Isyumova, N.A., Smironova, T.S., Sokolovskaya, I.L., Shetin, G.A. and Epshtein, V.M., 1962. Key to the parasites of freshwater fish of the U.S.S.R. Jerusalem: Israel Program for Scientific Translation, IPST Cat. 1136(919): 396-476.
  14. Gussev, A.V., 1985. Parasitic metazoan in Bauer, O.N. (Ed.): Key to parasites of freshwater fishes in U.S.S.R., Anoka, 3: 30-110. (In Russian)
  15. Woo, P.T.K., 1995. Fish Diseases and Disorders. Vol. 1, Protozoan and Metazoan infections.CAB International, Wallingford, UK. 874 p.
  16. Bush, A.O., Aho, J.M. and Kenedy, C.R., 1990. Ecological versus phylogenetic determinants of helminth parasite community richness. Evolutionary Ecology. 4:1-20.
  17. Keivany, Y., Nasri, M., Abbasi, K. and Abdoli, A., 2015. Fish Atlas of Iran's Inland Waters. Tehran, Academic Jihad, Alborz (Kharazmi) branch. 218 p. (In Persian) 
  18. Sattari, M., Mokhayer, B., Khara, H., Nezami, S. and Shafii, S., 2007. Occurrence and intensity of parasites in some bonyfish species of Anzali wetland from the southwest of the Caspian Sea. Bull. Eur. Ass. Fish Pathol. 27(2): 54-60.
  19. Tajbakhsh, F., 2018. Investigating the parasite fauna of Simperak and Tizkuli fish in Anzali lagoon and comparing the parasite contamination of these two fishes according to diet. Master's thesis in biology (Animal Biosystematic Orientation), faculty of biological sciences, Shahid Beheshti University, Tehran. 103 p. (In Persian) 
  20. Mirhashemi Nasab, S.F., Firouzbakhsh, F., Sattari, M. and Ghasemi, M., 2020. Parasitic Infections and Their Affects on Biometric Characteristics of Common Carp, Cyprinus carpio in Anzali Wetland, Southwest Caspian Sea. Journal of Veterinary Research. 75(1): 74-82. (In Persian) 
  21. Asadzadeh Manjili, A., Mokhayyer, B. and Jalali Jafari, B., 2020. Health assessment of external parasites of culture cyprinidae in pen culture of Anzali lagoon. Veterinary Research and Biological Products. 13(2): 96-102.(In Persian) 
  22. Abolqasmi, S.J., 2000. Investigating the branchial parasites of farmed and wild fish in the western branch of Sefid River, Gilan province, with an emphasis on monogenean parasites and introducing new genera and species for the parasitic fauna of Iran. Thesis of Doctor of Veterinary Medicine, Urmia Azad University. (In Persian) 
  23. Jalali Jafari. B.; 1998. Parasites and parasitic diseases of fresh water fishes of Iran. Publications of the Vice Chancellor of Aquatic Breeding and Breeding, General Directorate of Education and Promotion. 564 p. (In Persian) 
  24. Bush, A.O., Lafferty, K.D., Lotz, J.M., Shostak, A.W., 1997. Parasitology meets ecology on its own terms: Margolis et al. revisited. J. Parasitol. 83: 575-583.
  25. Lafferty, K.D. and Kuris, A.M., 1999. How environmental stress affects the impacts of parasites. Limnology and Oceanography 44: 925-931. https://doi.org/10.4319/lo. 1999.44.3.2.0925.
  26. Scholz, T., 1999. Parasites in cultured and feral fish. Elsevier, Vet Parasitol, 84: 317-335. https://doi. Org/10.1016/ S0304- 4017 (99).0039-4. PMID:10456421.

  30.           Ghani, S., Haji Moradlou, A., Paknejad, H. and  Abulfathi, M.,  2021. Investigation of some mucosal and serum indices in exposed common carp (Cyprinus carpio) with salinity stress. Journal of Animal Environment. 13(1): 319-324. (In Persian) 

  31.           Borgsteede, F.H., 1996. The effect of parasites on wildlife. Vet Q. 18(3): 138-140. https://doi.org/10.1080/ 01652176. 1996.9694 717 PMID: 22077112.

  1. Prenter J., Macniel, C., Dick, J.T. and Dunn, A.M., 2004. Roles of parasites in animal invasions. Trends Ecol Evol. 19: 385-390. https://doi.org/ 10.1016/j.tree.2004.05.002.