بررسی دوشکلی جنسی در سوسمار (Teratoscincus bedriagai (Sauria: Sphaerodactylidaeدر منطقه دامغان، استان سمنان

نوع مقاله : ریخت شناسی

نویسندگان

گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی دامغان، ایران

چکیده

دوشکلی یا دی ­مورفیسم جنسی، تغییرات شکل یا اندازه بدن بین دو جنس نر و ماده می ­باشد که در سوسمارها پدیده­ ا­ی رایج است و حتی در بین افراد موجود در زیستگاه­ های مختلف یک جمعیت نیز مشاهده می ­شود. سوسمار Teratoscincus bedriagaiمتعلق به خانواده Sphaerodactylidae، شب ­فعال بوده و محدوده پراکنش اصلی آن در مناطق بیابانی شمال و شرق فلات ایران می ­باشد. اینتحقیقبه­ منظوربررسی دو شکلی جنسی در این گونه از فروردین تا مرداد 1392انجام شد. در مجموع، 30 نمونه ­بالغ شامل 15 نر و 15 ماده­ از چهار ایستگاه در مناطق جنوبی شهرستان دامغان واقع در استان سمنان جمع ­آوری و به آزمایشگاه جانورشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان منتقل شد. بعد از بی ­هوش کردن نمونه­ ها، 10 صفت متریک و مریستیک در آن­ ها مورد بررسی قرارگرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد  نرها و ماده ­های این گونه تفاوت معنی ­داری (0/01>p) در تمام صفات متریک مطالعه شده شامل وزن بدن، طول بدن، طول دم، طولسر، عرض سر و صفات مریستیک شامل تعداد فلس ­های لب بالا و پایین در سمت راست و چپ و فلس ­های دور میانه بدن ندارند.

کلیدواژه‌ها