طبقه بندی اکولوژیک زیست گاه‌های ساحلی – دریایی استان بوشهر (ناحیه مرکزی) بر اساس مدل استاندارد (CMECS) و با به کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران، صندوق پستی: 44141-75149

2 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، صندوق پستی: 149-14965

3 دانشگاه شهید بهشتی، تهران ، صندوق پستی:14451-75317

چکیده

این تحقیق طی یک دوره نه‌ماه (96-1395) با هدف شناسایی طبقه‌بندی و کدبندی زیستگاه‌های ساحلی بندر بوشهر(بخش مرکزی) با استفاده از روش استاندارد طبقه ‌بندی اکولوژیک مناطق ساحلی و دریایی (CMECS) به عنوان جدیدترین مدل طبقه‌بندی اکولوژیکی انجام گرفت. این تحقیق بر پایه مطالعات کتابخانه‌ایی بررسی‌های میدانی نمونه‌برداری‌های فصلی (جهت مشخص نمودن تأثیرات احتمالی ناشی از تغییرات آب و هوایی) تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره‌ایی و با به کار گیری GIS صورت گرفت. بر اساس این مدل سه گروه ازلایه‌های اطلاعاتی مدل CMECS شامل جزء سطح بستر (SC)، جزء ژئومورف سطح (GC) و جزء پوشش زیستی (BC) به کار گرفته شد. با توجه به وسعت منطقه مورد مطالعه و بر اساس ویژگی‌های ژئوموفولوژی ساحلی در بیست ایستگاه سیزده کد استاندارد برای ناحیه ساحلی بندر بوشهر شناسایی گردید. تنوع زیستی پایین در ناحیه ساحلی ناشی از افزایش مراکز توسعه صنایع و واحد های خدماتی و وابسته به عنوان بخش های انسان ساخت می‌باشد که باعث محدود شدن مناطق بکر در ناحیه ساحلی شده‌اند. پدیده‌های انسان ساخت از عوامل تاثیرگذار بر نوسانات اجتماعات گروه‌های جانوری و گیاهی در زیستگاه‌های ساحلی - دریایی استان بوشهر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ecological classification of marine coastal habitats of the Bushehr province (central area), using by CMECS Standard model and GIS

نویسندگان [English]

 • Mahbobe Mehrdost 1
 • Fereidoon Owfi 2
 • Safoura Behzadi 3
1 young Young Researchers and Club, Boushehr Branch, Islamic Azad University, Boushehr, Iran, Mail box: 75149-44141
2 Agricultural Research and Training Organization, Fisheries Research Institute of Iran, Tehran, POBox: 149-14965
3 Beheshti University,Tehran, Mailbox: 14451-75317
چکیده [English]

This study has been done during nine month (2016-2017), with the purpose of recognition, classifying and coding coastal ecological environment of Boushehr port (central part) by using Coastal and Marine Ecological Classification Standard (CMECS), which is the newest model of ecological classifying. This study has been accomplished, based on library research, free investigation, seasonal sampling (for determination of the probable effects which are derived from climate changing), analysis of pictures which are sent through satellite, maps, site covering, and by using G.I.S. According to this model, 3 groups of information layers of CMECS model contain surface geology component (SC), Geoform Component (GC) and biotic cover component (BC). In regard to the extent of the case study and based on coastal geomorphologic features in 20 stations, 13 standard codes are recognized in the coastal area of Boushehr port. There is little of biodiversity in the coastal zone that resulting the expansion of industrial development centers and service units as human-made sectors, which has limited natural and untouched areas in the coastal zone. human-made sectors are supported effecting factors on animal and plant communities in coastal habitats of Bushehr port. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Coastal
 • Ecological classification
 • CMECS
 • Boushehr port
 • Persian Gulf
 1. انصاری، ز.، 1390. طبقه بندی اکولوژیک نواحی بین جزر و مدی جنوب جزیره قشم بر اساس مدل CMECS و با استفاده از GIS. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته زیست شناسی دریا، دانشگاه تربیت مدرس، تهران. 143 صفحه.
 2. بهرامی، ج.، 1392. طبقه بندی زیستگاه‌های  نواحی بین جزر و مدی جزیره هرمز –تنگه هرمز بر اساس مدل CMECS با بکار گیری GIS. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان. 110 صفحه.
 3. رحیمی، م.، 1390. طبقه بندی اکولوژیکی نواحی بین جزر و مدی شمال جزیره قشم بر اساس مدل CMECS و با استفاده از GIS. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته زیست شناسی دریا، دانشگاه تربیت مدرس. 115 صفحه.
 4. سواری، ا.؛ جهان‌پناه، م. و وزیری‌زاده، ا.، 1389. بررسی تنوع گونه‌ای و غالبیت ده پایانمنطقه بین جزر و مدی سواحل صخره‌ای بوشهر- خلیج‌فارس، مجله اقیانوس شناسی، شماره 3، صفحات 7 تا 16.
 5. شریفی پور، ف. و عوفی، ف.، 1386. مدیریت زیست محیطی مناطق ساحلی کشور( بررسی وضعیت موجود). سازمان بنادر و دریانوردی، تهران. 93 صفحه.
 6. عوفی، ف.؛ وفایی، ف.؛ دانه کار، ا. و ربانی ها، م.، 1387. مدیریت یک پارچه مناطق ساحلی کشور، سازمان بنادر و دریانوردی،تهران. 176 صفحه.
 7. مهردوست، م.، 1392. طبقه بندی زیستگاه‌های  نواحی بین جزر و مدی جزیره هنگام –تنگه هرمز بر اساس مدل CMECS با به کار گیری GIS. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان. 146 صفحه.
 8. Beatley, T.D.; Brower, J. and Schwab, A.K., 2002. An introduction to coastal zone management. Second edition,Island press, USA. 329 p.
 9. Keefer, M.L.; Peery, C.A.; Wright, N.; Daigle, W.R.; Caudill, C.C.; Claubugh, T.S.; Griffith, D.W. and Zacharias, M.A., 2008. Evaluating the NOAA and marine ecological classification standard in Estuarine System: A Columbia River stuary case study. Estuarine, coastal and shelf science. Vol. 78, pp: 89-106.
 10. Loya, Y.; Lubinevsky, H.; Rosenfeld, M. and Kramarsky Winter, E., 2004. Nutrient enrichment caused by in situ fish farms at Eilat, Red Sea is detrimental to benthic community. Marine   Pollution Bulletin. Vol. 49, pp: 344-353.     
 11. Madden, C.J.; Goodin, K.L.; Allee, R.; Finkbeiner,  M. and  Barnford, D.E.,  2008.  Coastal  and Marine Ecological Classification Standard (Draft). NOAA and Nature Serve. 76 p.
 12. Madden, C.J.; Goodin, K.; Allee, R.; Cicchetti, G.; Moses, C.; Finkbeiner, M. and Bamford, D., 2009. Coastal and Marine Ecological Classification Standard (version ІІІ). 123 p.
 13. Tyrrell, M.C., 2004. Strategic plan for mapping Massachusetts benthic marine habitats. Boston, Massachusetts Office of Coastal Zone Management.
 14. Vanzalling, M., 1997.  Biological  methods  for  ecological  fisheries  studies  in  tropical zones. FAO. Rome. 98 p.