بررسی نیاز پروتئینی بچه ماهیان تمام ماده تریپلوئید قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) شرکت آکوآلند فرانسه

نوع مقاله : علوم جانوری

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175

چکیده

پروتئین از اجزای اصلی تشکیل­ دهنده بدن ماهیان است بنابراین تامین مقادیرکافی آن در جیره برای رشد بهینه و مطلوب مورد نیاز است. در این آزمایش تغذیه ­ای، تاثیر چهار سطح پروتئین (38، 43، 48 و 53 درصد) به ­منظور تعیین بررسی سطح مناسب پروتئین در تغذیه بچه ماهیان تمام ماده تریپلوئید قزل­ آلای رنگین­ کمان (Onchorhynchus mykiss) بررسی شد. تعداد 3000  عدد ماهی با میانگین وزن اولیه 0/5 گرم چهار بار در روز به ­میزان 5 درصد وزن بدن طی یک دوره شصت و پنج روزه تغذیه شدند. نتایج نشان داد که با افزایش میزان پروتئین ­جیره، وزن نهایی و  نرخ رشد ویژه افزایش معنی­ داری یافت (0/05>P) بهترین ضریب تبدیل غذایی در ماهیان تغذیه شده با جیره 48 درصد پروتئین به ­­دست آمد که اختلاف معنی ­داری با جیره حاوی 53 درصد پروتئین نداشت (0/05<P). با توجه به نتایج تحقیق حاضر، به­ نظر می ­رسد جیره حاوی 48 درصد پروتئین برای رشد بچه ماهیان تمام ماده تریپلوئید قزل­ آلای رنگین ­کمان در محدوده وزنی مطالعه شده مناسب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the protein required in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerling of all female triploid France Aqualande company

نویسندگان [English]

 • Abasali Hajibeglou
 • Roghieh Safari
Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, PO Box: 487-49175
چکیده [English]

