اثرات جایگزینی کنجاله کنجد با پودر ماهی روی شاخص‌های رشد، کیفیت لاشه و پارامترهای خونی در ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175

چکیده

هدف از این مطالعه تعیین اثر جایگزینی پروتئین ­های گیاهی کنجاله کنجد با آرد ماهی بر عملکرد رشد، برخی ترکیبات لاشه و پارامترهای خونی در ماهی سفید دریای خزر بود. جهت انجام آزمایش تعداد 600 قطعه بچه ­ماهیان 1 تا 3 گرمی در 15 حوضچه ونیرو با تراکم 40 عدد در هر حوضچه ونیرو رهاسازی شد. غذادهی با جیره­ های حاوی سطوح مختلف کنجاله کنجد به­ صورت 4 تیمار شامل (10، 20، 30، 40) درصد کنجاله کنجد جایگزین پودر ماهی و یک تیمار به ­عنوان شاهد (فاقد کنجاله کنجد) درنظر گرفته شد. نتایج ارزیابی فاکتورهای رشد و لاشه نشان داد که بیش ­ترین میزان افزایش وزن (0/02±0/62) و نرخ رشد ویژه (0/02±0/54) و کم ­ترین میزان ضریب تبدیل غذایی (0/03±2/63) در تیمار شاهد مشاهده شد که با سایر تیمارهای آزمایش اختلاف معنی­ دار داشت (0/05>p). هم­ چنین بیش ­ترین میزان رطوبت (0/10±72/20)،  پروتئین (0/04±14/89) و کم ­ترین میزان چربی (0/05±9/17) تیمار شاهد مشاهده شد که با سایر تیمارهای آزمایش اختلاف معنی­ دار داشت (0/05>p). نتایج حاصل از فاکتورهای خونی نشان داد که بیش ­ترین میزان گلبول قرمز (0/04±1/64)، گلبول سفید (0/04±15/91)، هموگلوبین (0/08±6/63)، هماتوکریت (1/00±42/00) و MCHC (15/78±0/31) در تیمار شاهد مشاهده شد و هم­ چنین بیش ­ترین میزان پروتئین کل (0/12±4/66)، آلبومین (0/1±1/76)، گلوبولین (0/1±2/9)، تری­ گلیسرید (6/78±335/8) و کلسترول (3/3±269/65) نیز در تیمار شاهد مشاهده شد که داری اختلاف معنی­داری با سایر تیمارهای آزمایشی بود (0/05>p). این مطالعه نشان داد که گنجاندن سطوح مختلف کنجاله کنجد به ­جای پودر ماهی در جیره غذایی ماهی سفید دریای خزر اثر منفی بر روی پارامترهای رشد داشت اما هیچ  تاثیر منفی بر روی فاکتورهای خونی نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Sesame Meal Replacement with Fish Meal on Growth Indices, Carcass Quality and Blood Parameters in Caspian Sea Whitefish

نویسندگان [English]

 • Sahar Sayahan
 • Mohammad Reza Imanpoor
 • Hossein Pnahi Sahebi
Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, PO Box: 487-49175
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effect of substitution plant proteins of sesame meal with fish meal on growth performance, some body compostion and blood parameters in the Rutilus frisii kutum. to carry out the test, the number of 600 fishes weighing 1 to 3 grams with 40 densities located in 15 pools. Feeding done with rations containing different levels of sesame meal includes 4 treatments with 10,20,30 and 40 percent of  sesame meal substitution with fish meal and one control treatment (without sesame meal). results of evaluation of growth and body compostion showed that the highest weight gain and specific growth rate and the lowest feed conversion ratio were observed in control treatment which had a significant difference with other treatments (p<0.05). the highest amount of moisture, protein and low amount of fat were observed in control treatment, which had a significant difference with other treatments (p<0.05). the results of blood factors showed that the highest levels of red blood cells, white blood cells, hemoglobin, hematocrit and MCHC were observed in control treatment. Also, the highest total protein, albumin, globulin, triglyceride and cholesterol were observed in control treatmentwhich showed statistically significant difference with other treatments (p<0.05). this study showed that the inclusion of different levels of sesame meal instead of fish meal in Rutilus frisii kutum had a negative effect on growth parameters but had no negative effect on blood factors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rutilus frisii kutum
 • Sesame meal
 • Fish meal
 • Growth
 • Blood parameters
 1. ابراهیم ­نژاد، ی. و یوزباشی، م.، 1389. اثرات سطوح مختلف کنجاله کنجد بر عملکرد جوجه ­های گوشتی. پنجمین همایش ملی ایده­ های نو در کشاورزی، خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان. صفحه 54.
