تاثیر استفاده از سیلاژهای تهیه شده از نسبت‌های مختلف علوفه بادام زمینی و ذرت علوفه‌ای بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی بره‌های نر مغانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران

2 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

3 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی امکان جایگزینی سطوح مختلف سیلاژ علوفه بادام زمینی با سیلاژ ذرت و اثرات این جایگزینی بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی بره‌های مغانی بود. در پژوهش حاضر، ابتدا علوفه بادام زمینی در نسبت های اختلاط صفر (شاهد)، 25، 50، 75 و 100 درصد، جایگزین سیلاژ ذرت شده و به مدت چهار هفته سیلو شدند. تعداد 30 راس بره نر مغانی با میانگین وزنی 30 کیلوگرم انتخاب و در قالب طرح پایه کاملا تصادفی در جایگاه‌های جداگانه در 5 تیمار و هر تیمار با 6 تکرار به مدت 70 روز با جیره‌های غذایی آزمایشی تغذیه شدند. یک روز قبل از شروع دوره آزمایش و یک روز قبل از اتمام دوره آزمایش، از طریق ورید وداج بره‌ها خونگیری انجام شد. بررسی نتایج این پژوهش نشان داد که جایگزین کردن 25 درصد علوفه بادام زمینی با تیمار حاوی علوفه ذرت سیلو شده تاثیر معنی‌داری بر میانگین افزایش وزن روزانه و وزن نهایی بره‌ها در مقایسه با تیمار شاهد نداشت ولی با افزایش سطح جایگزینی علوفه بادام زمینی، افزایش وزن روزانه و در نتیجه وزن نهایی به طور معنی‌داری کاهش یافت (P<0/0001). هر چند تفاوت معنی‌داری از نظر مصرف ماده خشک بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد اما ضریب تبدیل غذایی به طور معنی‌داری تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت (P<0/0001). مناسب‌ترین ضریب تبدیل غذایی مربوط به تیمار شاهد و همچنین تیمار حاوی 25 درصد علوفه بادام زمینی بوده و با افزایش سطح جایگزینی علوفه بادام زمینی از 25 درصد، ضریب تبدیل غذایی به طور معنی‌داری افزایش یافت. از بین فراسنجه‌های خونی مورد آزمایش، تفاوت معنی‌داری از نظر آلبومین و کلسترول، بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد، اما پروتیین کل (P<0/05)، تری گلیسرید (P<0/0001) و گلوکز خون (P<0/0001) به طور معنی‌داری تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفتند. جایگزینی کامل سیلاژ علوفه بادام زمینی به جای سیلاژ ذرت، باعث افت معنی‌دار گلوکز خون بره‌ها گردید، در حالی‌که کم‌ترین مقدار پروتیین خون مربوط به تیمار شاهد بود. در مجموع به نظر می‌رسد بدون اثر منفی بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی، می‌توان سیلاژ علوفه بادام زمینی را در سطح 25 درصد جایگزین سیلاژ ذرت در جیره غذایی بره‌های پرواری کرد. اما سطوح بالاتر به ویژه سیلوی حاوی 100 درصد علوفه بادام زمینی موجب افت عملکرد دام‌های مورد آزمایش می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of using silages prepared from different proportions of peanut fodder and whole crop maize on the performance and blood parameters of Moghani male lambs

نویسندگان [English]

 • Parviz Naser Amini 1
 • Naser Maheri Sis 1
 • Ramin Salamatdoust Nobar 1
 • Amirreza Safaei 2
 • Maghsoud Besharati 3
1 Department of Animal Sciences, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran
2 Animal Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Karaj, Iran
3 Department of Animal Science, Ahar Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Tabriz. Tabriz , Iran
چکیده [English]

