بررسی اثرات دوره‌های گرسنگی کوتاه مدت و تغذیه مجدد بر برخی شاخص‌های رشد و ساختار بافت کبد و روده در بچه تاسماهیان ایرانی (Acipenser persicus Borodin, 1897)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات و آبزیان، دانشکده منابع طبیعی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

2 دانشکده دامپزشکی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

10.22034/aej.2021.281327.2502

چکیده

در حال حاضر، به کارگیری استراتژی‌های مختلف تغذیه و محدودیت‌های غذایی به موضوعی مهم در مدیریت پرورش آبزیان تبدیل شده است. از این رو بررسی حاضر با هدف تعیین اثرات دوره‌های گرسنگی کوتاه مدت بر بافت و ساختار کبد و روده بچه تاسماهیان ایرانی (Acipenser persicus) انجام گرفت. 120 بچه تاس ماهی با میانگین وزنی 10/05±145/50 گرم در مخازن مجزا تحت چهار تیمار شاهد (غذادهی در کل دوره)؛ SRF1 (چهار دوره متناوب گرسنگی دو روزه و غذادهی هشت روزه پس از هر دوره گرسنگی)؛ SRF2 (دو دوره متناوب گرسنگی چهار روزه و غذادهی ۱۶ روزه پس از هر گرسنگی) و SRF3 (یک دوره گرسنگی هشت روزه و غذادهی ۳۲ روزه پس از آن) مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که عملکرد رشد بچه تاس ماهیان می‌تواند به طور چشمگیری تحت تأثیر استراتژی‌های مختلف تغذیه‌ای قرار گیرد، به طوری که در تیمارهای گرسنگی روند کاهشی در شاخص کبدی و شاخص دستگاه گوارش بچه تاس ماهیان ایرانی قابل مشاهد بوده و  کم ترین میزان بازماندگی در طی تیمار SRF3 رخ داد. هم چنین در ماهیان تحت تیمار SRF3 افزایش قابل توجه ضخامت لایه‌های لامینا پروپریا و زیر مخاط بافت روده به همراه کاهش حجم گلیکوژن و واکوئل‌های چربی بافت کبد به وضوح قابل مشاهده هستند. به طورکلی، می‌توان گفت که بچه تاس ماهیان ایرانی پس از چهار دوره متناوب گرسنگی دو روزه و غذادهی هشت روزه پس از هر دوره بدون تأثیر منفی بر عملکرد رشد و بدون هیچ گونه تغییرات بافتی در کبد و روده، قادر به بازیابی ظرفیت تغذیه‌ای خود و بازگشت به شرایط اولیه هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of short-term starvation and re-feeding on some growth indices and structure of the liver and intestine tissues in juvenile Persian sturgeon (Acipenser persicus Borodin, 1897)

نویسندگان [English]

 • Mahbod Zeyghamy 1
 • Abbas Bozorgnia 1
 • Kaivan Hazaie 1
 • Seyed Mehdi Hosseinifard 2
 • Somayeh Bahram 1
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources sciences, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
2 Department of Veterinary, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
چکیده [English]

