بررسی مقدماتی فون خزندگان منطقه شکار ممنوع سفیدکوه و آرسک در استان سمنان

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

چکیده

منطقه شکار ممنوع سفیدکوه و آرسک دامغان با مساحت 666000 هکتار در شمال غربی شهر دامغان در مسیر جاده تهران ـ مشهد حدفاصل کیلومتر 20 تا 22 جاده دامغان به سمنان و در ضلع شمال این جاده واقع می‌باشد. این مطالعه به منظور شناسایی فون خزندگان این منطقه از فروردین ماه 1392 تا اواخر آبان ماه 1392 انجام شد. در طی مدت تحقیق 93 نمونه خزنده جمع ­آوری گردید و در مجموع هفده گونه از شش خانواده و سیزده جنس شناسایی شد که عبارتند از: Natrix tessellata، Macrovipera lebetina obtusa، Platyceps ventromaculatus ventromaculatus،Platyceps najadum najadum، Platyceps karelini،Eirenis collaris collaris ،Hemorrhois ravergieri، Pseudocerastes persicus، Natrix natrix persa، Telescopus fallax iberus، Tenuidactylus caspius caspius، Eremias velox velox، Eremias persica، Trapelus agilisagilis، Paralaudakia caucasia، Mesalina watsonana و Heremites aurata transcaucasica.. در این تحقیق،  هیچ گونه ­ای از لاک‌پشت­ ها مشاهده نشد. تنوع سوسمارها در این منطقه نسبت به مارها کم تر بود. از زیرراسته مارها بیش ترین تعداد مشاهده شده مربوط به گونه Natrix tessellata با 7 نمونه و فراوانی 18 درصد و کم ترین آن مربوط به collarisEirenis collaris با 1 نمونه و فراوانی 3 درصد می­ باشد. از زیر راسته سوسماران بیش ترین تعداد مشاهده شده مربوط به Tenuidactylus caspius caspius با 15 نمونه و فراوانی 27 درصد و کم ترین تعداد مربوط به Heremites aurata transcaucasica با 3 نمونه و فراوانی 5 درصد می­ باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Reptiles Fauna in Sefid Kouh-Aresk No-Hunting Area in Semnan Province

نویسندگان [English]

 • Dariush Soleimanfallah 1
 • Vida Hojati 1
 • Hooman Shajiee 1
 • Shahram Sharafi 1
 • REZA Babaei Savasari 1
 • Sharifeh Khani 2
1 Department of Biology, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran
2 Department of Biology, Faculty of Sciences, Golestan University, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Sefid Kouh-Aresk No-Hunting Area with an area of 666000 hectares in the northwest of Damghan city along the Tehran-Mashhad road is located between 20 and 22 km of Damghan to Semnan road on the northern side of the road. This study was conducted to identify the reptile fauna of this region from April 2013 until late November 2013. During this research, 93 reptile specimens were collected and a total of 17 species of six families and thirteen genera were identified. These include: Natrix tessellata, Macrovipera lebetina obtusa, Platyceps ventromaculatus ventromaculatus, Platyceps najadum najadum, Hemorrhois ravergieri, Pseudocerastes persicus, Natrix natrix persa, Telescopus fallax iberus, Platyceps karelini, Eirenis collaris collaris,Tenuidactylus caspius caspius, Eremias velox velox, Eremias persica, Trapelus agilis agilis, Paralaudakia caucasia, Mesalina watsonana, Heremites aurata transcaucasica. In this research, no species of the turtles was observed. In this area, the lizard diversity was lower than snakes. From the suborder of Serpentes, the highest number belongs to the species Natrix tessellata with 7 samples and 18% frequency, and the lowest belongs to the Eirenis collaris collaris with 1 sample and 3% frequency. The subspecies of lizards had the highest number of Tenuidactylus caspius caspius with 15 samples and 27% frequency and the lowest number belongs to Heremites aurata transcaucasica with 3 samples and 5% frequency.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fauna
 • No-Hunting Area
 • Sefid Kouh-Aresk
 • Reptiles
 • Damghan
 1. محیط زیست شهرستان دامغان، 1392. راهنمای منطقه شکار ممنوع سفید کوه و آرسک.
 2. لطیفی، م.، 1379. مارهای ایران، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست. 478 صفحه.
 3. رستگارپویانی، ن.؛ جوهری، م. و رستگارپویانی، ا.، 1386. راهنمای صحرایی خزندگان ایران. جلد اول. چاپ دوم. انتشارات دانشگاه رازی. 298 صفحه. 
 4. Anderson, S.C., 1963. Amphibians and Reptiles from Iran. California Academy of Science. Vol. 31, pp: 417-498.
 5. Anderson, S.C., 1999. The Lizards of Iran.  Oxford, Ohio.
 6. Anderson, S.C., 1974. Preliminary key to the turtles, lizards and amphibians of Iran. Fieldiana Zoology, Chicago, USA. pp: 27- 44.
 7. Areste, M.; and Cebrian, R., 2003. Snakes of the World, Sterling Publication. 256 p.
 8. Bauer, A.M.; Masroor, R.; Titus-Mcquillan, J.; Heinicke, M.P.; Daza, J.D. and Jackman, T.R., 2013. A preliminary phylogeny of the Palearctic naked-toed geckos (Reptilia: Squamata: Gekkonidae) with taxonomic implications. Zootaxa. Vol. 3599, pp: 301-324.
 9. Nagy, Z.T.; Schmidtler, J.F.; Joger, U. and Wink, M., 2003. Systematik der Zwergnattern (Reptilia: Colubridae: Eirenis) und verwandter Gruppen anhand von DNA-Sequenzen und morphologischen Daten. Salamandra Bonn. Vol. 39, pp: 149-168.
 10. Nasrabadi, R.; Rastegar-Pouyani, N.; Rastegar-Pouyani, E. and Gharzi, A., 2017. A revised key to the lizards of Iran (Reptilia: Squamata: Lacertilia). Zootaxa. Vol. 4227, pp: 431-443.
 11. Rastegar-Pouyani, N.; Kami, H.G.; Rajabzadeh, M.; Shafiei, S. and Anderson, S.C., 2008. Annotated checklist ofamphibians and reptiles of Iran. Iranian Journal of Animal Biosystematics. Vol. 4, No. 1, pp: 43-66.
 12. Safaei-Mahroo, B.; Ghaffari, H.; Fahimi, H.; Broomand, S.; Yazdanian, M.; Najafi Majd, E.; Hosseinian Yousefkhani, S.S.; Rezazadeh, E.; Hosseinzadeh, M.S.; Nasrabadi, R.; Rajabizadeh, M.; Mashayekhi, M.; Motesharei, A.; Naderi, A. and Kazemi, S.M., 2015. The Herpetofauna of Iran: Checklist of Taxonomy, Distribution and Conservation Status. Asian Herpetological Research, Vol. 6, No. 4, pp: 257-290.
 13. Smid, J.; Moravec, J.; Kodym, P.; Kratochvil, L.; Hosseinian Yousefkhani, S.; Rastegar-Pouyany, E. and Frynta, D., 2014. Annotated checklist and distribution of the lizards of Iran. Zootaxa. Vol. 3855, No. 1, pp: 001-097.
 14. Szczerbak, N.N. and Golubev, M.L., 1996. Gecko fauna of the USSR and contiguous regions. Society for the Study of Amphibians and Reptiles, Ithaca, New York. 233 p.
 15. Uetz,P. and Hosek,J., 2016. The reptile database. Accessible at http://www.reptile-database.org.