بررسی ویژگی های ریخت شناسی سمندر لرستانی (Neurergus Kaiseri) در غرب و جنوب غرب ایران

نوع مقاله : علوم جانوری

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، کدپستی: 8415683111

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، کدپستی: 8415683111

3 واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی همدان، ایران

چکیده

سمندر لرستانی (Neurergus Kaiseri) از دوزیستان دم ­دار بومی ایران است که جمعیت­ های آن در غربو جنوب ­غرب ایران و در بخش ­هایی از استان­ های لرستان و خوزستان پراکنده شده است. در این مطالعه به­ منظور مطالعه ویژگی­های ریخت ­شناسی این گونه، 85 فرد از 8 سایت در جنوب لرستان و شمال استان خوزستان در طی سال­ های 1395-1394 نمونه ­برداری شدند. برای هرفرد چهار ویژگی اصلی شامل طول دم (TL)، طول سر (HL)، طول بدن (SVL) و طول کل بدن (BL) و چهار نسبت شامل طول کل بدن به طول سر(BL- HL)، طول کل بدن به طول دم (BL- TL)، طول کل بدن به طول بدن (BL- SVL) و طول دم به طول بدن (TL- SVL) اندازه­گیری شد و این صفات در بین جمعیت ­های مورد مطالعه مقایسه شد. متوسط طول بدن ماده­ ها در تبار شمالی 13/33 (13/72-12/95) سانتی ­متر و در تبار جنوبی 12/78 (13/09- 12/54) سانتی ­متر و هم­ چنین برای نرها نیز در تبار شمالی 11/81 (12/212-11/490) سانتی ­متر و تبار جنوبی 12/112 (12/365-11/804) سانتی ­متر به ­دست آمد. تحلیل آزمون ANOVA انجام شده نشان ­دهنده تمایز معنی ­دار میان صفات ریختی جمعیت­ ها بود  به ­طوری ­که جمعیت­ های دو تبار شمالی و جنوبی به ­جز در مشخصه طول کل بدن، از نظر سایر صفات ریختی و نسبتی دارای اختلاف معنی ­داری (0/05>P) بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating morphological characteristics of the Lorestan newt (Neurergus kaiseri) in west and southwest of Iran

نویسندگان [English]

 • Hadi Khoshnamvand 1
 • Mansoureh Malekian 1
 • Yazdan Keivany 2
 • Mohsen Amiri 3
 • Forough Goudarzi 1
1 Department of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahan, 8415683111, Iran.
2 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahan, 8415683111, Iran
3 Hamedan Azad University, Hamedan, 6518115743, Iran
چکیده [English]

