اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر عملکرد مرغ‌های خزک در دوره اول تخم‌گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 گروه پژوهشی شترمرغ، پژوهشکده دام های خاص، پژوهشگاه زابل، زابل، ایران

10.22034/aej.2022.349517.2836

چکیده

جیره‌های غذایی مرغ‌های تخم‌گذار می‌تواند بسته به عواملی مانند سویه، اهداف تولیدی، سن و شرایط آب و هوایی متفاوت باشد. به دلیل محدودیت در مطالعات پایه در زمینه برآورد نیازهای مرغان بومی، لازم است مطالعاتی در این زمینه انجام شود تا نیازها متناسب با شرایط آب و هوایی منطقه و میزان تولید باشد. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد تولید و کیفیت تخم در اوایل تخم‌گذاری مرغ‌های خزک و انتخاب سطوح بهینه انرژی و پروتئین در این مرحله از تولید انجام شد. در این تحقیق 160 قطعه مرغ تخم‌گذار خزک با سن 25 هفته انتخاب و در قالب طرح کاملاً تصادفی به‌صورت آزمایش فاکتوریل با دو سطح انرژی قابل متابولیسم (2700 و 2900 کیلوکالری/کیلوگرم ماده خشک جیره) و دو سطح پروتئین خام (15 و 19 درصد) با 4 تکرار و در هر تکرار 10 پرنده در طول 90 روز تغذیه شدند. صفات عملکرد تولیدی و کیفیت تخم‌مرغ تولیدی در طول دوره آزمایش اندازه‌گیری شد. داده‌های آزمایش با استفاده از رویه مدل خطی تعمیم یافته تجزیه و تحلیل شده و مقایسه میانگین‌ها با استفاده از آزمون توکی انجام شد. سطح انرژی بر درصد تخم‌گذاری، توده تخم، مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی و سطح پروتئین بر مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی تأثیر معنی‌دار داشت (0/05˂P). هم چنین اثر متقابل انرژی و پروتئین بر تمامی صفات عملکردی به استثنای میانگین وزن تخم مرغ تولیدی معنی‌دار بود (0/05˂P) به طوری که با افزایش سطح انرژی و پروتئین درصد تولید تخم و توده تخم افزایش و مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی نشان داد. اگرچه بالاترین کیفیت تخم تولیدی در مرغ‌هایی مشاهده شد که با جیره‌های دارای پایین‌ترین سطح انرژی و پروتئین تغذیه شده بودند، اما نسبت به تخم تولید شده توسط مرغ‌هایی که با بالاترین سطح انرژی و پروتئین تغذیه شده بودند، معنی‌دار نبود. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که جیره حاوی 19 درصد پروتئین و 2900 کیلو کالری انرژی موجب بهبود تولید و ضریب تبدیل غذایی مرغ خزک می‌شود بدون اینکه کیفیت تخم تولیدی آن‌ها تحت تأثیر قرار بگیرد. بنابراین جیره با سطح پروتئین 19 درصد و انرژی 2900 کیلوکالری در دوره اول تخم گذاری مرغ خزک ایده آل است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of energy and protein on performance of Khazak hens during the first of laying period

نویسندگان [English]

 • Hossein Rezaee 1
 • Mahmoud Ghazaghi 1
 • Farzad Bagherzadeh Kasmani 1
 • Hadi Faraji Arough 2
1 Department of Animal Science, College of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
2 Department of Ostrich, Special Domestic Animals Institute, Research Institute of Zabol, Zabol, Iran
چکیده [English]

The diets of laying hens can vary depending on factors such as strain, production targets, age, and climatic conditions. Due to the limitations in basic studies in estimating the requirements of native birds, it is necessary to perform studies in this field, so that the requirements are commensurate with the climatic conditions of the region and the production rate. Therefore, the present study was conducted to investigate the effect of different levels of dietary energy and protein on production performance and egg quality in early laying of Khazak hens and to select the optimal levels of energy and protein at this stage of production. In this study, 160 Khazak-laying hens aged 25 weeks were selected and in a completely randomized design as a factorial experiment with two levels of metabolizable energy (2700 and 2900 kcal ME/kg DM of diet) and two levels of crude protein (15% and 19%) with 4 replicates and 10 birds in each replication were fed for 90 