مقایسه اثر تجویز خوراکی آویشن شیرازی و ویتامین E بر بهبود شاخص های رشد و سلامت بچه ماهیان کپورمعمولی قرار گرفته در معرض فلز سنگین کادمیوم

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، صندوق پستی: 151-63615

2 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر صندوق پستی: 7516913817

چکیده

        هدف از این بررسی ارزیابی مقایسه ­ای استفاده از آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) و ویتامین E در جیره ­غذایی ماهی کپورمعمولی در مواجهه با فلز سنگین کادمیوم می ­باشد. تعداد 225 قطعه ماهی کپور (3±34 گرم) به پنج گروه تقسیم­ شدند: بچه ­ماهیان گروه اول (شاهد) و دوم (بدون افزودنی) با استفاده از جیره ­غذایی استاندارد کپور، گروه سوم با جیره­ غذایی حاوی 1 درصد پودر آویشن شیرازی، گروه چهارم با جیره حاوی میزان اضافی 100 میلی­ گرم در کیلوگرم ویتامین E و گروه پنجم از تلفیق آویشن و ویتامین E با سطوح مشابه تیمارهای قبلی به ­مدت 45 روزتغذیه شدند. سپس بچه ­ماهیان در معرض غلظت زیرکشنده کادمیوم (1/5 میلی ­گرم در لیتر) قرار گرفته و شاخص های رشد و سلامت در تمامی گروه­ ها در روزهای 3، 7 ،10 و 15 اندازه ­گیری شد. شاخص ­های کبدی، احشایی و صفراوی در گروه­ های دریافت­ کننده آویشن بهبود معنی ­داری نشان داد. درصد وزن به ­دست آمده، ضریب تبدیل غذایی، نرخ رشد ویژه، بازده تاثیر غذایی و نرخ موثر جذب پروتیین نیز در گروه ­های دریافت کننده آویشن بهبود یافت (0/05>p). بر مبنای نتایج این پژوهش، استفاده از گیاه آویشن در جیره غذایی ماهی کپورمعمولی موجب جلوگیری از بروز اثرات منفی ناشی از مواجهه با کادمیوم گشته و بهبود شاخص ­های مختلف رشد و سلامت در این ماهی را به ­دنبال داشت. مقایسه اثر بهبودی آویشن و ویتامین E نیز موید اثر حفاظتی بیش ­تر آویشن نسبت به ویتامین E بر رشد و سلامت ماهی بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative influence of oral administration of Shirazi thyme and vitamin E on health and growth in common carp juveniles exposed to the cadmium

نویسندگان [English]

  • Maryam Sepidnameh 1
  • Mohammad Mohiseni 1
  • Dara Bagheri 2
  • Mahdi Banaee 1
  • Behzad Nematdust Haghi 1
1 Department of fisheries, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology, P.O. Box:63615-151
2 Department of fisheries, Persian Gulf University, Boushehr. P.O. Box:7516913817
چکیده [English]

The comparative effects of Shirazi thyme (Zataria multiflora Boiss) on growth and health status of common carp juveniles exposed to the cadmium is the aim of current study. 225 juveniles (34±3g) were divided into five groups as followed: the first (control) and second (metal only) group feeding were done based on standard diet for common carp. Third group juveniles fed with diet containing 1 percent Shirazi thyme, for forth group excess amount of 100 mg/Kg dry weight of diet from vitamin E and about the last group combined level of Shirazi thyme and vitamin E as a same level with previous groups were used. Then all of the experimental group (except control) were challenged with sublethal concentration of cadmium (1.5 mg/L) and growth and health parameters were evaluated 3, 7, 10 and 15 days after experiment initiation. Hepatosomatic, viscerosomatic and bile somatic index showed significant improvement in juveniles which gain thyme in their diet based of our obtained results. Weight gain (%), feed conversion ratio, specific growth rate, feed conversion efficiency and protein efficiency ratio were also showed more recovery in thyme group (P<0.05). Generally it can be concluded that incorporating of Shirazi thyme in carp diet can decrease the harmful effect of cadmium and improve fish growth parameters. Juveniles which received by 1 percent Shirazi thyme in their diet showed more improvement related to the vitamin E group in the most examining parameters. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shirazi thyme
  • Cadmium
  • growth
  • Common carp