بررسی چندشکلی آللی ژن میوستاتین و ارتباط آن با صفات رشد و لاشه در مرغ بومی مازندران

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد، صندوق پستی: 64955

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، صندوق پستی: 91775

3 دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739

4 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، صندوق پستی: 85799

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه چندشکلی ناحیه پروموتر ژن میوستاتین و ارتباط آن با صفات رشد و لاشه در مرغ بومی مازندران انجام شد. برای این منظور تعداد 200 قطعه جوجه خروس از مرغ­ های بومی مازندران پرورش داده شده در شرایط یکسان، در سن 12 هفتگی کشتار شدند. صفات مورد بررسی، قبل و بعد از کشتار اندازه ­گیری و ثبت شدند. قبل از کشتار از تمامی پرندگان نمونه خون تهیه و استخراج DNA از نمونه ­ها با استفاده از کیت شرکت سیناژن صورت گرفت. سپس جایگاه مورد نظر ژن میوستاتین با استفاده از آغازگرهای اختصاصی آن تکثیر و تعیین ژنوتیپ توسط روش PCR-RFLP با آنزیم اختصاصی آن انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده­ های فنوتیپی و ژنوتیپی با استفاده از نرم ­افزار آماری 9.2 SAS انجام شد. فراوانی هریک از آلل­ های (+) و (-) در جایگاه مورد نظر ژن میوستاتین به ­ترتیب برابر با 0/77 و 0/23 برآورد شد. بررسی تعادل هاردی واینبرگ با استفاده از آزمون کای مربع برای ژن میوستاتین نشان داد که جمعیت مورد مطالعه در جایگاه ژنی مورد نظر در تعادل نمی ­باشد. نتایج نشان داد که ارتباط معنی­ داری بین ژنوتیپ­ های ژن میوستاتین با صفات وزن زنده در 12 هفتگی، وزن لاشه، وزن قلب و وزن سنگدان وجود دارد (0/05>P). براساس نتایج حاصل از این تحقیق می ­توان نتیجه گرفت که ژن میوستاتین می ­تواند در جایگاه مورد نظر به­ عنوان کاندید برای صفات رشد و لاشه در برنامه­ های اصلاح نژادی مرغ بومی مازندران مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of allelic polymorphism of myostatin gene and its association with growth and carcass traits in Mazandaran native chicken

نویسندگان [English]

 • Hossein Attarchi 1
 • Mojtaba Tahmoorespur 2
 • Mojtaba Ahani azari 3
 • Mohammad hadi Sekhavati 2
 • Mokhtar Mohajer 4
1 Department of Animal Sciences, International Campus, Ferdowsi University of Mashhad, PO Box: 64955
2 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, PO Box: 91775
3 Faculty of Animal Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, POBox: 15739
4 Agricultural Research, Training and Promotion Center, Golestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, PO Box:
چکیده [English]