days. Production yield and egg quality traits were measured during the experiment. Data were analyzed using the generalized linear model procedure and the means were compared using the Turkey’s test. Energy level had a significant effect on laying percentage, egg mass, feed intake and feed conversion ratio, and protein level had a significant effect on feed intake and feed conversion ratio (P˂0.05). Also, the interaction of energy and protein on all production traits except the average weight of eggs was significant (P˂0.05), so that egg production percentage, egg mass increase and feed consumption and feed conversion ratio decreased with increasing energy and protein levels. Although the highest quality eggs were observed from hens that consumed the diet with the lowest energy and protein, but it was not significant compared to eggs produced by hens that consumed the diet with the highest energy and protein. The results showed that diets containing 19% CP and 2900 kcal ME improved production and feed conversion ratio, and the quality of produced eggs did not differ significantly from diets containing low levels of energy and protein. Therefore, the diet with 19% CP and 2900 kcal ME is ideal for Khazak hens in the first period of laying hen.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Egg mass
 • Feed intake
 • Native hen
 • Haugh unit
 • Egg weight
 1. Adrizal, A., Yusrizal, Y., Fakhri, S., Haris, W., Ali, E. and Angel, C.R., 2011. Feeding native laying hens diets containing palm kernel meal with or without enzyme supplementations: 1. Feed conversion ratio and egg production. J Appl Poult Res. 20(1): 40-49. https://doi.org /10.3382/japr.2010-00196.
 2. Almeida, V.R., Dias, A.N., Bueno, C.F.D., Couto, F.A.P., Rodrigues, P.A., Nogueira, W.C.L. and Faria Filho, D.E., 2012. Crude protein and metabolizable energy levels for layers reared in hot climates. Revista Brasileira de Ciência Avícola. 14(3): 203-208.
 3. Arab-Abousaadi, M., Rowghani, E. and Hassanzadeh, B., 2006. Investigation on the effects of different levels of energy and energy to protein ratios on the performance of Fars native laying hens during the second phase of production. J Crop Prod Process. 10 (3):457-470. https:// doi.org/20.1001.1.22518517.1385.10.3.40.4. (In Persian)
 4. Barrett, N.W., Rowland, K., Schmidt, C.J., Lamont, S.J., Rothschild, M.F., Ashwell, C.M. and Persia, M.E., 2019. Effects of acute and chronic heat stress on the performance, egg quality, body temperature, and blood gas parameters of laying hens. Poult Sci. 98(12): 6684-6692. https://doi.org/10.3382/ps/pez541.
 5. Bell, D. and Weaver Jr, W.D., 2002. Commercial Chicken Meat and Egg Production. 5th ed. Kluwer Academic Publishers, Norwell, MA.
 6. Courtis, J.A. and Wilson, G.C., 1990. Egg quality handbook. Queensland Department of primary industries, Australia. 5-36.
 7. Ding, Y., Bu, X., Zhang, N., Li, L. and Zou, X., 2016. Effects of metabolizable energy and crude protein levels on laying performance, egg quality and serum biochemical indices of Fengda-1 layers. Anim Nut. 2(2): 93-98. https://doi.org/10.1016/j.aninu.2016.03.006.
 8. Faraji Arough, H.; Rokouei, M.; Maghsoudi, A. and Mehri, M., 2019. Evaluation of non-linear growth curves models for native slow-growing Khazak chickens. Poult Sci J. 7(1): 25-32. https://doi.org/10.22069/psj.2019. 15535.1355.
 9. Farkhoy, M., Khalighysigarody, T. and Niknafas, F., 1984. Poultry breeding guide. Coasar Press, pp: 150-266.
 10. Food and Agricultural Organization of the united nation (FAO). 2004. Small scale poultry production technical guide. Available at: http://www.fao.org/docrep/ 008/y5169e/y5169e00.HTM.