 2. حسینی ­فرد، س.م.؛ قبادی، ش.؛ خدابخش، ا. و رزاقی­ منصور، م 1392.  تاثیر جیره­ های حاوی سطوح مختلف آرد سویا همراه با مکمل آنزیمی آویزایم بر شاخص ­های هماتولوژی و بیوشیمیایی سرم خون ماهی قزل­ آلای رنگین ­کمان. مجله دامپزشکی ایران. دوره 9، شماره 3، صفحات 43 تا 53.
 3. دانش ­خوش ­اصل، ع.، 1372. گزارش نهایی پروژه پرورش ماهی سفید به­ روش تک گونه ­ای و پرورش توام با کپورماهیان چینی. مرکز تحقیقات شیلات استان گیلان. صفحات 5 تا 12.
 4. رضوی، ب.، 1371. بیولوژی ماهی سفید. سازمان تحقیقات شیلات ایران. صفحات 4 تا 22.
 5. سوداگر, م. و عقیلی، ک.، ۱۳۸۶. استفاده از موادجاذب در جیره غذایی ماهیان خاویاری (Acipenseridae) به ­منظور تحریک غذاگیری و افزایش خوش خوراکی. دومین همایش ملی کشاورزی بوم ­شناختی ایران,گرگان,دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. صفحه 42.
 6. شاهسونی،د.؛ وثوقی،غ. و خضرائی­ نیا،پ.، 1379. تعیین برخی شاخص ­های خونی ماهیان خاویاری و انگشت­ قد قره ­برون و اوزون ­برون در استان گیلان. مجله پژوهش و سازندگی. شماره 50، صفحات 16 تا 18.
 7. علیزاده، م.، 1388. تغذیه و غذادهی ماهی و سخت ­پوستان. تالیف: گالیوم، ج.، کاشیک، س.، برگات، پ.، متیلر، ر.، موسسه تحقیقات شیلات ایران. چاپ اول. 506 صفحه.
 8. محسنی، م.؛ پورکاظمی، م.؛ بهمنی، م.؛ پورعلی، ح.؛ کاظمی، ر. و علیزاده، م.، 1385. گزارش نهایی پروژه تعیین احتیاجات غذایی فیل­ ماهی از مرحله لاروی تا مرحله عرضه به بازار. انستیتو تحقیقات بین­ المللی ماهیان خاویاری. موسسه تحقیقات و آموزش شیلات ایران. 224 صفحه.
 9. هدایتی، س.ع.ا.؛ باقری، ط.؛ یاوری، و.؛ بهمنی، م. علیزاده، م.، 1387. بررسی برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون فیل ماهیان پرورشی (Huso huso) در آب لب ­شور. مجله زیست شناسی ایران. جلد 21، شماره 4، صفحات 658 تا 666.
 10. Alegbeleye, W.O.; Obasa, S.O.; Olude, O.O.; Moronkeji, T. and Abdulraheem, I., 2012. Growth performance and nutrient utilization of African mud catfish fingerlings fed different levels of fermented pigeon pea meal. Israeli J Aquac Bamidgeh. Vol. 64, No. 731, pp: 57-64.
 11. AOAC. 1990. Official Methods of Analyses, In: Helrich, K. (Ed.), 15th edition. Association of Official Analytical Chemists Inc, Arlington, VA.
 12. Azaza, M.S.; Mensi, F.; Imorou took, I.; Dhraief, M.N.; Abdelmouleh, A.; Brini, B. and Krauem, M.M., 2006. Effets del incorporation de la farine de tomate dans lalimentation du tilapia du Nil ene levage dans les eaux ge othermales du sud tunisien. Bulletin de l’Institut National Scienti¢que et Technique Mer. Vol. 33, pp: 41-52.
 13. Azaza, M.S.; Mensi, F.; Ksouri, J.; Dhraief, M.N.; Brini, B.; Abdelmouleh, A. and Kracem, M.M., 2008. Growth of Nile tilapia fed with diets containing graded levels of green algae ulva meal reared in geothermal waters of southernTunisia. J of Applied Ichthyol. Vol. 24, pp: 202-207.
 14. Canli, M., 1996. Effects of mercury, chromiumand nickel on glycogen reserves and protein levelsin tissues of Cyprinus carpio. Journal of Zool. Vol. 20, pp: 161-168.
