بررسی اثر 4-نونیل فنل برسطوح پلاسمائی تولید ویتلوژنین و تغییرات هورمون های استروئیدی در ماهی نابالغ کپور کوی (Cyprinus carpio carpio)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 141556116

2 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 1477893855

3 گروه بهداشت آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، ایران، صندوق پستی: 1419963111

چکیده

 تاثیر ماده شبه استروژنی 4-نونیل فنل بر تولید ویتلوژنین و تغییرات هورمون­ های استروئیدی (17-بتا استرادیول، تستوسترون و پروژسترون )  در پلاسمای خون ماهیان  نابالغ  نر  و ماده کپورکوی بررسی شد. بدین منظور ماهیان درخلال سه هفته  به ­صورت  تزریق  درون  صفاقی  دوزهای 10 ، 50  و 100 میکروگرم  4-نونیل فنل  و 2میکروگرم  17-بتا استرادیول به ­ازای هر گرم وزن بدن  دریافت  نمودند. از ماهیان  در روزهای 0 و 22 نمونه ­برداری  به ­عمل آمد. غلظت  هورمون­ های جنسی  در پلاسما  به ­روش رادیوایمونواسی و سطوح ویتلوژنین  پلاسما به ­روش الایزا  اندازه ­گیری شد. نتایج این بررسی نشان داد که میزان ویتلوژنین و هورمون 17 بتا استرادیول در غلظت 50 میکروگرم 4-نونیل فنل (3/21 ±51/66) و 2 میکروگرم  17-بتا استرادیول (6/02 ± 58)  در جنس نر و ماده افزایش معنی ­داری در مقایسه با گروه شاهد داشت (0/05>p). اما میزان  تغییرات ویتلوژنین و 17-بتا استرادیول در غلظت 100 میکروگرم نونیل فنل کاهش معنی­ داری در مقایسه با غلظت­ های 10 و 50 میکروگرم از خود نشان  داد (0/05>p). در مورد پروژسترون در تمامی گروه ­هایی که با نونیل فنل تیمار شده بودند، تاثیرمعنی­ داری دیده نشد و تنها در غلظت 2 میکروگرم 17-بتا استرادیول کاهش معنی­ داری دیده شد. هم ­چنین میزان تستوسترون نیز به ­جز در تیمار 2 میکروگرم 17-بتا استرادیول اختلاف معنی­ داری در گروه ­های تیمار شده نداشت (0/05<p). این نتایج  بیانگر اثرات مخرب 4-نونیل فنل با استفاده از نشانگرهای هورمونی  و ارزیابی میزان حساسیت ماهی کپور کوی نابالغ در برابر این ترکیبات می باشد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of 4-nonylphenol on production of plasma vitellogenine and changes Steroid hormones in koi carp (Cyprinus carpio carpio)

نویسندگان [English]

  • Homyoun Hosseinzadeh 1
  • Parisa Amaninejad 2
  • Mahdi Soltani 3
1 Asosiated Iranian Fisheries Science Research Institute, Agriculture Research,Education and Extension Organization Institute
2 Department of Fisheries, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, POBox: 1477893855
3 Aquaculture Department, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Iran, POBox: 1419963111
چکیده [English]

Estrogenic   effect  of   4 - nonylphenol  on   plasma  vitellogenin  and  sex  steroid  hormones  (17 – β-estradiol ,testosterone and  progesterone ) were studied in  immature  Koi  carp .  In  order to,  fish  for
 over three weeks Received  Intraperitoneal  injection  of  10 ,  50  and  100  microgram  per  gram  of  4  -nonylphenol  and  2  microgram  per  gram  of   17-  β-estradiol  per  body  weight .  Fish  samples
 were taken on days 0 and 22. The concentration of  sex hormones in plasma  measured by radioimmunoassay
 and  Plasma  vitellogenin levels were  measured  by ELISAThe results showed that amount of vitellogenin
  protein and estradiol hormne one  at  concentration  50 micrograms of  4- nonylphenol  (51/66± 21/3)
 and 2 micrograms of  17 β-estradiol (58±6/02) in males and females increased  significantly compared with
 the control group(P <0.05).But the changes in  vitellogenin  and 17- β-estradiol at a concentration of 100
 micrograms nonylphenol showed  significantly reduced compared with  concentrations of  10  and  50  
 micrograms  of   nonylphenol  (P <0.05). In  the case of  progesterone in all  the groups that were treated with
 nonylphenol ,the effect was not showed statistically significant,and only  at concentrations of  2 micrograms
 17-β-estradiol showed significant decrease(P> 0.05),Also testosterone levels,except in group 2  microgram
 17-β-estradiol treated group had no significan  difference(P >0.05). These  results  indicate harmful effects of  4-
 nonylphenol using  hormonal  markers  and  assess  the  susceptibility  of  immature  Koi  Carp  are against these
 compounds .

کلیدواژه‌ها [English]

  • 4-nonylphenol
  • Vitellogenine
  • Steroid hormones
  • koi carp