Protein is the main constituent of the fish body thus sufficient dietary supply is needed for optimum growth. The feeding trial with four protein levels (38, 43, 48 and 53%) was conducted to evaluate the optimum protein of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Three thousands fish with initial mean body weight, 0.5 g were fed frequently to satiation for 4 days a week for 65 days. Results showed that final weight and specific growth rate (SGR) were significantly affected by protein levels (P < 0.05). The best feed conversion ratio (FCR) was obtained with the fish fed 48% of protein, while there were no significant differences between this treatment and the 53% protein diet (P > 0.05). In conclusion, it appears that the diet containing 48% protein would be suitable for optimum growth of rainbow trout in the studied weight range.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss)
 • nutrition
 • Protein
 • Growth indices
 1. ابراهیمی، ع. و  بیرقدار، ا.، 1385. تغذیه و نیازهای غذایی ماهیان در آبزی ­پروری (با تاکید بر گونه ­های قابل پرورش در ایران) (ترجمه(، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان. صفحات 1 تا 46.
 2. رضایی، ج. و درویشی، ب.، 1386. ارزیابی اقتصادی مزارع پرورش ماهی قزل ­آلا در استان ایلام. پژوهش و سازندگی. شماره 76، صفحات 150 تا 160.
 3. ستاری، م.؛ شاهسونی، د. و شفیعی، ش.، 1383. ماهی ­شناسی (2). نشر حق شناس. 502 صفحه.
 4. سرپناه، ع.؛ مشکوه ­روحانی، آ. و یاسمی، م.، 1395. اثر سطوح مختلف پروتئین جیره بر شاخص ­های رشد ماهی اسکار (Astronotus ocellatus). محیط زیست جانوری. شماره 3، صفحات 245 تا 250.
 5. میراب ­بروجردی، م. و اخلاقی، م.، 1391. بررسی اثر بی­ هوش کنندگی گل میخک بر ماهی قزل­ آلا و تعیین 50 LC آن. همایش ملی فرآورده­ های طبیعی و گیاهان دارویی. دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. بجنورد. صفحه 390.
 6. Ali, M.Z. and Jauncey, K., 2005. Approaches to optimizing dietary protein to energy ratio for African catfish Clarias gariepinus (Burchell, 1822). Aquacture Nutrition. Vol. 11, pp: 95-101.
 7. Anderson, R.J.; Kienholz, E.W. and Flickinger, S.A., 1981. Protein requirements of small mouth bass (Micropterus dolomieu) and largemouth bass. Journal of Nutrition. Vol. 111, pp: 1085-1097.
 8. AOAC. 2005. Official methods of analysis. (18th Ed.). Maryland, USA: Association of Official Analytical Chemist International.
 9. Azevedo, P.A.; Bureau, D.P.; Leeson, S. and Cho, C.Y., 2002. Growth and efficiency of feed usage by Atlantic salmon (Salmosalar) fed diets withdifferent dietary protein: Energy ratios at two feeding levels. Fisheries Sciences. Vol. 68, pp: 878-888.
 10. Bekcan, S.; Dogankaya, L. and Cakirogullari, G.C., 2006. Growth and body composition of European Catfish (Silurus glanis L.) fed diet containing different percentages of protein. The Israeli Journal of Aquaculture- Bamidged. Vol. 58, pp: 137-142.
 11. Bell, J.G.; Henderson, R.J.; Tocher, D.R.; McGhee, F.; Dick, J.R.; Porter, A.; Smullen,R.P. and Sargent, J.R., 2003. Substituting fish oil with crude palm oil in the diet of Atlantic salmon (Salmo salar) affects muscle fatty acid composition and hepatic fatty acid metabolism. Journal of Nutrition. Vol. 132, pp: 222-230.
 12. Boujard, T.; Gélineau, A.; Covés, D.; Corraze, G.; Dutto, G.; Gasset, E. and Kaushik, S.J., 2004. Regulation of feed intake, growth, nutrient and energy utilization in European sea bass (Dicentrarchus labrax) fed high fat diets. Aquaculture. Vol. 231, pp: 529-545.
 13. Bureau, D.P.; Kaushik, S.J. and Cho, C.Y., 2002. Bioenergetics. In: Halver, J.E. and Hardy, R.W. (Eds.). Fish Nutrition, 3rd edn. Academic Press, California. pp: 1-59.
 14. Chai, X.J.; Ji, W.X.; Han, H.; Dai, Y.X. and Wang, Y., 2013.  Growth, feed utilization, body composition and swimming performance of giant croaker, Nibea japonica Temminck and Schlegel, fed at different dietary protein and lipid levels.  Aquaculture Nutrition. Vol. 19, pp: 928-935.
 15. Cho, S.H.; Lee, S.M.; Lee, S.M. and Lee, J.H., 2005. Effect of dietary protein and lipid levels on growth and body composition of juvenile turbot (Scophthalmus maximus L.) reared under optimum salinity and temperature conditions. Aquaculture Nutrition. Vol. 11, pp: 235-240.
 16. Chou, R.L.; Su, M.S. and Chen, H.Y., 2001. Optimal dietary protein and lipid levels for juvenile cobia (Rachycentron canadum). Aquaculture. Vol. 193, pp: 81-89.
 17. Debnath, D.; Pal, A.K.; Sahu, N.P.; Jain,K.K.; Yengkokpam, S. and Mukherjee, S.J., 2005. Effect of dietary microbial phytase supplementation on growth and nutrient digestability of Pangasius pangasius fingerlings. journal of Aquaculture Research. Vol.  36, pp: 180-187.
 18. Ebrahimi, G.; Ouraji, H.; Firouzbakhsh, F. and Makhdomi, C., 2013.  Effect of dietary lipid and protein levels with different protein to energy ratios on growth performance, feed utilization and body composition of Rutilus frisii kutum fingerlings. Aquaculture Research. Vol. 44, pp: 1447-1458.
