بررسی اثرات جابه جایی درون گله ای خروس ها بر توان باروری گله های مادر گوشتی از دیدگاه اقتصادی

نوع مقاله : علوم جانوری

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران

چکیده

درگله­ های مادر گوشتی اغلب با افزایش سن از هفته 40 تا 45 ، میزان باروری کاهش می یابد، لذابرای جبران کاهش باروری ناشی از افزایش سن خروس از تکنیک­ های مختلفی استفاده می ­شود که مهم ­ترین آن جابجایی درون گله ­ای خروس­ ها یا  اینتراسپایکینگ است. برخلاف اسپایکینگ که همواره خطر ریسک و آلودگی از انواع مختلف از یک فارم دیگر به ­داخل گله وجود دارد در این روش جابجایی خروس­ ها  در درون گله هیچ نگرانی از نظر ورود آلودگی به ­داخل فارم وجود ندارد که یکی از مهم ­ترین امتیازات این روش می ­باشد. در این تحقیق برای برآورد جریان نقدینگی از اطلاعات درآمدی و هزینه­ ای مربوط به سال­ های 1395 و 1396مجتمع تولید جوجه یک­ روزه گوشتی آرتا جوجه استان اردبیل استفاده گردید. با استفاده از مدل زیست اقتصادی طراحی شده و اطلاعات جمع ­آوری شده از مزرعه پرورش مرغ مادر گوشتی، برآورد ارزش اقتصادی جوجه یک ­روزه و نرخ زنده مانی خروس­ های گله در حالت ­های مختلف جابجایی درون گله ­ای تعیین گردید. ارزش اقتصادی یک صفت به ­صورت افزایش در سود به­ دست آمده از یک حیوان وقتی عملکرد حیوانات برای صفت مورد نظر یک واحد افزایش یابد تعریف می­ گردد. این در حالی است که عملکرد برای سایر صفات ثابت باقی بماند. انواع روش ­های جابجایی درون گله ­ای خروس ها مشخص نمود که بیش ­ترین درصد هچ و میزان درآمد در حالت  32 درصد جابجایی و کم ­ترین هچ و درآمد در حالت 44 درصد جابجایی حاصل شد. به ­طوری ­که انجام 32 درصد جابجایی درون گله ­ای خروس ­ها با رعایت سایر موارد مدیریتی دارای بیش ­ترین سود و بالاترین ارزش اقتصادی تولید جوجه یک ­روزه گوشتی و نیز بیش ­ترین نرخ زنده­ مانی خروس (تلفات کم ­تر) می ­باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از روش ­های جابجایی درون گله ­ای خروس ­ها با توجه به شرایط گله­ های مرغ مادر گوشتی، جهت حفظ و جبران افت باروری ناشی از افزایش سن خروس در گله­ ها  و نیز در جهت بهبود برون ده اقتصادی سیستم تولید جوجه یک­ روزه گوشتی بسیار مفید و موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Intra spiking Flocks on Fertility Productivity in Economic Viewpoint

نویسندگان [English]

 • Reza Seyed Sharifi 1
 • Davar Mahdavi 1
 • Nemat Hedayat Evrigh 1
 • Jamal Seifdavati 1
 • Mahmoud Sahraei 2
1 Department of Animal Science , University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran
2 Animal Science Research Center, Agricultural and Natural Resources Research Center, Ardabil Province (Moghan), Agricultural Research and Training Organization, Ardabil, Iran
چکیده [English]

