دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401 (شماره بهار ) 
تأثیر نمره بدنی و برخی از فاکتورهای مدیریتی بر بروز برخی از ناهنجاری های متابولیکی گاوهای هلشتاین

صفحه 27-36

10.22034/AEJ.2021.280580.2497

محمد درویشی؛ یحیی محمدی؛ فرشید فتاح نیا؛ مهدی بهرامی یکدانگی؛ گلناز تاسلی؛ محمد شمس الهی


تأثیر استفاده از منابع پروتئین‌های گیاهی و جانوری ارزان قیمت به جای پودر ماهی بر شاخص‌های رشد، هماتولوژی و آنزیم‌های کبدی فیل ماهی (Huso huso) پرورشی

صفحه 169-178

10.22034/AEJ.2021.269932.2455

میر حامد سید حسنی؛ میر مسعود سجادی؛ بهرام فلاحتکار؛ ایوب یوسفی جوردهی؛ مریم منصف شکری؛ علی رضا علبیپور جور شری؛ هوشنگ یگانه