Supply of cheap fodder with good nutritional value is one of the important issues of tropical countries. The aim of this study was to investigate the possibility of replacing different levels of peanut silage with corn silage and the effects of this replacement on performance and blood parameters of Moghani lambs. In this research, peanut fodder was replaced with corn silage in proportions of 0 (control), 25, 50, 75 and 100% and silage was prepared for four weeks. A number of 30 Moghani male lambs with an average weight of 30 kg were selected and fed with experimental diets in the form of a completely randomize design in separate locations in 5 treatments and each treatment with 6 repetitions for 70 days. One day before the beginning of the experimental period and one day before the end of the experimental period, blood sample was drawn through the jugular vein of the lambs. The results of this research show that replacing 25% of peanut fodder with a treatment containing ensiled corn fodder had no significant effect on the average daily weight gain and the final weight of lambs compared to the control treatment, but with the increase in the level of peanut fodder replacement, the daily weight gain increased; and as a result, the final weight decreased significantly. Although no significant difference was observed in terms of dry matter consumption between the experimental treatments, but the feed conversion ratio was significantly affected by the experimental treatments. The most appropriate feed conversion ratio was related to the control treatment and the treatment containing 25% peanut fodder and with the increase of the replacement level of peanut fodder from 25%, the feed conversion ratio increased significantly. Regarding the tested blood parameters, no significant difference were observed in terms of albumin and cholesterol between the experimental treatments, but total protein, triglyceride and blood glucose were significantly affected by the experimental treatments. The complete replacement of peanut fodder silage instead of corn silage caused a significant drop in the blood glucose of the lambs, while the lowest amount of blood protein was observed in the control treatment. In general, it seems that peanut fodder silage can be substituted for corn silage at the level of 25% in the diet of fattening lambs without any negative effect on performance and blood parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Blood glucose
 • Corn silage
 • Feed conversion ratio
 • Moghani lambs
 • Peanut fodder
 1. Abdou, N., Nsahlai, I.V. and Chimonyo. M., 2011. Effects of groundnut haulms supplementation on millet stover intake, digestibility and growth performance of lambs. Animal Feed Science and Technology. 169: 176-184. https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2011.07.002
 2. Adda, K.J., Addah, W., Abdul Rahman, N. and McAllister, T.A., 2021. Inter-row plant spacing effects on grain and fodder yields, growth performance, digestibility and manure quality of sheep. Peanut Science. 48: 144-152. https://doi.org/10.3146/PS20-34.1
 3. Ahmadi, K., Ebadzadeh, H.R., Hatami, F., Hosseinpour, R. and Abdeshah, H., 2019. Agricultural statistics. Jahad Agricultural organization. Vice President of planning and economic. Information and communication technology canter. (In Persian)
 4. Ansah, T., Zanabongo, I., Nurudeen, Y. and Rahman. A., 2017. Growth performance and hematology of Djallonke rams fed haulms of four varieties of groundnut (Arachis hypogaea). Animal Nutrition. 3: 406-410. http://dx.doi.org/10.1016/j.aninu.2017.08.006
 5. Bahri, S., Nurani Sirajuddin, S., Syamsuddin, H. and Asmuddin, N., 2018. Quality of silage made from a combination of corn straw and peanut straw and its effects on Bali cattle performance. Pakistan Journal of Biotechnology. 15(3): 671-675.
 6. Castro-Montoya, J., 2017. Effects of tropical legume silage on intake, digestibility and performance in large and small ruminants: A review. Grass and forage science. 73(1): 26-39. DOI: 10/1111/gfs.12324
 7. Dal Pizzola, J.G., Ribeiro-Filhoa, H.M.N., Quereuilb, A., Le Morvanb, A. and Niderkornb, V., 2017. Complementarities between grasses and forage legumes from temperate and subtropical areas on in vitro rumen fermentation Animal Feed Science and Technology. 228: 178-185. https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2017.04.020
 8. Foster, J.L., Carter, J.N., Sollenberger, L.E., Blount, A.R., Myer, R.O., Maddox, M.K., Phatak, S.C. and Adesogan, A.T., 2011. Nutritive value, fermentation characteristics, and in situ disappearance kinetics of ensiled warm-season legumes and Bahia grass. Journal of Dairy Science. 94: 2042-2050. https://doi.org/10.3168/jds.2010-3800
 9. Gelaye, S., Amoah, E.A. and Guthrie, P., 1990. Performance of yearling goats fed alfalfa and florigraze rhizoma peanut hay. Small Ruminants Research. 3(4): 353-361. DOI:1016/0921-4488(90)90016-Y
 10. Gülümser, E., Mut, H., Başaran, U. and Çopur Doğrusöz, M., 2021. An assessment of ensiling potential in maize and legume (soybean and cowpea) binary mixtures for yield and feeding quality. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. 45(3): 547-555. doi:10.3906/vet-2006-43
