سنجش افکار عمومی در ارتباط با آگاهی و حفاظت از گور ایرانی (Equus hemionus onager) به عنوان نماد حیات وحش استان فارس

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

گروه منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارسنجان، ارسنجان، ایران

چکیده

هدف از مطالعه حاضر سنجش افکار عمومی در زمینه آگاهی از گور ایرانی (Equus hemionus onager) به ‌عنوان گونه پرچم و نماد حیات‌وحش استان فارس به منظور حفاظت از این گونه است. در این مطالعه، تعداد 660 نفر از مردم استان به روش  نمونه ‌گیری تصادفی خوشه ‌ای انتخاب و مصاحبه شدند. ابزار گردآوری داده ‌ها، پرسشنامه ‌ای شامل: مشخصات جمعیت ‌شناسی، سوالات آگاهی و حمایتی از گور ایرانی بود. پس از جمع‌ آوری داده ‌ها با استفاده از نرم ‌افزار SPSS و کاربرد آمار توصیفی و آزمون‌ های من-ویتنی و کروسکال والیس تجزیه و تحلیل داده ‌ها انجام پذیرفت. یافته ‌های پژوهش نشان داد که 66/5 و 71/8 درصد از افراد مورد مطالعه، به ‌ترتیب در مورد شناخت گور ایرانی به ‌عنوان گونه اندمیک ایران و انتخاب آن به ‌عنوان گونه پرچم و نماد حیات ‌وحش استان فارس فاقد آگاهی بوده ‌اند که از این لحاظ اختلاف آماری معنی ‌داری بین جنسیت و سطح تحصیلات و میزان آگاهی وجود دارد (0/05>p). اگرچه بیش ‌تر افراد بر این باورند که گور ایرانی و زیستگاه آن نیازمند حمایت و حفاظت است (91/5 درصد)، اما تنها 59/5 درصد تمایل به حمایت مالی از برنامه ‌های حفاظتی از این گونه دارند. نتایج نشان داد که بین رفتار حمایتی با جنسیت و سطح تحصیلات، ارتباط معنی‌ داری از لحاظ آماری وجود ندارد (05/0<p).

کلیدواژه‌ها