میزان صید در واحد تلاش صیادی و ترکیب صید ضمنی قایق های ترالر میگو در استان بوشهر (مند و دیر – نخیلو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 هسته پژوهشی مدیریت شیلات و توسعه پایدار اکوسیستم دریایی، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

3 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

10.22034/aej.2022.338692.2791

چکیده

این پژوهش باهدف مطالعه تعیین میزان صید در واحد تلاش گونه های هدف و غیرهدف و تعیین ترکیب صید ضمنی در ترال های قایقی مورد استفاده در آب های ساحلی مند و دیر – نخیلو در استان بوشهر صورت پذیرفت. عملیات میدانی در طی سال‌های 1399 (13 مرداد تا 15 بهمن) و 1400 (11 فروردین تا 9 شهریور) انجام شد. در طول تحقیق از قایق صیادی 27 فوت با قدرت موتور 115 اسب بخار استفاده گردید. تور ترال به کار گرفته‌شده از جنس پلی آمید (PA) بود. عملیات نمونه‌برداری طی 32 مرحله تورکشی صورت پذیرفت. در طی این مطالعه میزان صید در واحد تلاش، نسبت صید ضمنی به گونه هدف و میزان صید ضمنی محاسبه گردید. بیش ترین درصد فراوانی میگوی Penaeus semisulcatus در منطقه مند در تیرماه 1400 (96/67 درصد)، بیش ترین درصد فراوانی میگوی Metapenaeus affinis در منطقه مند در مردادماه 1400 (21/74 درصد) و بیش ترین درصد فراوانی میگوی Parapenaeopsis stylifera در منطقه مند در تیرماه 1400 (63/75 درصد) ثبت شد. 37 گونه آبزی به‌عنوان ترکیب صید ضمنی درطی عملیات صیادی مشاهده گردید که گونه‌های حسون معمولی، کفشک زبان گاوی، خرچنگ آبی، چغوک رشته دار، عروس منقوط، کفشک راست رخ و هامور معمولی به‌طور دایم در ترکیب صید حضور داشتند. بیش ترین میزان تلاش صیادی میگو در منطقه مند (58 کیلوگرم بر ساعت) و کم ترین میزان آن در منطقه دیر-نخیلو (1 کیلوگرم بر ساعت) مشاهده شد. هم چنین نسبت صید ضمنی به گونه هدف (r) مقدار 2/32 بود و میزان وزن کل صید ضمنی در طول فصل صید مقدار 1478/96 کیلوگرم به دست آمد. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر فشار زیاد صیادی روی گونه‌های تجاری و غیرتجاری در این منطقه می‌باشد و می‌تواند در جهت ارزیابی خسارات ناشی از تورهای ترال میگو بر روی ذخایر ماهیان و در مدل‌های ارزیابی ریسک اکولوژیکی مورد استفاده قرار گیرد. به‌علاوه، یافته‌های حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد حذف برخی از گونه‌ها که به‌صورت دائم در ترکیب صید قرار داشته‌اند با توجه به جایگاه آن ها در زنجیره غذائی می‌تواند باعث طولانی‌تر شدن زنجیره غذائی گردیده و علاوه بر کاهش مقاومت شبکه غذائی زیست‌بوم، کاهش راندمان اکولوژیکی و بالطبع کاهش برد زیستگاهی گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Catch per unit effort and bycatch composition of shrimp trawler boats in Bushehr province (Mond and Dayyer-Nakhiloo)

نویسندگان [English]

