سنجش افکار عمومی در ارتباط با آگاهی و حفاظت از گور ایرانی (Equus hemionus onager) به عنوان نماد حیات وحش استان فارس

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

گروه منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارسنجان، ارسنجان، ایران

چکیده

هدف از مطالعه حاضر سنجش افکار عمومی در زمینه آگاهی از گور ایرانی (Equus hemionus onager) به ‌عنوان گونه پرچم و نماد حیات‌وحش استان فارس به منظور حفاظت از این گونه است. در این مطالعه، تعداد 660 نفر از مردم استان به روش  نمونه ‌گیری تصادفی خوشه ‌ای انتخاب و مصاحبه شدند. ابزار گردآوری داده ‌ها، پرسشنامه ‌ای شامل: مشخصات جمعیت ‌شناسی، سوالات آگاهی و حمایتی از گور ایرانی بود. پس از جمع‌ آوری داده ‌ها با استفاده از نرم ‌افزار SPSS و کاربرد آمار توصیفی و آزمون‌ های من-ویتنی و کروسکال والیس تجزیه و تحلیل داده ‌ها انجام پذیرفت. یافته ‌های پژوهش نشان داد که 66/5 و 71/8 درصد از افراد مورد مطالعه، به ‌ترتیب در مورد شناخت گور ایرانی به ‌عنوان گونه اندمیک ایران و انتخاب آن به ‌عنوان گونه پرچم و نماد حیات ‌وحش استان فارس فاقد آگاهی بوده ‌اند که از این لحاظ اختلاف آماری معنی ‌داری بین جنسیت و سطح تحصیلات و میزان آگاهی وجود دارد (0/05>p). اگرچه بیش ‌تر افراد بر این باورند که گور ایرانی و زیستگاه آن نیازمند حمایت و حفاظت است (91/5 درصد)، اما تنها 59/5 درصد تمایل به حمایت مالی از برنامه ‌های حفاظتی از این گونه دارند. نتایج نشان داد که بین رفتار حمایتی با جنسیت و سطح تحصیلات، ارتباط معنی‌ داری از لحاظ آماری وجود ندارد (05/0<p).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of the public opinion about knowledge and conservation towards the Persian wild ass (Equus hemionus onager), as a wildlife symbol in Fars province

نویسندگان [English]

  • Omid Tabiee
  • Azadeh Bejeli
Department of Natural Resources, Arsanjan Branch, Islamic Azad University, Arsanjan, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to determine the public opinion about knowledge and awareness towards the Persian wild ass (Equus hemionus onager), as a flagship species and wildlife symbol in Fars province to protection of this species. In this study, 660 people from Fars province were chosen via the clustered random sampling. A questionnaire comprising items about the people’s demographics as well as their awareness and behavior regarding protection of Persian wild ass was completed for all the study population through interviews. Subsequently, descriptive statistics, and Mann-Whitney test and kruscal-wallis test were employed for analysis using SPSS Software (version 19). Result showed that, 66.5 and 71.8 percent of the cases had poor knowledge about this endemic and flagship species respectively. There was a significant difference between gender and level of education with the knowledge (P < 0.05). Although, most people believe that, the Persian wild ass and its habitat requires support and protection (91.5%), but only 59.5% of people willing to support the programs of conservation of this species. The result showed that the supportive behavior by gender and level of education, there is no statistically significant relationship (P < 0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • public opinion
  • Conservation
  • Persian wild ass
  • Wildlife symbol
  • Flagship species
  • Fars province