 15. Cnaani, A.; Tinman, S.; Avidar, Y.; Ron, M. and Hulata, G., 2004. Comparative study of   biochemical parameters in response to stress in Oreochomis aureus, O. mossambicus and two strains of O. niloticus. Aquacult. Res. Vol. 35, pp: 1434-1440.
 16. Dongmeza, E.; Siddhuraju, P.; Francis, G. and Becker, K., 2006. Effects of dehydrated methanol extracts of moringa (Moringa oleifera Lam.) leaves and three of its fractions on growth performance and feed nutrient assimilation in Nile tilapia. Aquaculture. Vol. 261, pp: 133-148.
 17. Farhangi, M. and Carter, C.G., 2001. Growth, physiological and immunological responses of rainbow trout to different dietary inclusion levels of dehulled lupin (Lupinus angustifolius). Aquac. Res. Vol. 32, pp: 329-340.
 18. Francis, G.; Makkar, H.P.S. and Becker, K., 2001. Antinutritional factors present in plant derived alternate fish feed ingredients and their effects in fish. Aquaculture. Vol. 119, pp: 197-227.
 19. Gatlin, D.M.; Barrows, F.T.; Braown, P.; Dabrowski, K.; Gaylord, T.G.; Hardy, R.W.; Herman, E.; Hu, G.; Krogdahl, A.; Nelson, R.; Overturf, K.; Rust, M.; Sealy. W.; Skonberg, D.; Souza, E.J.; Stone, D.; Wilson, R. and Wurtele, E., 2007.,Expanding the utilization of sustainable plant products in aqua feeds: a review. Aquaculture Research. Vol. 38, pp: 551-579.
 20. Ghosh, P.; Ghosal, P.; Thakur, S.; Lerouge, P.; Loutelier Bourhis, C. and Driouich, A., 2005. Polysaccharides from Sesamum indicum meal: isolation and structural features. Food Chem. Vol. 90, pp: 719-726.
 21. Guo, Y.X.; Dong, X.H.; Tan, B.P.; Chi, Sh.Y.; Yang, Q.H.; Chen, G. and Zhang, L., 2011. Partial replacement of soybean meal by sesame meal in diets of juvenile Nile tilapia. Aquaculture Research. Vol. 42, pp: 1298-1307.
 22. Halver, J.E., 1989. Fish Nutrition. 2nd edition; Academic press, London. 798 p.
 23. Hawk, P.B.; Oser, B.L. and Summersion, W.H., 1954. Practical physiological chemistry. McGraw-Hill. NewYork.
 24. Hoseinifar, S.H.; Mirvaghefi, A.; Merrifield, D.L.; Mojazi Amiri, B.; Yelghi, S. and Darvish Bastami, K., 2011. The study of some haematological and seru biochemical parameters of juvenile beluga (Huso huso) fed oligofructose. Fish Physiol. Biochem. Vol. 37, pp: 91-96. 
 25. Hosseini, S.A. and Khajepour, F., 2013. Effect of partial replacement of dietary fish meal with soybean meal on some hematological and serum biochemical parameters of juvenile beluga, Huso huso. Iranian Journal of Fisheries Sciences. Vol. 12, No. 2, pp: 348-356.
 26. Imanpoor, M.R.; Bagheri, T. and Azimi, A., 2010.  Serum Biochemical Change Induced by Soybean Meal in Diet on Persian Sturgeon. Global Veterinaria. Vol. 5, No. 1, pp: 61-64.
 27. Jahanbakhshi, A.; Imanpoor, M.R.; Taghizadeh, V. and Shabani, A., 2012. Hematological and serum biochemical indices changes induced by replacing fishmeal with plant protein in the Great sturgeon(Huso huso). Comp. Clin. Pathol. DOI 10.1007/s 00580-012-1532-4.
 28. Kaushik, S.J.; Cravedi, J.P.; Lalle`s, J.P.; Sumpter, J.; Fauconneau, B. and Laroche, M., 1995. Partial or total replacement of fish meal by soya protein on growth, protein utilization, potential estrogenic or antigenic effects, cholesterolemia and flesh quality in rainbow trout. Aquaculture. Vol. 274, pp: 133-257.
 29. Luo, L.; Xue, M.; Wu, X.; Cai, X.; Cao, H. and Liang, Y., 2006. Partial or total replacement of ¢sh meal by solvent extracted cottonseed meal in diets for juvenile rainbow trout. Aquaculture Nutrition. Vol. 12, pp: 418-424.
