مطالعه اثر ترکیب آویشن (Thymus vulgaris) و بادَرَنجبویه (Melissa officinalis) بر تغییرات هیستومورفومتری بورس فابریسیوس و تیترخونی به دست آمده از واکسن نیوکاسل در جوجه های گوشتی

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

این تحقیق در ادامه مطالعات گذشته طراحی شده است با این تفاوت که بررسی اثرات بادرنجبویه و آویشن بر سیستم ایمنی طیور به روش هیستولوژی برای اولین بار مطرح شده است. در این مطالعه تعداد 40 قطعه جوجه گوشتی یک روزه از نژاد تجاری راس 308 تهیه شد. ترکیب پودر آویشن و بادرنجبویه به میزان 5 گرم در کیلوگرم به جیره غذایی در گروه تیمار اضافه گردید. پرندگان در روزهای 10، 24 و 42 روزگی از لحاظ میزان تیترآنتی‌بادی علیه بیماری نیوکاسل بطور تصادفی جهت انجام آزمایش هماگلوتیناسیون (HI)خونگیری شدند .نمونه ها بعد از تهیه بلوک های پارافینی با روش هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی شدند. نتایج داده های هیستولوژی با روش آنالیز آماری T-TEST انجام پذیرفت. نتایج بدست آمده از آنالیزآزمایش HI در دوره آغازین اختلاف معنی داری بین دو گروه نرمال و تیمار وجود نداشت (P>0/05). در نتایج HI در دوره رشد و دوره پایانی اختلاف معنی داری بین دو گروه نرمال و تیمار وجود داشت(P< 0/05). نتایج بدست آمده از آنالیز پارامترهای هیستومورفومتری اندازه ضخامت بافت پوششی، تعداد سلول در قشر فولیکول و تعداد سلول درمدولای فولیکول، اختلاف معنی دای بین دو گروه نرمال و تیمار بود (P< 0/05). از نتایج بدست آمده از بخش تغییرات بافتی بورس فابریسیوس چنین بنظر میرسد که اثر ترکیب آویشن و بادرنجبویه می‌تواند باعث افزایش تراکم سلولهای لنفوسیت B در نواحی قشر و مدولای فولیکول‌های بورس فابریسیوس در گروه تیمار در مقایسه با گروه نرمال شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Thymus vulgaris and Melissa officinalis on histomorphological changes of the bursa of Fabricius as well as blood titers obtained from Newcastle vaccine

نویسندگان [English]

  • Seyed Mojtaba Moslemi Ahangari 1
  • Sajjad Hejazi 2
1
2
چکیده [English]

This research follows previous studies with the difference that the present study has been designed to investigate the effects of Melissa officinalis and thyme on birds' immune system using histology method which was raised for the first time. For this purpose, 40 broiler chicks of Ross 308 (one day-old) were obtained. Five gram of thyme and lemon balm powder mixture was added to the diet of the treatment group. Blood samples were taken randomly in order to HI test on the 10, 24, and 42 days old to measure the rate of antibody titer against Newcastle disease. Following preparation of paraffin blocks, the samples were stained using periodic acid shift (H&E) method. Histological data were statistically analyzed using T-TEST. There was no significant difference between the two groups (control and treatment groups) in the early period according to the results of HI (P>0.05). Although the HI results were not different meaningfully ( P<0.05) between the two groups in the growth and final periods, there was a meaningful difference (P<0.05) between the two groups in Morphometric parameters in terms of epithelial thickness, the amount of one row cells in the follicle cortex and the amount of one row cells in the follicle medulla. Based on the results obtained from bursa of Fabricius tissue changes it appears that the combination of thyme and Melissa officinalis can increase the density of B lymphocyte cells in cortex and medulla follicles in the bursa of Fabricius in the treatment group compared with the control group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Melissa officinalis
  • Thymus vulgaris
  • Histomorphometry
  • fabricus bursa
  • blood titer