اثرات سن و وزن مولدین ماهی کپور (1758, Cyprinus carpio Linnaeus) صید شده از دریا و مولدین دریایی پرورش یافته در استخرهای خاکی روی برخی خصوصیات تولیدمثلی

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب های داخلی، گرگان

چکیده

در تحقیق حاضر، برخی خصوصیات تولیدمثلی مولدین ماهی کپور صید شده از دریا و مولدین دریایی پرورش ­یافته در استخرهای خاکی مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر سن و وزن این مولدین روی شاخص ­های تولیدمثلی مانند:: درصد لقاح، تعداد تخم لقاح­ یافته، تعداد لاروهای نورس، قطر تخم و تعداد تخم به ­ازای هر گرم در هر دو گروه مولدین ارزیابی شد. نتایج نشان داد وزن و سن مولدین ماده بر درصد لقاح، تعداد تخم لقاح ­یافته، تعداد لاروهای نورس، قطر تخم و تعداد تخم به ­ازای هرگرم اثر معنی­ داری نداشت (0/05<P) ، ولی بر درصد تخم­ گشایی اثر معنی داری داشت؛ به طوری که در مولدین دریایی درصد تخم­ گشایی به ­طور معنی ­داری بالاتر از مولدین پرورشی بود (0/05>P). هم چنین نوع مولد (دریایی و پرورشی) بر درصد لقاح، تعداد تخم لقاح­ یافته، تعداد بچه ماهی نورس، قطر تخم، تعداد تخم به ­ازای هر گرم اثر معنی ­داری نداشت (0/05<P)، ولی بر درصد تخم گشایی اثر معنی­ داری را نشان داد (0/01>P)، به ­طوری ­که درصد تخم­ گشایی در مولدین دریایی به ­طور معنی­ داری بالاتر از مولدین پرورشی بود. در مجموع با توجه به نتایج، می ­توان دریافت که سن و وزن مولدین ماده در مقایسه با سن و وزن مولدین نر اثر معنی ­داری بر درصد تخم ­­گشایی داشته و هم ­چنین نوع مولد (دریایی و پرورشی) نیز اثر معنی داری بر این پارامترها دارد (0/05>P)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of age and weight of catched and cultivated broodstocks of wild Carp (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) on some reproductive characteristics

نویسندگان [English]

 • Kamran Aghili 1
 • Sakineh Yeganeh 1
 • kourosh Amini 2
1 Department of Fisheries, Faculty of Animal Science and Fisheries, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2 Agricultural Research and Development Research Institute, Fisheries Research Institute of Iran, Inland Waters Aquatic Stocks Research Center, Gorgan
چکیده [English]