 • Khosrow Darvishi 1
 • Ehsan Kamrani 1 2
 • Mohsen Safaei 1
 • Moslem Daliri 1 2
 • Fereidoon Owfi 3
1 Department of Fisheries, Faculty of Marine Science and Technology, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran
2 Research Department of Fisheries management and sustainable development of marine ecosystem, Vice chancellor for research and technology of University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran
3 Iranian Fisheries Sciences Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study aimed to investigate the catch per unit effort of target and non-target species and to determine the bycatch composition in boat trawlers used in Mond and Dayyer-Nakhiloo coastal waters in Bushehr province. Field operations were carried out during the years 2020 (13 August to 15 February) and 2021 (11 April to 9 September). During the research, a 27-foot fishing boat with a 200 hp engine was used. The trawl net used was made of polyamide (PA). The sampling operation was performed in 32 steps. During this study, the amount of catch per unit effort, the ratio of by-catch to the target species, and the amount of by-catch were calculated. The highest frequency of Penaeus semisulcatus in July 2021 (96.67%), the highest frequency of Metapenaeus affinis in August 2021 (21.74%), and the highest frequency of Parapenaeopsis stylifera in July 2021 (63.75%) were recorded in Mond. 37 aquatic species were observed as a bycatch composition during fishing operations. Species including Saurida tumbil, Cynoglossus arel, Portunus segnis, Gerres filamentosus, Drepane punctata, Solea elongata, and Epinephelus coioides were permanently present in the catch composition. The highest rate of shrimp fishing effort was observed in the Mond region (58 kg/h) and the lowest rate was observed in the Dayyer-Nakhiloo (1 kg/h). Also, the ratio of by-catch to target (r) was 2.32 and the weight of by-catch during the fishing season was 1478.96 kg. The results indicate high fishing pressure on commercial and non-commercial species in this area and can be used to assess the damage caused by shrimp trawl nets on fish stocks in ecological risk assessment models. In addition, the findings showed that the deletion of some species can make the food chain longer due to their role in the food chain and reduce the resistance of the ecosystem food web, and ecological and habitat efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fishing Effort؛ Shrimp؛ By-Catch؛ Trawl؛ Mond؛ Dayyer-Nakhiloo
 • Persian Gulf
 1. Ghajarjazi, E., Paighambari, S.Y. and Abbaspoor Naderi, R., 2019. Determination of relative composition and density of invertebrates in shrimp trawler in Persian Gulf (Hormozgan province). Journal of Experimental Animal Biology. 8(1): 89-98. (In Persian)
 2. Farrokhi, E., Kamrani, E., Akbarzade, A., Raeisi, H. and Solaimani, A., 2014. Species composition of bycatch trawl commercial trawler from fishing grounds in Hormozgan province. Journal of Fisheries. 67(3): 375-392. (In Persian)
 3. Ighani, M., Paighambari, S.Y. and Raoufi, P., 2014. Study on effects of depth variation on bycatch rate and fish size of shrimp trawl net in the fishing grounds of Hormuzgan waters.  Journal of Utilization and Cultivation of Aquatics. 3(1): 95-104. (In Persian)
 4. Moradi, , Niamaimandi, N. and Shabani, M.J., 2013. Biomass estimation and density of green tiger prawn (Penaeus semidulcatus, De Haan, 1844) in Bushehr province, Persian Gulf. Journal of Marine Science and Technology. 11(4): 32-45. (In Persian)
 5. Paighambari, S.Y., Daliri, M. and Khodadoust, A., 2017. Comparing the By-catch Composition of Shrimp Trawlers in Bushehr and Hormozgan Provinces. Journal of Oceanography. 7(28): 67-73. (In Persian)
 6. Del Mundo, C.M., 2000. Philippine decapod crustacea. An illustrated handbook on the commercially important decapod crustacea of the Philippines. Fisheries Resources Evaluation and Environmental Services Division, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Quezon City, Philippines. 83 p.
 7. Niamaimandi, N., Arshad, A., SitiKhalijah, D., Ross Cheroos, S. and Kiabi, B., 2010.Population structure of green tiger prawn, Penaeus semisulcatus (De Haan) in Bushehr waters, Persian Gulf. Iranian Journal of Fisheries Sciences. 9(2): 337-341.
 8. Daliri, M., Paighambari, S.Y., Shabani, M.J. and Davoudi, R., 2013. Determination of catch composition and Catch per Unit of Area (CPUA) of Penaeid shrimps from the shrimp trawls of Bushehr coastal waters. Journal of Utilization and Cultivation of Aquatics. 2(2): 93-106. (In Persian)
 9. Rezende, G.A., Rufener, M.C., Ortega, I., Ruas, V.M. and Dumont, L.F.C., 2019. Modelling the spatio-temporal bycatch dynamics in an estuarine small-scale shrimp trawl fishery. Fisheries Research. 219: 105336.
