اثر افزودن عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه (Melissa officinalis) به رژیم غذایی بر توسعه غدد هیپوفارنژیال، تولید عسل و رشدکلنی های زنبورعسل (Apis mellifera)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 شرکت دانش بنیان اکسیر فراوران سبلان، پارک علم وفناوری، اردبیل، ایران

10.22034/aej.2022.331022.2764

چکیده

این تحقیق به‌منظور بررسی اثر تغذیه‌ای عصاره‌ هیدروالکلی بادرنجبویه بر صفات فیزیولوژیکی و عملکردی کلنی‌های زنبورعسل انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل گروه شاهد و گروه‌های تغذیه‌شده با یک، دو و سه درصد عصاره بادرنجبویه بودند. در شروع آزمایش از کلنی‌هایی با جمعیت و ذخایر یکسان و ملکه‌های هم‌سن خواهری استفاده شدند. در این آزمایش تغذیه کلنی‌ها با عصاره بادرنجبویه به‌صورت یک روز در میان انجام شد و بعد از تغذیه کلنی‌ها با تیمارهای آزمایشی به مدت یک ماه، پارامترهای ازقبیل جمعیت، میزان تخم‌گذاری ملکه، سطح پرورش نوزادان، میزان تولید عسل و رشد و نمو غدد هیپوفارنژیال اندازه‌گیری شدند. اندازه‌گیری سطح پرورش نوزادان و میزان تخم‌گذاری ملکه به‌وسیله قاب مشبک ( 5×5 سانتی‌متر مربع) انجام شد. اندازه‌گیری میزان جمعیت زنبورهای بالغ به‌صورت قابی و 30 روز بعد از تغذیه کلنی‌ها انجام شد. برای بررسی رشد و نمو غدد هیپوفارنژیال، طول و عرض 10 آسینی از قسمت‌های مختلف غده برای سنین 3، 6، 9، 12و 15 روزگی در زیر استریومیکروسکوپ و توسط نرم‌افزار (T‌ Capture) اندازه‌گیری شد. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار انجام شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SAS و رویه GLM و مقایسه میانگین‌ها با استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال 5 درصد انجام شد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که در سطح پرورش نوزادان کلنی‌های تغذیه‌شده با 2 درصد عصاره بادرنجبویه در مقایسه با تیمار شاهد از نظر آماری افزایش معنی‌داری داشتند. برای پارامتر‌های جمعیت، میزان تخم‌گذاری ملکه و میزان تولید عسل اختلاف معنی داری بین تیمار‌های آزمایشی مشاهده نشد ولی تیمار 2 درصد عصاره بادرنجبویه هرچند از لحاظ آماری تاثیر معنی‌دار نداشت ولی از لحاظ عددی تاثیر بهتری گذاشته بود. بیش ترین رشد سطح آسینی در 3 روزگی (0/0417 میلی‌متر مربع) برای زنبورهای تغذیه شده با 2 درصد عصاره بادرنجبویه بود (0/05>P). هم چنین در رشد غدد هیپوفارنژیال در زمان‌‌های مختلف برای هرکدام از تیمار‌ها اختلاف آماری معنی‌داری وجود داشت. به طور کلی می‌توان گفت که افزودن 2 درصد عصاره بادرنجبویه به عنوان مکمل تغذیه‌ای به کلنی‌های زنبور‌عسل توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of adding hydroalcoholic extract of Melissa officinalis to the diet on the development of hypopharyngeal glands, honey production and growth of honey bee colonies (Apis mellifera)

نویسندگان [English]

 • Roghayeh Shahbazade 1
 • Yousef Jafari Ahangari 1
 • Hossein Mohebodini 2
 • Behrouz Dastar 1
 • Reza Ashrafi Parchin 3
1 Department of Animal Sciences, Faculty of Animal Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Department of Animal Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 Excir Faravaran Sabalan Company, Science and Technology Park, Ardabil, Iran
چکیده [English]

This study was performed to investigate the nutritional effect of lemon balm (Melissa officinalis) hydroalcoholic extract on physiological and performance of honey bee colonies. Experimental treatments included control group and groups fed with one, two and three percent of lemon balm (Melissa officinalis) extract. At the beginning of the experiment, colonies were used with the same population and reserves and homosexual queens. In this experiment, the colonies were fed with lemon balm (Melissa officinalis) extract every other day and after feeding the colonies with experimental treatments for one month, were measured parameters such as population, queen egg laying, brood rearing, honey production and development of the hypopharyngeal glands. Brood rearing and queen egg laying were measured by Lattice frame (size