The Lorestan newt, Neurergus kaiseri is one of the endemic amphibians, distributed in some parts of Lorestan and Khuzestan Provinces in west and south western Iran. In the current study, morphological characteristics of the Lorestan newt was investigated through sampling of 85 individuals from eight sites in the south of Lorestan and north of Khuzestan during 2015-2016. Four main morphological features including, tail length (TL), head length (HL), body length (SVL), total length (BL) and four ratios: (BL/ HL), (BL/ TL), (BL/SVL) and (TL/ SVL) were measured and compared among populations. The average body length for females in Luristan and Khuzestan Provinces were 13.331cm (12.95- 13.72) and 12.782 cm (12.53-13.09) respectively and for male specimens were 11.815 cm (11.49- 12.21) and 12.11 cm (11.80- 12.36). The results obtained from the ANOVA analysis indicated that there were significant differences (P 0.05) in all morphological characteristics of the newt between northern and southern clades except for the total body length.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lorestan newt
 • Neurergus kaiseri
 • morphology
 • Adaptive morphology
 1. جولاده ­رودبار، آ. ووطن­ دوست، ص.، 1394. بررسی مقایسه­ ای صفت­ های ریخت­ سنجی و شمارشی ماهی Barilus mesopotamicusدر رودخانه­ های سیمره، چنگوله و سیاه گاو استان ایلام. مجله بهره برداری و پرورش آبزیان. جلد4، شماره1، صفحات 47 تا 63.
 2. رادخواه، ع.؛ پورباقر، ه. و ایگدری، س.، 1394. بررسی عوامل اکولوژیکی مؤثر بر ویژگی ­های ریخت ­سنجی ماهی شاه­کولی (1925 Alburnus atropatenae Berg,) در رودخانه­ های سیمینه ­رود و زرینه رود. مجله بوم ­شناسی آبزیان. سال 5، شماره 3، صفحات 12 تا 20.
 3. یوسفی،م.؛  کابلی، م.؛ایگدری، س.؛  محمدی، ع.و رضایی، ع.، 1394. بررسی تغییرات مورفومتریک کمر­کولی بزرگSitta tephronota dresseri  در امتداد رشته کوه زاگرس. مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک.  سال7، شماره22، صفحات 23 تا 34.
 4. محمدیان، ح.، 1382. خزندگان و دوزیستان ایران. انتشارات سبپره.226 صفحه. 
 5. هزاوه، ن.؛ قاسم­زاده، ف.ودرویش، ج.، 1386. بررسی بیوسیستماتیک (مورفولوژی، کاریولوژی و مورفومتری) دوزیستان بی ­دم (Anura) استان مرکزی. مجله زیست شناسی ایران. جلد20، شماره 4، صفحات 458 تا 467.
 6. Baran,, I. and Atatür, M.K., 1998. Turkish Herpetofauna (Amphibians and Reptiles). Republic of Turkish Ministry of Environment, Ankara, Turkey.
 7. Chang, Y.; Wang, H. and Hou, W., 2011. Effects of Construction Materials and Design of Lake and Stream Banks on Climbing Ability of Frogs and Salamanders. Ecological Engineering. Vol. 37, pp: 1726-1733.
 8. Cicek, K.; Ayaz, D. and Serdar, H., 2010. Data on Morphology of Southern Crested Newt, Triturus karelinii (Strauch, 1870) (Caudata: Salamandridae) in Uludağ (Bursa, Turkey). Biharean Biologist. Vol. 4, No. 2, pp: 103-107.
 9. Cicek, K.; Ayaz, D. and Bayrakci, Y., 2011. Morphology of the Northern Banded Newt, Ommatotriton ophryticus (Berthold, 1846) (Caudata: Salamandridae) in Uludağ (Bursa, Turkey). Herpetology Notes. Vol. 4, pp: 161-165.
 10. Cornuau, J.; Schmeller, D.; Pigeault, R.; Sibeaux, A.; Tourat, A. and Loyau, A., 2014. Information-content of Morphological and Behavioural Sexual Traits in the Palmate Newt (Lissotriton helveticus). Behavioural Processes. Vol. 108, pp: 36-42.
 11. Farasat, H. and Sharifi, M., 2015. Ageing and Growth of the Endangered Kaiser’s Mountain Newt, Neurergus kaiseri (Caudata: Salamandridae), in the Southern Zagros Range Iran. Journal of Herpetology. Vol. 50, No. 1, pp: 120-125.
 12. Farasat, H.; Akmali, V. and Sharifi, M., 2016. Population Genetic Structure of the Endangered Kaiser’s Mountain Newt, Neurergus kaiseri (Amphibia: Salamandridae). Plos One Vol. 11. No. 2. e0149596.
 13. IUCN. 2016. Neurergus kaiseri, The red list of threatened species, Http://www.IUCNredlist.org/details/59450/0. Version 4/2015. (Last accessed on 07 April 2016).
 14. Krizmanic, G.; Mesaros, G.; Dzuki, M. and Kalezic, L., 1997. Morphology of the Smooth Newt (Triturus Vulgaris) in Former Yugoslavia, Taxonomical Implications and Distribution Patterns. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae. Vol. 43, No. 4, pp: 345-357.
 15. Sharifi, M.; Farasat, H. and Vaissi, S., 2012. Sexual size dimorphism in Neurergus kaiseri (Caudata: Salamandridae) in south-western Zagros Mountains, Iran. Amphibian and Reptile Conservation. Vol. 6, No. 4, pp: 1-8.
 16. Sharifi, M.; Farasat, H.; BaraNi-Beiran, H.; vaissi, S. and Foroozanfar, E., 2013. Notes on the Distribution and Abundance of the Endangered Kaiser’s Mountain Newt, Neurergus kaiseri (caudata: salamandridae), in southwestern Iran. Herpetological Conservation and Biology. Vol. 8,No. 3, pp: 724-731.
 17. Smith, G.; Hopkins, G.; Mohammadi, Sh.; Skinner, H.; Hansen, T.; Brodie, E. and French, Jr., 2015. Effects of Temperature on Embryonic and Early Larval Growth and Development in the Rough-Skinned Newt (Taricha granulosa). Journal of Thermal Biology. Vol. 51, pp: 89-95.
 18. Walls, S.C.; Belanger, S.S. and Blaustein, A.R., 1993. Morphological Variation in a Larval Salamander: Dietary Induction of Plasticity in Head Shape. Oecologia. Springer Verlog. Vol. 96, pp: 162-168.