In this trial, it was studied some reproductive characteristics of wild Common Carp brood stocks caught from the sea and reared in ponds. The effects of age and weight were assessed on some reproductive characteristics such as percentage of fertilization, number of fertilized eggs, number of early hatched larvae, egg diameter and the number of eggs per gram produced by both groups. The results showed that weight and age of females had no significant effect on percentage of fertilization, the number of fertilized eggs, number of early hatched larvae, diameter and number of eggs per gram (P>0.05) but it had significant effect on the percentage of hatching, so that percentage of hatching was significantly higher in wild caught brood stocks (P<0.05). Also, type of brood (wild and cultivated) had no significant effect on percentage of fertilization, number of fertilized eggs, number of early hatched larvae, eggs diameter and the number of eggs per gram (P>0.05), but it had significant effect on  percentage of hatching (P<0.01) so that percentage of hatching was significantly higher in wild broods. In conclusion according to the results, it founded that age and weight of female broods in contrast to male broods, had significant effect on  percentage of hatching (P<0.05), and also type of broods had significant effect on this parameters. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Common carp brood stock
 • age
 • Weight
 • Reproductive characteristics
 1. ایمانپور، م.ر. و صفری، ر.، 1388. اﺛﺮ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ­ﻫﺎی ﮔﻨﺎدی و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻨﺎد در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر درﻳﺎی ﺧﺰر (Cyprinus capio Linnaeus, 1758). ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ. ﺟﻠﺪ 16، ﺷﻤﺎره 1، صفحات 19 تا 24.
 2. حسین ­زاده ­صحافی،ه.؛سلطانی،م. وداور،ف.، 1380. زیست شناسی تولیدمثل ماهی شورت Sillago sihamaدر خلیج فارس. مجله علمی شیلات ایران. سال 10، شماره 1، صفحات 37 تا 54.
 3. ذبیحی،م.؛پورکاظمی،م.؛کاظمی،ر. وکمالی،ا.، 1384. تعیین زمان تخم ­ریزی و تغییرات چرخه تولیدمثلی هامون ماهی ((schizothorax zarudnyiبر مبنای شاخص وزنی گناد،شاخص وزنی کبد و شاخص چاقی. مجله علمی شیلات ایران. سال 12، شماره 4، صفحات 41 تا 56.
 4. رهنما، س.؛ یلقی، س. و شجیعی، ه.، 1391. بررسی برخی شاخص ­های زیستی مولدین ماهی کپوردریایی در مرکز تکثیر سیجوال، بندرترکمن. مجله دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر. سال 6، شماره 3، صفحات 111 تا 120.
 5. عباسی، ک.؛ اسماعیلی ­فریدونی، ا.؛ صیادبورانی،م. و رحمانی، ح.، 1395. بررسی ارتباط هم­آوری ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) تالاب انزلی با طول، وزن و سن مولدین. همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم پایدار. 9-7 مهرماه. صفحات 45 تا 58.
 6. عنایت­ غلامپور، ط. و ایمانپور، م.، 1391. ارتباط میان برخی خصوصیات گنادی، اندازه ماهی و شاخص کبدی طی دوره تولیدمثلی مولدین ماده کپور دریایی (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) در خلیج گرگان. مجله زیست­ شناسی ایران. دوره 25، شماره 3، صفحات 409 تا 417.
 7. غفاری، ط. و فلاحتکار، ب.، 1394. اثر سن بر شاخص ­های تولیدمثلی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio). نشریه توسعه آبزی پروری. سال 9، شماره 1، صفحات 67 تا 80.
 8. فریدپاک، ف.،1386. دستورالعمل اجرایی تکثیر مصنوعی و پرورش ماهی­ های گرم آبی. انتشارات علمی آبزیان. 298 صفحه.
 9. ندافی،ر.؛مجازی­ امیری،ب.؛کرمی،م.؛ حسن­ زاده ­کیابی،ب. و عبدلی،ا.، 1381. بررسی بعضی ویژگی ­های زیست­ شناسی کلمه ترکمنی Ruttilus ruttilus caspius در تالاب گمیشان. مجله علمی شیلات ایران.  سال 11، شماره 3، صفحات 103 تا 124.
 10. نظری،ر.م.؛عبداللهی،ح.؛مدانلوکردکلایی،م.؛کلانتریان،ح.؛ سهراب ­نژاد،م.واویسی ­پور،م.ر.، 1388. اثر اندازه تخمک بر درصد بازماندگی، روند رشد و نمو مراحل پیش لارو و تغذیه آغازین لارو تاس ­ماهی ایرانی (Acipenser persicus). مجله علمی شیلات ایران. سال 18، شماره 1، صفحات 137تا 150.
 11. یلقی،س.،1379. بررسی سن، رشد و تولیدمثل کپوردریایی (Cyprinus carpio) مصب گرگانرود. پایان ­نامه کارشناسی ­ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 48 صفحه.
 12. Aliniya, M.; Khara, H.; Baradaran Noveiri, Sh. and Dadras, H., 2013. Influence of common carp (Cyprinus carpio) Broodstock on reproductive traits and fertilization. Turkish J. of Fish. and Aqua. Sci. Vol. 13, pp: 19-21.
 13. Bonislawska, M.; Formickik, K.; Korezelecka-Orkisz, A. and Winncki, A., 2001. Fish egg size variability: Biological significance. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Fisher. Vol. 4, pp: 1 -10.
 14. Bromage, N.R. and Cumaranatunga, P.R.T., 2008. Egg production in the rainbow trout. In Recent advances in aquaculture, eds., J.F. Muir and R.J. Roberts. Croom Helm: London and Sydney. pp: 65-138.
 15. Einum, S.; Hendry, A.P. and Fleming, I.A., 2002. Egg size evolution in aquatic environments: does oxygen availability constrain size? Proc R. Soc. Lond. B. Vol. 269, pp: 2325-2330.
 16. Fernandes-Delgado, C., 2004. Life history patterns of the common carp, Cyprinus carpio, in the estuary of the Guadalquivir River in southwest Spain. Hydrobiologia. Vol. 206, pp: 19-28.
 17. Hendry, A.P. and Day, T., 2003. Revisiting the positive correlation between female size and egg size. Evolutionary Ecol. Res. Vol. 5, pp: 421-429.
 18. Lahnsteiner, F., 2000. Morphological, physiological and biochemical parameters characterizing the over ripening of rainbow trout eggs. Fish Physiol and Biochem. Vol. 23, pp: 107-118.
 19. Linhart, O.; Kudo, S.; Billard, R.; Slecbta, V. and Mikodina, E.V., 2004. Morphology composition and fertilization of carp eggs: A review. Aqua. Vol. 129, pp: 75-93.
 20. Makhdoomi, N. and Agh, N., 2005. Interrelationship between Egg size, Fatty acid profile and growth rate of Huso huso Larvae 5th international symposium on sturgeon. 9-13 May. Ramsar, Iran. pp: 82-84.
 21. Mordenti, O.; Roncarati, A.; Dess, A.; Bonaldo, A. and Melotti, P., 2003. Influence of broodstock age on reproductive performance in koi carp (Cyprinus carpio L.). Italian Jour. of Anim. Sci. Vol. 1, pp: 640-642.
 22. MousaviGelsefid, S.A., 2001.The study of common carp (Cyprinus carpio) population in Anzali Wetland. M. Sc. Thesis. Faculty of natural resources. Islamic Azad University, Lahidjan Branch, Iran. 108 p.
 23. Muller-Belecke, A., 2005. Relations between egg size, reproductive success and growth performance of progeny in isogenic Oreochromis niloticus lines, Aqua. Vol. 247, pp: 127-134.
 24. Mylonas, C.C. and Zohar, Y., 2007. Promoting oocyte maturation, ovulation and spawning in farmed fish. In: Babin, P.J., Cerdá, J., Lubzens, E. (Eds.), the Fish Oocyte: From Basic Studies to Biotechnological Applications. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, the Netherlands. pp: 433-470.
 25. NACA. 1989. Integrated fish farming in China. NACA Technical Manual 7.I World Food Day Publication of the Network of Aquaculture Centers in Asia and the Pacific. Bangkok. Thailand. 278 p.
 26. Pitcher, T.J. and Hart, P.J.B., 2000. Fisheries ecology. Chapman and Ha11L. London. 414P.
 27. Zadmajid, V.; Imanpour, M.R.; Shabani, A. and Baharloi, A., 2012. Evaluation of egg production and sex steroid profiles in goldfish (Carassius auratus) during four consecutive seasons. Global Veterinaria. Vol. 9, pp: 367-375.