of the squares are 5×5 cm2) .The population of adult honey bee was measured by frame and 30 days after feeding the colonies. To investigate development of the hypopharyngeal glands, length and width of 10 acini from different parts of the gland for age 3, 6, 9, 12 and 15 days were measured using a stereomicroscope and by software (T Capture).This experiment was performed in a completely randomized design with 4 replications. Data were analyzed using SAS software and GLM procedure and means were compared using Duncan test at 5% probability level. The results of this study show that at the level of brood rearing, colonies fed with 2% lemon balm extract had a statistically significant increase compared to the control treatment. For population, queen egg laying and honey production parameters, no significant difference was observed between the experimental treatments, but the 2% treatment of lemon balm extract, although not statistically significant, had a better effect numerically. The highest growth of acini level at 3 days (0.0417 mm2) was for honey bees fed with 2% lemon balm extract (P<0.05).There is also a statistically significant difference in the growth of hypopharyngeal glands at different times for each of the treatments. In general, it can be said that adding 2% of lemon balm extract is recommended as a nutritional supplement to honey bee colonies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Melissa officinalis extract
 • Honey bee
 • Hypopharyngeal glands
 • Performance
 • Production
 1. Metwally, M.A.A., 2009. Effects of garlic (Allium sativum) on some antioxidant activities in Tilapia Nilotica (Oreochromis niloticus). World Journal of Fish Marine Science. 1(1): 56-64.
 2. Miraj, S., Azizi, N. and Kiani, S., 2016. A review of chemical components and pharmacological effects of Melissa officinalis Der Pharmacia Lettre. 8(6): 229-237.
 3. Zhang, Q.W., Lin, L.G. and Ye, W.C., 2018. Techniques for extraction and isolation of natural products: a comprehensive   Chinese Medicine. 13: 20.
 4. Somerville, D., 2005. Fat bees, skinny bees–a manual on honey bee nutrition for beekeepers. Australian Rural Industries Research and Development Corporation Publication.
 5. De Grandi-Hoffman, G., Chen, Y., Huang, E. and Huang, M.H., 2010. The effect of diet on protein concentration, hypopharyngeal gland development and virus load in worker honey bees (Apis mellifera L.). Journal of Insect Physiology. 56(9): 1184-1191.
 6. Al-Ghamdi, A.A., Al-Khaibari, A.M. and Omar, M.O., 2011. Consumption rate of some proteinic diets affecting hypopharyngeal glands development in honeybee workers. Saudi Journal of Biological Sciences. 18: 73-77.
 7. Marghitaş, L.A., Bobiş, O. and Tofalvi, M., 2010. The effect of Plant supplements on the development of artificially weaken bee families. Scientific Papers Animal Science and Biotechnologies. 43(1): 402-406.
 8. Al-Zarog, A.A. and El-Bassiouny, A.M., 2013. Influence of some plant extracts on Varroa mite and performance of honey bee Apis melliferaEgyptian Academic Journal of Biological Sciences, F. Toxicology & Pest Control. 5(2): 15-20.
 9. Patruica, S., Mot, D. and­ Popovici, D., 2017. The effect of using medicinal plant extracts upon the health of bee colonies. Romanian Biotechnological Letters. 6(22): 13182-13185.
 10. Patruica, S., Dunea, I.B., Jivan, A., Jivan, A. and Stroe, A., 2011. Research on the Influence of Apiary Biostimulators on Bee Families Development in spring. Scientific Papers: Animal Science and Biotechnologies. 44(2): 267-270.
 11. Al-Ghamdi, A.A., Abou-Shaara, H.F. and Ansari, M.J., 2021. Effects of sugar feeding supplemented with three plant extracts on some parameters of honey bee colonies. Saudi Journal of Biological Sciences. 28(4): 2076-2082.
