بررسی اثر 4-نونیل فنل برسطوح پلاسمائی تولید ویتلوژنین و تغییرات هورمون های استروئیدی در ماهی نابالغ کپور کوی (Cyprinus carpio carpio)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 141556116

2 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 1477893855

3 گروه بهداشت آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، ایران، صندوق پستی: 1419963111

چکیده

 تاثیر ماده شبه استروژنی 4-نونیل فنل بر تولید ویتلوژنین و تغییرات هورمون­ های استروئیدی (17-بتا استرادیول، تستوسترون و پروژسترون )  در پلاسمای خون ماهیان  نابالغ  نر  و ماده کپورکوی بررسی شد. بدین منظور ماهیان درخلال سه هفته  به ­صورت  تزریق  درون  صفاقی  دوزهای 10 ، 50  و 100 میکروگرم  4-نونیل فنل  و 2میکروگرم  17-بتا استرادیول به ­ازای هر گرم وزن بدن  دریافت  نمودند. از ماهیان  در روزهای 0 و 22 نمونه ­برداری  به ­عمل آمد. غلظت  هورمون­ های جنسی  در پلاسما  به ­روش رادیوایمونواسی و سطوح ویتلوژنین  پلاسما به ­روش الایزا  اندازه ­گیری شد. نتایج این بررسی نشان داد که میزان ویتلوژنین و هورمون 17 بتا استرادیول در غلظت 50 میکروگرم 4-نونیل فنل (3/21 ±51/66) و 2 میکروگرم  17-بتا استرادیول (6/02 ± 58)  در جنس نر و ماده افزایش معنی ­داری در مقایسه با گروه شاهد داشت (0/05>p). اما میزان  تغییرات ویتلوژنین و 17-بتا استرادیول در غلظت 100 میکروگرم نونیل فنل کاهش معنی­ داری در مقایسه با غلظت­ های 10 و 50 میکروگرم از خود نشان  داد (0/05>p). در مورد پروژسترون در تمامی گروه ­هایی که با نونیل فنل تیمار شده بودند، تاثیرمعنی­ داری دیده نشد و تنها در غلظت 2 میکروگرم 17-بتا استرادیول کاهش معنی­ داری دیده شد. هم ­چنین میزان تستوسترون نیز به ­جز در تیمار 2 میکروگرم 17-بتا استرادیول اختلاف معنی­ داری در گروه ­های تیمار شده نداشت (0/05<p). این نتایج  بیانگر اثرات مخرب 4-نونیل فنل با استفاده از نشانگرهای هورمونی  و ارزیابی میزان حساسیت ماهی کپور کوی نابالغ در برابر این ترکیبات می باشد .

کلیدواژه‌ها