Currently, exploiting the different feeding strategies and feed deprivation has become a major issue for aquaculture management. This study was conducted to evaluate the effects of short-term starvation and re-feeding on structural changes of the liver and intestine of Persian sturgeon (Acipenser persicus). 120 fish with an average weight of 146/5±16/01 g were exposed to four different feeding strategies in separated tanks; Ctrl (continuous feeding); SRF1 (Four alternating periods of two days of starvation and 8 days of refeeding after each starvation periods), SRF2 (two alternating periods of four days of starvation and 16 days of refeeding after each starvation periods), and SRF2 (a period of eight days of starvation and 32 days of refeeding immediately after starvation). The results indicate that the growth performance in Persian sturgeon can significantly be affected by the starving and re-feeding strategies. As the Hepatic and gastrointestinal indices in experimental treatments showed a decreasing trend, and the lowest survival rate occurred during SRF3 treatment. Moreover, during the SRF3 treatment there can be seen a significant increase in the thickness of the lamina propria and submucosa of the intestine as well as a slight reduction in the volume of glycogen and fat vacuoles in hepatocytes. Generally, it can be concluded that the digestive capacity of the juvenile Persian sturgeon could be recovered after SRF1 and SRF2 treatments without any negative impact on growth performance, or any histological changes in liver and intestine tissues.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acipenser persicus
 • Starvation
 • Refeeding
 • Histological changes
 • Liver
 • Intestine
 1. Eroldoğan, O.T., Taşbozan, O.Ğ.U.Z. and Tabakoğlu, S., 2008. Effects of restricted feeding regimes on growth and feed utilization of juvenile gilthead sea bream, Sparus aurata. Journal of the World Aquaculture Society (JWAS). 39(2): 267-274.
 2. Imsland, A.K.D., Ólafsdóttir, A., Árnason, J. and Gústavsson, A., 2020. Effect of rearing temperature on flesh quality in Arctic charr (Salvelinus alpinus). Aquaculture Research. 52(3): 1-25. DOI:1111/are.14961
 3. Lv, H., Hu, W., Xiong, S., You, J. and Fan, Q., 2018. Depuration and starvation improves flesh quality of grass carp (Ctenopharyngodon idella). Aquaculture Research. 49)9(: 3196-3206.
 4. Başçınar, N., Çakmak, E., Çavdar, Y. and Aksungur, N., 2007. The effect of feeding frequency on growth performance and feed conversion rate of black sea trout (Salmo trutta labrax Pallas, 1811). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (TrJFAS). 7(1): 13-17.
 5. Urbinati, E.C., Sarmiento, S.J. and Takahashi, L.S., 2014. Short-term cycles of feed deprivation and refeeding promote full compensatory growth in the Amazon fish matrinxã (Brycon amazonicus). Aquaculture. 433: 430-433.
 6. Abbasimesrdashti, R., Sajjadi, M. and Falahatkar, B., 2020. Combined effect of density and feeding strategy on growth and hematological parameters of Cyprinus carpio Koi. 12(2): 209-220. (In Persian)
 7. Davis, K.B. and Gaylord, T.G., 2011. Effect of fasting on body composition and responses to stress in sunshine bass. Comp. Biochem. Physiol. Part A Mol. Integr. Physiol. 158)1(: 30-36.
 8. Krogdahl, A. and Bakke-McKellep, A.M., 2005. Fasting and refeeding cause rapid changes in intestinal tissue mass and digestive enzyme capacities of Atlantic salmon (Salmo salar L.). Comp. Biochem. Physiol. Part A Mol. Integr. Physiol. 141)4(: 450-460.
 9. Navarro, I. and Gutierrez, J., 1995. Fasting and starvation. Biochemistry and molecular biology of fishes. 4: 393-434.
 10. Hamedi, Sh., Naserfard, I., Ebrahimi, H. and Azodi, M., 2020. Effects of Long-Term Starvation on Structure of Liver and Intestine Tissue in Siberian Sturgeon, Acipenser baeri. Animal physiology and development. 12(2): 73-83. (In Persian)
 11. Ince, B.W. and Thorpe, A., 1976. The effects of starvation and force‐feeding on the metabolism of the Northern pike, Esox lucius J. Fish Biol. 8)1(: 79-88.
 12. Liu, X., Shi, H., He, Q., Lin, F., Wang, Q., Xiao, Sh., Dai, Y., Zhang, Y., Yang, H. and Zhao, H., 2020. Effect of starvation and refeeding on growth, gut microbiota and non-specific immunity in hybrid grouper (Epinephelus fuscoguttatus♀× lanceolatus♂). Fish & Shellfish Immunology. 97: 182-193.
