بررسی تاثیر مکمل اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare) در جیره غذایی بر بلوغ اووسیت ها و رسیدگی جنسی ماهی سیکلید گورخری (Cichlasoma nigrofasciatum)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، صندوق پستی: 578

چکیده

در تحقیق حاضر، تاثیر مکمل اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare) بر بلوغ اووسیت­ ها و رسیدگی جنسی سیکلید گورخری (Cichlasoma nigrofasciatum) مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور، 225 ماهی سیکلید گورخری با میانگین وزنی 0/02±1/65 گرم در آکواریوم ­های 80 لیتری (15 قطعه ماهی در هر آکواریوم) در تیمارهای با سه تکرار توزیع شدند و به ­مدت 40 روز با جیره­ های غذایی حاوی اسانس رازیانه در سطوح صفر، 75، 100، 125، 150 میلی­ گرم در کیلوگرم به ­مقدار روزانه 3 درصد وزن بدن، تغذیه شدند. نتایج بافت ­شناسی گناد (30 روز پس از تغذیه)، زمان رسیدگی جنسی و مدت زمان سپری­ شده از جفت­ گیری تا تخم ریزی نشان داد که اغلب اووسیت­ های گروه­ های شاهد، 75 و 125 میلی­ گرم اسانس در مرحله پیش ­هستگی و تعدادی در مرحله زرده ­سازی قرار دارند. در تیمار 100 و 150 میلی ­گرم اسانس، اغلب اووسیت ­ها در مرحله آخر زرده­ سازی مشاهده شدند و در مقایسه با سایر تیمارها از تکامل بلوغ بیش ­تری برخوردار بودند. کم ­ترین زمان لازم برای رسیدگی جنسی در 150 میلی­ گرم اسانس مشاهده شد (1/15±78/0 روز) که تفاوت معنی ­داری با گروه شاهد و سایر تیمارها به­ جز 100 میلی­ گرم اسانس، داشت (0/05>p). زمان سپری­ شده از جفت­ گیری تا تخم ­ریزی در گروه شاهد (1/45±17/66 روز) در مقایسه با تمام تیمارهای تغذیه ­شده با اسانس رازیانه به­ طور معنی ­داری طولانی­ تر بود (0/05>p). 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of supplementary fennel (Foeniculum vulgare) essential oil in diet on oocytes maturity and sexual maturation of Convict cichlid (Cichlasoma nigrofasciatum)

نویسندگان [English]

 • Azam Sotoudeh
 • Sakineh Yeganeh
Department of Fisheries, Faculty of Animal Sciences and Fisheries, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, P.O. Box: 578, Sari, Iran,
چکیده [English]

