پهنای آشیان بوم‌شناختی و رژیم غذایی شغال طلایی (Canis aureus Linnaeus) در ناحیه کوه‌چنار شهرستان ارسنجان - استان فارس

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده انرژی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، صندوق پستی: 775-14515

2 گروه محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، صندوق پستی: 181- 19735

چکیده

   در این مطالعه از روش تجزیه سرگین برای شناسایی منابع غذایی مصرف‌ شده توسط شغال طلایی استفاده گردید و با استفاده از سه شاخص لوینز، معیار اسمیت (FT) شانون-وینر پهنای آشیان ‌بوم‌ شناختی غذایی شغال محاسبه گردید. این مطالعه در طی فصول بهار و تابستان 1388 انجام شد و در مجموع 32  نمونه سرگین جمع‌آوری و مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع37 ماده غذایی در نمونه‌های سرگین شغال شناسایی گردید که در این بین ماکیان (مرغ و خروس) با 50 درصد،پستانداران با 43/75 درصد، انجیر (Ficus carica) با 37/5 درصد و گونه‌های گیاهی علفی با 34/37 درصد بیش‌ترین فراوانی حضور را در نمونه‌های جمع‌آوری شده داشته‌اند. هم ­چنین حشرات، پسته‌ وحشی (Pistacia atlantica)، گوجه‌ فرنگی (Lycopersicum esculentum) و انار (Punica granatumنیز فروانی حضور قابل توجهی در رژیم غذایی شغال دارند. پهنای آشیان بوم‌ شناختی غذایی با استفاده از معیار شانون-وینر و لوینز و معیار اسمیت (FT)به ­ترتیب برابر با 0/87، 0/45، (0/95-0/79) و 0/88 به­ دست آمده است. تعداد منابع غذایی مکرراً استفاده شده در محدوده مورد مطالعه برابر با 7 منبع می‌باشد. نتایج این مطالعه رفتار‌های تغذیه‌ای لاشه‌خواری، زباله‌خواری، گیاه‌خواری و شکارگری شغال را نشان می‌دهد که موید رفتار فرصت‌طلبانه این گونه در بهره‌برداری از منابع موجود است. به ­نظر می‌رسد که دو عامل تنوع درون زیستگاهی و قابلیت دسترسی زیاد به مناطق مسکونی، باغات، مزارع کشاورزی و دامداری‌ها باعث افزایش  پهنای آشیان بوم‌ شناختی و تنوع رژیم غذایی شغال در ناحیه مورد مطالعه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diet and food niche breadth of Golden Jackal (Canis aureus Linnaeus) in kouh chenar area in Arsanjan county, Fars province

نویسندگان [English]

  • Aliasghar Zarei 1
  • Shiva Payravi Latif 2
1 Department of Environment, Department of Energy and Environment, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, POBox: 775-14515
2 Environment Management, Islamic Azad University of North Tehran Branch, Tehran P.O.BOX: 1933945934, Tehran, IRAN
چکیده [English]

Diet composition of the golden jackal (Canis aureus, L.) has been studied by scat analysis. Trophic niche breadth was calculated in accordance with Levins' standardized, Shannon-Wiener and Smith's Measure. The study was carried out by analyzing 32 scats collected during late spring and summer 2009. Altogether 37 categories were identified. The main food source of the jackal in the study area were Poultry (frequency 50%, biomass 41.55%), mammals (frequency 43.75%, biomass 24.99%), Ficus carica (frequency 37.5%, biomass 38.68%), herbaceous species (frequency 34.37%, biomass 15.52%). Furthermore, insects, Pistacia atlantica, Common tomato (Lycopersicum esculentum), Punica granatum were found in the diet of jackals. The results of Levins Standardized niche breadth, Shannon-Wiener Evenness Measure and Smith FT Measure respectively are 0.451, 0.872 and 0.887 (0.794-0.953). Number of frequently used resourcesequal to 7. The findings of the study shows predation, scavengering, herbivorous behaviors that support the opportunistic behavior of jackals to exploitation any available food source.  In the study area, probability two factors of habitat diversity and availabity to sttlements area, gardens, agricultural areas and animal husbandry are responsible to diet diversity and extensive niche breadth of jackals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Golden Jackal
  • Diet
  • Niche Breadth
  • Arsanjan