استانداردسازی چشمه تور گوشگیر سطح ماهی هوور (1851, Thunnus tonggol Bleeker )، جهت بهره‌برداری پایدار در آب های شمال خلیج فارس و دریای عمان (استان هرمزگان)

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155

چکیده

به­ منظور برداشت پویا از ذخایر ماهی هوور لازم است اندازه چشمه‌ به ­نحوی تعیین گردد که فرصت حداقل یک بار تخم‌ریزی برای آنان فراهم آید. این تحقیق در آب­ های شمال خلیج فارس و دریای عمان (استان هرمزگان) انجام شد و پنج بندر صیادی تخلیه عمده صید شامل بندر جاسک، بندر سیریک، بندرعباس، بندرکنگ و بندرپارسیان (جوادالائمه) برای نمونه‌برداری انتخاب شدند. مدت زمان نمونه ­برداری دوره یک ­ساله 1394بود و در مجموع 2082 عدد ماهی هوور مورد نمونه ­برداری قرار گرفتند. در این بررسی علاوه بر چشمه تور اصلی صید این ماهی (140 میلی‌متر به ­صورت کشیده)، چشمه تورهای 114 و 132 میلی‌متری نیز مورد مطالعه قرار گرفتند. نسبت ماهیان نابالغ این گونه در تورهای با اندازه چشمه 114، 132 و 140 میلی‌متر به ­ترتیب 97، 84 و78 % بودند. روابط طول چنگالی با طول دور سر(در محل پیش برانش)، طول دور آبشش، طول دور بدن (در محل باله پشتی اول) و طول دور بدن (در محل باله پشتی دوم) به ترتیب   0/48FL+0/83=HP ، 2/35+0/51FL=GP ، 0/87+0/60FL=BP  و  0/49FL+3/89=SDP به ­دست آمدند. روابط یاد شده تفاوت معنی­ داری داشته و ابتدای باله پشتی اول به ­عنوان حداکثر دور بدن تشخیص داده شد. درصد نسبت کشیدگی در دوربدن (ابتدای باله پشتی اول) برابر با 24 و در دور سر و دور برانش 19 درصد محاسبه شد. مناسب‌ترین چشمه تور استاندارد براساس رابطه طول چنگالی با دور بدن و طول اولین بلوغ جنسی ماهی هوور، 170 میلی‌متر به ­صورت کشیده محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Standardization of Thunnus tonggol Bleeker, 1851 (Longtail tuna)surface gillnet mesh size in order to come up with the sustainable fishing pattern in Northern of the Persian Gulf and Oman Sea (Hormuzgan Province)

نویسندگان [English]

 • Seyed yousef Paighambari 1
 • Mohammad Darvishi 1
 • Rasul Ghorbani 1
 • Farhad Kaymaram 2
1 Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, PO Box: 487-49175
2 Institute of Fisheries Research, Agricultural Research and Training Organization, Tehran, POBox: 6116-14155
چکیده [English]