In this study, the effects of supplementary fennel (F. vulgare) essential oil on oocytes maturity and sexual maturation of Convict cichlid (C. nigrofasciatum) were investigated. For this purpose, 225 Convict cichlids with mean weight (1.65±0.02 g) were distributed into 80-l glass aquaria (15 fish/tank) in triplicate treatments and fed with diets containing levels of fennel essential oil at 0, 100, 125 and 150 mg kg-1, at 3% of their body weight daily for 40 days. Results of gonad histology (30 days after fed), time to sexual maturation and the elapsed time from mating to spawning showed that most oocytes of control, 75 and 125 mg essential oil groups being in pronuclear stage and some of them in vitellogenesis. In 100 and 150 mg essential oil treatments, most oocytes were observed in final stage of vitellogenesis and as compared to other treatments had more evolution of maturity. The lowest time for sexual maturation observed in 150 mg essential oil (78±1.15 day) that had significant difference with control group and other treatments except 100 mg essential oil (p<0.05). The elapsed time from mating to spawning in control group (17.66±1.45 day) were longer as compared to all treatments fed with fennel essential oil (p<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Foeniculum vulgare
 • Sexual maturation
 • Cichlasoma nigrofasciatum
 1. تاکی، ا.؛ سالاری، س.؛ بوجارپور، م.؛ ساری، م. و تقی ­زاده،م.، 1393. تاثیر سطوح مختلف اسانس رازیانه بر صفات تولیدی، خواص کیفی تخ م­مرغ و برخی فراسنجه ­های تولید­مثلی مرغ تخم­ گذار. نشریه پژوهش ­های علوم ­دامی ایران. جلد 6، شماره 2، صفحات 140 تا 149.
 2. چنگیزی، ر.؛ متین ­فر، ع.؛ جمیلی، ش. و غیاثوند، ز.، 1387. مقایسه شاخص ­های تکثیر ماهی زینتی سیکلید گورخری (Cichlasoma nigrofasciatum)در نسبت­ های جنسی و دوره­ های نوری متفاوت. مجله پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزیان. شماره 78، صفحات 135 تا 143.
 3. حسین زاده صحافی، ه.، 1380 . بیولوژِی تولید مثل ماهی با تاکید بر ماهی­ های ایران. موسسه نشر جهاد وابسته به جهاد دانشگاهی واحد تهران. صفحات 2 تا 4.
 4. روزبهانی، ش.؛ نظری، ع.ر. و باقرزاده، ژ.، 1391. بررسی تاثیر عصاره اتانولی رازیانه (Foenicolum vulgar) بر رشد و باروری ماهی گپی (Poecilia reticulata). اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران، دانشگاه علوم و فنون دریائی خرمشهر.
 5. زرگری، ع.،1375. گیاهان داروئی، تهران، جلد دوم. صفحات  تا 114.
 6. صدرفضلایی، س.؛ فرخی، ف. و خانشی، ف.، 1393. تاثیر متفورمین و عصاره آبی رازیانه بر هیستومورفومتری آندومتر رحم و میزان هورمون­ های استروئیدی در موش های مبتلا به سندرم پلی ­کیستیک تخمدان. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. دوره 8، شماره 5، صفحات 12 تا 19.
 7. عمادی، ح.، 1388. آکواریوم و تکثیر و پرورش ماهی­ های آکواریومی آب شیرین. انتشارات علمی آبزیان. 364 صفحه.
 8. کرم ­پور، پ.؛ آذرنیا، م.؛ میرابوالقاسمی، غ. و علیزاده، ف.، 1393. تأثیر عصاره هیدروالکلی دانه رازیانه بر غلظت سرمی هورمون­ های جنسی در رت ­های ماده نژاد ویستار مبتلا به سندرم تخمدان پلی­ کیستیک. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک. سال 17، شماره 5، صفحات 71 تا 78.
 9. ناجی، ط.؛ حسین ­زاده، ه.؛ جاذبی­ زاده، م.ک. و ثمری، ز.، 1389. بررسی اثر ایزوفلاوون ­های روغن سویا بر رشد و رسیدگی اووسیت­ ها در ماهی گورامی سه ­خال ماده نابالغ (Trichogaster trichopterus). فصلنامه پژوهش­ های مجله علوم و فنون دریائی. سال 5، شماره 3، صفحات 66 تا 73.
 10. ناجی، ط.؛ حسین ­زاده، ه.؛ سمائی، ت. و امانی ­نژاد، پ.، 1392. بررسی اثر عصاره گیاه رازیانه (Foenicolum vulgar) بر رشد و رسیدگی اووسیت­ ها در ماهی ماده گورامی سه ­خال (Trichogaster trichopterus). مجله آبزیان و شیلات. سال 4، شماره 14، صفحات 52 تا 58. 
 11. Belew, C., 1999. Herbs and the childbearing woman. Journal of Nurse Midwifery. Vol. 44, No. 3, pp: 231-252.
 12. Choi, E.M. and Hwang, J.K., 2004. Antiinflammatory analgesic and antioxidant activities of the fruit of Foeniculum vulgare. Fitoterapia. Vol. 75, No. 6, pp: 557-565.
 13. Clotfelter, E.D. and Rodriguez, A.C., 2006. Behavioral changes in fish exposed to phytoestrogens. Environmental Pollution. Vol. 144, No. 3, pp: 833-839.
 14. Dixon, R.A., 2004. Phytoestrogens. Annu. Rev. Plant Biology. Vol. 55, pp: 225-261.
 15. Francis, O.M.; Akinlolu, A.A. and Kehinde, O.A., 2013. Assessment of bitter leaf (Vernonia amygdalina) as fertility enhancer in the giant African catfish (Heterobranchus bidorsalis) broodstock. Academia Journal of Biotechnology. Vol. 1, No. 2, pp: 36-40.
 16. Hornok, L., 1992. The Cultivation of Medicinal Plants. In Hornok L. (ed.). Cultivation and Processing of Medicinal Plants. John Wiley and Sons, Chichester. pp: 187-196.
 17. Khazaei, M.; Montaseri, A.; Khazaei, M.R. and Khanahmadi, M., 2011. Study of Foeniculum vulgare effect on folliculogenesis in female mice. International journal of fertility and sterility. Vol. 5, No. 3, pp: 122-127.
 18. Maack, G. and Segner, H., 2003. Morphological development of the gonads in zebra fish. Journal of fish biology. Vol. 62, No. 4, pp: 895-906.
 19. Nazari, A. and Roozbehani, S., 2015. Influence of Fennel Foeniculum Vulgar Extract on Fertility, Growth rate and Histology of Gonads on Guppy Poecilia reticulata. Turkish Journal of Fisheriesand Aquatic Sciences.special issue. pp: 463-469.
 20. Seifi Berenjestanaki, S.; Esmaeili Fereidouni, A.; Ouraji, H. and Jani Khalili, K., 2014. Influence of dietary lipid sources on growth, reproductive performance and fatty acid compositions of muscle and egg in three-spot gourami (Trichopodus trichopterus) (Pallas, 1770). Aquaculture Nutrition. Vol. 20, No. 5, pp: 494-504.
 21. Shafiei, S.S.; Imanpour, M.; Aminian, B. and Gorgin, S., 2010. Histological study of ovarian development and sexual maturity of Kutum (Rutilus kutum Kamenskii, 1901). World Applied Sciences Journal. Vol. 8, No. 11, pp: 1343-1350.
 22. Sotoudeh, A. and Yeganeh, S., 2016. Effects of supplementary fennel (Foeniculum vulgare) essential oil in diet on growth and reproductive performance of the ornamental fish, Convict cichlid (Cichlasoma nigrofasciatum). Aquaculture Research.  Vol. 47, No. 12, pp: 1-8.
 23. Turner, J.V.; AgatonovicKustrin, S. and Glass, B.D., 2007. Molecular aspects of phytoestrogen selective binding at estrogen receptors. Journal of pharmaceutical sciences. Vol. 96, No. 8, pp: 1879-1885.
 24. Wootton, R.J. and Smith, C., 2015. Reproductive Biology of Teleoset Fishes. Oxford: Wiley Blackwell. 496 p.
 25. Zohar,Y.; Muñoz Cueto, J.A.; Elizur, A. and Kah, O., 2010. Neuroendocrinology of reproduction in teleost fish. General and comparative endocrinology. Vol. 165, No. 3, pp: 438-455.