تنظیم نسبت های مختلف کربن به نیتروژن ورودی به سازگان مدار بسته پرورش از طریق غذا و ملاس برای تولید بیوفلاک و بررسی شاخص های رشد ماهی فیتوفاگ و کیفیت آب

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسنده

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

چکیده

 در این پژوهش در قالب یک طرح کاملاَ تصادفی، اثر ورود نسبت­های مختلف کربن به نیتروژن 10-15-20 به­منظور تعیین بهترین نسبت کربن ورودی برای ایجاد شرایط رشد بهتر ماهی فیتوفاگ در سازگان مدار بسته مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که شاخص­های رشد ماهی مانند افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی، کارایی پروتیین و ضریب رشد ویژه در کپور نقره­ای با افزایش نسبت­ها ی کربن به نیتروژن  10  و 20 بهبود می­یابد. هم­چنین تنظیم ورود نسبت کربن به نیتروژن، باعث بهبود معنی­دار (0/05<P) کیفیت آب و کاهش آمونیاک، نیتریت و نیترات آب در مقایسه با تیمار شاهد شد. لذا، این روش را می­توان به­عنوان یک استراتژی کارآمد در مدیریت استخرهای پرورشی ماهیان گرمابی به­صورت متراکم به­کار برد. با انجام این آزمایش نشان داده شد که استفاده از روش­های بدون تعویض آب مانند فناوری بیوفلاک و تنظیم نسبت­های کربن به نیتروژن می­تواند علاوه بر دستیابی به عملکرد بهتر رشد، با کاهش تجمع متابولیت­های تولیدی در سیستم پرورشی و تولید غذا در سیستم، مشکلات زیست محیطی رهایی پساب آبزی­پروری را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Balancing different ratios of C/N in a recirculating aquaculture using feed and molasses for forming Bio-floc and their effects on growth of silver carp and water quality

نویسنده [English]

 • Gholamreza Rafiee
Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj
چکیده [English]

A completely randomized experimental design was conducted to evaluate the effects of different ratios of C/N 10, 15, 20 through feed and additive molasses on silver carp growth and water quality in a recirculating aquaculture system. The results indicated that with an increase in the ratio of C/N , the growth of fish, FCR and PER significantly improved(P<0.05) . The water quality of water significantly (P<0.05) improved as well. It was concluded that balancing the ratio of C/N can be used as a practical and zero exchange of water method for culture of fish due to bio-floc formation and improving fish growth and reduction of fish metabolites. This method can be introduced as an environmentally and friendly method for culture of carp due to treatment of environmental constrains of water.

کلیدواژه‌ها [English]

 • C/N ratios
 • Bio-floc
 • Water quality
 • Silver carp
 • Recirculating aquaculture system
 1. APHA. 1998. Standard methods for the examination of the water and wastewater, 22nd ed. American Public Health Association, Washington, DC.
 2. Anand, P.; Shyne, S.; Kohli, M.P.S.; Kumar, S.; Sundaray, J.K.; Dam Roy, S.; Venkateshwarlu, G.; Sinha, A. and Pailan, G.H., 2014. Effect of dietary supplementation of biofloc on growth performance and digestive enzyme activities in Penaeus monodon. Aquaculture. pp: 108-419.
 3. Avnimelech, Y., 1999. Carbon/nitrogen ratio as a control element in aquaculture systems. Aquaculture. Vol. 176, pp: 227-235.
 4. Avnimelech, Y., 2007. Feeding with microbial flocs by tilapia in minimal discharge bioflocs technology ponds. Aquaculture. Vol. 264, pp: 140-147.
 5. Avnimelech, Y. and October, A., 2005. Tilapia harvest microbial flocs in active suspension research pond. Global Aquaculture Advocate.
 6. Avnimelech, Y., 2012. Biofloc Technology. World Aquaculture Society, Baton Rouge, LA, USA.
 7. Avnimelech, Y. and Kochba, M., 2009. Evaluation of nitrogen uptake and excretion by tilapia in bio floc tanks, using 15N tracing, Aquaculture. Vol. 287, pp: 163-168.
 8. Avnimelech, Y. and Lacher, M., 1979. A tentative nutrient balance for intensive fish ponds. Bamidgeh. Vol. 31, pp: 3-8.
 9. Asaduzzaman, M.; Wahab, M.A.; Verdegem, M.C.J.; Azim, M.E.; Haque, S. and Salam, M.A., 2008. C/N ratio control and substrate addition for periphyton development jointly enhance freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii production in ponds. Aquaculture. Vol. 280, pp: 117-123.
 10. Asaduzzaman, M.; Yang, Y.; Wahab, M.A.; Diana, J.S. and Ahmed, Z. F., 2006. Farming system of giant freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii in Bangladesh: a combination of tradition and technology. Proceeding of the WAS conference (AQUA 2006) held on 9-13 May, 2006 in Florence, Italy.
 11. Azim, M.E. and Little, D.C., 2006. Intensifying aquaculture production through new approaches to manipulating natural food. CAB Reviews: in Agriculture, Veterinary Science, Nutrition and Natural Resources. Vol. 1, No. 062, 23 p.
 12. Azim, M.E.; Wahab, M.A.; Biswas, P.K.; Asaeda, T.; Fujino, T. and Verdegem, M.C.J., 2004. The effect of periphyton substrate density on production in freshwater polyculture ponds. Aquaculture. Vol. 232, pp: 441-453.
 13. Chu, C. and Lee, D., 2004. Multiscale structures of biological flocs. Chemical Engineering Science. Vol. 59,
  pp: 1875-1883.
 14. De Schryver, P.; Crab, R.; Defoirdt, T.; Boon, N. and Verstraete, W., 2008. The basics of bioflocs technology: the added value for aquaculture. Aquaculture. Vol. 277, pp: 125-137.
 15. Hari, B., Madhusoodana, K., Varghese, J.T., Schrama, J.W. and Verdegem, M.C.J., 2004. Effects of carbohydrate addition on production in extensive shrimp culture.
 16. Hargreaves, J.A., 2006. Photosynthetic suspended-growth system in aquaculture. Aquacult. Eng. Vol. 34, pp: 344-363.
 17. Naylor, R.L.; Goldburg, R.J.; Primavera, J.H.; Kautsky, N., Beveridge, M.C.M.; Clay, J.; Folke, C.; Lubchenco, J.; Mooney, H. and Troell, M., 2000. Effect of aquaculture on world fish supplies. Nature. Vol. 405, pp: 1017-1024.
 18. Rafiee, Gh. and Saad, C.R., 2005. Nutrient cycle and sludge production during different stages of red tilapia (Oreochromis sp.) growth in a recirculating aquaculture system, Aquaculture. Vol. 244, pp: 109-118.