تاثیر پروبیوتیک حاوی لاکتوباسیلوس، استرپتوکوکوس و بیفیدوباکتریوم بر ضریب تبدیل غذایی و لیپیدهای خون در جوجه های گوشتی

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، صندوق پستی: 135

چکیده

این مطالعه بر آن است تا تاثیر پروبیوتیک اکوابلند‌ اوین محتوی لاکتوباسیلوس، استرپتوکوکوس و بیفیدوباکتریوم را بر عملکرد و لیپیدهای خون در جوجه­های گوشتی مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور 180 قطعه جوجه یک روزه‌گوشتی خریداری و به­طورتصادفی به 3 گروه تقسیم شدند.جوجه‌های گروهAو B پروبیوتیک را به­ترتیب به­میزان 300 میلی­گرم به­ازای 60 پرنده به­مدت 3 روز و300  میلی­گرم به­ازای 60 پرنده به­مدت 7 روز در ابتدای دوره، در آب آشامیدنی دریافت نمودند. جوجه‌های گروه C  به­عنوان گروه شاهد پروبیوتیک را دریافت نکردند. به­منظور تعیین غلظت کلسترول تام­، تری­ گلیسرید­، LDL و HDL با استفاده از کیت­ های تجاری، در پایان دوره از 10 قطعه جوجه از هر گروه، خون­گیری به­عمل آمد. در21 روزگی و در پایان دوره، میزان خوراک مصرف شده، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذا محاسبه گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که دریافت این پروبیوتیک به­مدت 7 روز باعث افزایش معنی­دار سطح کلسترول سرم در مقایسه با گروه شاهد و باعث افزایش معنی دار سطح HDL در مقایسه با گروه A شد. اما بین میزان تری   گلیسیرید و LDL هیچ­یک از گروه­ ها اختلاف معنی­ دار وجود نداشت. هم­چنین در مورد ضریب تبدیل غذایی، در کل دوره تفاوت معنی ­داری بین گروه­ ها وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of probiotic including Lactobacillus, Streptococcus and Bifidobacterium on feed conversion ratio and blood serum lipids concentration of broiler chickens

نویسندگان [English]

  • Forough Talazade
  • Mansour Mayahi
Department of Clinical Sciences, College of Veterinary Medicine, University of martyr Chamran, Ahvaz, POBox: 135
چکیده [English]

 This study is going to investigate the effect of Aquablend Avian probiotic including Lactobacillus, Streptococcus and Bifidobacterium on feed conversion ratio and blood lipids. For this purpose, a total of 180 day-old broiler chicks were purchased and divided randomly into 3 groups. Chickens of group A and B received 300 mg of probiotic per 60 birds for 3 days and 7 days respectively in drinking water at the first of period. Chickens of group C were kept as control group and did not receive probiotic. In order to determination total serum cholesterol, high-density lipoprotein (HDL) cholesterol, low-density lipoprotein (LDL) cholesterol, and triglyceride using the Commercial Kits, blood samples were collected from 10 chicks of each group at the end of experiment. Average of feed intake, weight gains, feed conversion ratio of 3 groups were determined at 21, and 42 days.  The results of present study showed that receiving of the probiotic for 7 days, significantly increased total serum cholesterol compared to the control group and significantly increased HDL compared to the group A. There is no significant difference between groups about LDL and triglyceride

کلیدواژه‌ها [English]

  • Probiotic
  • Feed conversion ratio
  • Serum lipids
  • poultry