 19. Gao, W.; Liu, Y.J.; Tian, L.X.; Mai, K.S.; Liang, G.Y.; Yang, H.J.; Huai, M.Y. and Luo, W.J., 2011. Protein-sparing capability of dietary lipid in herbivorous and omnivorous freshwater finfish: a comparative case study on grass carp (Ctenopharyngodon idella) and tilapia (Oreochromis niloticus × O.  aureus) Aquaculture Nutrition. Vol. 17, pp: 2-12.
 20. Halver, J.E., 1989. Fish Nutrition. 2nd edition, Academic press. London. 798 P.
 21. Hardy, R.W.; Sugiura, S.H.; Babbitt, J.K. and Dong,F.M., 2000. Utilization of fish and animal by-product meals in low-pollution feeds for rainbow trout (Oncorhynchusmykiss). Aquaculture Research. Vol. 31, pp: 585-593.
 22. Higgs, D.A.; Fagerlund, U.H.M.; Mcbride, J.R.; Plotnikoff, M.D.; Dosanjh, B.;Markert, J.R. and Davidson, J., 1983.  Protein quality of altex canola meal for juvenile chinook salmon (Oncorhynchus tshawytscha) considering dietary protein and 3,5,3- triiodo-L-thyronine content. Aquaculture. Vol. 34, pp: 213-238.
 23. Lee, S.M. and Kim, K.M., 2005. Effect of various levels of lipid exchanged with dextrin at different protein level in diet on growth and body composition of juvenile flounder Paralichthys olivaceus. Aquaculture Nutrition. Vol. 11, pp: 435-442.
 24. Lee, S.M.; Park, C.S. and Bang, I.C., 2002. Dietary protein requirement of young Japanese flounder Paralichthys olivaceus fed isocaloric diets. Fisheries Science. Vol. 68, pp: 158-164.
 25. Li, X.F.; Liu, W.B.; Jiang, Y.Y.; Zhu, H. and Ge, X.P., 2010. Effects of dietary protein and lipid levels in practical diets on growth performance and body composition of blunt snout bream (Megalobrama amblycephala) fingerlings. Aquaculture. Vol. 303, pp: 65-70.
 26. Lupatsch, I.; Kissil, G.W.M.; Sklan, D. and Pfeffer, E., 2001. Effects of varying dietary protein and energy supply on growth, body composition and protein utilization in gilthead seabream (Sparus aurata L.). Aquaculture Nutrition. Vol. 7, pp: 71-80.
 27. Mahmud, S.; Chakraborty, S.C. and Das, M., 1996. Performance of rainbow trout (Onchorhynchus mykiss) fed on different dietary protein with fixed energy ration. Asian Australasian Journal of Animal Sciences. Vol. 9, pp: 31-35.
 28. Maldonado-García1, M.; Rodríguez-Romero1, J.; Reyes Becerril, M.; Álvarez-González, C.; Civera-Cerecedo, R. and Spanopoulos, M., 2012. Effect of varying dietary protein levels on growth, feeding efficiency, and proximate composition of yellow snapper Lutjanus argentiventris (Peters, 1869). Latin American Journal of Aquatic Research. Vol. 40, pp: 1017-1025.
 29. Nankervis, L. and Matthews, S.J., 2000. Effect of dietary nonprotein energy source on growth and triiodothyronine levels in juvenile barramundi, Lates calcarifer. Aquaculture. Vol. 191, pp: 323-335.
 30. NRC(NationalResearchCouncil).1993. Nutrient Requirements of Fish. National Academic Press, Washington. 1290 P.
 31. Perez, L.; Gonzalez, H.; Jover, M. and Fernandez-Carmona, J., 1997. Growth of Europen sea bass (Dicentrarchus labrax) fingerlings fed extruded diets containing varying levels of protein, lipid and carbohydrate. Aquaculture. Vol. 156, pp: 183-193.
 32. Pillay, T.V.R., 1990. Aquaculture: Principles and practices, Fishing News Book. Blackwell scientific publications, Ltd, Oxford, London, UK. 575 P.
 33. Robinson, E.H.; Li, M.H. and Manning, B.B., 2000. Evaluation of various concentrations of dietary protein and animal protein for pondraised channel catfih, Ictalurus punctatus, fed to satiation or at a restricted rate. World Aquaculture. Vol. 31, pp: 503-5100.
 34. Sà, R.; Pousáo-Ferreira, P. and Oliva-Teles, A., 2006. Effect of dietary protein and lipid levels on growth and feed utilization of white seabream (Diplodus sargus) juveniles. Aquacture Nutrition. Vol. 21, pp: 310-321.
 35. Shiau, S.Y., 2002. Tilapia, Oreochromis spp. In: Webster, C.D. and Lim, C.E. (Eds.). Nutrient Requirements and Feeding of Finfish for Aquaculture. CABI Publishing, New York. pp: 273-292.
 36. Shiau, S.Y. and Lan, C.W., 1996. Optimum dietary protein level and protein to energy ratio for growth of groupe (Epinephelus malabaricus). Aquaculture. Vol. 145, pp: 259-266.
 37. Silva, P.; Andrade, C.A.P.; Timoteo, V.M.F.A.; Rocha, E. and Valente, L.M.P., 2006. Dietary protein, growth, nutrient utilization and body composition of juvenile blackspot seabream, Pagellus bogaraveo (Brunnich). Aquaculture Research. Vol. 37, pp: 1007-1014.
 38. Singh, P.K.; Gaur, S.R.; Barik, P.; Sulochana, S. and Singh, S., 2005. Effect of protein levels on growth and digestibility in the Indian Major Carp, Labeo rohita (Hamilton) Using Slaughter House Waste as the Protein Source. International Journal of Agriculture and Biology. Vol. 7, pp: 939-941.
 39. Vergara, J.M.; Fernández-Palacios, H.; Robaina, L.; Jauncey, K.; Higuera, M.D.L. and Izquierdo, M., 1996. The effects of varying dietary protein leve1 on the growth, feed efficiency, protein utilization and body composition of Gilthead Sea Bream Fry. Fisheries Science. Vol. 62, pp: 620-623.