فون سوسماران شهرستان مهران دراستان ایلام

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد

2 گروه زیست شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

3 گروه زیست شناسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار

چکیده

شهرستان مهران در یکی از مهم ­ترین دشت ­های استان ایلام واقع شده و دارای آب و هوای نیمه ­بیابانی، خشک و نسبتاً گرم است. مطالعۀ حاضر به ­منظورمطالعه­ و شناسایی سوسمارهای هم بوم و سازگاری ­های زیست شناختی آن ­ها با محیط زیست در فاصلۀ زمانی فروردین ماه 1389 تا شهریور ماه 1390 با روش کار صحرایی و آزمایشگاهی انجام شد. در این بررسی 11 گونه سوسمار متعلق به 11 جنس و شش خانواده از سوسماران شناسایی شدند. خانواده Gekkonidae با چهار گونه شامل Cyrtopodion scabrum، Mediodactylus heteropholis، Bunopus tuberculatusو Microgecko helena متنوع ­ترین خانواده ساکن این منطقه را تشکیل می ­دهند. لیکن در این ناحیه از هر یک از خانواده ­های Eublepharidae، Scincidae و Phyllodactylidae تنها یک گونه به ­ترتیب شامل Eublepharis angramainu، Trachylepis septentaeniata و Asaccus elisae وجود دارد. خانوادۀ Laceridae با دو گونۀ Ophisops elegans و Acanthodactylus boskianus و خانوادۀ Agamidae نیز با دو گونۀ Laudakia nupta  و Trapelus lessonae در این منطقه حضور دارند. فراوان ­ترین گونۀ موجود در این ناحیه سوسمار چشم ماری یا Ophisops elegans است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lizard fauna of Mehran County in Ilam Province

نویسندگان [English]

  • Nasrin Feili 1
  • Ahmad Gharzi 2
  • Eskandar Rastegar Pouyani 3
1 Department of Biology, Lorestan University, Khorramabad
2 Department of Biology, Razi University, Kermanshah
3 Department of Biology, Hakim Sabzevari University, Sabzevar
چکیده [English]

The county of Mehran is located in one of the main plains of Ilam Province and possesses a semi-saharan, dry and relatively hot environment. In order to study the lizard fauna and assess symbiotic species and biologic adaptations of these retiles this research was conducted through an extensive field and laboratory works during April 2010 to August 2011. In this assay we collected and identified 11 species of lizards belonging to 11 genera and six families from this region. The family Gekkonidae with four taxa including Cyrtopodion scabrum, Mediodactylus heteropholis, Bunopus tuberculatus and Microgecko helena was represented as the most frequent family in this area whereas the families Eublepharidae, Scincidae, Phyllodactylidae were introduced each with only one species of Eublepharis angramainu, Trachylepis septentaeniataand Asaccus elisa, respectively. The family Lacertidae with two species Ophisops elegans and Acanthodactylus boskianus and the family Agamidae also with two taxa Laudakia nupta and Trapelus lessonae occur here. The most common lizard in this region is the snake-eyed lizard, Ophisops elegans

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lizard
  • Fauna
  • Systematics
  • Mehran
  • Ilam province