بررسی فونستیک لاک پشت های استان البرز

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم و فناوری های نوین، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران

چکیده

لاک­پشت ها خزندگانی از راسته Testudines می ­باشند و به ­عنوان گونه­ های کلیدی در زیستگاهی که زندگی می­ کنند به ­شمار می ­روند و وجود آن ­ها به بقا و پایداری تنوع زیستی کمک می­ کند. مطالعه حاضر جهت به ­دست آوردن اطلاعات کافی از تراکم و گونه ­های لاک­پشت در استان البرز جهت بررسی فونستیکی آن­ ها در استان البرز صورت گرفته است. در پژوهش حاضر از 12 ایستگاه مختلف در استان البرز که از فروردین تا شهریور 1395 تعداد 33 قطعه لاک­پشت جمع­ آوری شد و بعد از زیست­ سنجی کامل و تشخیص جنسیت، توسط کلیدهای شناسایی معتبر مورد شناسایی قرار گرفتند. از بررسی زیستگاه ­های مورد بررسی 33 نمونه به­ دست آمد که 32 مورد آن Testudo graeca بود که گونه غالب استان البرز است و یک مورد آن Emys orbicularisبود. تعداد نمونه ­ها در ایستگاه­ ها تفاوت معنی­ داری نداشتند و به ­نظر می­ رسد پراکنش لاک­ پشتان در نقاط مختلف استان البرز  یکسان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Faunistic survey of turtles in Alborz province

نویسندگان [English]

 • Naiemeh Hassanzadeh 1
 • Hamid Belgheis zade 1
 • Siamak Yousefi Siahkalroodi 2
1 Department of Biology, Faculty of Modern Medicine, Islamic Azad University, Medical branch, Tehran, Iran, POBox: 19395-1495
2 Department of Biology, Faculty of Biological Sciences , Varamin Pishva branch, Islamic Azad University, Varamin , Iran
چکیده [English]

Turtles and tortoises are reptile species from the order Testudines. Turtles are known as key species within the habitat that occupy. Their presence is needed for biodiversity to survive and remain sustainable. We conducted faunistic survey on turtle and tortoise species of Alborz province to achieve sufficient information on the species of the order Testudines in this area for further protection decision makings. In this study 12 different stations were selected from Alborz Province and the study was carried out between March to August 1395. Totally 33 spicimens of turtles and tortoises were collected. After a comprehensive biometry including measuring weight, biological studies and identifying the gender, they were classified by the use of valid identification keys. The 33 specimens were collected out of which 32 specimens were identified as Testudo graeca and one specimen as Emys orbicularis. The number of specimens did not significantly differ among stations and the distribution of the species seemed to be the same in different parts of Alborz Province.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Turtle
 • Alborz province
 • Faunistic
 • Testudines
 1. حجتی، و.؛ مقدس، د. و فقیری، ا.، 1388. شناسایی دوزیستان و خزندگان پارک ملی شهید زارع ساری. فصلنامه علمی پژوهشی زیست ­شناسی جانوری. سال 1، شماره 3، صفحات 32 تا 38 .
 2. حجتی، و.، 1383. بررسی لاک­ پشت­ های آبزی استان مازندران و گیلان. پایان­ نامه کارشناسی ­ارشد رشته علوم جانوری. دانشگاه شهید بهشتی. 128 صفحه.
 3. حجتی، و.؛ کمی، ح.ق.؛ ابراهیمی، م. و شجیعی، ه.، 1381. مقایسه مورفومتریک لاک­ پشت برکه­ ای Emys orbicularis و لاک پشت خزری Mauremys caspica caspica  در استان­ های گلستان و مازندران. مجله علوم دریایی ایران. دوره 2، شماره 3، صفحات 1 تا 11.
 4. شاکرزاده، ژ.، 1387. مطالعه لاک­ پشت ­های خانواده تستودینیده و امیدیده در نواحی غربی و جنوبی ایران. پایان ­نامه کارشناسی ­ارشد رشته زیست­ شناسی. دانشگاه رازی کرمانشاه. 97 صفحه.
 5. عظیمی، م.، 1394. بررسی فونستیک لاک­پشتان شهرستان دماوند. پایان ­نامه کارشناسی ­ارشد بیوسیستماتیک جانوری. دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران. 78 صفحه.
 6. کمالی، ک.، 1392. کتاب خزندگان و دوزیستان ایران. انتشارات ایران شناسی. 366 صفحه.
 7. لاریجانی، م.، 1394. بررسی فونستیک لاک ­پشتان شهرستان­ های جنوب­ شرق استان تهران. پایان ­نامه کارشناسی­ ارشد رشته بیوسیستماتیک جانوری. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا. 81 صفحه.
 8. Arnold, E., 1988. Caudal autotomy as a defense. Biology of the Reptilia. Vol. 6, pp: 235-273.
 9. Anderson, S., 1974. Preliminary key to the turtles lizard and Amphisbaenias of Iran. Fieldiana Zoology. Vol. 4, No. 4, PP: 27-43.
 10. Atatür, M. and Ballasina, D., 1995. A preliminary report on the present status of Turkey’s terrestrial and freshwater turtles from the viewpoint of conservation. Red Data Book on Mediterranean Chelonians. pp: 183-190.
 11. Fulton, D.C.; Manfredo, M.J. and Lipscomb, J., 1996. Wildlife value orientations: A conceptual and measurement approach. Human dimensions of wildlife. Vol. 1, No. 2,pp: 24-47.
 12. Group, T.T.W., 2009. Turtles of the world: annotated checklist of taxonomy and synonymy, 2009 update, with conservation status summary. Chelonian Research Monographs. Vol. 5, pp: 39-84.
 13. Li, C.; Wu, X.C.; Rieppel, O.; Wang, L.T. and Zhao, L.J., 2008. An ancestral turtle from the Late Triassic ofsouthwestern China. Nature. Vol. 456, No. 7221, pp: 497-501.
 14. Mohan, G.H. and Norton, T., 2010. Turtles, tortoises, and terrapins. Behavior of exotic pets. Ames (IA): WileyBlackwell. pp: 33-43.
 15. Roe, D.; Leader Williams, N. and Dalal Clayton,D.B., 1997. Take only photographs, leave only footprints: the environmental impacts of wildlife tourism. Environmental Planning Group International Institute for Environment and Development.London. 86 p.
 16. Zuffi, M.; Celani,A.; FoschiE. and TripepiS., 2007. Reproductive strategies and body shape in the European pond turtle (Emys orbicularis) from contrasting habitats in Italy. Journal of Zoology. Vol. 271, No. 2, pp: 218-224.
 17. Zuffi, M.A.; Di Benedetto, M.F. and Foschi, E., 2004. The reproductive strategies in neighbouring populations of the European pond turtle, Emys orbicularis, in central Italy. Italian Journal of Zoology. Vol. 71, No. 2, pp: 101-104.