 11. Geleta, T. and Leta, S., 2015. Effect of dietary energy and protein combination on egg production performance of Fayoumi chickens. Basic Res J Agr Sci Rev. 4(3): 89-93.
 12. Grobas, S.J., Mendez, J. and De Blas, C., 1999. Influence of dietary energy, supplemental fat and linoleic acid concentration on performance of laying hens at two ages. Br Poult Sci. 40: 681-697. https://doi.org/10.1080/
 13. Gunawardana, P., Roland Sr, D.A. and Bryant, M.M., 2008. Effect of energy and protein on performance, egg components, egg solids, egg quality, and profits in molted Hy-Line W-36 hens. J Appl Poult Res. 17(4): 432-439. https://doi.org/10.3382/japr.2007-00085
 14. Hesabi Nameghi, A., 2011. Effect of different levels of crude protein in native hen’s performance of Khorasan station. Anim Scie J. 95: 13-20. (In Persian)
 15. Jain, D., Baghel, R.P.S., Nayak, S. and Khare, A., 2018. Performance of laying birds offered diets containing different energy and protein levels with supplementary methionine and lysine. J Entom Zool Studies.6 (3): 1593-1595.
 16. Johnston, S.A. and Gous, R.M., 2007. A mechanistic, stochastic, population model of egg production. British Poult Sci. 48(2): 224-232. https://doi.org/10.1080/ 00071660701227493.
 17. Junqueira, O.M., De Laurentiz, A.C., da Silva Filardi, R., Rodrigues, E.A. and Casartelli, E.M.C., 2006. Effects of energy and protein levels on egg quality and performance of laying hens at early second production cycle. J Appl Poult Res. 15(1): 110-115. https://doi.org/ 10.1080/09712119.2012.672310.
 18. Khawaja, T., Khan, S.H., Mukhtar, N., Ali, M.A., Ahmed, T. and Ghafar, A., 2012. Comparative study of growth performance, egg production, egg characteristics and haemato-biochemical parameters of Desi, Fayoumi and Rhode Island Red chicken. J Appl Anim Res. 40(4): 273-283. https://doi.org/10.1080/09712119.2012.672310.
 19. Kondaiah, N., Panda, B. and Singhal, R.A., 1983. Internal egg quality measure for quail eggs. Indian J Anim Sc. 53: 1261-1264.
 20. Leeson, S. and Summers, J.D., 2009. Commercial poultry nutrition. 3rd Nottingham University Press, Nottingham, England. 413 p.
 21. Li, F., Zhang, L.M., Wu, X.H., Li, C.Y., Yang, X.J., Dong, Y., Lemme, A., Han, J.C. and Yao, J.H., 2013. Effects of metabolizable energy and balanced protein on egg production, quality, and components of Lohmann Brown laying hens. J Appl Poult Res. 22(1): 36-46. https://doi.org/10.3382/japr.2012-00568.
 22. Mehdizadeh, S. and Ebrahimi, S.R., 2016. Effect of dietary energy and protein on performance of native laying hens of Mazandaran province. Anim Sci J. 29: 107-120. (In Persian)
 23. Mohammadi Emarat, H., Golian, A., Tahmasbi, A. and Kermanshahi, H., 2011. Effect of dietary crude protein and methionine on egg production and egg quality of laying hens during phase II. Iran J Anim Sci Res. 3(3): 211-219. https://doi.org/10.22067/ijasr.v3i3.11294. (In Persian)
 24. Naber, E.C., 1979. The effect of nutrition on the composition of eggs. Poult Sci. 58(3): 518-528. https://doi.org/10. 3382/ps.0580518.
 25. Nahashon, S.N., Adefope, N. and Amenyenu, A., 2006. Effect of varying metabolizable energy and crude protein concentrations in diets of Pearl Grey guinea fowl pullets: 1. Growth performance. Poult Sci. 85: 1847-1854. https://doi.org/10.1093/ps/85.10.1847.