This study aimed to study polymorphism of myostatin gene promoter and its association with growth and carcass traits in Mazandaran native chicken. For this purpose, 200 male chicks of Mazandaran native fowls reared in the same conditions and all were slaughtered at 12 weeks of age, were used. Traits before and after slaughter were measured and recorded. Before the destruction of all birds, blood sample and extraction of DNA from samples were performed by Cinnagen kit. Then, the desired locus of gene was amplified using specific primers and genotyped using PCR-RFLP method by specific enzyme. Phenotypic and genotypic data analysis conducted using statistical software of SAS9.2. The frequency of each allele (+) and (-) were estimated to be 0.77 and 0.23 in myostatin locus, respectively. Hardy-Weinberg equilibrium study using Chi-square test showed that the study population in loci is not in balance. The results showed a significant association between myostatin gene genotypes and traits of live weights at 12 weeks of age, carcass weight, heart weight and gizzard weight (P <0.05). Based on the results of this research can be concluded that myostatin gene can be used as a candidate for growth and carcass traits in Mazandaran native fowls breeding programs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Myostatin
 • Polymorphism
 • Traits
 • Native chicken
 1. دهقان ­زاده، ه.؛ میرحسینی، س.ض. و شادپرور، ع. 1383. بررسی تنوع ژنتیکی مرغان بومی ایران با استفاده از نشانگرهای RAPD. مجله پژوهش و سازندگی. شماره 62، صفحات 6 تا 9.
 2. معروفی، س.؛ مردانی، ک.؛ هاشمی، ع و قادرزاده، م. 1390. بررسی چندشکلی ژن میوستاتین در مرغ­ های نژاد راس 308 با استفاده از روش PCR-SSCP. اولین کنگره ملی علوم و فناوری ­های نوین کشاورزی.
 3. نقوی،م.؛قره ­یاضی،ب.وحسینی ­سالکده، ق. 1388. نشانگرهای مولکولی (چاپ سوم)، انتشارات دانشگاه تهران. 48 صفحه.
  1. Bai, J.Y.; Zhang, Q. and Jia, X.P., 2006. Comparison of different foreground and background selection methods in marker-assisted introgression. Acta Genetica Sinica. Vol. 33, pp: 1073-1080.
  2. Bharani Kumar, S.T.; Ahlawat, S.P.S.; Tantia, M.S. and Vijh, R.K., 2007. Genetic relationship among chicken populations of india based on SNP markers of myostatin gene. International J of Poultry Science. Vol. 6, pp: 684-688.
  3. Bhattacharya, T.K. and Chatterjee, R.N., 2013. Polymorphism of the myostatin gene and its association with growth traits in chicken. Poultry Science. Vol. 92, pp: 910-915.
  4. Dementeva, N.V.; Mitrofanova, O.V.; Tyshchenko, V.I.; Terletskiy, V.P. and Yakovlev, A.F., 2016. The rate of weight gains and productivity of chicken broiler cross with various polymorphic types of myostatin gene. Vavilov Journal of Genetics and Breeding. Vol. 20, No. 1, pp: 39-43.
  5. Emara, M.G. and Kim, H., 2003. Genetic markers and their application in poultry breeding. Poultry Science. Vol. 82, pp: 952-957.
  6. Ghazikhani Shad, A.; Nejati Javaremi, A. and Mehrabani Yeganeh, H., 2007. Animal model estimation of genetic parameters for most important economic traits in Iranian native fowls. Journal of Biological Sciences. Vol. 10, No. 16, pp: 2787-2789.
  7. Havenstein, G.B.; Ferket, P.R. and Qureshi, M.A., 2003. Growth, livability and feed conversion of 1957 versus 2001 broilers when fed representative 1957 and 2001 broiler diets. Poultry Science. Vol. 82, pp: 1500-1508.
  8. Jahnson, P.L.; Mcewant, J.C.; Dodds, K.G. and Purchas, R.W., 2005. A directed search in the region of GDF8 for quantitative trait loci affecting carcass trait in Texel sheep. Journal of Animal Science. Vol. 83, pp:1988-2000.
  9. Karim, L.; Coppieters, W.; Grobet, L.; Valentini, A. and Georges, M., 2000. Convenient genotyping of six myostatin mutations causing double-muscling in cattle using a multiplex oligonucleotide ligation assay. Anim. Genet. Vol. 31, pp: 396-399.
  10. Smet, S.D.; Webb, E.C.; Claeys, E. and Uytterhaegen, L., 2000; Effect of dietary energy and protein levels on fatty acid composition of intramuscular fat in double muscled Belgian Blue bulls. Meat Science. Vol. 56, pp: 73-79.
  11. Xianghai, Y.E.; Stewart, R.; Brown, L.; Luiz, L.; Jack, C.M. and Susan, J., 2007. Associations of myostatin gene polymorphisms with performance and mortality traits in broiler chickens. Genet. Sel. Evol. Vol. 39, pp: 73-89.
  12. Zhang, G.; Dai, G.; Wang, J.; Wei, y.; Ding, F.; Li, Z.; Zhao, X.; Xie, K. and Wang, w., 2012. Polymorphisms in 5’-upstream regions of the myostatin gene in four chicken breeds and its relationship with growth traits in the Bian chicken. African Journal of Biotechnology. Vol. 11, No. 40, pp: 9677-9682.
  13. Zhang, G.; Zhao, X.H.; Wang, J.Y.; Ding,F.X.and Zhang, L.; 2011. Effect of an exon 1 mutation in the myostatin gene on the growth traits of the Bian chicken. Stichting Inter. Foundation for Animal Genetics. Vol. 43, pp: 458-459.