In order to come up with the sustainable fishing pattern of longtail tuna, there was a need to the gillnet mesh size designed   to allows immature fishes escape and provide an opportunity for them to spawn at least once. In this review original   gillnet mesh size (140 mm stretched), 114 and 132 mm mesh size nets were examined. The percentage of immature species in 140, 132 and 140 mm nets were 97%, 84% and 78% respectively. The linear relationships between fork length and head (in pre gill), gill, body (in first dorsal fin) and second dorsal fin perimeters were (HP=0.48FL+0.83), (GP=0.51FL+2.35), (BP=0.60FL+0.87) and (SDP=0.49FL+3.89) respectively. There was significant coefficient between linear equations and perimeter in first dorsal fin was maximum body perimeter. The elastic ratio were 24% in first dorsal fin and 19% in head and gill. The optimum standard gillnet mesh size based on relationship between fork length - body and length at first   maturity was 170 mm stretched.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Thunnus tonggol(Longtail tuna)
 • Standardization gillnet
 • Persian Gulf and Oman Sea
 1. حسینی، س.ع.؛ کیمرام، ف.؛ خانی ­پور، ع.ا.؛ ایران، م.؛ درویشی، م.؛ بهزادی، س.؛کمالی، ع.؛ سالارپوری، ع.؛ اسماعیل ­زاده، ع. و موحدنیا، م.، 1394. تعیین گزینش چشمه تورهای گوشگیر ماهی شیر با استفاده از پارامترهای ریختی در سواحل استان هرمزگان. پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ایران، بندرعباس. 106 صفحه.
 2. درویشی، م.، 1387. پویایی شتاسی و مدیریت جمعیت ماهی شیر در آب­های استان هرمزگان. پایان‌نامه کارشناسی­ ارشد شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس. 124 صفحه.
 3. درویشی، م.؛ بهزادی، س. و سالارپور، ع.، 1383. تخم‌ریزی، هم­ آوری و تغذیه ماهی هوور (Thunnus tonggol) درخلیج فارس و دریای عمان. مجله پژوهش وسازندگی در امور دام و آبزیان. سال 12، شماره 59، صفحات 70 تا 75.
 4. درویشی، م.؛ بهزادی، س. و سالارپور، ع.، 1383. برخی از خصوصیات پویایی جمعیت ماهی زرده (Euthynnus affinis) در آب­ های استان هرمزگان. مجله پژوهش وسازندگی در امور دام و آبزیان. سال 12، شماره 60، صفحات 84 تا 89.
 5. عابدی، ح.، 1373. بررسی و تعیین تور گوشگیر مناسب صید گیدر در دریای عمان. مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور،  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ایران،مرکز تحقیقات شیلاتی آب های دور، چابهار. 53 صفحه.
 6. عالی‌زاده، ا.؛ خورشیدی، ص. و افتخارنیا، م.ح.،  1394. گزارش آمار صید سال 1393- 1381. اداره کل شیلات هرمزگان. 85 صفحه.
 7. فریدپاک، ف.، 1362. روش های صید صنعتی ماهی و ماهی ­یابی در جهان. دانشکده منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران. 174 صفحه.
 8. کیمرام، ف درویشی، م. و حسینی، س.ع.،  1386. تعیین پتانسیل سطح ­زیان درشت و بهره ­برداری صید آن در خلیج فارس و دریای عمان. مؤسسه تحقیقات شیلات ایران. 145 صفحه.
  1. Abdussamad, E.M.; Koya, K.P.; Ghosh, S.; Rohit, P.; Joshi, K.K.; Manojkumar, B.; Prakasan, D.; Kemparaju, S.; Elayathu, M.N.K.; Dhokia, H.K. and Sebastine,
   M., 2012.
   Fishery, biology and population characteristics of longtail tuna, Thunnus tonggol (Bleeker, 1851) caught along the Indian coast. Indian Journal of Fisheries. Vol. 2, pp: 7-16.
  2. Claereboudt. M.R.; McIlwain, J.L.; Al-Oufi, H.S. and Ambu, A., 2005. Patterns of reproduction and spawning of the kingfish (Scomberomorus commerson, Lac´ep`ede) in the coastal waters of the Sultanate of Oman. Department of Marine Science and Fisheries, College of Agricultural and Marine Sciences. Fisheries Research. Vol. 73, pp: 273-282.
  3. Dudley, R.G.; Aghanashinikar, A.P. and Brothers,
   E.B., 1992.
   Management of the Indo-Pacific Spanish mackerel (Scomberomorus commerson) in Oman. Fisheries Research. Vol. 15, pp: 17-43.
  4. Ehrhardt, N.M. and Die, D.J., 1988. Selectivity of Gill Nets Used in the Commercial Spanish mackerel Fishery of Florida. Transactions of the American Fisheries Society. Vol. 117, pp: 574-580.
  5. Grandcourt, E.; Al Abdessalaam, T. Z.; Francis, F.; Al Shamsi, A.T.; Al Ali, S.; Al Ali, K.; Hartmann, S. and Al Suwaidi, A., 2005. Assessment of the fishery for Kingfish (Kanaad/Khabat), Scomberomorus commerson, in the waters off Abu Dhabi Emirate. (Project no. 02-23-0008-05) Marine Environmental Research Centre. United Arab Emirate. 128 p.
  6. Gulland, J.A., 1983. Fish stock assessment. A manual of basic methods. FAO/Wiley series on food and agriculture. Vol. 1.
  7. Hameed, M.S. and Boopendranath, M.R., 2000. Modern fishing gear technology (cover and details). Daya Publishing House, ISBN. 978-8170352235. 175 p.
  8. Hamley, J.M., 1975. Review of Gill net Selectivity. J. Fish. Res, Board Canada. Vol. 32, pp: 1943-1969.
  9. Holst, R.; Madsen, N.; Moth-Poulsen, T.; Fonseca, P. and Campos, A., 1998. Manual for gillnet selectivity. European Commission. 43 p.
  10. Jayabalan, N.; Al-Kharusi, L.;  Al-Habsi, S.;  Zaki, S.;  Al-Kiyumi, F. and Suliman, D., 2011.  An assessment of shared stock fishery of the kingfish Scomberomorus commerson (Lacepède, 1800) in the GCC waters. J. Mar. Biol. Ass. India. Vol. 53, pp: 46-57.
  11. Pet, S.J.; Pet-Soede, C. and Van Densena, W.L.T., 1995. Comparison of methods for the estimation of gillnet selectivity to tilapia, cyprinids and other fish species in a Sri Lankan reservoir. Fisheries Research. Vol. 24, pp: 141-164.
  12. Reis, E.G. and Pawson, M.G., 1992. Determination of gill-net selectivity for bass (Dicentrachus labrax) using commercial catch data. Fish. Res. Vol. 13, pp: 173-187.
  13. Somavanish, V.S., 1980. Study on some aspect of spawning biology of a hillstream fish Garra mullay (Sykes). Proc. Indian natn.Sci.Acad. Vol. 46, pp: 105-113.
  14. Tingley, D.; Erzini, K. and Goulding, I., 2000. Evaluation of the state of knowledge concerning discard practices in European fisheries.  Final report. MEGAPESCA. Portugal.
    82 p.
  15. Yesaki, M., 1994. A review of the biology and fisheries of the longtail tuna (Thunnus tonggol) in the Indo-Pacific region. FAO Fisheries Technical Paper. Vol. 336,
   pp: 370-387.
  16. Zar, J.H., 1999. Biostatistical Analysis, 4th Edition. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.