دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، پاییز 1397 
8. تدوین راهبردهای استراتژیک کاهش انتشار گازهای گلخانه ای با منشاء علوم دامی

صفحه 59-64

امیر رضا صفایی؛ علیرضا آقاشاهی؛ مرتضی رضائی؛ سیدعلی اکبر رضائی طالشی؛ مصطفی جعفری


15. مقایسه اثرات لانه‏ های تخم گذاری ماشینی و مرسوم بر کیفیت تخم‏ های مرغ مادر گوشتی

صفحه 107-112

روح اله عبداله پور؛ وحید رضایی پور؛ حامد کریمی زاده؛ مجتبی زمانی