In broiler Flocks, the fertility rate decreases with increasing age from 40 to 45 weeks. Therefore, different methods are used to compensate for the reduced fertility caused by the aging of the rooster that the most important of them is the movement inside the rooster flocks or inter-spiking. Unlike spikes which always is accompanied by a risk of different contamination from another farm to the flock. In this method, there is no concern about the introduction of contamination into the farm, which is one of the most important advantages of this method. In this research, income and expenditure data were used from 2016 and 2017 for estimating the cash flow from the “Arta Joojeh” broiler chickens producer in Ardebil province. Using a bioeconomic model that were designed and collected from broiler Breeding Farms, the estimation of the economic value of one-day-old chicks and the survival rate of rooster herd in different movement conditions were determined. The economic value of a trait is defined as the increase in the profit derived from an animal when the performance of the animal increases for the desired trait while performance for other trait remains constant. Types of movement inside the rooster flocks methods indicated that the highest percentage of hatch and income were in the 32% displacement and the lowest hatch and income were in the 44% displacement. In such a way that 32% of the displacement of the rooster flock is considered to be the most profitable and the highest economic value of broiler chicks, as well as the highest rooster survival rate (less casualties). The results of this study showed that the use of displacements inside the rooster flocks is very useful and effective according to the conditions of broiler chickens to maintain and compensate for the fertility decline due to the aging of the rooster flocks and also to improve the economic outflow of the system One-day-old broiler production.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Intra spiking
 • Economic value
 • One-day-old broiler
 1. مددی، م.؛ یوسفی­ کلاریکلایی، ک. و شجاعی، ح.، 1393. بررسی تاثیر خصوصیات فیزیکی خروس ­ها بر عملکرد تولیدمثلی گله­ های مرغ مادر گوشتی. نشریه علوم درمانگاهی ودامپزشکی ایران. دوره 8، شماره 1، صفحات 19 تا 26.  
 2. مصلحی، ح،ر.، 1386.اصول پرورش مرغ مادر. انتشارات موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی.284 صفحه.
 3. Bramwell, R.K.; McDaniel, C.D.; Wilson, C.D. and Howarth, B., 1996. Age effects on male and female broiler breeders on sperm penetration of the perivite lline layer overlying the germinal disc. Poultry Sci. Vol. 75, pp: 755-762.
 4. Carvalho, E.; Zilli, J.; Mendes, A.; Morello, G. and Bonamigo, D., 2015. Main Factors that Affect the Economic Efficiency of Broiler Breeder Production. Brazilian Journal of Poultry Science. Vol. 17, No. 1, pp: 11-16.
 5. Hofacre, C., 2002. Management techniques to improve male mating activity and compensate for the age-related decline in broiler breeder fertility: intra-spiking. This article appeared in the Cobb-V. T, News. Vol. 7, No. 1, pp: 2000.
 6. Jiang, X.; Groen, A.F. and Brascamp, E.W., 1998. Economic Values in Broiler Breeding. Poultry Sci. Vol. 77, pp: 934-943.
 7. Karianne, M. and Chung, Y., 2010. Effect of double interspiking on fertility, behavior, and blood parameters in broiler breeder males reared under heat stress conditions. Master's Thesis, University of Tennessee. 694 p.
 8. McGary, S.I.; Estevez, M.R.; Bakst, T. and Pollock, D.L., 2002. Physiology and Reproduction Phenotypic Traits as Reliable Indicators of Fertility in Male Broiler Breeders. Poultry Sci. Vol. 81, pp: 102-111.
 9. Petitte, J.N.; Hawes, R.O. and Gerry, R.W., 1982. The influence of flock uniformity on the reproductive performance of broiler breeder hens housed in cages and floor pens. Poultry Sci. Vol. 61, pp: 2166-2171.
 10. Vegi, B.; Szike, Z.S. and Barna, J., 2004.  Monitoring of the effects of various spiking techniques in broiler breeder flocks by counting of IPVL holes of the eggs. Research Institute for Animal Breeding and Nutrition. 200 p.
 11. Wood, B.J., 2009. Calculating economic values for turkeys using a deterministic production model. Canadian Journal of Animal Sci. Vol. 89, pp: 201-213.
 12. Wilson, H.R.; Piesco, N.P.; Miller, E.R.  and Nesbeth, W.G., 1979. Prediction of the fertility potential of broiler breeder males. World’s Poultry Sci. Vol. 35, pp: 95-118.