اثرات تزریق داخل بطن سوم مغزی گرلین بر بیان ژن آروماتاز در هیپوتالاموس موش های صحرایی ماده آندروژنه

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

گرلین اثرات مهاری بر فعالیت محور هیپوتالاموس هیپوفیز گنادها (HPG) اعمال می­ کند. روماتاز آنزیم کلیدی در مسیر بیوسنتز استروئیدهای جنسی است که  تبدیل تستوسترون به استروژن را در مغز کاتالیز می­ کند. در این تحقیق اثرات تزریق گرلین بر میزان بیان ژن آروماتاز در هیپوتالاموس موش ­های ماده بالغ آندروژنه بررسی شد. بیست موش صحرایی ماده نژاد ویستار 50 میکروگرم تستوسترون پروپیونات را با تزریق زیر پوستی، در روز سوم تولد دریافت کردند. حیوانات بالغ آندروژنه به ترتیب سالین، مقادیر 2، 4 یا 8 میکروگرم گرلین را از طریق بطن سوم مغزی دریافت کردند. یک گروه شاهد غیر آندروژنه، در بلوغ سالین دریافت کردند. بیان ژن آروماتاز هیپوتالاموس با استفاده از روشPCR نیمه ­کمی تعیین گردید. میزان بیان نسبی ژن آروماتاز در گروه شاهد آندروژنه نسبت به غیر آندروژنه به ­طور معنی­ داری افزایش یافت. گرلین میزان بیان نسبی ژن آروماتاز را در مقایسه با گروه شاهد آندروژنه به ­طور معنی داری کاهش داد. گرلین ممکن است اثرات مهاری بر بیان ژن­های دخیل در استروئیدوژنز اعمال کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of third cerebral injection of ghrelin on aromatase gene expression in the hypothalamus of androgenized female rats

نویسندگان [English]

  • Zahra Alishah 1
  • Malieh Salimi 1
  • Homayoun Khazali 1
  • Fariba Mahmoudi 2
1 Faculty of biological Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran
چکیده [English]

Ghrelin exerts inhibitory effects on hypothalamus- pituitary- gonadal(HPG) axis. Aromatase is a key enzyme in the steroidogenesis pathway and it converts testosterone to the estradiol in the brain. In the present study the effects of the injection of ghrelin was investigated on aromatase gene expression in the hypothalamus of androgenized female rats. Twenty female Wistar rats were androgenized on the third day after birth by subcutaneous injection of 50 microgram testosterone propionate. Adult androgenized animals received third cerebral injection of saline, 2, 4 or 8 microgram ghrelin respectively. Also, five adult non-androgenized rats received third cerebral injection of saline as control group. The hypothalamic level of aromatase gene expression was determined using semi-quantitative PCR. Mean aromatase gene expression increased significantly in the hypothalamus of the androgenized rats compared to controls. Ghrelin decreased significantly aromatase gene expression compared to the androgenized rats. Ghrelin may inhibit the expression of genes involved in the steroidogenesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ghrelin
  • Hypothalamic aromatase
  • Androgenized