بررسی اثرات جابه جایی درون گله ای خروس ها بر توان باروری گله های مادر گوشتی از دیدگاه اقتصادی

نوع مقاله : علوم جانوری

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران

چکیده

درگله­ های مادر گوشتی اغلب با افزایش سن از هفته 40 تا 45 ، میزان باروری کاهش می یابد، لذابرای جبران کاهش باروری ناشی از افزایش سن خروس از تکنیک­ های مختلفی استفاده می ­شود که مهم ­ترین آن جابجایی درون گله ­ای خروس­ ها یا  اینتراسپایکینگ است. برخلاف اسپایکینگ که همواره خطر ریسک و آلودگی از انواع مختلف از یک فارم دیگر به ­داخل گله وجود دارد در این روش جابجایی خروس­ ها  در درون گله هیچ نگرانی از نظر ورود آلودگی به ­داخل فارم وجود ندارد که یکی از مهم ­ترین امتیازات این روش می ­باشد. در این تحقیق برای برآورد جریان نقدینگی از اطلاعات درآمدی و هزینه­ ای مربوط به سال­ های 1395 و 1396مجتمع تولید جوجه یک­ روزه گوشتی آرتا جوجه استان اردبیل استفاده گردید. با استفاده از مدل زیست اقتصادی طراحی شده و اطلاعات جمع ­آوری شده از مزرعه پرورش مرغ مادر گوشتی، برآورد ارزش اقتصادی جوجه یک ­روزه و نرخ زنده مانی خروس­ های گله در حالت ­های مختلف جابجایی درون گله ­ای تعیین گردید. ارزش اقتصادی یک صفت به ­صورت افزایش در سود به­ دست آمده از یک حیوان وقتی عملکرد حیوانات برای صفت مورد نظر یک واحد افزایش یابد تعریف می­ گردد. این در حالی است که عملکرد برای سایر صفات ثابت باقی بماند. انواع روش ­های جابجایی درون گله ­ای خروس ها مشخص نمود که بیش ­ترین درصد هچ و میزان درآمد در حالت  32 درصد جابجایی و کم ­ترین هچ و درآمد در حالت 44 درصد جابجایی حاصل شد. به ­طوری ­که انجام 32 درصد جابجایی درون گله ­ای خروس ­ها با رعایت سایر موارد مدیریتی دارای بیش ­ترین سود و بالاترین ارزش اقتصادی تولید جوجه یک ­روزه گوشتی و نیز بیش ­ترین نرخ زنده­ مانی خروس (تلفات کم ­تر) می ­باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از روش ­های جابجایی درون گله ­ای خروس ­ها با توجه به شرایط گله­ های مرغ مادر گوشتی، جهت حفظ و جبران افت باروری ناشی از افزایش سن خروس در گله­ ها  و نیز در جهت بهبود برون ده اقتصادی سیستم تولید جوجه یک­ روزه گوشتی بسیار مفید و موثر است.

کلیدواژه‌ها


 1. مددی، م.؛ یوسفی­ کلاریکلایی، ک. و شجاعی، ح.، 1393. بررسی تاثیر خصوصیات فیزیکی خروس ­ها بر عملکرد تولیدمثلی گله­ های مرغ مادر گوشتی. نشریه علوم درمانگاهی ودامپزشکی ایران. دوره 8، شماره 1، صفحات 19 تا 26.  
 2. مصلحی، ح،ر.، 1386.اصول پرورش مرغ مادر. انتشارات موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی.284 صفحه.
 3. Bramwell, R.K.; McDaniel, C.D.; Wilson, C.D. and Howarth, B., 1996. Age effects on male and female broiler breeders on sperm penetration of the perivite lline layer overlying the germinal disc. Poultry Sci. Vol. 75, pp: 755-762.
 4. Carvalho, E.; Zilli, J.; Mendes, A.; Morello, G. and Bonamigo, D., 2015. Main Factors that Affect the Economic Efficiency of Broiler Breeder Production. Brazilian Journal of Poultry Science. Vol. 17, No. 1, pp: 11-16.
 5. Hofacre, C., 2002. Management techniques to improve male mating activity and compensate for the age-related decline in broiler breeder fertility: intra-spiking. This article appeared in the Cobb-V. T, News. Vol. 7, No. 1, pp: 2000.
 6. Jiang, X.; Groen, A.F. and Brascamp, E.W., 1998. Economic Values in Broiler Breeding. Poultry Sci. Vol. 77, pp: 934-943.
 7. Karianne, M. and Chung, Y., 2010. Effect of double interspiking on fertility, behavior, and blood parameters in broiler breeder males reared under heat stress conditions. Master's Thesis, University of Tennessee. 694 p.
 8. McGary, S.I.; Estevez, M.R.; Bakst, T. and Pollock, D.L., 2002. Physiology and Reproduction Phenotypic Traits as Reliable Indicators of Fertility in Male Broiler Breeders. Poultry Sci. Vol. 81, pp: 102-111.
 9. Petitte, J.N.; Hawes, R.O. and Gerry, R.W., 1982. The influence of flock uniformity on the reproductive performance of broiler breeder hens housed in cages and floor pens. Poultry Sci. Vol. 61, pp: 2166-2171.
 10. Vegi, B.; Szike, Z.S. and Barna, J., 2004.  Monitoring of the effects of various spiking techniques in broiler breeder flocks by counting of IPVL holes of the eggs. Research Institute for Animal Breeding and Nutrition. 200 p.
 11. Wood, B.J., 2009. Calculating economic values for turkeys using a deterministic production model. Canadian Journal of Animal Sci. Vol. 89, pp: 201-213.
 12. Wilson, H.R.; Piesco, N.P.; Miller, E.R.  and Nesbeth, W.G., 1979. Prediction of the fertility potential of broiler breeder males. World’s Poultry Sci. Vol. 35, pp: 95-118.