 26. National Research Council (NRC). 2003. Nutrient requirements of poultry.8th National Academy press Washington, DC. 234 p.
 27. Novak, C.L., Yakout, H.M. and Remus, J., 2008. Response to varying dietary energy and protein with or without enzyme supplementation on leghorn performance and economics. 2. Laying period. J Appl Poult Res. 17: 17-33. https://doi.org/10.3382/japr.2006-00126.
 28. Novak, C.L., Yakout, H.M. and Scheideler, S.E., 2006. The effect of dietary protein level and total sulfur amino acid: Lysine ration on egg production parameters and egg yield in Hy-Line W-98 hens. Poult Sci. 85: 2195-2206. https://doi.org/10.1093/ps/85.12.2195.
 29. Penz, A., Jr, M. and Jensen, L.S., 1991. Influence of protein concentration, amino acid supplementation, and daily time of access to high- and low- protein diets on egg weight and components in laying hens. Poult Sci. 70: 2460-2466. https://doi.org/10.3382/ps.0702460.
 30. Pérez-Bonilla, A., Novoa, S., García, J., Mohiti-Asli, M., Frikha, M. and Mateos, G.G., 2012. Effects of energy concentration of the diet on productive performance and egg quality of brown egg-laying hens differing in initial body weight. Poult Sci. 91(12): 3156-3166. https://doi.org/10.3382/ps.2012-02526.
 31. Rama Rao, S.V., Ravindran, V. and Srilatha, T., 2011. Effect of dietary concentrations of energy, crude protein, lysine, and methionine on the performance of white leghorn layers in the tropics. J Appl Poult Res. 20(4): 528-541. https://doi.org/10.3382/japr.2011-00355.
 32. Roberts, J.R., 2004. Factors affecting egg internal quality and egg shell quality in laying hens. J Poult Sci. 41(3): 161-177. https://doi.org/10.2141/jpsa.41.161.
 33. Roberts, S.A., Xin, H., Kerr, B.J., Russell, J.R. and Bregendahl. K., 2007. Effects of dietary fiber and reduced crude protein on nitrogen balance and egg production in laying hens. Poult Sci. 86: 1716-1725. https://doi.org/ 10.1093/ps/86.8.1716.
 34. Saleh, B., Mbap, S.T., Kalla, D.J.U., Doma, U.D. and Duwa, H., 2017. Effect of varying levels of dietary energy and protein on reproductive performance of FUNAAB-alpha hens. Livest Res Rur Dev. 29(3): 1-7.
 35. Schaible, P.J. and Patrick, H., 1980. Poultry: Feed and Nutrition. 2nd AVI Publishing Company Inc., Westport, CT.
 36. Sehu, A., Cengiz, O. and Cakir, S., 2005. The effects of diets including different energy and protein levels on egg production and quality in quails. Indian Vet J. 82(12): 1291-1294.
 37. Shim, M.Y., Song, E., Billard, L., Aggrey, S.E., Pesti, G.M. and Sodsee, P., 2013. Effects of balanced dietary protein levels on egg production and egg quality parameters of individual commercial layers. Poult Sci. 92(10): 2687-2696. https://doi.org/10.3382/ps.2012-02569.
 38. Smith, J.A., 2001. The tropical Agriculturalist. Poultry. Macmillan Education Ltd.
 39. Syafwan, S. and Noferdiman, N., 2020. Requirements of energy and protein for Arabian hens during early egg production. Trop Anim Sci J. 43(4): 339-346.
 40. Wu, G., Bryant, M.M. and Voitle, R.A., 2005. Effect of dietary energy on performance and egg composition of Bovans White and Dekalb White hens during phase 1. Poult Sci. 84(10): 1610-1615. https://doi.org/10.1093/ps/ 84.10.1610.
 41. Yami, A., 1995. Poultry production in Ethiopia. World’s Poult Sci J. 15: 197-201. https://doi.org/10.1079/WPS 19950014.