 11. Hill, G.M., 2002. Peanut by-products fed to cattle. The Veterinary Clinics. Food Animal Practice. 18: 295-315. DOI:1016/S0749-0720(02)00019-1
 12. Khan, M.T., Khan, N.A., Bezabih, M., Qureshi, M.S. and Rahman, A., 2013. The nutritional value of peanut hay (Arachis hypogaea) as an alternate forage source for sheep. Tropical Animal Health and Production. 45: 849-853. DOI 10.1007/s11250-012-0297-8
 13. Limin Kung, J.R., Shaver, R.D., Grant, R.J. and Schmidt, R.J., 2018. Silage review: Interpretation of chemical, microbial, and organoleptic components of silages. Journal of Dairy Science. 101: 4020-4033. https://doi.org/10.3168/jds.2017-13909
 14. McDonald, P., Henderson, A.R. and Heron, S.J.E.‌, 1991. The biochemistry of silage. 2nd ed. Chalcombe Publications. Bucks. UK.
 15. Mohmmadzadeh, H., Khorvash, M. and Yari, M., 2015. Forage feeding in ruminants. Isfahan University of Technology. (In Persian)
 16. National Research Council (NRC). 2007. Nutrient Requirements of Small Ruminants: Sheep, Goats, Cervids, and New World Camelids. The National Academies Press.
 17. Neil, Y.A.B.A.E., 2018. Effect of different levels of groundnut hay on performance and carcass characteristics of Sudanese desert sheep. Sc. thesis in Animal Nutrition. University of Gezira. Sudan. 100 p.
 18. Nuhu, S., 2022. Effects of ensiling groundnuts haulms on fermentation characteristics and on growth performance of Djallonke sheep. Sc. thesis in Animal Science, Faculty of Agriculture, Food and Consumer Sciences, University for Development Studies, Ghana. 141 p.
 19. Oteng-Frimpong, R., Pigangsoa Konlan, S. and Ninju Denwar, N., 2017.  Evaluation of selected groundnut (Arachis hypogaea) lines for yield and haulm nutritive quality traits. International Journal of Agronomy 2017: 1-9. Article no. 7479309. https://doi.org/10.1155/2017/7479309.
 20. Phelan, P., Moloney, A.P., McGeough, E.J., Humphreys, J., Bertilsson, J., Riordana, E.G.O. and Kiely, P.O., 2015. Forage legumes for grazing and conserving in ruminant production systems. Critical Reviews in Plant Sciences. 34:281-326, DOI: 10.1080/07352689.2014.898455.
 21. Phiri, M.S., Ngongoni, N.T., Maasdorp, B.V., Titterton, M., Mupangwa, J.F. and Sebata. A., 2007. Ensiling characteristics and feeding value of silage made from browse tree legume-maize mixtures. Tropical and Subtropical Agro-ecosystems. 7: 149-156.
 22. Qin, M.Z. and Shen, Y.X., 2013. Effect of application of bacteria inoculant and wheat bran on fermentation quality of peanut vine ensiled alone or with corn stover. Journal of Integrative Agriculture. 12(3): 556-560. https://doi.org/10.1016/S2095-3119(13)60257-9
 23. Quintero-Anzueta, S., Cristina Molina-Botero, I., Sebastian Ramirez-Navas, J., Rao, I., Chirinda,Rolando Barahona-Rosales, N., Moorby, J. and Arango, J., 2021. Nutritional evaluation of tropical forage grass alone and grass legume diets to reduce in vitro methane production. Frontiers in Sustainable Food Systems. 5: 1-13. Article no. 663003. doi: 10.3389/fsufs.2021.663003
 24. Romero, F., Van Horn, H.H., Prine, G.M. and French. E.C., 1987. Effect of cutting interval upon yield, composition, and digestibility of Florida 77 alfalfa and florigraze rhizoma Journal of Animal Science, 65: 786-791.
 25. Sadeghi, S., 2012. Effect of ration composition and fattening starting weight on body growth and carcass composition of moghani lambs. Animal production research. 1(4): 35-43. (In Persian)
 26. Samkol, P., Sath, K., Patel, M. and Holtenius, K., 2017. Effects of supplementing different levels of sun-dried groundnut foliage on intake, apparent digestibility and nitrogen metabolism in cattle offered a basal diet of a mixture of rice straw and para grass. Tropical Animal Health and Production. 49(7): 1495-1501. DOI 10.1007/s11250-017-1352-2.
 27. Samkol, P., 2018. Groundnut foliage as feed for Cambodian cattle. Ph.D. thesis in Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science, Department of Animal Nutrition and Management Swedish University of Agricultural Sciences. Uppsala. Sweden. 50 pages.
 28. Staples, C.R., Emanuele, S. M. and Prine, G.M., 1997. Intake and nutritive value of Florigraze rhizoma peanut silage for lactating dairy cows. Journal of Dairy Science. 80: 541-549.
 29. Tekle, D. and Gebru, G., 2018. The effect of haulms of groundnut and cowpea supplementations on growth performance of Abergelle goats. Livestock Research for Rural Development. 30(3). http://www.lrrd.org/lrrd30/3/dest30050.html
 30. Van, T.T.T., Quang Tuan, B., Anh Tai, V. and Xuan Trach, N., 2020. Use of groundnut foliage (Arachis hypogaea) in the cattle diet in Dak Lak province, Central Highlands of Vietnam. Livestock Research for Rural Development 32(12). http://www.lrrd.org/lrrd32/12/nxtra32187.html
 31. Wang, H., Xu, J. and Sheng, L., 2020. Preparation of straw Biochar and application of constructed wetland in China: A review. Journal of Cleaner Production. 273: 123-131. DOI:1016/j.jclepro.2020.123131
 32. Zhang, H., Zhang, L., Xue, X., Zhang, X., Wang, H., Gao, T. and Phillips, C., 2022. Effect of feeding a diet comprised of various corn silages inclusion with peanut vine or wheat straw on performance, digestion, serum parameters and meat nutrients in finishing beef cattle. Animal Bioscience. 35(1): 29-38. https://doi.org/10.5713/ab.21.0088