بررسی فونستیک لاک پشت های استان البرز

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم و فناوری های نوین، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران

چکیده

لاک­پشت ها خزندگانی از راسته Testudines می ­باشند و به ­عنوان گونه­ های کلیدی در زیستگاهی که زندگی می­ کنند به ­شمار می ­روند و وجود آن ­ها به بقا و پایداری تنوع زیستی کمک می­ کند. مطالعه حاضر جهت به ­دست آوردن اطلاعات کافی از تراکم و گونه ­های لاک­پشت در استان البرز جهت بررسی فونستیکی آن­ ها در استان البرز صورت گرفته است. در پژوهش حاضر از 12 ایستگاه مختلف در استان البرز که از فروردین تا شهریور 1395 تعداد 33 قطعه لاک­پشت جمع­ آوری شد و بعد از زیست­ سنجی کامل و تشخیص جنسیت، توسط کلیدهای شناسایی معتبر مورد شناسایی قرار گرفتند. از بررسی زیستگاه ­های مورد بررسی 33 نمونه به­ دست آمد که 32 مورد آن Testudo graeca بود که گونه غالب استان البرز است و یک مورد آن Emys orbicularisبود. تعداد نمونه ­ها در ایستگاه­ ها تفاوت معنی­ داری نداشتند و به ­نظر می­ رسد پراکنش لاک­ پشتان در نقاط مختلف استان البرز  یکسان باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. حجتی، و.؛ مقدس، د. و فقیری، ا.، 1388. شناسایی دوزیستان و خزندگان پارک ملی شهید زارع ساری. فصلنامه علمی پژوهشی زیست ­شناسی جانوری. سال 1، شماره 3، صفحات 32 تا 38 .
 2. حجتی، و.، 1383. بررسی لاک­ پشت­ های آبزی استان مازندران و گیلان. پایان­ نامه کارشناسی ­ارشد رشته علوم جانوری. دانشگاه شهید بهشتی. 128 صفحه.
 3. حجتی، و.؛ کمی، ح.ق.؛ ابراهیمی، م. و شجیعی، ه.، 1381. مقایسه مورفومتریک لاک­ پشت برکه­ ای Emys orbicularis و لاک پشت خزری Mauremys caspica caspica  در استان­ های گلستان و مازندران. مجله علوم دریایی ایران. دوره 2، شماره 3، صفحات 1 تا 11.
 4. شاکرزاده، ژ.، 1387. مطالعه لاک­ پشت ­های خانواده تستودینیده و امیدیده در نواحی غربی و جنوبی ایران. پایان ­نامه کارشناسی ­ارشد رشته زیست­ شناسی. دانشگاه رازی کرمانشاه. 97 صفحه.
 5. عظیمی، م.، 1394. بررسی فونستیک لاک­پشتان شهرستان دماوند. پایان ­نامه کارشناسی ­ارشد بیوسیستماتیک جانوری. دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران. 78 صفحه.
 6. کمالی، ک.، 1392. کتاب خزندگان و دوزیستان ایران. انتشارات ایران شناسی. 366 صفحه.
 7. لاریجانی، م.، 1394. بررسی فونستیک لاک ­پشتان شهرستان­ های جنوب­ شرق استان تهران. پایان ­نامه کارشناسی­ ارشد رشته بیوسیستماتیک جانوری. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا. 81 صفحه.
 8. Arnold, E., 1988. Caudal autotomy as a defense. Biology of the Reptilia. Vol. 6, pp: 235-273.
 9. Anderson, S., 1974. Preliminary key to the turtles lizard and Amphisbaenias of Iran. Fieldiana Zoology. Vol. 4, No. 4, PP: 27-43.
 10. Atatür, M. and Ballasina, D., 1995. A preliminary report on the present status of Turkey’s terrestrial and freshwater turtles from the viewpoint of conservation. Red Data Book on Mediterranean Chelonians. pp: 183-190.
 11. Fulton, D.C.; Manfredo, M.J. and Lipscomb, J., 1996. Wildlife value orientations: A conceptual and measurement approach. Human dimensions of wildlife. Vol. 1, No. 2,pp: 24-47.
 12. Group, T.T.W., 2009. Turtles of the world: annotated checklist of taxonomy and synonymy, 2009 update, with conservation status summary. Chelonian Research Monographs. Vol. 5, pp: 39-84.
 13. Li, C.; Wu, X.C.; Rieppel, O.; Wang, L.T. and Zhao, L.J., 2008. An ancestral turtle from the Late Triassic ofsouthwestern China. Nature. Vol. 456, No. 7221, pp: 497-501.
 14. Mohan, G.H. and Norton, T., 2010. Turtles, tortoises, and terrapins. Behavior of exotic pets. Ames (IA): WileyBlackwell. pp: 33-43.
 15. Roe, D.; Leader Williams, N. and Dalal Clayton,D.B., 1997. Take only photographs, leave only footprints: the environmental impacts of wildlife tourism. Environmental Planning Group International Institute for Environment and Development.London. 86 p.
 16. Zuffi, M.; Celani,A.; FoschiE. and TripepiS., 2007. Reproductive strategies and body shape in the European pond turtle (Emys orbicularis) from contrasting habitats in Italy. Journal of Zoology. Vol. 271, No. 2, pp: 218-224.
 17. Zuffi, M.A.; Di Benedetto, M.F. and Foschi, E., 2004. The reproductive strategies in neighbouring populations of the European pond turtle, Emys orbicularis, in central Italy. Italian Journal of Zoology. Vol. 71, No. 2, pp: 101-104.