 12. Lazar, R.N., Mot, D., Alexa, E., Boldea, M., Ștef, L. and Patruica, S., 2021. Influence of essential oils on bioprodyctive indices and health of bee colonies. Scientific Papers: Series D, Animal Science-The International Session of Scientific Communications of the Faculty of Animal Science. 64(2): 247-253.
 13. Wiese, N., Fischer, J., Heidler, J., Lewkowski, O., Degenhardt, J. and Erler, S., 2018. The terpenes of leaves, pollen, and nectar of thyme (Thymus vulgaris) inhibit growth of bee disease-associated microbes. Scientific reports. 8(1): 1-12.
 14. Bernklau, E., Bjostad, L., Hogeboom, A. and Carlisle, A.H.S.A., 2019. Dietary Phytochemicals, Honey Bee Longevity and Pathogen Tolerance. Insects. 10(1): 14.
 15. Dumitru, A., Chioveanu, G., Ionita, M., Dobre, G. and Mitrea, I.L., 2017. In Vitro Studies on using Natural Essential Oils in Treatment of Nosemosis in Honey Bees: Determination of the Therapeutic dose. Scientific Works Series C. Veterinary Medicine. 63(2): 165-170.
 16. Sentkowska, A., Biesaga, M. and Pyrzynska, K., Polyphenolic composition and antioxidative properties of Lemon balm (Melissa officinalis L.) extract affected by different brewing processes. International Journal of Food Properties. 18: 2009-2014.
 17. Akhondali, Z., Dianat, M. and Radan, M., 2015. Negative Chronotropic and Antidysrhythmic Effects of Hydroalcoholic Extract of Lemon Balm (Melissa Officinalis L.) on CaCl2-Induced Arrhythmias in Rats. Electron Physician. 7(1): 971-976.
 18. Abdinezhad, and Mohammadi, M., 2015. Effect of Lemon balm (Melissa officinalis) aqueous extract on immune response and performance of broilers. Journal of Animal Production. 17(2): 281-290. (In Persian)
 19. Moaca, E.A., Farca, C., Ghiuu, A., Coricovac, D., Ardelean, F., Antal, A.S., Dehelean, C. and Avram, F., 2018. A comparative study of Melissa officinalis leaves and stems ethanolic extracts in terms of antioxidant, cytotoxic, and antiproliferative potential. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 6: 1-12.
 20. Malek-Mohammadi, R., Roghani, M. and Salami, M., 2015. The effect of aqueous extract of Melissa officinalis on the oxidative stress indices in the midbrain tissue. Feyz Medical Sciences Journal. 19(1): 8-14. (In Persian)
 21. Sharma, V.P. and Kumar, N.R., Changes in honeybee behaviour and biology under the influence of cellphone radiations. Current Science. 98(10): 1376-1378.
 22. Mohebodini, H., Tahmasbi, G.H., Dastar, B., Jafari-Ahangari, Y. and Zerehdaran, S., 2013. Effect of dietary thiamine on growth of the Iranian honey bee colonies (Apis mellifera meda) in different seasons. Agriculture and Forestry. 59(3): 119-126.
 23. DeGrandi-Hoffmanh, G., Wardell, G., Ahumada-Segura, F., Rinderer, T., Danka, R. and Pettis, J., 2008. Comparisons of pollen substitute diets for honey bees: consumption rates by colonies and effects on brood and adult populations. Journal of Apicultural Research and Bee World. 47: 265-270.
 24. Zarin, F., 2000. Investigating the level of homozygosity of sexual alleles and its correlation with honey production in honey bee colonies of Tehran, Isfahan, Markazi and Qazvin provinces. Honeybee Master's thesis, Imam Khomeini Higher Education Center. (In Persian)
 25. Mohebodini, , Tahmasbi, Gh., Dastar, B., Jafari ahangari, Zerehdaran, S., 2016. The hypopharyngeal glands development in Iranian honey bee workers (Apis mellifera meda) fed with different levels of thiamine. Animal Science Journal. 29(110): 203-212. (In Persian)
 26. Khoury, D.S., Myerscough, M.R. and Barron, A.B., 2011. A quantitative model of honey bee colony population dynamics. PLoS ONE. 6: e18491.
