بررسی دوشکلی جنسی در سوسمار (Teratoscincus bedriagai (Sauria: Sphaerodactylidaeدر منطقه دامغان، استان سمنان

نوع مقاله : ریخت شناسی

نویسندگان

گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی دامغان، ایران

چکیده

دوشکلی یا دی ­مورفیسم جنسی، تغییرات شکل یا اندازه بدن بین دو جنس نر و ماده می ­باشد که در سوسمارها پدیده­ ا­ی رایج است و حتی در بین افراد موجود در زیستگاه­ های مختلف یک جمعیت نیز مشاهده می ­شود. سوسمار Teratoscincus bedriagaiمتعلق به خانواده Sphaerodactylidae، شب ­فعال بوده و محدوده پراکنش اصلی آن در مناطق بیابانی شمال و شرق فلات ایران می ­باشد. اینتحقیقبه­ منظوربررسی دو شکلی جنسی در این گونه از فروردین تا مرداد 1392انجام شد. در مجموع، 30 نمونه ­بالغ شامل 15 نر و 15 ماده­ از چهار ایستگاه در مناطق جنوبی شهرستان دامغان واقع در استان سمنان جمع ­آوری و به آزمایشگاه جانورشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان منتقل شد. بعد از بی ­هوش کردن نمونه­ ها، 10 صفت متریک و مریستیک در آن­ ها مورد بررسی قرارگرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد  نرها و ماده ­های این گونه تفاوت معنی ­داری (0/01>p) در تمام صفات متریک مطالعه شده شامل وزن بدن، طول بدن، طول دم، طولسر، عرض سر و صفات مریستیک شامل تعداد فلس ­های لب بالا و پایین در سمت راست و چپ و فلس ­های دور میانه بدن ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Sexual Dimorphism in Lizard Teratoscincus bedriagai (Sauria: Sphaerodactylidae) in Damghan County, Semnan Province

نویسندگان [English]

  • Vida Hojati
  • Fatemeh Mojibi
  • Nazanin Jahed Haghshenas
Department of Biology, Damghan unit, Islamic Azad University of Damghan, Iran
چکیده [English]

Sexual dimorphism (SD) is changes in body shape or size between the two sexes. SD is a common phenomenon in lizards, even observed among populations of the same species occupying different habitats. The Bedriaga’s Skink Gecko, Teratoscincus bedriagai, belonging to the family Sphaerodactylidae, is a nocturnal species which has been distributed in northern and eastern desert basins of the Central Plateau of Iran. A total number of 30 adult specimens (15 males and 15 females) of T. bedriagai were collected from April to August 2013 from four stations in southern parts of Damghan County, Semnan Province. All the specimens were collected at night using a torch, transferred to Zoological laboratory of Damghan Branch, Islamic Azad University. After anesthetizing the specimens, ten metric and meristic characters were measured. Statistical analyses were done using SPSS 18. The results of present study show that males and females of T. bedriagai are not significantly different (p < 0.01) in metric (body weight and length, tail length, head length, head width) and meristic (right and left supralabial and infralabial scales, and scales around the mid-body) characters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gekkonidae
  • Sexual dimorphism
  • Teratoscincus bedriagai
  • Damghan