بررسی مقدماتی فون خزندگان منطقه شکار ممنوع سفیدکوه و آرسک در استان سمنان

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

چکیده

منطقه شکار ممنوع سفیدکوه و آرسک دامغان با مساحت 666000 هکتار در شمال غربی شهر دامغان در مسیر جاده تهران ـ مشهد حدفاصل کیلومتر 20 تا 22 جاده دامغان به سمنان و در ضلع شمال این جاده واقع می‌باشد. این مطالعه به منظور شناسایی فون خزندگان این منطقه از فروردین ماه 1392 تا اواخر آبان ماه 1392 انجام شد. در طی مدت تحقیق 93 نمونه خزنده جمع ­آوری گردید و در مجموع هفده گونه از شش خانواده و سیزده جنس شناسایی شد که عبارتند از: Natrix tessellata، Macrovipera lebetina obtusa، Platyceps ventromaculatus ventromaculatus،Platyceps najadum najadum، Platyceps karelini،Eirenis collaris collaris ،Hemorrhois ravergieri، Pseudocerastes persicus، Natrix natrix persa، Telescopus fallax iberus، Tenuidactylus caspius caspius، Eremias velox velox، Eremias persica، Trapelus agilisagilis، Paralaudakia caucasia، Mesalina watsonana و Heremites aurata transcaucasica.. در این تحقیق،  هیچ گونه ­ای از لاک‌پشت­ ها مشاهده نشد. تنوع سوسمارها در این منطقه نسبت به مارها کم تر بود. از زیرراسته مارها بیش ترین تعداد مشاهده شده مربوط به گونه Natrix tessellata با 7 نمونه و فراوانی 18 درصد و کم ترین آن مربوط به collarisEirenis collaris با 1 نمونه و فراوانی 3 درصد می­ باشد. از زیر راسته سوسماران بیش ترین تعداد مشاهده شده مربوط به Tenuidactylus caspius caspius با 15 نمونه و فراوانی 27 درصد و کم ترین تعداد مربوط به Heremites aurata transcaucasica با 3 نمونه و فراوانی 5 درصد می­ باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. محیط زیست شهرستان دامغان، 1392. راهنمای منطقه شکار ممنوع سفید کوه و آرسک.
 2. لطیفی، م.، 1379. مارهای ایران، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست. 478 صفحه.
 3. رستگارپویانی، ن.؛ جوهری، م. و رستگارپویانی، ا.، 1386. راهنمای صحرایی خزندگان ایران. جلد اول. چاپ دوم. انتشارات دانشگاه رازی. 298 صفحه. 
 4. Anderson, S.C., 1963. Amphibians and Reptiles from Iran. California Academy of Science. Vol. 31, pp: 417-498.
 5. Anderson, S.C., 1999. The Lizards of Iran.  Oxford, Ohio.
 6. Anderson, S.C., 1974. Preliminary key to the turtles, lizards and amphibians of Iran. Fieldiana Zoology, Chicago, USA. pp: 27- 44.
 7. Areste, M.; and Cebrian, R., 2003. Snakes of the World, Sterling Publication. 256 p.
 8. Bauer, A.M.; Masroor, R.; Titus-Mcquillan, J.; Heinicke, M.P.; Daza, J.D. and Jackman, T.R., 2013. A preliminary phylogeny of the Palearctic naked-toed geckos (Reptilia: Squamata: Gekkonidae) with taxonomic implications. Zootaxa. Vol. 3599, pp: 301-324.
 9. Nagy, Z.T.; Schmidtler, J.F.; Joger, U. and Wink, M., 2003. Systematik der Zwergnattern (Reptilia: Colubridae: Eirenis) und verwandter Gruppen anhand von DNA-Sequenzen und morphologischen Daten. Salamandra Bonn. Vol. 39, pp: 149-168.
 10. Nasrabadi, R.; Rastegar-Pouyani, N.; Rastegar-Pouyani, E. and Gharzi, A., 2017. A revised key to the lizards of Iran (Reptilia: Squamata: Lacertilia). Zootaxa. Vol. 4227, pp: 431-443.
 11. Rastegar-Pouyani, N.; Kami, H.G.; Rajabzadeh, M.; Shafiei, S. and Anderson, S.C., 2008. Annotated checklist ofamphibians and reptiles of Iran. Iranian Journal of Animal Biosystematics. Vol. 4, No. 1, pp: 43-66.
 12. Safaei-Mahroo, B.; Ghaffari, H.; Fahimi, H.; Broomand, S.; Yazdanian, M.; Najafi Majd, E.; Hosseinian Yousefkhani, S.S.; Rezazadeh, E.; Hosseinzadeh, M.S.; Nasrabadi, R.; Rajabizadeh, M.; Mashayekhi, M.; Motesharei, A.; Naderi, A. and Kazemi, S.M., 2015. The Herpetofauna of Iran: Checklist of Taxonomy, Distribution and Conservation Status. Asian Herpetological Research, Vol. 6, No. 4, pp: 257-290.
 13. Smid, J.; Moravec, J.; Kodym, P.; Kratochvil, L.; Hosseinian Yousefkhani, S.; Rastegar-Pouyany, E. and Frynta, D., 2014. Annotated checklist and distribution of the lizards of Iran. Zootaxa. Vol. 3855, No. 1, pp: 001-097.
 14. Szczerbak, N.N. and Golubev, M.L., 1996. Gecko fauna of the USSR and contiguous regions. Society for the Study of Amphibians and Reptiles, Ithaca, New York. 233 p.
 15. Uetz,P. and Hosek,J., 2016. The reptile database. Accessible at http://www.reptile-database.org.