مطالعه تنوع و تراکم پرندگان در نواحی حفره‌ای و تاج بسته جنگلی در پارک‌ملی گلستان

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

گروه محیط زیست ، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی توزیع، تنوع و تراکم پرندگان در نواحی حفره‌ای و تاج‌بسته جنگلی در پارک‌ملی گلستان در سال 1394 انجام شد. در راستای انجام این پژوهش پس از پیمایش میدانی و با استفاده از نقشه منطقه، تعداد 122 نقطه نمونه‌برداری به فاصله شعاعی 25 متر انتخاب شده و پرندگان و متغیرهای زیست‌ محیطی بررسی شدند. برای تعیین تراکم پرندگان و هم‌باشی جامعه پرندگان با متغیرهای محیط‌ زیستی، به‌ترتیب از نمونه‌برداری فاصله‌ای و آنالیز فزاینده استفاده شد. هم‌باشی شاخص‌های تنوع پرندگان با متغیرهای محیط‌زیستی با استفاده از روش آنالیز فزاینده RDA مورد مطالعه قرار گرفت. در طول دوره مطالعاتی، تعداد 216 پرنده متعلق به 14 گونه ثبت گردید. در مناطق حفره‌ای بیش‌ترین تراکم مربوط به چرخ‌ریسک بزرگ (Parus major)، چرخ‌ریسک سرآبی (Parus caeruleus) و سینه‌سرخ (Erithacus rubecula) و کم‌ترین تراکم مربوط به دارکوب سیاه (Dryocopos martius)، مگس‌گیر خال‌دار (Muscicapa striata) و الیکایی (Troglodytes troglodyte) بود. در مناطق تاج‌بسته چرخ‌ریسک بزرگ، سینه‌سرخ و چرخ‌ریسک سرآبی بیش‌ترین تراکم و کم‌ترین تراکم مربوط به توکای‌سیاه Turdus merula ، چرخ‌ریسک پس‌سر سفید (Parus ater) و مگس‌گیر خال‌دار بود. شاخص‌های تنوع‌زیستی شامل گونه‌های بسیار فراوان  N2، نمایه تنوع شانون-واینر و نمایه یکنواختی کامارگو به­ ترتیب با مقادیر 2، 0/5 و 0/6 بیش‌ترین مقادیر را در نواحی تاج‌بسته نشان دادند. نتایج این مطالعه اهمیت نواحی تاج‌بسته جنگلی را برای حفاظت و بهبود وضعیت پرندگان به‌ویژه در پارک‌ملی گلستان نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Avian density and diversity in forest gaps and closed canopy areas of Golestan National Park

نویسندگان [English]

  • Raziyeh Morshed
  • Hossein Varasteh Moradi
Department of Environment, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, PO Box: 487-49175
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the density, diversity, and distribution of birds in canopy closed and gaps areas of the forest in Golestan National Park in 2015. Birds and environmental variables were recorded within a 25 m radius of each of 122 sampling points. To determine the bird species density and association between environmental variables and bird community, distance sampling method and Redundancy analysis was performed, respectively. To determine the association of bird diversity indices with environmental variables, the Redundancy analysis (RDA) was performed. In the period of the study a total of 216 birds, 14 species, were recorded. In gap area, Great tit (Parus major) , Blue tit (Parus caeruleus), and Robin (Erithacus rubecula) had the highest density, and Black woodpecker (Dryocopos martius), Wren (Troglodytes troglodyte), and Spotted flycatcher (Muscicapa striata)  had the lowest density. In canopy closed area Great tit, Blue tit, and Robin had the highest density, and Blackbird (Turdus merula), Coal tit (Parus ater) and Spotted flycatcher had the lowest density. The values of 2, 0.5, and 0.6 were respectively recorded for the number of dominant species (N2), Shannon diversity index and Camargo evenness index. These indices had the highest values in canopy closed areas. The results of this study highlighted the importance of canopy closed areas for conserving and enhancing of birds especially in Golestan National Park.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Birds
  • Canopy closed
  • gap
  • Golestan National Park