 10. Gorelli, G., Sardà, F. and Company, J.B., 2016.Fishing effort increase and resource status of the deep-sea red shrimp Aristeus antennatus (Risso 1816) in the Northwest Mediterranean Sea since the 1950s. Reviews in Fisheries Science and Aquaculture. 24(2): 192-202.
 11. Samanta, R., Chakraborty, S.K., Shenoy, L., Nagesh, T.S., Behera, S. and Bhoumik, T.S., 2018. Bycatch characterization and relationship between trawl catch and lunar cycle in single day Shrimp Trawls from Mumbai Coast of India. Regional Studies in Marine Science. 17: 47-58.
 12. Nassaj Nezhad, S., Vali Nasab, T. and Javadzadeh, N., 2012. Evaluation of by-catch composition and discard of traditional shrimp trawlers in the waters of the Persian Gulf, Khuzestan coasts (Lifeh- Booseif). Journal of Animal Environment. 5(1): 73-84. (In Persian)
 13. Gerami, M.H., 2015. Determining the effect of shrimp fishing on the abundance and temporal and spatial density of large benthic invertebrates in shrimp fishing grounds of Hormozgan province, Persian Gulf. Doctoral dissertation in the field of fisheries-ecology of fisheries. Gonbad Kavos University. 63 p. (In Persian)
 1. Carpenter, K.E., Krupp, F., Jones, D.A. and Zajonz, U., 1997. FAO species identification guide for fishery purposes. The Living Marine Resources of the Western Central Pacific. FAO, Rome. 270 p.
 2. Tonks, M.L., Griffiths, S.P., Heales, D.S., Brewer, D.T. and Dell, Q., 2008. Species composition & temporal variation of prawn trawl bycatch in the Joseph Bonaparte Gulf, northwestern Australia. Fisheries Research. 89(3): 276-293.
 3. Sparre, P. and Venema, S.C., 1998. Introduction to tropical fish stock assessment. FAO Fisheries Technical Paper. 450 p.
 4. Andrew, N., Jones, T., Terry, C. and Pratt, R., 1995. By-catch of an Australian stow net fishery for school prawns (Metapenaeus macleayi). Fisheries Research. 2: 119-136.
 5. Zar, J.H., 1998. Biostatistical Analysis (4th Edition). Prentice Hall, Englewood Clifs, New Jersey.
 6. Garcia-Caudillo, C.M., Balmori, J.M. and Ramirez, M.A., 2000.Performance of a bycatch reduction device in the shrimp fishery of the Gulf of California, Mexico. Biological Conservation. 92(2): 19-25.
 7. Valinasab, T., Zarshenas, G.A., Fatemi, M. and Otobideh, S., 2006. Bycatch composition of small-scale shrimp trawlers in the Persian Gulf (Hormuzgan province), Iran. Iranian Journal of Fisheries Sciences. 15: 129-138.
 8. Jentoft, S., 2000. Legitimacy and disappointment in fisheries management. Marine Policy. 24: 141-148.
 9. Hilborn, R., 2007. Managing fisheries is managing people: what has been learned? Fish and Fisheries. 8: 285-296.
 10. Vahidi, F., Fatemi, S.M.R., Danehkar, A., Mashinchian, A. and Musavi Nadushan, R., 2020. Benthic macrofaunal dispersion within different mangrove habitats in Hara Biosphere Reserve, Persian Gulf. International Journal of Environmental Science and Technology. 17(3): 1295-1306.
 11. Hajializadeh, P., Safaie, M., Naderloo, R., Shojaei, M.G., Gammal, J., Villnäs, A. and Norkko, A., 2020. Species composition and functional traits of macrofauna in different mangrove habitats in the Persian Gulf. Frontiers in Marine Science. 7: 809.
 12. Paighambari, S.Y. and Daliri, M., 2012. The by-catch composition of shrimp trawl fisheries in Bushehr coastal waters, the northern Persian Gulf. Journal of the Persian Gulf. 3(7): 27-36.
 13. Eighani, M. and Paighambari, S.Y., 2013.Shrimp, Bycatch & Discard Composition of Fish Caught by Small scale Shrimp Trawlers in the Hormuzgan Coast of Iran in the Persian Gulf. The Philippine Agricultural Scientist. 96(3): 314-319.
 14. Logerwell, E., Rand, K., Danielson, S. and Sousa, L., 2018. Environmental drivers of benthic fish distribution in and around Barrow Canyon in the northeastern Chukchi Sea and western Beaufort Sea. Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography. 152: 170-181.
 15. Hall, S.J. and Mainprize, B.M., 2005. Managing by‐catch and discards: how much progress are we making and how can we do better? Fish and Fisheries. 6(2): 134-155.
 16. Maunder, M.N., Thorson, J.T., Xu, H., Oliveros-Ramos, R., Hoyle, S.D., Tremblay-Boyer, L., Lee, H.H., Kai, M., Chang, S.K., Kitakado, T. and Albertsen, C.M., 2020. The need for spatio-temporal modeling to determine catch-per-unit effort based indices of abundance and associated composition data for inclusion in stock assessment models. Fisheries Research. 229: 105594 p.
 17. Fulanda, B. and Ohtomi, J., 2011.Effect of tow duration on estimations of CPUE and abundance of the grenadier Coelorinchus jordani (Gadiformes, Macrouridae). Fisheries Research. 110(2): 298-304.
 18. Al-Husaini, M., Bishop, J.M., Al-Foudari, H.M. and Al-Baz, A.F., 2015.A review of the status and development of Kuwait’s fisheries. Marine Pollution Bulletin. 100(2): 597-606.