ارزیابی ژنتیکی جمعیت بنیان گذار گوسفند وحشی (Ovis orientalis) در مرکز تکثیر چادگان

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، کدپستی: 8415683111

2 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111

چکیده

تکثیر در اسارت که باهدف افزایش جمعیت گونه‌ها و رهاسازی مجدد آن­ ها در زیستگاه ­های طبیعی صورت می‌گیرد، نقش مهمی در حفاظت از گونه ­ها داشته و انجام مطالعات ژنتیکی از ملزومات آن محسوب می­ شود. در این پژوهش تنوع ژنتیکی و جایگاه رده­ بندی جمعیت گوسفند وحشی در سایت تکثیر چادگان با استفاده از تکثیر قطعه­ ای به طول 688 جفت باز از ژن سیتوکروم b ارزیابی شد. نتایج نشان داد که گوسفند وحشی درمنطقه چادگان در کلاد O. vignei قرارگرفته و به عنوان زیرگونه O.vigneilaristanica از زیر گونه‌های O.vignei kermanansis تفکیک شد. در مطالعه‌ حاضر 3 هاپلوتایپ جدید به 67 هاپلوتایپ مطالعات گذشته اضافه گردید که تنوع ژنتیکی نسبتاً مناسبی را در جمعیت مورد مطالعه نشان داد. میزان واگرایی ژنتیکی درون و بین‌ گونه‌ای قوچ و میش کلادهای O.vignei، O. orientalis و O. canadensis از کلاد
O. ammon با توجه به تعداد کم نمونه در این مطالعه با روش K2P محاسبه گردید. بر این اساس حداقل و حداکثر فاصله‌ ژنتیکی درون گونه O. vignei 0/013 تا 0/015 به ­دست آمد درحالی‌که فاصله ژنتیکی بین‌گونه‌ای O. vignei با O. canadensis 0/086 تا 0/088 و O. vignei با  O. orientalis 0/021 تا 0/024 برآورد گردید. حداقل فاصله ژنتیکی بین زیرگونه­ های O. canadensis و O. orientalis و حداکثر آن بین زیرگونه ­های O. vigneiمشاهده شد. نتایج این مطالعه می ­تواند در انتقال افراد بین ‌جمعیت‌ها و رهاسازی افراد از سایت­ های تکثیر به زیستگاه­ های طبیعی مورد استفاده قرار گیرد تا تنوع ژنتیکی جمعیت­ های گوسفند وحشی در کشور حفظ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic assessment of funding population of wild sheep (Ovis orientalis) in Chadegan captive breeding site

نویسندگان [English]

  • Naeem Kaveh Pishghadam 1
  • Mansoureh Malekian 1
  • Roya Adavodi 2
1 Department of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahan 84156-83111, Iran
2 Department of Natural Resources, Tehran University, Tehran, 4111, Iran
چکیده [English]

Captive breeding is conducted to increase the populations of a species and to re-introduce them to the wild, it is also of importance for species conservation. Here, we aimed to assess the taxonomic status and genetic diversity of the sheep population in Chadegan recreation village, using a fragment of 688 base pairs of Cytochrome b gene. Results showed that the captive bred population of Chadegan recreation village belonged to O.vignei and the subspecies of O.vignei laristanica. Three new haplotypes were identified in the current study and added to the previous 67 haplotypes, which show a relatively high genetic variation in the Chadegan population. The genetic divergence within and between O.vignei, O. orientalis, O. canadensis and O. ammon was calculated using K2P method. Minimum and maximum intra-specific genetic distance within O. vignei were obtained from 0.013 to 0.015 while the inter-specific genetic distance between O. vignei and O. canadensis ranged from 0.086 to 0.088 and the distance between O. vignei and O. orientalis varied from 0.021 to 0.24. The lowest intra-species genetic distance was observed between subspecies of O. canadensis and O. orientalis while the maximum value was obtained in O. vignei subspecies. Considering the genetic distances that exist between the subspecies, transferring individuals between populations should be performed with adequate care to preserve the intra-specific diversity of wild sheep.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wild sheep
  • Captive breeding
  • Phylogy
  • Chadegan
  • Cytochrome b
  • genetic diversity