تاثیر پروبیوتیک حاوی لاکتوباسیلوس، استرپتوکوکوس و بیفیدوباکتریوم بر ضریب تبدیل غذایی و لیپیدهای خون در جوجه های گوشتی

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، صندوق پستی: 135

چکیده

این مطالعه بر آن است تا تاثیر پروبیوتیک اکوابلند‌ اوین محتوی لاکتوباسیلوس، استرپتوکوکوس و بیفیدوباکتریوم را بر عملکرد و لیپیدهای خون در جوجه­های گوشتی مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور 180 قطعه جوجه یک روزه‌گوشتی خریداری و به­طورتصادفی به 3 گروه تقسیم شدند.جوجه‌های گروهAو B پروبیوتیک را به­ترتیب به­میزان 300 میلی­گرم به­ازای 60 پرنده به­مدت 3 روز و300  میلی­گرم به­ازای 60 پرنده به­مدت 7 روز در ابتدای دوره، در آب آشامیدنی دریافت نمودند. جوجه‌های گروه C  به­عنوان گروه شاهد پروبیوتیک را دریافت نکردند. به­منظور تعیین غلظت کلسترول تام­، تری­ گلیسرید­، LDL و HDL با استفاده از کیت­ های تجاری، در پایان دوره از 10 قطعه جوجه از هر گروه، خون­گیری به­عمل آمد. در21 روزگی و در پایان دوره، میزان خوراک مصرف شده، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذا محاسبه گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که دریافت این پروبیوتیک به­مدت 7 روز باعث افزایش معنی­دار سطح کلسترول سرم در مقایسه با گروه شاهد و باعث افزایش معنی دار سطح HDL در مقایسه با گروه A شد. اما بین میزان تری   گلیسیرید و LDL هیچ­یک از گروه­ ها اختلاف معنی­ دار وجود نداشت. هم­چنین در مورد ضریب تبدیل غذایی، در کل دوره تفاوت معنی ­داری بین گروه­ ها وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها