اثرات تزریق داخل بطن سوم مغزی گرلین بر بیان ژن آروماتاز در هیپوتالاموس موش های صحرایی ماده آندروژنه

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

گرلین اثرات مهاری بر فعالیت محور هیپوتالاموس هیپوفیز گنادها (HPG) اعمال می­ کند. روماتاز آنزیم کلیدی در مسیر بیوسنتز استروئیدهای جنسی است که  تبدیل تستوسترون به استروژن را در مغز کاتالیز می­ کند. در این تحقیق اثرات تزریق گرلین بر میزان بیان ژن آروماتاز در هیپوتالاموس موش ­های ماده بالغ آندروژنه بررسی شد. بیست موش صحرایی ماده نژاد ویستار 50 میکروگرم تستوسترون پروپیونات را با تزریق زیر پوستی، در روز سوم تولد دریافت کردند. حیوانات بالغ آندروژنه به ترتیب سالین، مقادیر 2، 4 یا 8 میکروگرم گرلین را از طریق بطن سوم مغزی دریافت کردند. یک گروه شاهد غیر آندروژنه، در بلوغ سالین دریافت کردند. بیان ژن آروماتاز هیپوتالاموس با استفاده از روشPCR نیمه ­کمی تعیین گردید. میزان بیان نسبی ژن آروماتاز در گروه شاهد آندروژنه نسبت به غیر آندروژنه به ­طور معنی­ داری افزایش یافت. گرلین میزان بیان نسبی ژن آروماتاز را در مقایسه با گروه شاهد آندروژنه به ­طور معنی داری کاهش داد. گرلین ممکن است اثرات مهاری بر بیان ژن­های دخیل در استروئیدوژنز اعمال کند.

کلیدواژه‌ها