بررسی تغییرات چربی های سرم و شاخص های سلامتی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با جیره های حاوی روغن های گیاهی جایگزین روغن ماهی

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یاسوج

2 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، صندوق پستی: ۱۹۱۵

چکیده

در این تحقیق اثرات جایگزینی روغن ‌های گیاهی مختلف به ‌جای روغن ماهی جیره غذایی بر ترکیب اسیدهای چرب فیله، چربی ‌های سرم و شاخص ‌های سلامتی ماهی قزل‌ آلای رنگین‌ کمان مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور پنج جیره غذایی ایزونیتروژنیک و ایزولیپیدیک با منابع مختلف روغن شامل: روغن ماهی (جیره 1)، روغن سبوس برنج (جیره 2)، روغن بزرک (جیره 3)، روغن سویا (جیره 4) و جیره 5 حاوی مخلوط روغن‌ های ماهی، سبوس برنج، بزرک و سویا با نسبت 1:1:1:1 تهیه شدند. بدین منظور، تعداد 450 عدد ماهی 1±90 گرمی ( توزیع شده در 15 مخزن) به ‌مدت 15 هفته تغذیه شدند. ترکیب اسیدهای چرب بافت انعکاس دهنده ترکیب اسید چرب جیره بود. بیش ‌ترین و کم ‌ترین میزان امگا 3 به ‌ترتیب در بافت فیله ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی روغن بزرک و روغن سبوس برنج بود. بیش ‌ترین و کم ‌ترین میزان اسیدهای چرب 6-n  به ‌ترتیب در بافت ماهیان تغذیه ‌شده با جیره‌ های غذایی حاوی روغن سویا و روغن ماهی  بود. بیش ‌ترین نسبت 6-n-3/n (شاخص مطلوبیت سلامتی غذا) مقادیر 0/91 و 0/89 به ‌ترتیب در ماهیان دریافت کننده جیره 3 و جیره 1 بود. با وجود عدم اختلاف میزان کلسترول تام و تریگلیسرید لاشه در تیمارها، مقادیر آتروژنز و ترومبوژنز در تیمارهای مختلف اختلاف معنی ‌داری را با هم نشان دادند (0/05>P). با این وجود در محدوده قابل قبول از نظر اثرات سلامت بخشی و امنیت غذایی بودند. تهیه منابع ارزان چربی در تولید خوراک ماهی ضمن تامین شاخص ‌های سلامتی غذا از طریق ترکیب مناسب روغن ‌های گیاهی و روغن ماهی امکان ‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها