تاثیر مرغداری ها و سن گله های مرغ مادر آمیخته تجاری راس بر صفات کیفیت تخم و جوجه درآوری

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

گروه علوم دامی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر، ایران

چکیده

روش پرورش و سن گله­ های مرغ مادر از جمله عوامل مهم و موثر بر صفات تخم و جوجه ­درآوری است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر سن گله‌های مرغ مادر و مرغداری­ های مختلف بر خصوصیات کمی تخم‌های تولیدی و جوجه ­درآوری بود. این آزمایش در قالب طرح بلوک­ های کامل تصادفی با سه تیمار (سن گله مرغ مادر) و سه بلوک (مرغداری) اجرا شد. از هر مرغداری120تخم مرغ نطفه‌دار و بارور در سه سن متفاوت (43، 53 و 60 هفته) به ­طور تصادفی انتخاب شدند. صفات تخم و جوجه­ درآوری اندازه‌گیری شدند. برای تجزیه آماری صفاتازرویه GLM در نرم افزارآماری SAS استفاده شد. برای انجام مقایسه میانگیناثر عواملمرغداریوسناز آزمون دانکنبا سطح احتمال 0/05 استفادهشد. اثر مرغداری و سنین مختلف گله های مرغ مادر بر کلیه صفات مورد بررسی معنی ­دار شد (0/05>P). غیر از ضخامت پوسته و واحد هاو، در اکثر صفاتمورد مطالعه در این تحقیق با افزایش سن،افزایشعملکردمشاهدهشد. باتوجهبهیافته ­هایاین تحقیق، به ­طورکلی مرغ­ های مادر گوشتی بهترین عملکرد را در سنین 53 و 60 هفتگی داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of farms and ages of breeder broiler Ross flocks on egg quality and hatchability traits

نویسندگان [English]

 • Shahabodin Gharahveysi
 • Mehrdad Irani
 • Milad Farhadi
Department of Animal Science, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
چکیده [English]

Breeding method and age of broiler breeder herds, are important factors affecting the egg traits and hatchability. The aim of this research was to study the effect of age of broiler breeder herds and farms on the egg quantitative traits and hatchability. An experiment was conducted in a randomized complete block design with three treatments (broiler breeder herd ages) and three blocks (farms). Of any farm, 120 fretilized eggs in three different ages (43, 53 and 60 weeks) were randomly selected. Egg and hatchability traits were measured. For statistical analysis of the traits, the GLM procedure in SAS statistical software was used. For mean comparison of farm and age effects, the Duncan test with 0.05 probability level was used. The effect of farms and broiler breeder ages on all traits were significant (P<0.05). Apart of the egg shell thickness and Haugh units, in other traits an increase in measeurements were observed with increasing age. According to the findings of the study, generally broiler breeder flocks had the best performance at the ages of 53 and 60 weeks.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • age
 • Broiler breeder
 • egg
 • Hatchability
 • Ross
 1. اکبری، ع.؛ شجاعدوست، ب. وکلیدری، غ.، 1375. مدیریت و بهداشت جوجه‌کشی. واحد آموزش و پژوهش‌ معاونت کشاورزی سازمان اقتصادی کوثر. تهران.
  1. Ahn, D.U.; Kim, S.M. and Shu, H., 1997. Effect of egg size and strain and age of hens on the solids content of chicken eggs. Poultry Science. Vol. 76, pp: 914-919.
  2. Alkan, S.; Karabag, K.; Galic, A. and Soner Balcioglu, M., 2008. Predicting yolk height, yolk width, albumen length, eggshell weight, egg shape index, eggshell thickness, egg surface area of Japanese quails using various eggs traits as regressors. International Journal of poultry Science. Vol. 7, No. 1, pp: 85-88.
  3. Altan, O.; Oguz, I. and Settar, P., 1995. The Effects of Egg Weight and Storage Time on Egg Weight Loss and Hatchability Traits in Japanese quail. Turkish Journal of Agriculture. Vol. 19, pp: 219-222.
  4. Bozkurt, M.; Alcicek, A.; Cabuk, M.; Kucukyilmaz, K. and Catli, A.U., 2009. Effect of an herbal essential oil mixture on growth, laying traits, and egg hatching characteristics of broiler breeders. Poultry Science. Vol. 88, pp: 2368-2374.
  5. Kingori, A.M., 2011. Review of the factors that influence egg fertility and hatchability in poultry. International Journal of Poultry Science Vol. 10, No. 6, pp: 483- 492.
  6. Lapa, C.O.; Gama, L.T. and Chaveiro; M.S., 1999. Effects of Broiler Breeder Age and Length of Egg Storage on Albumen Characteristics and Hatchability. Poultry Science. Vol. 78, pp: 640-645.
  7. Nowaczewski, S.; Babuszkiewicz, M. and Kaczmarek,
   S., 2016.
   Effect of broiler breeders’ age on eggshell temperature, embryo viability and hatchability parameters. Annals of Animal Science. Vol. 16, No. 1, pp: 235-243.
  8. Peebles, E.D.; Doyle, S.M.; Zumwalt, C.D.; Gerard, P.D.; Latour, M.A.; Boyle, C.R. and Smith, T.W., 2001. Breeder age influences embryogenesis in broiler hatching eggs. Poultry Science. Vol. 80, pp: 272-277.
  9. Poyraz, O., 1989. Phenotypic correlations between egg characteristics related to egg shell quality. Journal of Lalahan Livestock Research Institute. Vol. 29, pp: 66-79.
  10. Reis, L.H.; Gama, L.T. and Chaveiro, M.S., 1997. Effects of Short Storage Conditions and Broiler Breeder Age on Hatchability, Hatching Time, and Chick Weights. Poultry Science. Vol. 76. pp: 1459-1466.
  11. Shashidhara, R.G. and Devegowda, G., 2003. Effect of Dietary Mannan Oligosaccharide on Broiler Breeder Production Traits and Immunity. Poultry Science. Vol. 82, pp: 1319-1325.
  12. Silversides, F.G. and Scott, T.A., 2001. Effect of storage and layer age on quality of eggs from two lines of hens. Poultry Science. Vol. 80, pp: 1240-1245.
  13. Stadelman, W.J., 1986. The preservation of quality in shell eggs. In W. J. stadelman. O. J. Cotteril (Eds.), Egg science and technology. Avi publishing com inc. Westport, Connecticut, U.S.A.
  14. Suarez, M.E.; Wilson, H.R.; Mather, F.B.; Wilcox, C.J. and Mcpherson, B.N., 1997. Effect of strain and age of the broiler breeder female on incubation time and chick weight. Poultry Science. Vol. 76, pp: 1029-1036.
  15. Yassin, H.; Velthuis, A.G.J.; Boerjan, M.; Van Riel, J. and Huirne, R.B.M., 2008. Field Study on Broiler Eggs Hatchability. Poultry Science. Vol. 87, pp: 2408-2417.