 27. Rashid, B., Khani, A., Ghasemi, V., Ghadamyari, M., Sahebzadeh, N. and Moharramipour, S., 2020. Evaluation of a new plant-based formulation for the treatment of varroosis in the honey bee colonies: efficacy and safety. Apidologie. 51: 1074-1090.
 28. Pohorecka, K., 2004. Effect of standardized plant herb extracts on general condition of the honey bee. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy. 48(4): 415-419.
 29. Atallah, M.A., Mofttah, E.A., Eahbah, H.M., Mohamed, A.A. and Eyssa, N.A., 1995. Effect of protein feeding on the development of hypopharyngeal gland of two races of honeybee and the chemical composition of royal jelly. 6th Nat. Conf. of Pest. & Dis. Of Veg. &Fruits in Egypt. 88-100.
 30. Hrassnigg, N. and Crailsheim, K., 1998. The influence of brood on the pollen consumption of worker bees (Apis mellifera L.). Journal of Insect Physiology. 44: 393-404.
 31. Feng, M., Fang, Y. and Li, J., 2009. Proteomic analysis of honeybee worker (Apis mellifera) hypopharyngeal gland development. BMC Genomics. 10: 645-657.
 32. Pinto, F. de A., 2012. Nutritional and Temporal Effects on Hypopharyngeal Glands of Africanized Honeybees (Hymenoptera-Apidae). Sociobiology. 59(2): 447-456.
 33. Le Conte, Y.,  Mohammedi, A. and Robinson, G.E., 2001. Primer effects of a brood pheromone on honey bee behavioural development. Proceedings of the Royal Society of London Series B: Biological Sciences. 268: 163-168.
 34. Yousef, S.I., Basheir, Z.M., Teleb, S.S. and Ibraheem, E.E., 2014. Effect of Varroa infestation on the morphological and histological structure of the hypopharyngeal glands of Apis mellifera Journal of American Science. 10: 79-77.
 35. De Smet, L., Hatjina, F., Ioannidis, P., Hamamtzoglou, A., Schoonvaere, K., Francis, F., Meeus, I., Smagghe, G. and de Graaf, D.C., 2017. Stress indicator gene expression profiles, colony dynamics and tissue development of honey bees exposed to sub-lethal doses of imidacloprid in laboratory and field experiments. Plos ONE. 12: e0171529.
 36. Cheng, S.L., 2001. Special management of Apis cerana cerana. In: Liu BH (Ed.). The Apicultural Science in China. Chiense Agricultural Press, Beijing. 488-512.
 37. Alqarni, A.S., 2006. Tolerance of summer temperature in imported and indigenous honey bee Apis mellifera races in central Saudi Arabia. Saudi Journal of Biological Sciences. 13: 123-127.
 38. Mao, W., Schuler, M.A. and Berenbaum, M.R., 2015. A dietary phytochemical alters caste-associated gene expression in honey bees. Science advances. 1(7).
 39. Nicodemo, D., Malheiros, E.B., De Jong, D. and Couto, R.H.N., 2014. Increased brood viability and longer lifespan of honeybees selected for propolis production. Apidologie. 45: 269-275.
 40. Liao, L.H., Wu, W.Y. and Berenbaum, M.R., 2017. Impacts of Dietary Phytochemicals in the Presence and Absence of Pesticides on Longevity of Honey Bees (Apis mellifera). 8(1): 22.
 41. Gao, J., Zhao, G., Yu, Y. and Liu, F., 2010. High concentration of nectar quercetin enhances worker resistance to queen’s signals in bees. Journal of Chemical Ecology. 36(11): 1241-1243.
 42. Mao, W., Schuler, M.A. and Berenbaum, M.R., 2017. Disruption of quercetin metabolism by fungicide affects energy production in honey bees (Apis mellifera). Proceedings of the National Academy of Sciences. 114(10): 2538-2543.
 43. Nascimento, K.S., Sattler, J.A.G., Macedo, L.F.L., González, C.V.S., de Melo, I.L.P., da Silva Araújo, E. and de Almeida-Muradian, L.B., 2018. Phenolic compounds, antioxidant capacity and physicochemical properties of Brazilian Apis melliferaLebensmittel-Wissenschaft & Technologie. 91: 85-94.