بررسی تغییرات در تنوع گونه‌ای و فراوانی ماهیان تالاب شادگان در استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم ها، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران

10.22034/aej.2021.276626.2479

چکیده

بررسی تنوع و فراوانی گونه‌ای ماهیان در مطالعات اکوسیستم های آبی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف از این پژوهش بررسی فراوانی و تغییرات شاخص های هتروژنی و یکنواختی گونه‌ای ماهیان تالاب بین المللی شادگان از مهر ماه 1394 تا شهریور 1395 است. در این بررسی در مجموع 3735 قطعه ماهی از 16 گونه و 6 خانواده از پنج ایستگاه تعیین شده صید گردید. در بین خانواده‌ها، بیش ترین درصد فراوانی متعلق به خانواده کپورماهیان (Cyprinidae) و سپس سیکلیدها (Cichlidae)، به ترتیب با 48 و 42 درصد، بوده و در بین گونه‌های ماهیان نیز تیلاپیا زیلی (Coptodon zillii)، حمری (Carasobarbus luteus) و سپس بنی (Mesopotamichthys sharpeyi) با اختلاف زیاد به ترتیب با درصد فراوانی نسبی 40/91، 10/25 و 12 بیش ترین فراوانی حضور را داشتند. بیش ترین میزان شاخص هتروژنی شانون وینر (1/85) و غنای گونه‌ای مارگالف (2/32) در ایستگاه صراخیه و بیش ترین یکنواختی هیل نیز در ایستگاه حدبه (0/85) بود. بررسی شاخص‌های تنوع زیستی در فصول مختلف نیز نشان داد که بیش ترین تنوع گونه ای شانون وینر (2/01) در فصل بهار به دست آمد و نتایج آزمون T-test نشان داد که به طور معنی داری این شاخص ها در فصل بهار بیش تر از فصول دیگر است (0/05>P). به ­طور خلاصه نتایج این تحقیق نشان داد که به ­نظر می ­رسد که بهترین راه احیای تالاب، مدیریت تلفیقی آن با در نظر گرفتن نیاز آبی تالاب، کنترل گونه ­های غیربومی و مدیریت صید و صیادی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Species diversity and abundance of fish in the Shadegan Wetland, Khuzestan Province, Iran

نویسندگان [English]

 • Hayedeh Tabasian 1
 • Asghar Abdoli 2
 • Nematollah Khorasani 1
 • Simin Dehghan Madise 3
1 Department of Environmental Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Biodiversity and Ecosystem Management, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 South Iran Aquaculture Research Institute, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The study of diversity and abundance of fish species in the study of aquatic ecosystems is of particular importance. The purpose of this study is to investigate the abundance and changes of heterogeneity and uniformity indices of fish species in the Shadegan International Wetland in different seasons from October 2015 to September 2016. In this study, a total of 3735 fish from 16 species and 6 families were caught from five stations. Among the families, the highest abundance belonged to the family of carp (Cyprinidae) and then the cichlids (Cichlidae), with 48% and 42%, respectively, and among the fish species, Coptodon zillii, Carasobarbus luteus and Mesopotamichthys sharpeyi with a large difference of relative abundance, 40.91, 10.25, and 12 respectively, had the highest presence abundance. The highest heterogeneity index of Shannon-Wiener (1.85) and the species richness of Margalef (2.32) were in the Sarrakhieh station and the highest uniformity of Hill was in the Hadbeh station (0.85). The study of biodiversity indices in the different seasons also showed that the highest species diversity of Shannon-Wiener (2.01) was obtained in spring and the results of the T-test revealed that these indices were significantly higher in spring than other seasons (P<0.05). In short, the results of this research showed that it seems that the best way to restore the wetland is its integrated management, taking into account the water needs of the wetland, controlling non-native species and managing fishing.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Shadegan Wetland
 • Coptodon zilii
 • Biodiversity Indices
 • Fish Abundance
 • Non-native Species
 1. Kholfenilsaz M.,2009. Survey frequency and diversity planktonic in shadegan Wetland. Scientific Journal of Marine Biology. Islamic Azad University Ahwaz Branch. 1: 1-12.
 2. King, M., 2007. Fisheries Biology and Assessment and high potential. Management. Fishing News Press. 340 p.
 3. Ghassemi, H. and Mostafaov, Gh., 2012. Fish Biodiversity in Mordaghchay River of Urmia Basin. Journal of Animal Environment. 4(4): 73-78. (In Persian)
 4. Dudgeon, D., Artingon, A. and Gesner, M., 2006. Freshwater Biodiversity: Importance, Threats, Status and Conservation Challenges. Biological Reviews. 81: 163-182.
 5. Hashemi, S.R., Ghorbani, R., Kymaran, F., Hosseini, S.A., Eskandari, Gh. and Heydari, A., 2015. Fish Species Composition, Distribution and Abundance in Shadegan Wetland. Fisheries and Aquaculture Journal. 6(2): 1-8.
 6. Zahedi, M., Salarpour, A., Faroghifard, H., Rohani, K., Moezi, M. and Abdolahian, E., 2019. Frequency and biodiversity indices of fish in Azini estuary of Hormozgan province. Journal of Animal Environment. 11(3): 115-125.
 7. Krebs, C.J., 2001. Ecological Methodology software. Version 6.0.
 8. Valikhani, H., Abdoli, A., Kiabi, B.H. and Nejat, F., 2016. First record and distribution of the blue tilapia, Oreochromis aureus(Steindachner, 1864) (Perciformes: Cichlidae) in inland waters of Iran. Iranian Journal of Ichthyology. 3(1): 19-24.
 9. Hashemi, S.A. and Ansari, H., 2012. Biomass and Production of Fish Species in the Shadegan Wetland, Iran. Global Veterinaria. 9: 123-128.
 10. Hashemi, S.A. and Eskandari, Gh., 2012. Stock assessment and fish production in the Shadegan wetland in Khuzestan provinces. Journal of Iran Bioloogy. 26: 22-34.
 11. Zale, A.V. and Gregory, R.W., 1990. Food selection by early life stages of blue tilapia, Oreochromis aureus, in Lake George, Florida: overlap with sympatric shad larvae. Florida Scientist. 123-129.
 12. Buntz, J. and Manooch III, C.S., 1969. Tilapia aurea (Steindachner), a rapidly spreading exotic in south central Florida. In Proceedings of the Annual Conference Southeastern Association of Game and Fish Commissioners. 22: 495-501.
 13. Noble, R.L. and Germany, R.D., 1986. Changes in fish populations of Trinidad Lake, Texas, in response to abundance of blue tilapia. Fish culture in fisheries management. American Fisheries Society, Fish Culture Section and Fisheries Management Section, Bethesda, Maryland. 455-461.
 14.  MOE. 2013. Available from http://sn.moe.gov.ir. Accessed 20 th March 2020.
 15. Al-Zaidy, K.J., 2013, First record of Tilapia zilli (Gewais, 1848) in Al-Delmj marsh west Al-Diwania city middle of Iraq. Diyala Agricult. Sci. Journal. 5: 9-16.
 16. Roozbhfar, R., Dehestani-Esfandabadi, M. and Roozbehfar, S., 2014. Short communication, First record of the redbelly tilapia, (Tilapia zillii Gervais, 1848), in Iran. Turkish Journal of Zoology. 38: 96-98.