ارزیابی ساختار بازار جهانی تولید گوشت مرغ براساس نسبت تمرکز و شاخص هرفیندال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، واحد قایمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

2 گروه اقتصاد کشاورزی، واحد قایمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

10.22034/aej.2022.325047.2740

چکیده

ساختار بازار معرف خصوصیات سازمانی بازار می باشد و به کمک این خصوصیات رابطه اجزای بازار را می توان مشخص نمود. در این مطالعه ساختار بازار گوشت مرغ که یکی از مهمترین محصولات در سبد غذایی خانوارها محسوب می شود مورد بررسی قرار گرفته است. قلمرو زمانی این تحقیق برای سال های 2008 الی 2017 می باشد و داده‌های میزان تولید پنج کشور برتر تولید کننده گوشت مرغ در سطح جهانی شامل آمریکا، چین، هند، برزیل و روسیه مبنای تعیین ساختار بازار این محصول قرار گرفت. این اطلاعات از پایگاه آماری سازمان خوارو بار کشاورزی (فائو) گردآوری گردیده است. به منظور تعیین ساختار بازار گوشت مرغ در سطح جهانی، از دو شاخص نسبت تمرکز و شاخص هرفیندال استفاده شد و نتایج نشان داد که بازار جهانی گوشت مرغ از درجه تمرکز متوسط برخوردار است و بازار انحصار کامل یا مسلط نیست زیرا برای تمامی سال‌ها مقدار ضریب هرفیندال کم تر از 1000 است. بر اساس شاخص سهم بزرگ ترین بنگاه (CR1)، بازار جهانی گوشت مرغ در تمام سال‌ها، بیش از 17 درصد بازار تنها در اختیار کشور آمریکا بوده است. هم چنین طی این دوره، حدود 31 درصد بازار توسط دو کشور آمریکا و چین تحت کنترل بوده است که نشان دهنده اهمیت این دو کشور از نظر تولید می‌باشد. طبق شاخص سهم سه بنگاه بزرگ (CR3)، با اضافه شدن سهم برزیل، مقدار این شاخص تغییر محسوسی کرده است. بر اساس شاخص سهم چهار بنگاه بزرگ (CR4)، این سهم بیش از 45 درصد می‌باشد که با اضافه شدن کشور هندوستان این سهم به سطح تقریبی 50 درصد می‌رسد. با توجه به نتایج حاصله می توان دریافت که چهار کشوراول با دارا بودن سهم تقریبی 50 درصدی از تولید گوشت مرغ در سطح جهانی، دارای ساختار بازار انحصار چند جانبه در تولید این محصول هستند که نشان دهنده قدرت تعیین کنندگی این چهار کشور در بازار جهانی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the structure of the global chicken meat market based on the concentration ratio and Herfindal index

نویسندگان [English]

  • Seyede Atiye Mojaverian 1
  • Qasem Norouzi 2
1 Department of Animal Science, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
2 Department of Agricultural Economics, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
چکیده [English]

Market structure represents the organizational characteristics of the market and with the help of these characteristics, the relationship between market components can be determined. In this study, the structure of the chicken meat market, which is one of the most important products in the food basket of households, has been studied. The scope of this research is for the years 2008 to 2017 and the production data of the top five chicken producing countries in the world, including the United States, China, India, Brazil and Russia, became the basis for determining the market structure of this product. In order to determine the structure of the chicken market in the world, two indicators of concentration ratio and Herfindal index were used. The results showed that the global chicken market has a moderate degree of concentration and the monopoly market is not complete or dominant because the value of Herfindal coefficient is less than 1000 for all years. According to the Index of Concentration, the largest firm share index (CR1), the global chicken market in all years, more than 17% of the market has been held by the United States alone. Also during this period, about 31% of the market was controlled by the United States and China, which shows the importance of these two countries in terms of production. According to the share index of the three largest firms (CR3), with the addition of Brazil's share, the value of this index has changed significantly. According to the share index of four large enterprises (CR4), this share is more than 45%, which with the addition of India, this share will reach approximately 50%. Based on the results, it can be seen that the countries of United States, China, Brazil and Russia, with an approximate 50% share of world chicken meat production, have a multi-monopoly market structure in the production of this product, which shows the determining power of these four countries in the global market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chicken meat
  • Market structure
  • Herfindal index
  • Concentration ratio
  • Degree of competition
1.       Permeh, Z., Hosseini, M., Nabizadeh, A. and Mohebi, H., 2009. Iran's Saffron: Export Capacity and Target Markets. Iraninan Journal of Trade Studies. 13(51): 59-95. (In Persian)
2.       Khodad Kashi, F., 2006. Economies of Scale in Iranian Economy: Manufacturing Sector. Journal of Economic Research. 42(3): 1-18. (In Persian)
4.       Abdullahpor, R., Rezaeipour, V., Karimizadeh, H. and Zamani, M., 2018. Comparison of the effects of automatic and conventional laying nests on egg quality of broiler breeders. Journal of Animal Environment. 10(3): 107-112. (In Persian)
5.       Taslimi, F., Karimi, K. and Askari, G., 2013. Impressionability of efficiency and egg quality of commercial laying flocks of Tehran and Alborz province from some managerial factors including geographic location, education of farm managers, diet management, light source and diseases. Journal of Animal Environment. 5(3): 53-64. (In Persian)
6.       Kohansal, M.R.,  Dehghani Dashtabi, M., Rashidi Ranjbar, F. and  Esfandiari, S., 2019.  Investigating the Status of Exporting Medicinal Plants with Relative Advantage, Global Market Structure and Commercial Planning in Iran. Agricultural Economics. 13(1): 133-160. (In Persian)
Liaghati, H., Nazari, M.R. and Avaz Dahandeh, S., 2017. Structural evolution of the pistachio global market with emphasis on the role of Iran. Journal of Agroecology. 7(1): 186-199. (In Persian)
Khodaverdizadeh, M. and Mohammadi, S., 2017. Comparative Advantages and Analysis of International Market Structure of Medicinal Plants: Case Study of Anise, Badin, Fennel and Coriander. Agricultural Economics Research. 9(2): 153-174. (In Persian)
Karbasi, A. and Rastegaripour, F., 2014. Evaluation of comparative advantage on production and export of saffron. Saffron agronomy and technology. 2(1): 59-74. (In Persian)
Briones, M.R., 2013. The Structure of Agricultural Trade Industry in Developing Countries. Discussion paper series. 15.
Agom, D.L., Etim, G.C. and Etuk, E.A., 2012. Analysis of Wholesale Frozen Fish Marketing in Calabar, Cross River State, Nigeria. Trends in Agriculture Economics. 5(2): 61-69.
Maddala, G.S., Dobson, S. and Miller, E., 1995. Microeconomics, The Regulation of Monopoly, Chapter.10, Press Mc Graw hill Book Company. 189-195.
Herfindal, O.C., 1959. A General Evaluation of Competition in the Copper Industry, Copper Costs and Prices. 1870-1957, Baltimore: Hohns Hopkins Press, xhap.70.