 30. Mahmoodi, M.; Khodadadi, M.; Javaheri Baboli, M. and Shafaei poor, A., 2009. Determination the effects of replacing canola meal with soybeen mealon the growth of rainbow trout.Journal of fisheries. Vol. 3, No. 3, pp: 21-30.
 31. Mehrabi, Z.; Firouzbakhsh, F. and Jafarpour, A., 2012. Effects of dietary supplementation ofsynbiotic on growth performance, serumbiochemical parameters and carcass composition inrainbow trout fingerlings. Animal physiology and AnimalNutrition. Vol. 96, pp: 474-481.
 32. Moradi, N.; Imanpoor, M.R. and Taghizadeh, V., 2013. Hematological and Biochemical Changes Induced by Replacing Fish Meal with Plant Protein in the Cyprinus carpio. Global Veterinaria. Vol. 11, No. 2, pp: 233-237.
 33. Mukhopadhyay, N. and Ray, A.K., 1999. Improvement of quality of sesame, Sesamum indicum seed meal protein with supplemental amino acids in feeds for rohu, Labeo rohita fingerlings. Aqua Res. Vol. 30, No. 8, pp: 549-570.
 34. Nguyen, N.; Davis, D.A. and Saoud, P., 2009. Evaluation of alternative protein sources to replace fish meal in practical diets for juvenile Tilapia, (Oreochromis Spp). Journal of the World Aquaculture Society. Vol. 40, pp: 113-121.
 35. Obasa, S.O.; Dada, A.A. and Alegbeleye, W.O., 2006. Evaluation of pigeon pea (Cajanus cajan) as a substitute for soya bean meal in the diet of Nile tilapia ¢ngerlings. African Journal of Aquaculture. Vol. 23, pp: 51-59.
 36. Olude, O.; George, F. and Alegbeleye, F., 2016. Utilization of autoclaved and fermented sesame seed meal in diets for Til-aqua natural male tilapia. Animal Nutrition. pp: 1-6.
 37. Reddy, C.A., 1999. Feeding sesame seed meal. Poultry Internationa. Vol. l38, pp: 90-94.
 38. Sardar, M.A.; Rand ha, W.A. and Prabhakar, R., 2009. Effects of dietary lysine and methionine supplementation on growth, nutrient utilization, carcass compositions and haemato biochemical status in Indian major carp, rohn fed soy protein based diet. Aquacul Nutri. Vol. 15, pp: 229-346.
 39. Sedgwick, S.D., 1990. Trout Farming Handbook, fifth edition, Fishing news Books, 482 p.
 40. Sinha, A.K.; Kumar, V.; Makkar, H.P.S.; De Boeck, G. and Becker, K., 2011. Non-starch polysaccharides and their role in fish nutrition d a review. Food Chem. Vol. 127, pp: 1409e26.
 41. Soliman, A.K., 2000. Partial and complete replacement of soybean meal by roquette seed meal in diets of Nile tilapia, Oreochromis niloticus. In: Proceeding of Fifth International Symposiumon Tilapia in Aquaculture (ISTAV). pp: 209-214.
 42. Watanabe, T. and Pongmaneerat, J., 1993. Potential of soybean meal as a protein source in extruded pellets for rainbow trout. Nippon Suisan Gakkaishi. Vol. 59, pp: 15-1423.
 43. Webb, M.A.H.; Feist, G.W.; Foster, E.P.; Schreck, C.B. and Fitzpatrick, M.S., 2002. Potential classification of sex and stage of gonadal maturity of wild white sturgeon using blood plasma indicators. Transactions of the American Fishery Society. Vol. 131, pp: 132-142.
 44. Wilson, R.P.; Freeman, D.W. and Poe, W.E., 1984. Three types of catfish o¡al meals for channel catfish fingerlings. The Progressive Fish Culturist. Vol. 46, pp: 126-132.
 45. Ye, J.; Liu, X.; Wang, Z. and Wang, K., 2011. Effect of partial fish meal replacement by soybean meal on the growth performance and biochemical indices of juvenile Japanese flounder. Aquaculture International. Vol. 19, pp: 143-153.
 46. Yue, Y.R. and Zhou, Q.C., 2008. Effect of replacing soybean meal with cottonseed meal on growth, feed utilization, and hematological indices for juvenile hybrid tilapia.Aquaculture. Vol. 284, pp: 185-189.