 13. Soltanian, S. and Gholamhosseini, A., 2019. The effects of starvation on some epidermal mucus immune parameters in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Int. J. Aquat. Biol. 7(5): 291-300.
 14. Weatherley, A.H. and Gill, H.S., 1981. Recovery growth following periods of restricted rations and starvation in rainbow trout Salmo gairdneri J. Fish Biol. 18)2(: 195-208.
 15. Ostaszewska, T.; Korwin-Kossakowski, M. and Wolnicki, J., 2006. Morphological changes of digestive structures in starved tench Tinca tinca (L.) juveniles. Aquac. Int. 14)1(: 113-126.
 16. Rios, F.S., Donatti, L., Fernandes, M.N., Kalinin, A.L. and Rantin, F.T., 2007. Liver histopathology and accumulation of melano‐macrophage centres in Hoplias malabaricus after long‐term food deprivation and re‐feeding. J. Fish Biol. 71)5(: 1393-1406.
 17. Emadi Sheibani, M., Mojazi Amiri, B. and Khodabandeh, S., 2013. Effects of Starvation and Refeeding on Liver Structure of Caspian Salmon (Salmo trutta caspius, Kessler1877) Juvenile. Journal of Fisheries. 66(1): 71-80. (In Persian)
 18. Babaei, S., Abedian-Kenari, A., Naseri, M., Yazdani-Sadati, M.A. and Metón, I., 2020. Impact of starvation on digestive enzymes activities and plasma metabolites in Siberian sturgeon (Acipenser baerii, Brandt, 1869). Aquaculture Research. 51(4): 1689-1699.
 19. Love, R.M., 1970. The chemical biology of fishes. With a key to the chemical literature. The chemical biology of fishes. With a key to the chemical literature. London: Academic Press.
 20. Mohanta, K.N., Mohanty, S.N., Jena, J.K. and Sahu, N.P., 2008. Protein requirement of silver barb, Puntius gonionotus Aquac. Nutr. 14(2): 143-152.
 21. Roberts, R.J., 2012. Fish pathology. John Wiley and Sons. 592 p.
 22. Hung, S.S., Liu, W., Li, H., Storebakken, T. and Cui, Y., 1997. Effect of starvation on some morphological and biochemical parameters in white sturgeon, Acipenser transmontanus. Aquaculture. 151)1-4(: 357-363.
 23. Ali, M., Nicieza, A. and Wootton, R.J., 2003. Compensatory growth in fishes: a response to growth depression. Fish and fisheries. 4(2): 147-190.
 24. Pérez-Jiménez, A., Guedes, M.J., Morales, A.E. and Oliva-Teles, A., 2007. Metabolic responses to short starvation and refeeding in Dicentrarchus labrax. Effect of dietary composition. Aquaculture. 265(1-4): 325-335.
 25. Montserrat, N., Gómez-Requeni, P., Bellini, G., Capilla, E., Pérez-Sánchez, J., Navarro, I. and Gutiérrez, J., 2007. Distinct role of insulin and IGF-I and its receptors in white skeletal muscle during the compensatory growth of gilthead sea bream (Sparus aurata). Aquaculture. 267)1-4(: 188-198.
 26. Raine, J.C., Cameron, C., Vijayan, M.M., MacKenzie, D.S. and Leatherland, J.F., 2005. Effect of fasting on thyroid hormone levels, and TRα and TRβ mRNA accumulation in late-stage embryo and juvenile rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Comp. Biochem. Physiol. Part A Mol. Integr. Physiol. 140)4(: 452-459.
 27. De Santis, C. and Jerry, D.R., 2011. Differential tissue-regulation of myostatin genes in the teleost fish Lates calcarifer in response to fasting. Evidence for functional differentiation. Mol. Cell. Endocrinol. 335)2(: 158-165.
 28. Adeli, , Maleki, Sh., Ghelichi, A., Amiri, S. and Adeli, Z., 2018. Effect of starvation periods and compensatory growth on growth indices and body composition in fingerling common carp (Cypinus carpio). Journal of Animal Environment. 10(4): 301-308. (In Persian) 
 29. Ashouri, G., Mahboobi‐Soofiani, N., Hoseinifar, S.H., Torfi‐Mozanzadeh, M., Mani, A., Khosravi, A. and Carnevali, O., 2020. Compensatory growth, plasma hormones and metabolites in juvenile Siberian sturgeon (Acipenser baerii, Brandt 1869) subjected to fasting and re‐feeding. Aquaculture Research. 26(2): 400-409.
 30. Abolfathi, M., Hajimoradloo, A., Ghorbani, R. and Zamani, A., 2012. Compensatory growth in juvenile roach Rutilus caspicus: effect of starvation and re-feeding on growth and digestive surface area. J. Fish Biol. 81: 1880-
 31. Zhu, Q., Song, H., Zhang, Y., Chen, R., Tian, L. and Xu, D., 2020. Effects of cold stress and starvation on the liver of yellow drum Nibea albiflora: histological alterations and transcriptomic analysis. Aquaculture Environment Interactions. 12: 359-369. https://doi.org/10.3354/aei00369
 32. Sun, S., Su, Y., Yu, H., Ge, X. and Zhang, C., 2020. Starvation affects the intestinal microbiota structure and the expression of inflammatory-related genes of the juvenile blunt snout bream, Megalobrama amblycephala. Aquaculture. 517: 734764.